Help for English

Slovní druhy v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.09.2008

Anglická terminologie týkající se slovních druhů.Slovní druhy

Znalost jazykovědné terminologie není samozřejmě něco, bez čeho by se nedalo žít. Řeknete si: “Mnohý rodilý mluvčí sám nedokáže pojmenovat nejrůznější gramatické kategorie, tak proč by se to měl učit chudák student angličtiny?” Na to je jednoduchá odpověď. Musíme tyto pojmy znát, abychom se v jazyce dokázali orientovat, abychom mohli pochopit nejrůznější souvztažnosti, pravidla apod.

Angličané a Američané to samozřejmě nepotřebují, svůj jazyk znají od malička a znát pravidla a zákonitosti pro ně většinou není důležité. Vystačí si s tím, že ‘to se používá, to se nepoužívá, to zní správně, to nezní správně.’ My, jako studenti, toto privilegium nemáme, musíme se mnohé naučit z knih, gramatik či slovníků, a proto potřebujeme vědět, jak pojmenovat slovní druhy, větné členy, vedlejší věty apod.

Tento článek vám představí základní pojmy týkající se anglických slovních druhů.

PARTS OF SPEECH (word classes)

Slovním druhům se v angličtině většinou říká parts of speech nebo také word classes. Rozdělujeme je na dvě skupiny.

Tzv. open word classes, otevřené druhy, jsou ty slovní druhy, jejichž zásoba se neustále rozšiřuje, přicházejí nová slova z jiných jazyků a vznikají slova nová. Naproti tomu jsou closed word classes, tedy uzavřené druhy, které většinou plní spíše gramatickou funkci, jejich zásoba je pevně daná a nová slova mezi ně nepřibývají.

Příkladem open classes jsou např. podstatná jména, příkladem closed classes např. zájmena – žádná nová zájmena do angličtiny nepřibývají, jsou pevně daná.

Pojďme se nyní na slovní druhy podívat jednotlivě. Toto rozdělení není jediné rozdělení, se kterým se při studiu gramatiky možná setkáte. Gramatiků, kteří se pokusili o takové rozdělení, bylo a je nesčíslně a výsledky jejich práce se mohou v některých ohledech více či méně lišit.

OPEN CLASSES

noun/'naʊn/ – podstatné jméno

  • dog, house, John, thought, love atd.

lexical verb/ˌleksɪkl 'vɜ:b/ – významové sloveso

  • go, stand, love, have atd.

adjective/'ædʒɪktɪv­/ – přídavné jméno

  • green, nice, funny, beautiful, friendly atd.

adverb/'ædvɜ:b/ – příslovce

  • quickly, interestingly, very, here atd.

CLOSED CLASSES

pronoun/'prəʊnaʊn – zájmeno

  • I, him, ours, this, something, who atd.

determiner/dɪ'tɜ:mɪ­nə/ – determinátor

  • a, the, his, this, that, another, one, first, either, both, all, some, no atd.

Pozn.: Tato kategorie v češtině neexistuje. Mezi determinátory patří v angličtině členy, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, číslovky a další slova. Těmto slovním druhům se budeme brzy věnovat samostatně. Ve zkratce ale můžeme říci, že se jedná o slovo, které stojí před podstatným jménem a ovlivňuje jeho význam. Např. nám určuje, zda se jedná o nějakou specifickou věc či věc blíže neurčenou, o kterou konkrétní věc se jedná, o jaké množství se jedná apod.

auxiliary verb/ɔ:g'zɪliər­i 'vɜ:b/ – pomocné sloveso

  • do, can, have, must, will atd.

preposition/ˌprepə'zɪ­ʃən/ – předložka

  • on, in, through, since, in front of, than atd.

conjunction/kən'dʒʌŋk­ʃn/ – spojka

  • and, but, although, when, if atd.

interjection/ˌɪntə'dʒe­kʃn/ – citoslovce

  • oh, uh-huh, ew, wow atd.

Pozn.: Tato skupina bývá někdy zařazována mezi open classes, protože její zásoba není daná, citoslovce vznikají neustále nová. Na rozdíl od ostatních slovních druhů ale tato skupina je jen zřídka zaznamenána ve slovnících.

Více v článku Hovorová angličtina: Citoslovce.

Určení slovních druhů

Aby bylo možné určit, do které kategorie slovo patří, je často nutné zvážit i to, kde je dané slovo použité. Kdybyste měli například za úkol zařadit slovo fast, odpovědi by byly čtyři.

Může to být noun (půst), lexical verb (postit se), adjective (rychlý) či adverb (rychle).

Slovíčko that může být pronoun (I don't like that), determiner (I hate that film), adverb (it wasn't that interesting) nebo conjunction (he said that he was busy).

Závěrem

Setkáte-li se nyní ve slovníku se zkratkami n, v, adj, adv, pron, aux, det, conj, nebudete snad již jen matně tápat, co by se za nimi mohlo skrývat. My si určování slovních druhů jistě v blízké době procvičíme na různých cvičeních. V seriálu článků o gramatické terminologii budeme dále pokračovat.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Konverze slovních druhů

Článek věnovaný procesu, při kterém se z jednoho slovního druhu stane jiný slovní druh bez použití přípony.

PRE-INTERMEDIATE

Slovní druhy - cvičení 1

Procvičte si určování anglických slovních druhů.

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovní druhy v angličtině - úvod 15 31761 Od -Ewicka- poslední příspěvek
před 12 lety