Výslovnost: Silná a slabá slova

Vydáno dne 03.02.2009

Článek o důležitém rysu anglické výslovnosti, jak se vyslovují silná a slabá slova.Anglická výslovnost:

Silná a slabá slova

Dnešní článek věnovaný anglické výslovnosti by vám měl objasnit další důvod, proč je pro mnohé studenty tak obtížné rozumět rodilým mluvčím, i když třeba všechna slovíčka z věty znají. Jedná se o výslovnost tzv. silných a slabých slov.

Rozdělení slovní zásoby

Slovní zásoba se dělí na tzv. slovní druhy (parts of speech, word classes). Tyto kategorie lze rozdělit do dvou základních skupin. Říká se jim otevřené kategorie (open classes) a uzavřené kategorie (closed classes). Do kategorie otevřených slovních druhý patří víceméně všechna lexikální (tedy významová) slova (podstatná jména, významová slovesa, přídavná jména, příslovce) a do druhé kategorie spadají "gramatická slůvka" (pomocná slovesa, členy, předložky, zájmena, spojky apod.) Tuto problematiku jsme rozebírali v článku věnovaném slovním druhům (zde).

otevřené
silné

uzavřené
oslabené

významová slovesa
(go, sit, talk, sing)
podstatná jména
(dog, tree, English)
přídavná jména
(nice, tall, interesting)
příslovce
(quickly, away, only)

pomocná slovesa
(do, can, is, have)
předložky
(in, on, under)
spojky
(if, when, unless)
zájmena
(he, this, it)
determinátory
(the, a, some, any, my)


Výslovnost

Nyní se dostáváme k tomu zásadnímu. Otevřené slovní druhy se čtou silně, uzavřené se čtou oslabeně (obzvláště uprostřed věty). Oslabená výslovnost spočívá v tom, že na daném slovíčku není přízvuk a místo samohlásek se víceméně čte nepřízvučná samohláska, nejčastěji / ə/ (schwa). V přepisu výslovnosti dnešních případů budu používat právě tuto samohlásku, ale připomínám, že ne vždy je slabika oslabená do takovéto míry.

Příklady:

of / ɒv x  əv/
the LORD of the RINGS / ðə lɔ:d əvðə rɪŋz /
Vidíte, že opravdu zřetelně vyslovujeme jen podstatná jména LORD a RINGS, ostatní oslabíme.

for / fɔ: x  fə/
DO it for the KIDS / du: ətfəðə kɪdz /
Opět jasně slyšíme jen významové sloveso DO a podstatné jméno KIDS. Ostatní se spojí dohromady a vysloví velmi nevýrazně.

do / du: x  də/
what do you DO? / wədəjə dʊ: /
Zde vidíme dokonce dvakrát sloveso DO, jedno je to pomocné sloveso, které se vyslovuje slabě, podruhé je významové, a čte se tedy silně.

can / kæn x  kən/
I can SEE some PEOPLE in the STREET.
/ əkən si: səm pi:pəl ənðə stri:t /
Samozřejmě I vyslovujeme jako /ai/, v rychlé plynulé řeči z toho ale ve skutečnosti často vznikne jen něco takového, jako vidíte v přepisu.

going to / gəʊɪŋ tʊ x  gənə/
What are you going to DO? / wətʃəgənə dʊ: /
Tato oslabená verze GOING TO se už zažila natolik, že v neformálním psaném projevu se zapisuje jako GONNA. O těchto zkráceninách se dočtete zde.

Slabá slova vyslovená silně

I slabé kategorie je možné a někdy nutné vyslovovat silně. Je to obzvláště tehdy, když se takové slovíčko ocitá na konci věty a stojí tedy samostatně.

Yes, I can. / jes aɪ kæn /
Zde je nutné CAN vyslovit silně.

Druhým případem je to, když mluvčí potřebuje slovíčko z jakéhokoliv důvodu zdůraznit.

tš / dž

Souvisejícím fonetickým jevem je, že se často v takto oslabených shlucích slabik objevují nové hlásky tš a dž. Je to tam, kde jedno slovo končí na T/D a druhé začíná na J.

Příklady:

did you / dɪd ju: x  dədʒə/
Where did you go? / wədədʒə gəʊ /


but you / bʌt ju: x  bətʃə/
You want but you can't. / jə wɒnt bətʃə kɑ:nt /


K tomuto nedochází, když slovo začínající na J se čte silně!

said yes / sed jes/
She said yes. / ʃi sed jes /


Závěrem

Možná se Vám bude zdát, že toto není zase tak důležité používat. Když budete vyslovovat pěkně čistě a jasně každé slovíčko, určitě vám budou rozumět, ne? To sice ano, ale s tímto přístupem narazíte v okamžik, když na vás promluví rodilý mluvčí. Tím, že se sami v řeči naučíte slabá slůvka oslabovat, vaše ucho si na tento jev dobře zvykne a snadno potom bude identifikovat slova v projevu rodilého mluvčího.

Všímejte si tedy, jak mluví Angličané a Američané a snažte se to napodobovat. Pusťte si např. svůj oblíbený film či seriál s anglickými titulky. Vždy si poslechněte jednu větu, přečtěte si text a potom se to pokuste vyslovit úplně stejně. "Nedůležitá" gramatická slovíčka oslabte tak, jak to slyšíte v originále.

S tímto jevem souvisí jistě i intonace a rytmika řeči, ale těmto tématům se budeme věnovat v některém z příštích článků.
Přepis bublinkové nápovědy: