Slovíčka spojená se strachem

Vydáno dne 24.04.2024

Umíte se v angličtině bát? Další porce užitečných slovíček, tentokrát spojených se strachem.Slovíčka spojená se strachem

Pojďme se dnes trochu bát a naučit se pár užitečných anglických slovíček. Nejprve ale musíme zmínit, že i když v češtině “máme” strach, v angličtině se používají vazby se slovesem být, nikoli mít. Takových spojení je celá řada. Více v článku Časté chyby: HAVE vs. BE.

be worried

Jako “nejslabší” výraz bychom mohli použít slovíčko worried/'wʌrid/ – ustaraný. Spojení be worried tedy můžeme přeložit jako mít obavy, mít starosti.

I am worried about my test results. TTT *1
He looked very worried. TTT *2
She was worried that he wouldn't come. TTT *3  

Je odvozeno od slovesa worry/'wʌri/ – dělat si starosti, strachovat se.

I am used to spending Saturday nights at home. Don't worry. TTT *4
My mother always worries about me. TTT *5 

Pozn.: Všimněte si, že se toto slovo používá jako jediné s předložkou about. U dalších slovíček uvidíte předložku of.

be afraid

Další slovíčko, které vyjadřuje spíše jen obavy (než zděšení), je přídavné jméno afraid/ə'freɪd/ – obávající se. Spojení be afraid pak přeložíme jako mít obavy, mít strach, bát se.

I'm afraid to call her. TTT *6
What are you afraid of? TTT *7
He was afraid to leave the house. TTT *8  

Spojení be afraid se ale používá také často u zdvořilostních frází, kde lze věta “I am afraid” přeložit také jako obávám se, nebo také je mi líto či bohužel.

I'm afraid I can't help you. TTT *9
I'm afraid there's nothing I can do about it. TTT *10  

be scared

S přídavným jménem scared/'skeəd/ už přichází opravdový strach, můžeme ho totiž přeložit jako vystrašený, vylekaný, až třeba vyděšený. Spojení be scared má pak význam mít strach, bát se.

She couldn't breathe. She was so scared. TTT *11
He's always been scared of snakes. TTT *12
I'm scared of flying. TTT *13  

Je odvozeno od slovesa scare/'skeə/ – vystrašit, postrašit.

Oh, you scared me! TTT *14
Horror films don't scare me. TTT *15  

Z tohoto slovesa je odvozeno i přídavné jméno scary/'skæri/, které znamená děsivý, strašidelný.

The man was holding a gun. It was scary. TTT *16
Do you like scary movies? TTT *17  

be frightened

Ještě větší míra strachu se pojí s přídavným jménem frightened/'fraɪtnd­/, které můžeme přeložit jako vyděšený, vystrašený.

I was frightened to death. TTT *18
Don't be frightened. There's nothing to worry about. TTT *19
She was frightened to turn around. TTT *20
The more I thought about it, the more frightened I got. TTT *21  

Je odvozeno od slovesa frighten/'fraɪtn­/ – vystrašit, vyděsit.

The priest frightened a little girl when he told her that she would go to hell for her sins. TTT *22
Don't do it. Your practical joke may frighten him. TTT *23 

Odvozeno je pak přídavné jméno frightening/'fraɪtənɪŋ­/ s opačným významem děsivý, strašidelný.

My first job interview was a frightening experience. TTT *24  

be terrified

Ještě větší grády má slovo terrified/'terɪfaɪd­/, které lze přeložit jako velmi vyděšený, k smrti vystrašený.

He is terrified of heights. TTT *25
The little girl was terrified to stay there alone. TTT *26
Nicole was terrified her daughter would fall. TTT *27  

Je odvozeno od slovesa terrify/'terɪfaɪ (vyděsit k smrti). Opakem je pak přídavné jméno terrifying/'terɪfaɪɪŋ­/ – děsivý, nahánějící hrůzu.

In the past, sailors were worried that a terrifying sea monster lurked beneath the depths of the ocean. TTT *28
Some of the stories written by Stephen King are terrifying. TTT *29  

be petrified

Jako poslední si ukážeme slovíčko, které není tak časté a označuje asi největší zděšení, petrified/'pe­trəfaɪd/ znamená k smrti vyděšený (nemohoucí se hrůzou pohnout).

He was absolutely petrified when he was standing on that edge. TTT *30
She was too petrified to speak. TTT *31
I was petrified with fear when I saw the gun. TTT *32  

I toto přídavné jméno vychází ze slovesa, tentokrát petrify/'petrəfaɪ/ – vyděsit k smrti, nahnat děsný strach. Jeho použití ale není příliš běžné. Dokonce se můžete setkat i s významem zkamenět, proměnit v kámen, což souvisí s významem slova petrified, kdy se strachy ani nemůžete pohnout.

frightenED vs. frightenING

Všimněte si, že všechna tato přídavná jména jsou odvozena od sloves pomocí koncovky -ed, např. worried, scared, frightened, terrified.

Ze stejných kořenů pak pomocí přípony -ing vytváříme jejich protiklady, např. frightening, terrifying.

Podobných dvojic přídavných jmen je celá řada. Např. shocked / shocking, bored / boring. Pokud si nejste jistí tvořením těchto slov, doporučujeme článek Pleteme si: Bored or Boring?.

Další výrazy

Na závěr si pojďme ještě ukázat další užitečná slovíčka spojená se strachem.

You should express what you think without fear. TTT *33
There was a look of terror in her eyes. TTT *34
People watched in horror as the plane hit the building. TTT *35
The horror movie was filled with terrifying scenes that left the audience in a state of fright. TTT *36
The animals were running away in panic. TTT *37
She looked around in alarm. TTT *38
Her water phobia made her terrified of getting on the boat. TTT *39  

Pozn.: Zajímavé je spojení stage fright/'steɪdʒˌf­raɪt/, což je tréma, nervozita před vystoupením (doslova zděšení z pódia).

I'm dreading going back there. TTT *40
Susan dreaded her husband finding out. TTT *41
The weather was dreadful. TTT *42
She avoided the dreaded dentist appointment for as long as she could. TTT *43 

They live in a spooky old house. TTT *44
Our grandpa often told us spooky stories. TTT *45
I'm not easily spooked. TTT *46  

There was a creepy guy watching her. TTT *47
The attic feels very creepy. TTT *48  

I was intimidated by the hostile dogs. TTT *49
He tried to intimidate his victim. TTT *50
The whole situation was rather intimidating. TTT *51  

Překlad:
 1. Mám strach o své výsledky testu.
 2. Vypadal, že má velké obavy.
 3. Bála se, že nepřijde.
 4. Já jsem zvyklý trávit sobotní večery doma. Nedělej si starosti.
 5. Moje matka si o mě dělá pořád starosti.
 6. Bojím se jí zavolat.
 7. Čeho se obáváš?
 8. Měl strach opustit dům.
 9. Bohužel vám nemohu pomoci.
 10. Je mi líto, že s tím nemohu nic udělat.
 11. Nemohla dýchat. Byla tak vystrašená.
 12. Vždycky se bál hadů.
 13. Bojím se létání.
 14. Á, já jsem se tě lekl!
 15. Hororové filmy mě neděsí.
 16. Ten muž měl v ruce zbraň. Bylo to děsivé.
 17. Máš rád strašidelné filmy?
 18. Byl jsem k smrti vyděšený.
 19. Nebuď vyděšený. Není čeho se bát.
 20. Strašně se bála otočit se.
 21. Čím více jsem o tom přemýšlel, tím více jsem byl vystrašený.
 22. Kněz vystrašil malou holčičku, když jí řekl, že půjde za svoje hříchy do pekla.
 23. Nedělej to. Tvůj kanadský žertík by ho mohl vyděsit.
 24. Můj první pracovní pohovor byl děsivou zkušeností.
 25. Strašně se bojí výšek.
 26. Ta malá holčička byla vyděšená zůstat tam sama.
 27. Nicole byla velmi vyděšená, že její dcera spadne.
 28. V minulosti se námořníci obávali, že se pod hlubinami oceánu skrývala děsivá mořská příšera.
 29. Některé povídky od Stephena Kinga jsou děsivé.
 30. Byl naprosto vyděšený, když stál na tom okraji.
 31. Byla příliš vyděšená, než aby promluvila.
 32. Byl jsem zkamenělý hrůzou, když jsem viděl tu zbraň.
 33. Měl bys vyjádřit, co si myslíš, bez strachu.
 34. V očích měla hrůzu.
 35. Lidé se zděšením sledovali, jak letadlo narazilo do té budovy.
 36. Horor byl plný děsivých scén, které diváky přiváděly do stavu hrůzy.
 37. Zvířata zděšeně utíkala pryč.
 38. Podívala se za sebe znepokojeně.
 39. Kvůli své fobii z vody byla vyděšená, když měla nastoupit do lodi.
 40. Děsím se toho vrátit se tam.
 41. Susan se děsila toho, že to její manžel zjistí.
 42. Počasí bylo hrozné.
 43. Obávané návštěvě zubaře se vyhýbala, jak jen to šlo.
 44. Bydlí ve strašidelném starém domě.
 45. Náš děda nám často říkal strašidelné příběhy.
 46. Nenechám se lehce postrašit.
 47. Sledoval ji příšerný chlap.
 48. Ta půda působí strašlivě.
 49. Byl jsem vylekaný z těch agresivních psů.
 50. Snažil se zastrašit svou oběť.
 51. Celá ta situace byla strašná.
Přepis bublinkové nápovědy: