Verb Patterns (slovesné vzorce)

Vydáno dne 29.09.2012

(Opravený a doplněný článek z roku 2008) Článek o tom, jak to vypadá, když jsou v anglické větě dvě slovesa za sebou.Verb Patterns (slovesné vzorce)

Slovesné vzorce, ač to zní matematicky, nemají s matematikou nic společného a jedná se v podstatě o jev, kdy se nám ve větě objeví dvě slovesa za sebou.

can ski. – sloveso v infinitivu bez TO
want to ski. – sloveso v infinitivu s TO
enjoy skiing. – sloveso v gerundiu (-ing)
talked about skiing. – slovesná vazba s předložkou

S jinými tvary druhého slovesa se nemůžete v angličtině setkat. Problém je však v tom, kdy který tvar zvolit a pravidla tady bohužel jsou jen minimální. Proto nezbývá nic jiného, než se naučit každé sloveso a jeho “vzorec” samostatně.

Není třeba nikam spěchat. Mírně pokročilí studenti (a někdy i začátečníci) asi už znají všechny čtyři výše zmíněné příklady. Úmyslně jsme v úvodu zvolili slovesa základní, která patří do základní slovní zásoby.

S vyšší pokročilostí ovšem přibývají další a další slovesa, ale jelikož se s nimi nesetkáte tak často jako např. se slovesem want, nemusíte si být jisti, který tvar druhého zvolit. Pokročilejší studenti se pak vzorce musí jednoduše naučit / nadrtit / nabiflovat.

Slovesa následovaná infinitivem bez TO

V této kategorii je sloves naštěstí jen několik. Hlavně jde o modální slovesa, kde studenti většinou nechybují.

1) modální (způsobová) slovesa

základní = can, may, must
pokročilejší = could, might, will, would, shallshould

can do it. TTT *1
Mayhelp you? TTT *2
You must obey! TTT *3

Pozn.: Více v článku Modální slovesa.

2) slovesa LET a MAKE

Další dvě specifická slovesa jsou let a make.

Let me open the door for you. TTT *4
Don't make me laugh! TTT *5

Pozor!trpném rodě se sloveso make váže s inifitivem s TO:

was made to do it. TTT *6

3) sloveso HELP

Se slovesem help můžete použít infinitiv bez TO, ale také s TO:

He helped her open the door. TTT *7
He helped her to open the door. TTT *8

4) sloveso DARE

Poslední v této kategorii je sloveso dare (opovážit se, troufnout si), které může být modální (způsobové) sloveso, a váže se tady s infinitivem bez TO. Pracujeme s ním pak jako s modálním slovesem.

Používá se však i jako běžné sloveso, se kterým pracujete jednoduše a váže se s infinitivem s TO, ale také bez TO.

Jako modální sloveso (bez TO):

dare not go. = I daren't go. TTT *9
Dare you do it? TTT *10
How dare you do it? TTT *11

Jako běžné sloveso (s TO i bez TO):

I didn't dare (to) go. TTT *12
Do you dare (to) do it? TTT *13
Nobody dared (to) speak. TTT *14

Slovíčko dare patří také do kategorie sloves, po kterých je nejprve předmět a poté infinitiv (tato kategorie je zmíněna níže), a znamená pak “vyzvat někoho k něčemu”

dare you to drink it! TTT *15

Pozn.: Přečíst si můžete i samostatný článek Sloveso DARE.

Slovesa následovaná infinitivem s TO

Tato kategorie je společně s následující kategorií ‘gerundium’ nejobsáhlejší, a taky se pokročilejším studentům nejčastěji plete.

“Bude po slovesu infinitiv nebo gerundium?” Nezbývá nic jiného, než se naučit jednotlivá slovesa.

Bohužel není vše černobílé a anglická gramatika je toho důkazem. Problematika INFINITIV vs. GERUNDIUM není jen o tom naučit se zpaměti všechna spojení. Jde to ještě dál: některá slovesa se mohou pojit s infinitivem NEBO s gerundiem a nedochází ke změně významu. Jsou tu však i taková slovesa, kde dochází ke změně ve významu. Více se dozvíte níže.

Ale nepředbíhejme. Následují příklady sloves, po kterých je infinitiv (obsáhlejší seznam naleznete níže).

Slovesa v této kategorii se dají rozdělit na dvě základní skupiny:

1) slovesa, po kterých je přímo infinitiv

afford: I couldn't afford to buy the book. TTT *16
agree: Susan agreed to help them. TTT *17
appear: He appears to be tired. TTT *18
decide: I have decided to leave on Friday. TTT *19
hesitate: Don't hesitate to contact us. TTT *20
hope: Jack hopes to arrive on Saturday. TTT *21
offer: They offered to help us. TTT *22
plan TTT *23 : I am planning to have a party. TTT *24
refuse: I simply refuse to believe it. TTT *25
want: want to tell you the truth. TTT *26
wish: She wishes to come with us. TTT *27

2) slovesa, po kterých je nejprve předmět a pak infinitiv

ask: asked Jim to help us. TTT *28
expect: expect you to be here on Monday. TTT *29
hire: She hired a boy to mow the lawn. TTT *30
instruct: He instructed them to be careful. TTT *31
invite: Harry invited the Jacksons to come to his party. TTT *32
lead: The article leads me to believe it's true. TTT *33
order: The judge ordered me to pay a fine. TTT *34
teach: My brother taught me to swim. TTT *35
want: want you to do it. TTT *36

Určitě si všimnete, že některá slovesa jsou v obou kategoriích – může po nich být přímo infinitiv, nebo nejprve zájmeno a až pak infinitiv. Např:

want to do it. TTT *37
want you to do it. TTT *38

Slovesa a vazby následované gerundiem (-ing)

Další velice obsáhlá sekce jsou slovíčka následovaná gerundiem (sloveso zakončeno -ing). I tato kategorie má několik podsekcí, jelikož sem patří i určité vazby. Opět si uvedeme jen několik příkladů, podrobnější seznam najdete níže.

1) slovesa následovaná gerundiem (-ing)

admit: He admitted stealing the money. TTT *39 TTT *40
avoid: He avoided answering my question. TTT *41
deny: She denied committing the crime. TTT *42
enjoy: We enjoyed visiting them. TTT *43
fancy: I don't really fancy doing it. TTT *44
imagine: Can you imagine living here? TTT *45
keep: keep hoping he will come. TTT *46
miss: miss being with my family. TTT *47
postpone: Let's postpone leaving until tomorrow. TTT *48
quit: He quit trying to solve the issue. TTT *49
recall: I don't recall meeting him before. TTT *50
recommend: recommended calling her. TTT *51
suggest: She suggested going to the cinema. TTT *52

Pozor si dejte například na sloveso suggest:

She suggested going to the cinema. TTT *53
She suggested that he go to the cinema. TTT *54

Podobně se chovají například slovesa recommend, propose, request, insist atd. Tento pro mnohé zvlášní gramatický jev se jmenuje konjunktiv a více se o něm dočtete v samostatném článku Konjunktiv v angličtině.

2) vazby se slovesem GO

Pokud jdeme nebo jedeme dělat nějakou činnost (většinou sport nebo hobby), používáme sloveso GO, po kterém je také vždy gerundium. Zde jsou příklady:

go bowling, go camping, go canoeing, go dancing, go fishing, go hiking, go hunting, go jogging, go running, go sailing, go shopping, go sightseeing, go skating, go skateboarding, go skiing, go swimming

I usually go swimming in summer. TTT *55
went shopping yesterday. TTT *56

Po slovesu go může být i infinitiv (s TO i bez TO), pokud se nejedná například o oblíbenou činnost, ale o konstatování, že jdete něco udělat. V takovém případě lze dokonce použít mezi slovesa slovo and (hlavně v britské angličtině):

I should go to see a doctor.
I should go see a doctor. (am.)
I should go and see a doctor. (br.)

Pozor!

Pojďme si ukázat typickou chybu. Pokud chcete říct Uvažuji, že pojedu lyžovat, dochází k zajímavému jevu:

jet lyžovat = go skiing (vazba se slovesem go, viz výše)
uvažovat = consider (sloveso, po kterém je vždy gerundium)

Celá tato věta je v přítomné čase průběhovém, proto:

I am considering going skiing.

Ano, budou tady tři slovesa s koncovkou -ing za sebou.

 1. Jedná se o průběhový čas, proto I am considering.
 2. Sloveso consider se váže vždy s gerundiem, proto je going.
 3. Spojení ‘jet lyžovat’ je ve vazbě go skiing.

Studenti se na konci věty většinou “vylekají” a řeknou si, že nemůže být ING 3× za sebou a udělají chybu jako třeba I am considering going to ski.
Tady jsou jasná pravidla a není důvod je porušovat, i když se vám zdá, že “to tak přece nemůže být”.

3) ustálená spojení následovaná gerundiem

Zde bych rád nakousl ještě jednu kategorii. Nejedná se o klasický slovesný vzorec, protože se tady nebudou za sebe klást dvě slovesa, ale jedná se přímo o vazby.

have a good time: We had a good time playing soccer. TTT *57
have a hard time: We had a hard time finding the house. TTT *58
have a difficult time: I will have a difficult time making up my mind. TTT *59
have fun: We had fun playing football. TTT *60
have trouble: We had trouble looking for our car. TTT *61
have difficulty: We had difficulty filling in the form. TTT *62

4) vazby sloves s předložkami (následované gerundiem)

Asi nebude novinkou, že po předložkách je vždy gerundium, ale problém je vybrat tu správnou předložku. Tady opět nezbývá nic jiného, než se tyto vazby naučit. Proto bez dlouhého vysvětlování následuje seznam těch nejužitečnějších:

ABOUT TTT *63

argue about: We argued about going on holidays. TTT *64
be excited about: I am excited about going on holiday. TTT *65
be thrilled about: I was thrilled about going camping. TTT *66
be worried about: I am worried about taking the exam. TTT *67

ABOUT / OF

complain about / of: Susan complained about having a headache. TTT *68
dream about / of: dream about going to Hawaii. TTT *69
speak about / of: He spoke about being concerned about his health. TTT *70
talk about / of: Peter talked about being too busy. TTT *71
think about / of: I was thinking about going on holiday. TTT *72

FOR

apologize for: David apologized for being late. TTT *73
be responsible for: Who is responsible for taking care of invoices? TTT *74
be thankful for: was thankful for not having to go there. TTT *75
blame (sb) for: Don't blame me for breaking it. TTT *76
forgive (sb) for: Please forgive me for doing that. TTT *77
have an excuse for: He always has an excuse for not coming. TTT *78
have a reason for: Paul has a good reason for doing it. TTT *79
thank (sb) for: Thank you for coming. TTT *80

FROM

discourage (sb) from: My girlfriend discourages me from racing. TTT *81
keep (sb) from: She kept me from finishing the task. TTT *82
prevent (sb) from: He prevented her from going there. TTT *83
prohibit (sb) from: Paul prohibited us from smoking. TTT *84
stop (sb) from: He stopped the child from running into the street. TTT *85

IN

believe in: believe in doing good deeds. TTT *86
be interested in: am interested in skiing. TTT *87
participate in: He participated in searching. TTT *88
succeed in: She succeeded in setting up her own business. TTT *89

OF

approve of: My parents don't approve of me coming home so late. TTT *90
be accused of: She was accused of stealing the present. TTT *91
be capable of: He isn't capable of telling lies. TTT *92
be guilty of: The jury found him guilty of stealing the bike. TTT *93
be tired of: am tired of having to work all day. TTT *94
instead of: Instead of watching TV, I decided to go to the cinema. TTT *95
take advantage of: You should take advantage of living here. TTT *96
take care of: She took care of welcoming the guest. TTT *97

ON

concentrate on: concentrated on doing it perfectly. TTT *98
depend on: Our health depends on taking time to recharge our batteries. TTT *99
insist on: insist on knowing the whole truth! TTT *100
plan on TTT *101 : I'm planning on attending the meeting. TTT *102
rely on: I really relied on being accepted to that school. TTT *103

TO

admit to: She admitted to going there secretly. TTT *104 TTT *105
be accustomed to TTT *106 TTT *107: am accustomed to working late hours. TTT *108
be committed to TTT *109: We are committed to providing the best medical care. TTT *110
be opposed to: She was opposed to him doing such things. TTT *111
be used to: am used to getting up early. TTT *112
confess to: She confessed to having an affair. TTT *113
look forward to: look forward to seeing you. TTT *114
object to: object to him saying such things. TTT *115

POZOR!

Poslední část je pro studenty nejsložitější. Má to jeden velmi prostý důvod – předložka TO. Problém je v tom, že tady je TO předložka, a proto je po ní gerundium (to going). Jenže slovíčko TO může být taky částice infinitivu (to go).

A v tom je právě kámen úrazu. Studenti mají tak silně zakořeněnou právě infinitivní vazbu TO GO, že jim spojení TO GOING přijde jednoduše špatně.

Výsledkem je pak klasická chyba např. v dopisech: I look forward to see you.

Sloveso těšit se (look forward) je vždy následováno předložkou TO.

těšit se NA něco = look forward TO something

look forward to seeing you.

Pojďme si to rozebrat:

go swimming = jít plavat

talked about going swimming. TTT *116
Tady vás spojení about going asi nepřekvapí. ABOUT je přece předložka.

I am looking forward to going swimming. TTT *117
Tady je spojení to going a i zde je předložka, tentokrát TO.

Stejné by to bylo napřiklad v další klasické chybě

I am used to get up early.

jsem zvyklý NA něco = I am used TO something

TO je tady předložka, proto bude správně věta:

I am used to getting up early.

INFINITIV vs. GERUNDIUM

Když se na tento gramatický jev podíváte jako na celek, tak zjístíte, že první krátká kategorie sloves, po kterých je infinitiv bez TO, je docela jasná – jde skoro výhradně o modální (způsobová) slovesa. Další kategorie jsou vazby. Co je ovšem největší problém i pro pokročilé studenty, to je INFINITIV vs. GERUNDIUM.

Jak jsme si ukázali výše, někdy je po slovesech infinitiv, někdy gerundium. V odstavcích výše bylo jen několik příkladových sloves, podrobnější seznam najdete v závěru článku.

Další problém však je, že některá slovesa se mohou pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem. A někdy dochází ke změně ve významu a někdy ne.

1) infinitiv vs. gerundium – bez změny významu

Jako první uvedeme slovesa z té jednodušší kategorie – ať po nich dáte infinitiv nebo gerundium, význam zůstává stejný:

advise: She advised me to wait. / She advised waiting. TTT *118 TTT *119
can't bear: can't bear to wait / waiting in long lines. TTT *120
begin: It began to rain / raining. TTT *121
continue: He continued to speak / speaking. TTT *122
prefer: Janet prefers to walk home. / I prefer walking to running. TTT *123 TTT *124
start: It started to rain / raining. TTT *125

V zásadě však platí pravidlo, že pokud je již ve větě jedno gerundium, a my si můžeme vybrat, volíme infinitiv: It's starting raining It's starting to rain

Pokud ve větě gerundium není, výběr je na nás:
It started raining = It started to rain

Malý problém nastává u sloves ADVISE a PREFER – jejich význam se však nemění:

ADVISE TTT *126

Uvedeme-li ve větě předmět, musíme použít infinitiv:
He advised me to buy a Volvo. TTT *127

Bez předmětu je pak nutno použít gerundium:
He advised buying a Volvo. TTT *128

trpném rodě je však i bez zájmena infinitiv:
was advised to buy a Volvo. TTT *129

PREFER

Samotné sloveso PREFER se váže většinou s infinitivem:
prefer to stay home. TTT *130

Se slovesem PREFER se však váže předložka TO, jako např. ve větě:
prefer tea to coffee. TTT *131

Proto musíme použít u dalších sloves gerundium:
prefer staying home to going to the concert. TTT *132

S infinitivem je to taky možné, ale věta bude složitější:
I'd prefer to stay home rather than to go to the concert.

Ve zkrácené podobě pak:
I'd prefer to stay home than go to the concert.

2) infinitiv vs. gerundium – změna ve významu

Některá slovesa se vážou s infinitivem i gerundiem, ale dochází ke změně ve významu:

REMEMBER + FORGET
U těchto dvou sloves platí stejné pravidlo, proto si je vysvětlíme společně.

She always remembers to lock the door. TTT *133
He often forgets to lock the door. TTT *134

Ve větách výše chronologicky nejprve přichází děj slovesa remember / forget a pak činnost:
nejprve si vzpomene, pak zamkne
nejprve zapomene, aby pak zamkl

remember seeing the Alps for the first time. TTT *135
I'll never forget seeing the Alps. TTT *136

V těchto větách naopak nejprve přišla nějaká činnost, na kterou budu vzpomínat nebo zapomenu:
nejprve jsem viděl Alpy, a to si pak budu pamatovat
nejprve jsem viděl Alpy, a na to pak nikdy nezapomenu

Pro lepší pochopení si nyní pojďme věty se zamykáním a Alpami přehodit:

She remembered to lock the door. TTT *137 X She remembers locking the door. TTT *138
She remembered to see the Alps. TTT *139 X She remembers seeing the Alps. TTT *140

She forgot to lock the door. TTT *141 X She forgot locking the door. TTT *142
She forgot to see the Alps. TTT *143 X She forgot seeing the Alps. TTT *144

Více v samostatném článku.

REGRET

Podobné je to se slovesem regret. Když použiji infinitiv, nejprve lituji toho, co pak udělám. Naopak pokud použiji gerundium, lituji toho, co jsem před tím udělal:

regret to tell you that you failed the test. TTT *145
regret lending him the money. TTT *146

HATE

Podobně i zde, pokud použijete infinitiv, jste neradi, že musíte něco udělat. Gerundium naopak označuje obecnou nevoli:

hate to tell you that you failed the test. TTT *147
hate making such stupid mistakes. TTT *148

TRY

Se slovesem TRY je to trochu jinak. Pokud použijeme infinitiv, pokusíme se něco udělat. Nevíme, jestli se nám to podaří.

Pokud použijeme gerundium, pak víme, že se nám to podaří, ale jde nám o výsledek.

I'm trying to learn English. TTT *149
Can you try to open the window? I think it's stuck. TTT *150
The room was hot. I tried opening the window, but it didn't help. TTT *151

Více v samostatném článku.

LIKE

Rozdíl mezi použitím gerundia a infinitivu je pouze drobný:

like going to the cinema. TTT *152
They like working out. TTT *153

He likes to go swimming in the morning. TTT *154
She likes to buy a strong coffee before work. TTT *155

Zde si můžeme pomoci tím, že pokud se bavíme obecně, použijeme gerundium. Naopak pokud se bavíme o konkrétnější situaci, použijeme infinitiv. Dokonce třeba ani nechceme říct, že je to naše oblíbená činnost, ale prostě to rádi děláme z nějakého důvodu.

Toto pravidlo však rozhodně není černobílé. Například v AmE se setkáte nejčastěji s infinitivem.

NEED

Za sloveso NEED dáváme běžně infinitiv:

You need to go there and tell him. TTT *156
We need Chris to help us. TTT *157

Pokud však říkáme, že něco potřebuje nějakou činnost, a někdo to musí udělat, použijeme gerundium:

The car needs washing. TTT *158

MEAN

Sloveso MEAN má dva základní významy. Pokud vyjadřuje “znamenat” a zajímá nás výsledek, použijeme gerundium:

Do you really want to pass the test? It will mean studying very hard. TTT *159

MEAN ale může znamenat také “zamýšlet, mít v úmyslu”. Pak použijeme infinitiv:

I didn't mean to hurt you. TTT *160

 

STOP

Pozor na sloveso STOP. Je po něm pochopitelně gerundium (stejně jako po všech slovesech, která znamenají ukončení činnosti). Ale lze po něm použít také infinitiv účelu:

stopped smoking. = Přestal jsem kouřit.
stopped to smoke. = Zastavil jsem se, abych si zakouřil.

Více v samostatném článku.

infinitiv vs. gerundium – obecná pomůcka

Pokud jste v situaci, kdy se máte rozhodnout, jestli po daném slovese bude infinitiv nebo gerundium, a nemáte po ruce žádný seznam nebo jinou pomůcku, můžete se řídit následujícím:

Gerundium se často používá v případě, že činnost popisovaná druhým slovesem se odehrává před činností popisovanou prvním slovesem:

She denied stealing the money. TTT *161 = popírá něco, co udělala dříve

Infinitiv má opačné pravidlo: sloveso první se odehrává před slovesem druhým, časově jdou slovesa chronologicky po sobě:

She decided to steal the money. TTT *162 = nejprve se rozhodla a pak ukradla

Toto pravidlo však není zdaleka stoprocentní.

Slovesa HEAR a SEE

Slovesa smyslového vnímání HEAR a SEE mají svá specifika a nehodí se do žádné výše uvedené kategorie.

Lze po nich použít infinitiv bez TO nebo gerundium a i zde dochází k mírné změně ve významu, která souvisí s českou dokonavostí a nedokonavostí:

saw him cross the street. TTT *163
saw him crossing the street. TTT *164

He saw the tree fall down. TTT *165
He saw the tree falling down. TTT *166

heard her knock on the door. TTT *167
heard her knocking on the door. TTT *168

She heard her parents argue in their bedroom. TTT *169
She heard he parents arguing in their bedroom. TTT *170

Pokud použijete infinitiv (bez TO), vyjadřujete, že jste viděli nebo slyšeli celou akci. Naopak při použití gerundia vyjadřujete, že jste viděli či slyšeli pouze část. Nezaměřujete se na dokonaný děj.

Po těchto slovesech nelze použít infinitiv s TO.

Seznamy sloves

Jelikož již znáte problematiku infinitivů a gerundií, je na čase seznámit se s nejdůležitějšími slovesy z obou kategorií.

U sloves, která se pojí s infinitivem i gerundiem je poznámka:
hvězdička (*) = nedochází ke změně ve významu
křížek (+) = dochází ke změně ve významu, nebo použití

Slovesa, po kterých následuje infinitiv:

afford convince intend* regret+
advise* continue* learn remember+
agree dare like+ remind
allow* decide long require
appear deserve love* seem
arrange enable manage start*
ask encourage mean+ struggle
attempt* expect need+ swear
(be) able fail offer teach
beg forbid order tell
begin* force permit threaten
care forget+ persuade trouble
choose happen plan try+
cause hate+ prefer* urge
challenge help prepare volunteer
can't bear* hesitate pretend wait
choose hire propose* want
claim hope promise warn
consent instruct refuse wish

Slovesa, po kterých následuje gerundium:

admit deny involve recall
advise* detest keep recollect
allow* dislike like+ recommend
anticipate endure love* regret+
appreciate enjoy mention remember+
avoid escape mean+ resent
attempt* excuse mind resist
begin* fancy miss risk
can't bear* finish need+ start*
can't help forget+ permit* stop
consider forgive postpone suggest
contemplate hate+ practise try+
continue* imagine prefer* understand
delay intend* propose* (be) worth

Pozn.: Frázová slovesa v těchto seznamech nejsou obsažena, ale pochopitelně platí stejné pravidlo i pro ně, např:

He continued / carried on / went on speaking.
She postponed / put off leaving until tomorrow.

infinitiv a gerundium – zápor

Pokud chcete vyjádřit záporný infinitiv nebo gerundium, je anglická gramatika naštěstí jednoduchá: Před infinitiv nebo gerundium vložíte záporku NOT:

He pretended to know the answer. TTT *171
He pretended not to hear. TTT *172

regret calling him. TTT *173
regret not calling him. TTT *174

Závěr

Co napsat závěrem. Pokud jste dočetli až sem (a nepřeskakovali), tak vám jde jistě hlava kolem.

Zde platí to, co u každého gramatického jevu. Začít pomalu od začátku, protože naráz se to nedá vše zvládnout.

Obzvláště tento gramatický jev, protože se týká všech anglických sloves (samozřejmě tady nejsou napsána všechna slovesa, ale je tu již slušná slovní zásoba) a je zbytečné učit se slovní vzorec ke slovesu, které zatím moc neznám.

Ale pokud se budu učit nové sloveso, je ideální naučit se také rovnou jeho správné spojení s dalším slovesem. Určitě je dobré vědět základní spojení, která jsou zmíněna hned v úvodu. A pak, až se budete učit další nová slovesa a budete je používat, je dobré občas se mrknout na tuto gramatiku.

V budoucnosti máme v plánu se ke gramatice slovesných vzorců vracet ve formě krátkých článků, které se budou zaměřovat hlavně na ta slovesa, se kterými se pojí infinitiv i gerundium a mění se tak jejich význam.

Překlad:
 1. Můžu to udělat.
 2. Mohu vám pomoci?
 3. Musíš poslouchat!
 4. Dovolte mi otevřít vám dveře.
 5. Nenuť mě se smát.
 6. Byl jsem nucen to udělat
 7. Pomohl jí otevřít dveře.
 8. Pomohl jí otevřít dveře.
 9. Neopovažuji se jít.
 10. Opovažuješ se to udělat?
 11. Jak se opovažuješ to udělat?
 12. Neopovážil jsem se jít.
 13. Opovažuješ se to udělat?
 14. Nikdo se neopovážil promluvit.
 15. Vyzývám tě, abys to vypil! = O co, že to nevypiješ!
 16. Nemohl jsem si dovolit koupit tu knihu.
 17. Susan souhlasila, že jim pomůže.
 18. Zdá se být unavený.
 19. Rozhodl jsem se odjet v pátek.
 20. Neváhejte nás kontaktovat.
 21. Jack doufá, že dorazí v sobotu.
 22. Nabídli nám pomoc.
 23. může se vázat i s předložkou ON – viz níže
 24. Plánuji uspořádat večírek.
 25. Jednoduše tomu odmítám uvěřit.
 26. Chci ti říct pravdu.
 27. Přeje si jet s námi.
 28. Požádal jsem Jima o pomoc.
 29. Očekávám, že dorazíš v pondělí.
 30. Najala si chlapce, aby posekal trávník.
 31. Poučil je, aby byli opatrní.
 32. Harry pozval Jacksonovy, aby přišli na jeho večírek.
 33. Článek mě vede k přesvědčení, že je to pravda.
 34. Soudce mi nařídil zaplatit pokutu.
 35. Můj bratr mne naučil plavat.
 36. Chci, abys to udělal.
 37. Chci to udělat.
 38. Chci abys to udělal ty.
 39. Přiznal se ke krádeži peněz.
 40. možno také vázat s předložkou TO
 41. Vyhýbal se odpovědi na mou otázku.
 42. Popírala spáchání toho zločinu.
 43. Užili jsme si návštěvu u nich.
 44. Nemám chuť to dělat.
 45. Umíš si představit tady bydlet?
 46. Stále doufám, že přijde.
 47. Stýská se mi po rodině.
 48. Odložme odjezd na zítřek.
 49. Přestal se snažit vyřešit ten problém.
 50. Nevybavuji si, že bych jej dříve potkal.
 51. Doporučil jsem jí zavolat.
 52. Navrhovala jít do kina.
 53. Navrhla jít do kina. Může být mezi lidmi, kteří půjdou nebo nemusí
 54. Navrhla, aby on šel do kina. Tady si všimněte zvláštního spojení a navíc toho, že GO je ve tvaru bez koncového -S
 55. V létě chodím obvykle plavat.
 56. Včera jsem šel nakupovat.
 57. Užili jsme si hraní fotbalu.
 58. Měli jsme potíže najít ten dům.
 59. Budu mít problém se rozhodnout.
 60. Užili jsme si hraní fotbalu.
 61. Měli jsme potíže při hledání našeho auta.
 62. Měli jsme potíže vyplnit ten formulář.
 63. může pomoci říct si české ‘<strong>O</stron­g>hledně něčeho’ – <strong>O</strong> = about
 64. Hádali jsme se ohledně dovolené.
 65. Jsem nadšen, že jedu na prázdniny.
 66. Byl jsem nadšen, že pojedeme kempovat.
 67. Mám strach z dělání té zkoušky.
 68. Susan si stěžovala na bolest hlavy.
 69. Sním o tom, že pojedu na Havaj.
 70. Mluvil o tom, že má obavy o své zdraví.
 71. Petr mluvil o tom, že má hodně práce.
 72. Přemýšlel jsem o tom, že pojedu na dovolenou.
 73. David se omluvil, že přišel pozdě.
 74. Kdo má na starosti faktury?
 75. Byl jsem vděčný, že tam nemusím jít.
 76. Neobviňuj me z toho, že jsem to rozbil.
 77. Odpusť mi, že jsem to provedl.
 78. Vždy má výmluvu proč nejít.
 79. Paul má dobrý důvod, proč to udělat.
 80. Děkuji, že jsi přišel.
 81. Moje přítelkyně mě odrazuje od závodění.
 82. Bránila mi v dokončení toho úkolu.
 83. Znemožnil jí tam jít.
 84. Paul nám zakázal kouřit.
 85. Zabránil dítěti vběhnout do ulice.
 86. Věřím v dělání dobrých skutků.
 87. Zajímám se o lyžování.
 88. Zapojil se do hledání.
 89. Podařilo se jí rozběhnout vlastní firmu.
 90. Rodiče neschvalují, že chodím domů tak pozdě.
 91. Byla obviněna z krádeže dárku.
 92. Není schopen lhát.
 93. Porota ho shledala vinným z krádeže kola.
 94. Jsem unaven z toho, že musím pracovat celý den.
 95. Místo sledování televize jsem se rozhodl jít do kina.
 96. Měl bys využít toho, že tu můžeš žít.
 97. Postarala se o uvítání hosta.
 98. Soustředil jsem se, abych to udělal perfektně.
 99. Naše zdraví je závislé na tom, zda si umíme najít čas dobít si baterky.
 100. Trvám na tom vědět celou pravdu!
 101. <strong>PLAN</stron­g> se váže jak <strong>s pře­dložkou ON</strong>, tak přímo <strong>s infi­nitivem</stron­g>: plan <strong>on doing</strong> / plan <strong>to do</str­ong>
 102. Plánuji, že se toho jednání zúčastním.
 103. Opravdu jsem se spoléhal na to, že budu do té školy přijat.
 104. Přiznala se, že tam tajně chodí.
 105. možno také vázat <strong>přímo s gerundiem</stron­g> (viz výše)
 106. <strong>be accustumed to = be used to</strong>
 107. u tohoto slovesa lze použít také infinitiv s TO
 108. Jsem zvyklý pracovat dlouho.
 109. u tohoto slovesa lze použít také infinitiv s TO
 110. Jsme odhodláni (zavázáni) poskytovat tu nejlepší zdravotní péči.
 111. Byla proti tomu, aby dělal takové věci.
 112. Jsem zvyklý vstávat brzy.
 113. Přiznala se (vyzpovídala), že má (měla) románek.
 114. Těším se až tě uvidím.
 115. Mám výhrady proti tomu, že říká takové věci.
 116. Mluvil jsem o tom, že půjdu plavat.
 117. Těším se, že půjdu plavat.
 118. Poradila mi počkat.
 119. výběr infinitiv/gerundium je dán stavbou věty – viz níže
 120. Nesnesu čekat ve dlouhých frontách.
 121. Začalo pršet.
 122. Pokračoval v mluvení
 123. Janet raději chodí domů pěšky. / Dávám přednost chůzi před během.
 124. výběr infinitiv/gerundium je dán stavbou věty – viz níže
 125. Začalo pršet.
 126. <strong>pozor!</stron­g> sloveso radit se píše ADVI<strong>S</stron­g>E, rada však ADVI<strong>C</stron­g>E
 127. Doporučil mi koupit Volvo.
 128. Doporučil koupi Volva.
 129. Bylo mi doporučeno koupit Volvo.
 130. Raději zůstanu doma.
 131. Dávám přednost čaji před kávou.
 132. Raději zůstanu doma, než jít na koncert.
 133. Vždycky si vzpomene a zamkne dveře.
 134. Často zapomene zamknout dveře.
 135. Pamatuji, jak jsem poprvé viděl Alpy.
 136. Nikdy nezapomenu, jak jsem viděl Alpy.
 137. Vzpomněla si a zamkla dveře.
 138. Pamatuje si, že zamkla dveře.
 139. Vzpomněla si na to, aby viděla Alpy, kdy už byla někde poblíž.
 140. Pamatuje si, jak viděla Alpy.
 141. Zapomněla zamknout dveře.
 142. Zapomněla, že zamykala dveře.
 143. Zapomněla se podívat na Alpy, když byla poblíž.
 144. Zapomněla na to, že viděla Alpy.
 145. Lituji, že vám musím oznámit, že jste neuspěl.
 146. Lituji, že jsem mu půjčil ty peníze. (nyní lituji něčeho, co jsem udělal dříve)
 147. Nerad ti říkám, že jsi neuspěl v testu.
 148. Nesnáším dělat tak hloupé chyby.
 149. Snažím se naučit anglicky. (pokouším se, ale nevím, zda se mi to podaří)
 150. Můžeš se pokusit otevřít to okno? Myslím, že se zaseklo. (nevím, jestli se ti to podaří)
 151. V místnosti bylo horko. Zkusil jsem otevřít okno, ale nepomohlo to. (zkusím něco udělat, vím, že to půjde, ale zajímá mě jaký to bude mít důsledek)
 152. Rád chodím do kina.
 153. Mají rádi posilování.
 154. Rád si ráno zajde zaplavat.
 155. Ráda si koupí před prací silnou kávu.
 156. Potřebuješ (musíš) tam jít a říct mu to.
 157. Potřebujeme, aby nám Chris pomohl.
 158. To auto potřebuje umýt.
 159. Opravdu chceš udělat ten test? To bude znamenat pilné studium.
 160. Nechtěl jsem ti ublížit. / Neměl jsem v úmyslu ti ublížit.
 161. Popírá, že ukradla ty peníze.
 162. Rozhodla se ukradnout ty peníze.
 163. Viděl jsem ho <strong>přejít</stron­g> ulici. = Viděl jsem, jak <strong>přešel</stron­g> ulici.
 164. Viděl jsem jej <strong>přechá­zet</strong> ulici. (neviděl jsem jej však dojít až na druhou stranu ulice)
 165. Viděl ten strom <strong>spadnou­t</strong>. = Viděl, jak ten strom spadl**.
 166. Viděl ten strom <strong>padat</stron­g>. = Viděl, jak padá**.
 167. Slyšel jsem ji <strong>zakle­pat</strong> na dveře.
 168. Slyšel jsem ji <strong>klepat</stron­g> na dveře.
 169. Slyšela své rodiče, jak se v ložnici <strong>poháda­li</strong>.
 170. Slyšela své rodiče, jak se v ložnici <strong>hádají</stron­g>.
 171. Předstíral, že zná odpověď.
 172. Předstíral, že neslyší.
 173. Lituju, že jsem mu volal.
 174. Lituju, že jsem mu nezavolal.
Přepis bublinkové nápovědy: