Zvratná a zdůrazňovací zájmena

Vydáno dne 02.03.2021

Jak a k čemu se používají zájmena jako MYSELF, YOURSELF apod.Zvratná a zdůrazňovací zájmena

V tomto článku se zaměříme na tzv. zvratná a zdůrazňovací zájmena (reflexive and emphatic pronouns), tedy zájmena končící na -self či -selves. Nejprve se podívejme na přehled těchto zájmen:

  jednotné číslo množné číslo
1. osoba myself/maɪ'sel­f/ ourselves/ˌaʊə'sel­vz/
2. osoba yourself/jɔ:'sel­f/ yourselves/jɔ:'sel­vz/
3. osoba himself/hɪm'sel­f/ themselves/ðem'sel­vz/
  herself/hɜ:'sel­f/  
  itself/ɪt'sel­f/  

Všimněte si, že jednotné číslo končí na -self ale množné na -selves. Ač v angličtině slůvko you může znamenat “ty” (j.č.) nebo “vy” (mn.č.), zde jsou dva různé tvary – yourself a yourselves.

Pozn.: Přízvuk je v těchto slovech vždy na druhé slabice, tedy na -self či -selves. Pozor taky na výslovnost znělého /vz/ na konci množného čísla. Viz článek Znělé a neznělé souhlásky na konci slov.

Základní použití zvratných zájmen

Zvratná zájmena se nejčastěji objevují jako předmět slovesa nebo za předložkou, a vyjadřují, že se jedná o tutéž osobu, která je v podmětu věty, tedy např. on vidí sebe, on mluví o sobě, on má rád jen sám sebe. Porovnejte:

He saw him in the mirror. TTT *1
He saw himself in the mirror. TTT *2

She talked about her all the time. TTT *3
She talked about herself all the time. TTT *4

Mějte na paměti, že obrovské množství sloves, která se v češtině používají se zvratným zájmenem, v angličtině zvratné zájmeno nemají:

meet (setkat se), complain (stěžovat si), sit down (posadit se), stand up (stoupnout si), relax (uvolnit se), wake up (probudit se), wash (umýt se), shave (oholit se), dress (obléknout se), marry (oženit se/vdát se) atd.

Naopak další slovesa se často se zvratným zájmenem pojí. Například:

I'm enjoying myself. TTT *5
Behave yourself! TTT *6
Help yourself. TTT *7  

Vzít s sebou

Ve vazbách se slovesem take nebo bring ve významu ‘vzít/přinést/při­vést něco/někoho s sebou’ se zvratné zájmeno nepoužívá, používá se pouze osobní zájmeno:

Look who I brought with me. TTT *8
If you want to come to our party, bring a bottle with you. TTT *9
He went on holiday but didn't take his family with him. TTT *10  

By myself

Spojení by myself/ˌbaɪ ˌmaɪ'­self/, by himself/ˌbaɪ ˌhɪm'­self/ apod. vyjadřuje, že někdo něco udělal bez druhých, že něco udělal o samotě.

Everybody had already seen the film, so I watched it by myself. TTT *11
Nobody wanted to help us so we did it all by ourselves. TTT *12  

Stejný význam má spojení on my own, on your own apod.

I want to live on my own. TTT *13 (= by myself)

Each other / one another

Pozor na rozdíl mezi each other (one another) a zvratným zájmenem:

They saw each other. = viděli se
viděli se navzájem, on viděl ji, ona viděla jeho
They saw themselves. = viděli se
viděli sami sebe, on viděl sebe, ona viděla sebe

Spojení each other nebo one another tedy vyjadřuje onu vzájemnost. Ale zvratné zájmeno (-self, -selves) uvádí, že předmět věty je totožný s podmětem. Podobný příklad:

They love each other. – on miluje ji, ona miluje jeho
They only love themselves. – mají rádi jen každý sám sebe, sobci!

Pozn.: O spojení each other více v článku zde.

Zdůrazňovací zájmena

Zvratná zájmena také plní funkci zdůrazňovací, tedy zdůrazňují např. podmět či předmět věty:

The King himself didn't know what to do. TTT *14
Somebody broke into my car last night. A few things were stolen but the car itself is ok. TTT *15
I do most of the jobs around the house myself. In this way I save a lot of money. TTT *16  

Rozdíl mezi MYSELF a BY MYSELF

Mezi časté dotazy patří, jaký je rozdíl mezi I did it myself a I did it by myself. O překlad do češtiny se v tomto případě nelze moc opřít, protože obě vazby v češtině vypadají stejně. Ve zkratce můžeme říct:

I did it by myself. = I did it alone.
I did it myself. = It was me who did it.

Spojení by myself tedy znamená, že někdo danou činnost udělal sám, bez pomoci, bez druhých, o samotě. Oproti tomu samotné myself pouze zdůrazňuje, kdo to byl, zdůrazňuji, že to nebyl ten či ten, ale byl jsem to já.

Porovnejte:

Jack's driver was drunk so Jack had to drive himself. TTT *17
- zde zdůrazňujeme, že to nebyl řidič, kdo řídil, ale Jack. Vůbec ale Jack nemusel být v autě sám, opilý řidič mohl sedět na zadním sedadle, vedle Jacka mohla být jeho přítelkyně atd atd.

Nobody wanted to go with Jack so he had to drive by himself. TTT *18
- byl v autě sám, jel úplně sám, o samotě

Jack had a lot to learn before he could drive by himself. TTT *19
- tady jde o to, že teprve potom mohl řídit sám, bez pomoci, bez instruktora.

I bought him a drink but he didn't want it, so I had to drink it myself. TTT *20
- zdůrazňuji, že to nebyl on, ale já, kdo to jeho pití nakonec vypil.

Nobody came to the party so I drank the whole bottle by myself. TTT *21
- zde nezdůrazňuji, že jsem to byl já, ale říkám, že jsem to udělal sám, vypil jsem ji celou bez pomoci, bez druhých.

ONESELF

Zájmeno oneself je neurčité zájmeno, které používáme, když nevíme, o kom se mluví. Často se objevuje ve slovnících, kde naznačují, že za sloveso patří zvratné zájmeno.

Naleznete-li tedy ve slovníku např. heslo enjoy oneself, znamená to, že tento význam slovesa enjoy se pojí se zvratným zájmenem. Nelze ale tento nalezený tvar přímo použít, jak to mnohdy studenti dělají (I enjoyed oneself at the party).

Za oneself si musíte dosadit příslušný tvar, který se pro danou osobu používá (I enjoyed myself, you enjoyed yourself, they enjoyed themselves apod.)

Pozn.: Více o zájmenu onesamostatném článku.

Překlad:
 1. Viděl ho (někoho druhého) v zrcadle.
 2. Viděl se (sám sebe) v zrcadle.
 3. Stále o ní (o někom druhém) mluvila.
 4. Stále mluvila o sobě.
 5. Bavím se, užívám si.
 6. Chovej se slušně.
 7. Nabídni si.
 8. Podívejte, koho jsem s sebou přivedl.
 9. Jestli chceš jít na naši párty, vezmi s sebou flašku.
 10. Jel na dovolenou, ale nevzal s sebou svoji rodinu.
 11. Všichni ten film už viděli, a tak jsem se na něj díval sám.
 12. Nikdo nám nechtěl pomoci, a tak jsme to udělali sami.
 13. Chci bydlet sám.
 14. Ani sám král nevěděl, co dělat.
 15. Včera se mi někdo vloupal do auta. Ukradli pár věcí, ale auto je v pořádku.
 16. Většinu prací na domě si udělám sám. Ušetřím tak hodně peněz.
 17. Jackův řidič byl opilý, a tak Jack musel řídit sám.
 18. Nikdo s ním nechtěl jet, tak Jack musel jet sám.
 19. Jack se toho musel hodně naučit, než mohl řídit sám.
 20. Koupil jsem mu drink, ale nechtěl ho. Tak jsem ho musel vypít sám.
 21. Nikdo na tu párty nepřišel a tak jsem celou flašku vypil sám.
Přepis bublinkové nápovědy: