Fruit and Vegetables

Vydáno dne 24.04.2010

Článek o slovech FRUIT a VEGETABLE, o jejich gramatických vlastnostech, použití apod.Fruit and Vegetables

Při přečtení nadpisu článku si možná budete myslet, že se bude jednat o přehled nejrůznějších slovíček pro ovoce a zeleninu. Pokud hledáte právě to, prohlédněte si naše okruhy slovní zásoby Food - fruits / Food - vegetables. Zde se totiž budeme věnovat něčemu jinému. V použití těchto dvou se totiž často dělají chyby a já se pokusím na ně poukázat a pomoci Vám začít používat výrazy FRUIT a VEGETABLES správně.

 

FRUITFruit

Prvním neduhem, který je spojený se slovem FRUIT, je špatná výslovnost. Vyslovujeme s dlouhým U, nikoliv dvojhláskou UI.

Správná výslovnost: / fru:t /
Špatná výslovnost / frujt /

Totéž se týká slova GRAPEFRUIT. To v češtině čteme jako /grepfrujt/, ale v angličtině se vyslovuje / greɪpfru:t /.

Druhým háčkem je, že slovo FRUIT je většinou podstatným jménem NEPOČITATELNÝM.

Have some fruit!
How much fruit did you buy?
There's no fruit left in the fridge.

Ani v češtině neříkáme jedno ovoce, dvě ovoce, pět ovocí ale musíme si pomoci např. podst. jménem 'kus' - jeden kus ovoce, pět kusů ovoce apod. Pokud chceme ovoce počítat, můžeme místo slova FRUIT použít slovo pro to konkrétní ovoce (one apple, two apples) a nebo také využít slovíčka PIECE (one piece of fruit, five pieces of fruit).

Není ale pravda, že by FRUIT bylo POUZE nepočitatelné a že by slovo FRUITS neexistovalo. To lze říct např. o slovu INFORMATION (to skutečně množné číslo nemá) ale ne o ovoci.

FRUIT jako počitatelné podst. jméno použijeme především tehdy, máme-li na mysli DRUH ovoce. Potom lze říci:

apples are a fruit
bananas are a fruit
pears are a fruit

apples + bananas + pears are three fruits

Počitatelné podst. jméno FRUIT také můžeme použít, když máme na mysli spíše 'plody', tedy část rostliny. Např. tedy když chceme říct, že strom byl obalený plody, lze říci:

The tree was covered with fruits.

Máme-li na mysli PLODY přeneseně, opět je možná i varianta slova FRUIT jako počitatelného podst. jména:

the fruits of his labor

Pro pokročilejší je tu ještě několik slovíček a vazeb se slovem FRUIT spojených:

fruitful / fru:tfəl / - plodný, úrodný

fruity / fru:ti / - vonící či chutnající po ovoci, pokud je něco z ovoce, používáme zpravidla podst. jméno FRUIT jako přídavné jméno (fruit salad, fruit coctail...). V hovorové britské angličtině může toto slovo přeneseně znamenat, že je něco tzv. lechtivé, tedy spojené se sexem.

fruit - FRUIT je také americký hovorový hanlivý výraz pro homosexuála. Více také v článku gay words.

in fruit / ɪn'fru:t / - nesoucí ovoce, tedy když na stromě právě je ovoce, můžeme říct THE TREE IS IN FRUIT.

bear fruit / ˌbeə'fru:t / - nést ovoce (the tree doesn't bear fruit any more). Pozor, BEAR zde není medvěd, ale nepravidelné sloveso 'nést' (bear, bore, borne)

the forbidden fruit - zakázané ovoce (něco, co nás láká, ale je zakázané - vychází z biblického prvního hříchu, kdy Adam a Eva neuposlechli zákaz jíst ze stromu poznání)

 

VEGETABLESVegetables

Podstatné jméno VEGETABLE se vyslovuje poměrně bez problémů. Povšimněte si možná toho, že se vyslovuje jako TŘI slabiky, nikoliv čtyři (jedno -e- nám jakoby ve výslovnosti vypadne), a také toho, že se nerýmuje se slovem TABLE!

/ vedʒtəbəl /

Některé z Vás možná překvapí, že VEGETABLE je podstatné jméno POČITATELNÉ! Tedy lze říci one vegetable, two vegetables, many vegetables, few vegetables apod.

My kids hate vegetables.
I bought some vegetables.

Porovnejte s FRUIT:

My kids hate fruit / vegetables.
I bought some fruit / vegetables.

Nejen že je počitatelné podst. jméno VEGETABLE, počitatelné jsou i jednotlivé druhy zeleniny, i ty, které v češtině většinou používáme v jednotném čísle. Porovnejte s češtinou:

CarrotsKoupil jsem trochu mrkve (nikoliv mrkví). - I bought some carrots.
Chceš trochu hrášku? (nikoliv hrášků) - Would you like some peas?

Pamatujete si slavnou hlášku z filmu Forrest Gump? We were like PEAS AND CARROTS. - Byli jsme jako hrášek a mrkvička. (Prodává se přeci smíchaný mražený hrášek a mrkvička - Forrest tím tedy myslel to, že si moc dobře rozuměli, že byli pořád spolu, ža byli "jedna ruka")

Podst. jméno VEGETABLE se používá i jako přídavné jméno: vegetable soup, vegetable salad...

Pro pokročilejší opět další výrazy:

veggie / vedʒi / - v USA se místo VEGETABLE používá tato zkrácenina, množné číslo je veggies. V Británii toto slovo ale označuje spíše vegetariána.

vegetable - hanlivě se toto slovo používá pro člověka, který žije 'na přístrojích', tedy člověk s poraněným mozkem apod.

 

Různé

Ve spojení s ovocem a zeleninou si zmíníme ještě dvě věci:

1) FRUIT AND VEGETABLES je poměrně pevné spojení, kde jdou slova za sebou právě v tomto pořadí. Pokud byste je převrátili (vegetables and fruit), znělo by to nepřirozeně, neidiomaticky. Podobná spojení jsou např. knife and fork, salt and pepper, apples and pears apod.

Fruit and vegetable shop2) Obchodu, kde lze koupit ovoce a zeleninu, se říká podobně jako u nás - FRUIT AND VEGETABLE SHOP / STORE (často zkracované na FRUIT AND VEG shop). V britské angličtině existuje také výraz GREENGROCER'S (zelinářství).

 

Závěrem

Možná se v budoucnosti k tématu ovoce/zelenina ještě vrátíme a probereme si např. nejrůznější druhy ovoce a nejrůznější druhy zeleniny, řekneme si, jak se řekne slupka, kůra, jádro, pecka, dřeň, stopka atd atd. Na to by v tomto článku už nebylo místo.

Mým cílem bylo především vysvětlit problematiku počitatelnosti u slov FRUIT a VEGETABLE, upozornit na jejich správnou výslovnost, ukázat, jak se často používají a pokročilejším ještě představit slova od nich odvozená.

 

Přepis bublinkové nápovědy: