Help for English

SOME vs. ANY

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2021

Vysvětlení, jak a kdy se používají slůvka SOME, ANY, a NO.SOME vs. ANY

Dnes se podíváme na význam a používání anglických slůvek some/'sʌm/ a any/'eni/. Studentům často dělají problémy především z toho důvodu, že je občas můžeme přeložit do češtiny stejně.

SOME v kladných větách

Slůvko some/'sʌm/ (ve významu nějaký) používáme především v kladných oznamovacích větách.

There are some people in the street. TTT *1
I've got some money in my pocket. TTT *2  

ANY v otázkách

V tázacích větách používáme ve významu nějaký přídavné jméno any/'eni/.

Are there any people in the street? TTT *3
Have you got any money in your pocket? TTT *4  

Pozor! V otázkách, pomocí kterých se nejen na něco ptáme, ale zároveň jimi něco navrhujeme, nabízíme, nebo o něco žádáme, nepoužíváme any ale some!

Would you like some coffee? TTT *5
Pomocí této otázky někomu nabízíme kávu.
Can I have some water, please? TTT *6
Touto otázkou prosíme o vodu / objednáváme si vodu.
How about some music? TTT *7
Navrhujeme, že pustíme hudbu.

Stejně tak se používá, pokud očekáváme kladnou odpověď.

Is there any cheese in the fridge?
Ptáme se, nevíme.
Is there some cheese in the fridge?
Myslíme si, že tam asi je. Předpokládáme, že tam je.

Toto pravidlo ostatně platí i u nabízení. Pokud někomu něco nabídneme, pravděpodobně čekáme, že to bude chtít.

ANY v záporných větách

V záporných větách používáme any ve významu žádný.

There aren't any people in the picture. TTT *8
I haven't got any money in my pocket. TTT *9  

Pozor! Toto platí opravdu jen v záporných větách. V kladných je význam zcela jiný (viz níže).

Počitatelná / nepočitatelná

Slova some a any používáme pouze u nepočitatelných podstatných jmen (some money, some time, some air) nebo u podstatných jmen v množném čísle (some people, some children, some dogs).

Slovo some nelze použít u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle (some dog, some car, some man). Chceme-li vyjádřit neurčitost takovéto věci či takového člověka, použijeme neurčitý člen (a dog, a car, a man)

There is a man in the street. TTT *10
I've got a dollar in my pocket. TTT *11  

Proto si dejte pozor na překlad českého slova “nějaký”. V množném čísle (a u nepočitatelných podst.jmen) použijeme some, ale v jednotném čísle je použijeme obyčejný neurčitý člen a (nebo an).

 • a house = nějaký dům (nikoli some house)
 • some houses = nějaké domy

Pozn.: Pokročilejší studenti ale možná namítnou, že to může být i jinak. O tomto jevu se dočtete v článku SOME u počitatelných podst.jmen v jednotném čísle.

NO v záporných větách

Dalším přídavným jménem, které se používá v záporných větách, je no/'nəʊ/, s významem žádný. Nelze ho ale použít ve větě, kde je již jiný zápor.

There are no people in the street. TTT *12
I've got no money in my pocket. TTT *13

Z toho plyne, že větu můžeme říci buď se záporným slovesem, potom použijeme any, nebo s kladným slovesem, potom použijeme no.

We don't have any free time. = Nemáme žádný volný čas.
We have no free time. = Nemáme žádný volný čas.

Pozor! Any v tomto významu nikdy nemůže být v podmětu věty.

Any children didn't come.
No children came. TTT *14

SOME v záporných větách

Studenti se někdy naučí, že v záporných větách nesmí být some. To však není pravda. Podívejte se na následující příklady:

didn't see any students at the party.
Neviděl jsem tam žádné studenty.
didn't see some students at the party.
Studenty jsem tam viděl, ale některé ne. Někteří nepřišli.

My computer is quite old so I can't play any good games.
Nemůžu na něm hrát žádné dobré hry.
My computer is quite old so I can't play some good games.
Dobré hry hrát můžu, ale některé ne, některé můj počítač už nebere.

ANY v kladných větách

Slůvko any/'eni/ lze použít ale i v kladné větě, kde znamená jakýkoli, kterýkoli, potom ho lze použít i u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle, i v podmětu věty.

Any child could do it. TTT *15
Read any book you like. TTT *16

Složené tvary

Slova some, any a no se používají v několika složených tvarech. Jejich použití se řídí všemi výše uvedenými pravidly. Zde je jejich krátký přehled:

something/'sʌmθɪŋ/ (něco) anything/'eniˌθɪŋ/ (něco, nic, cokoliv) nothing/'nʌθɪŋ/ (nic)
somebody/'sʌmbɒdi (někdo) anybody/'eniˌbɒdi/ (někdo, nikdo, kdokoliv) nobody/'nəʊbɒdi (nikdo)
someone/'sʌmˌwʌn anyone/'eniˌwʌn/ (někdo, nikdo, kdokoliv) no one/'nəʊwʌn/ (nikdo)
somewhere/'sʌmweə/ (někde) anywhere/'eniˌweə/ (někde, nikde, kdekoliv) nowhere/'nəʊweə/ (nikde)

Existují další podobné tvary, např.: sometime/'sʌmtaɪm (někdy), anytime/'eniˌtaɪm/ (kdykoliv).

Nejlépe vše pochopíte na příkladech:

I can hear something. TTT *17 – kladná oznamovací věta, proto SOME…
Can you hear anything? TTT *18 – tázací věta, proto ANY…
I can't hear anything. TTT *19 – záporná věta, proto ANY…

I met somebody at the party. TTT *20
Did you meet anybody at the party? TTT *21
I didn't meet anybody at the party. TTT *22

No one helped me. TTT *23 – záporná věta, v podmětu zde musí být NO…
Someone helped me. TTT *24 – kladná oznamovací věta, proto SOME…

I couldn't find it anywhere. TTT *25
You can go anywhere you want. TTT *26
He has nowhere to go. TTT *27

Podrobnosti se dočtete v článku Složená neurčitá zájmena a příslovce, kde je k vytištění i tato tabulka:

Shrnutí

Ukázali jsme si, že some (a složené tvary something atp.) se používá v kladných oznamovacích větách, any (a složené tvary anythingatd.) v otázkách a záporných větách.

Existují samozřejmě výjimky (some v záporných větách, some v otázkách, apod.). Navíc tato slova (some/any) většinou nelze použít u jednotného čísla počitatelných podstatných jmen (some house).

Znalost správného používání těchto slov je důležitá, a proto doporučujeme hlavně cvičit.

Překlad:
 1. Na ulici jsou nějací lidé.
 2. V kapse mám nějaké peníze.
 3. Jsou na ulici nějací lidé?
 4. Máš v kapse nějaké peníze?
 5. Dal by sis kávu?
 6. Můžu si dát trochu vody, prosím?
 7. Co takhle nějakou hudbu?
 8. Na obrázku nejsou žádní lidé.
 9. V kapse nemám žádné peníze.
 10. Na ulici je nějaký člověk.
 11. V kapse mám dolar.
 12. Na ulici nejsou žádní lidé.
 13. V kapse nemám žádné peníze.
 14. Žádné děti nepřišly.
 15. Jakékoliv dítě by to zvládlo.
 16. Přečti si jakoukoliv knihu, kterou chceš.
 17. Něco slyším.
 18. Slyšíš něco?
 19. Nic neslyším.
 20. S někým jsem se na večírku seznámil.
 21. Seznámil ses s někým na tom věčírku?
 22. S nikým jsem se na tom večírku neseznámil.
 23. Nikdo mi nepomohl.
 24. Někdo mi pomohl.
 25. Nemohl jsem to nikde najít.
 26. Můžeš jít kamkoli chceš.
 27. Nemá kam jít.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

SOME u počitatelných podst.jmen v jednotném čísle

Článek o zvláštním použití slůvka SOME, o kterém učebnice většinou mlčí.

ELEMENTARY

Some / any / no

Kdy použít slůvka SOME, ANY a NO, a kdy pouze neurčitý člen? Vyzkoušejte si tento test.
ELEMENTARY

Použití SOME / ANY / A / AN (2)

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Some vs. Any 28 131577 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 5 lety