CAN'T stand / wait / help

Vydáno dne 31.01.2019

Idiomatická spojení “can't stand”, “can't wait” a “can't help” rodilí mluvčí hojně používají. Studenti ale občas tápou.CAN'T stand / wait / help

Idiomatický jazyk je poměrně náročný na porozumění, protože studenti sice znají jednotlivá slova, ale dohromady jim nedávají smyl. Více si o idiomech můžete přečíst zde.

Dnes se zaměříme na tři idiomy obsahující slovo can't, tedy zápor slovesa can. Sice by mohly mít i doslovný význam, ale my se zde zaměříme právě na přenesený idiomatický překlad.

can't stand

Sloveso stand/'stænd/ znamená stát, postavit se, proto can't stand můžeme doslova přeložit jako nemoci stát:

You can't stand on the grass. TTT 

Idiomatický význam je ale nemoci vystát nebo nesnášet (nemít rád).

can't stand long queues. TTT
They don't love each other any more. They can't stand each other now. TTT
Turn off the horrible music at once! I can't stand it! TTT 

Pokud navazujete dalším slovesem, může být ve tvaru infinitivu nebo gerundia:

can't stand to do sth
can't stand doing sth

Pozn.: Více v článku o slovesných vzorcích.

She can't stand waiting in queues. TTT
Well, he's a teenager now and can't stand to be around his parents. TTT
can't stand people smoking around me. TTT 

Vazbu lze použít i v minulosti:

I had to leave. I couldn't stand his whining. TTT
She couldn't stand to hear her parents argue all the time. TTT 

Pozn.: Pro pokročilejší studenty zmíníme i spojení can't bear se stejným významem i použitím.

can't wait

Sloveso wait/'weɪt/ znamená čekat, počkat, proto can't wait doslova znamená nemoci čekat / nepočkat, např.:

Sorry, the report can't wait until Monday. TTT
You can't wait here. Go away! TTT 

Idiomatický význam je však nemoci se dočkat.

We are going to Paris next week. – I know, I can't wait! TTT 

Pokud navazuje další sloveso, používají se tato spojení:

can't wait to do sth
can't wait for sb to do sth

can't wait to tell my husband about the pregnancy. TTT
can't wait for you to see my new flat. TTT
To tell you the truth, I can't wait to hear my parents' comments. I'm sure they're proud of me now. TTT
I hope you get better soon, Dave. – Yeah, I can't wait to be back at work. TTT 

I zde lze použít minulý čas:

Steve couldn't wait to get out of the house. TTT
She couldn't wait for him to come home. TTT
He couldn't wait to get on the plane and leave. TTT
She couldn't wait for her boyfriend to kneel down and propose to her. TTT 

To, že jde o idiom, můžete rozeznat až v druhé části věty:

can't wait for you.
Nemohu na tebe čekat/počkat.
can't wait for you to meet him.
Nemohu se dočkat, až ho poznáš.

can't help

Sloveso help/'help/ jistě znáte jako pomoci, pomáhat a spojení can't help je tedy nemoci pomoct.

Sorry, I can't help you with that. TTT 

Nás ovšem zajímá trochu přenesený význam a to je nemoci si pomoct. I zde lze použít přítomné can't nebo minulé couldn't. Často se setkáte s předmětem it:

Stop biting your nails. – Sorry, I can't help it. TTT
I just had to kiss her. I couldn't help it. TTT 

Ve stejném významu se dá použít i se zvratným zájmenem:

can't help myself. TTT
She couldn't help herself. TTT 

Často se ale pojí s dalším slovesem, které je často v gerundiu (can't help doing). Přeložit do češtiny lze taky jako nemoci se ubránit:

I felt sorry for him, but I couldn't help laughing. TTT
can't help thinking I should leave the company as soon as possible. TTT
She can't help crying when she sees Titanic. TTT
Susan couldn't help feeling it was a bad idea. TTT 

Navazující sloveso lze ale použít i jinak – ve vazbě can't help but do (holý infinitiv bez TO):

couldn't help but wonder what he really wanted. TTT
can't help but notice your T-shirt is inside out. Is it on purpose? TTT
She can't help but think about him all the time. TTT 

verb patterns (slovesné vzorce)

Dejte si tedy pozor na použití dalšího slovesa:

I can't help crying
I can't help but cry
I can't help cry
I can't help to cry
I can't help but crying

Více o slovesných vzorcích zde.

Podobný význam je spojení can't help it if… = není moje vina, když… (nemůžu to ovlivnit):

Sorry, I can't help it if my bus is late. TTT
He couldn't help it if he was nervous. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: