Help for English

Some vs. Any

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.09.2006

Vysvětlení, jak a kdy se používají slůvka SOME, ANY, a NO.SOME vs. ANY

Dnes se podíváme na význam a používání anglických slůvek some/'sʌm/ a any/'eni/. Studentům často dělají problémy především z toho důvodu, že je občas můžeme přeložit do češtiny stejně.

Základy

Nejprve několik základních pravidel:

SOME v kladných větách

Slůvko some/'sʌm/ (ve významu nějaký) používáme především v kladných oznamovacích větách.

There are some people in the street. TTT *1
I've got some money in my pocket. TTT *2 

ANY v otázkách

V tázacích větách používáme ve stejném významu přídavné jméno any/'eni/.

Are there any people in the street? TTT *3
Have you got any money in your pocket? TTT *4 

POZOR! V otázkách, pomocí kterých se nejen na něco ptáme, ale zároveň jimi něco navrhujeme, nabízíme, nebo o něco žádáme, nepoužíváme any ale some!

Would you like some coffee? TTT *5 – Pomocí této otázky někomu nabízíme kávu.
Can I have some water, please? TTT *6 – Touto otázkou prosíme o vodu / objednáváme si vodu.
How about some music? TTT *7 – Navrhujeme, že pustíme hudbu.

ANY v záporných větách

V záporných větách používáme any ve významu žádný.

There aren't any people in the street. TTT *8
I haven't got any money in my pocket. TTT *9 

Počitatelná / nepočitatelná

Slova some a any používáme pouze u nepočitatelných podstatných jmen (some money, some time, some air) nebo u podstatných jmen v množném čísle (some people, some children, some dogs).

Slovo some nelze použít u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle! (some dog, some car, some man). Chceme-li vyjádřit neurčitost takovéto věci či takového člověka, použijeme neurčitý člen (a dog, a car, a man)

There is a man in the street. TTT *10
I've got a dollar in my pocket. TTT *11 

NO v záporných větách

Dalším přídavným jménem, které se používá v záporných větách, je no/'nəʊ/. Nelze ho ale použít ve větě, kde je již jiný zápor.

There are no people in the street. TTT *12
I've got no money in my pocket. TTT *13

Z toho plyne, že větu můžeme říci buď se záporným slovesem, potom použijeme any, nebo s kladným slovesem, potom použijeme no.

We haven't got any free time. TTT *14
We've got no free time. TTT *15

POZOR! Any v tomto významu nikdy nemůže být v podmětu věty.

Any children didn't come.
No children came. TTT *16

SOME v záporných větách

Studenti se někdy naučí, že v záporných větách nesmí být some. To však není pravda. Podívejte se na následující příklady:

didn't see any students at the party. – Neviděl jsem tam žádné studenty.
didn't see some students at the party. – Studenty jsem tam viděl, ale některé ne. Někteří nepřišli.

My computer is quite old so I can't play any good games. – Nemůžu na něm hrát žádné dobré hry.
My computer is quite old so I can't play some good games. – Dobré hry hrát můžu, ale některé ne, některé můj počítač už nebere.

ANY v kladných větách

Slůvko any/'eni/ lze použít ale i v kladné větě, kde znamená jakýkoli, kterýkoli, potom ho lze použít i u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle, i v podmětu věty.

Any child could do it. TTT *17
Read any book you like. TTT *18

SOME MAN, SOME PICTURE

Pravidlo, že some "nikdy"nemůže být před jednotným číslem počitatelných podstatných jmen, není stoprocentní.

Slovo some lze použít pro zdůraznění toho, že se jedná o něco skutečně VELMI neurčitého. Např.

I gave the money to some man. TTT *19 – Zdůrazňuji, že to byl nějaký neurčitý muž, někdo koho asi neznám a je mi to jedno.
They saw some dog in the street and took it home. TTT *20 – Zdůrazňuji, že to byl nějaký neurčitý pes, který mě osobně vůbec nezajímá a dávám to najevo. Jako kdybychom v češtině toto slovo ‘nějaký’ vyslovili opravdu důrazně.

Někdy můžeme pomocí some zdůraznit velmi pozitivní aspekt nějakého podstatného jména. Např. some man by použila nějaká žena, která jím je okouzlena (ten chlap, to je ale něco, to je kus!), nebo podobně some picture by použil člověk, který je tím obrazem nadšený.

Pozn.: Více o tomto jevu naleznete v článku SOME u počitatelných podst.jmen v jednotném čísle.

Složené tvary

Slova some, any a no se používají v několika složených tvarech. Jejich použití se řídí všemi výše uvedenými pravidly. Zde je jejich krátký přehled:

something/'sʌmθɪŋ/ (něco) anything/'eniˌθɪŋ/ (něco, nic, cokoliv) nothing/'nʌθɪŋ/ (nic)
somebody/'sʌmbɒdi (někdo) anybody/'eniˌbɒdi/ (někdo, nikdo, kdokoliv) nobody/'nəʊbɒdi (nikdo)
someone/'sʌmˌwʌn anyone/'eniˌwʌn/ (někdo, nikdo, kdokoliv) no one/'nəʊwʌn/ (nikdo)
somewhere/'sʌmweə/ (někde) anywhere/'eniˌweə/ (někde, nikde, kdekoliv) nowhere/'nəʊweə/ (nikde)

Existují další podobné tvary, např.: sometime/'sʌmtaɪm (někdy), anytime/'eniˌtaɪm/ (kdykoliv).

Nejlépe vše pochopíte na příkladech:

I can hear something. TTT *21 – kladná oznamovací věta, proto SOME…
Can you hear anything? TTT *22 – tázací věta, proto ANY…
I can't hear anything. TTT *23 – záporná věta, proto ANY…

I met somebody at the party. TTT *24
Did you meet anybody at the party? TTT *25
I didn't meet anybody at the party. TTT *26

No one helped me. TTT *27 – záporná věta, v podmětu zde musí být NO…
Someone helped me. TTT *28 – kladná oznamovací věta, proto SOME…

I couldn't find it anywhere. TTT *29
He has nowhere to go. TTT *30

Shrnutí

Ukázali jsme si, že some (a složené tvary something atp.) se používají v kladných oznamovacích větách, any (a složené tvary anything…) v otázkách a záporných větách.

Existují samozřejmě výjimky (some v záporných větách, some v otázkách, apod.) Navíc tato slova (some/ any) většinou nelze použít u jednotného čísla počitatelných podstatných jmen (some house apod.)

Znalost správného používání těchto slov je důležitá, a proto doporučujeme hlavně cvičit.

Překlad:
 1. Na ulici jsou nějací lidé.
 2. V kapse mám nějaké peníze.
 3. Jsou na ulici nějací lidé?
 4. Máš v kapse nějaké peníze?
 5. Dal by sis kávu?
 6. Můžu si dát trochu vody, prosím?
 7. Co takhle nějakou hudbu?
 8. Na ulici nejsou žádní lidé.
 9. V kapse nemám žádné peníze.
 10. Na ulici je nějaký člověk.
 11. V kapse mám dolar.
 12. Na ulici nejsou žádní lidé.
 13. V kapse nemám žádné peníze.
 14. Nemáme žádný volný čas.
 15. Nemáme žádný volný čas.
 16. Žádné děti nepřišly.
 17. Jakékoliv dítě by to zvládlo.
 18. Přečti si jakoukoliv knihu, kterou chceš.
 19. Dal jsem ty peníze nějakému chlapovi.
 20. Viděli nějakého psa na ulici a vzali si ho domů.
 21. Něco slyším.
 22. Slyšíš něco?
 23. Nic neslyším.
 24. S někým jsem se na večírku seznámil.
 25. Seznámil ses s někým na tom věčírku?
 26. S nikým jsem se na tom večírku neseznámil.
 27. Nikdo mi nepomohl.
 28. Někdo mi pomohl.
 29. Nemohl jsem to nikde najít.
 30. Nemá kam jít.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč!
Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Použití SOME / ANY / A / AN (2)

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?

INTERMEDIATE

SOME u počitatelných podst.jmen v jednotném čísle

Článek o zvláštním použití slůvka SOME, o kterém učebnice většinou mlčí.

ELEMENTARY

Some / any / no

Kdy použít slůvka SOME, ANY a NO, a kdy pouze neurčitý člen? Vyzkoušejte si tento test.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Some vs. Any 62 125116 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem