Help for English

Verb Patterns (slovesné vzorce)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.09.2012

(Opravený a doplněný článek z roku 2008) Článek o tom, jak to vypadá, když jsou v anglické větě dvě slovesa za sebou.Verb Patterns (slovesné vzorce)

Slovesné vzorce, ač to zní matematicky, nemají s matematikou nic společného a jedná se v podstatě o jev, kdy se nám ve větě objeví dvě slovesa za sebou.

can ski. – sloveso v infinitivu bez TO
want to ski. – sloveso v infinitivu s TO
enjoy skiing. – sloveso v gerundiu (-ing)
talked about skiing. – slovesná vazba s předložkou

S jinými tvary druhého slovesa se nemůžete v angličtině setkat. Problém je však v tom, kdy který tvar zvolit a pravidla tady bohužel jsou jen minimální. Proto nezbývá nic jiného, než se naučit každé sloveso a jeho “vzorec” samostatně.

Není třeba nikam spěchat. Mírně pokročilí studenti (a někdy i začátečníci) asi už znají všechny čtyři výše zmíněné příklady. Úmyslně jsme v úvodu zvolili slovesa základní, která patří do základní slovní zásoby.

S vyšší pokročilostí ovšem přibývají další a další slovesa, ale jelikož se s nimi nesetkáte tak často jako např. se slovesem WANT, nemusíte si být jisti, který tvar druhého zvolit. Pokročilejší studenti se pak vzorce musí jednoduše naučit / nadrtit / nabiflovat.

Slovesa následovaná infinitivem bez TO

V této kategorii je sloves naštěstí jen několik. Hlavně jde o modální slovesa, kde studenti většinou nechybují.

1) modální (způsobová) slovesa

základní = can, may, must
pokročilejší = could, might, will, would, shallshould

can do it. TTT
Mayhelp you? TTT
You must obey! TTT

Podrobný článek o modálních slovesech si můžete přečíst zde.

2) slovesa LET a MAKE

Další dvě specifická slovesa jsou LET a MAKE.

Let me open the door for you. TTT
Don't make me laugh! TTT

trpném rodě se sloveso MAKE váže s inifitivem s TO:

was made to do it. TTT

3) sloveso HELP

Se slovesem HELP můžete použít infinitiv bez TO, ale také s TO:

He helped her open the door. TTT
He helped her to open the door. TTT

4) sloveso DARE

Poslední v této kategorii je sloveso DARE (opovážit se, troufnout si), které může být modální (způsobové) sloveso, a váže se tady s infinitivem bez TO. Pracujeme s ním pak jako s modálním slovesem.

zápor: DARE + NOT = DAREN'T
otázka: DARE YOU…?

Používá se však i jako běžné sloveso, se kterým pracujete jednoduše a váže se s infinitivem s TO, ale také bez TO.

zápor: DON'T DARE
otázka: DO YOU DARE…?

Jako modální sloveso (bez TO):

dare not go. = I daren't go. TTT
Dare you do it? TTT
How dare you do it? TTT

Jako běžné sloveso (s TO i bez TO):

I didn't dare (to) go. TTT
Do you dare (to) do it? TTT
Nobody dared (to) speak. TTT

Slovíčko DARE patří také do kategorie sloves, po kterých je nejprve předmět a poté infinitiv (tato kategorie je zmíněna níže), a znamená pak “vyzvat někoho k něčemu”

dare you to drink it! TTT

Samostatný článek o slovesu DARE si můžete přečíst zde.

Slovesa následovaná infinitivem s TO

Tato kategorie je společně s následující kategorií ‘gerundium’ nejobsáhlejší, a taky se pokročilejším studentům nejčastěji plete.

“Bude po slovese infinitiv nebo gerundium?” Nezbývá nic jiného, než se naučit jednotlivá slovesa.

Bohužel není vše černobílé a anglická gramatika je toho důkazem. Problematika INFINITIV vs. GERUNDIUM není jen o tom naučit se zpaměti všechna spojení. Jde to ještě dál: některá slovesa se mohou pojit s infinitivem NEBO s gerundiem a nedochází ke změně významu. Jsou tu však i taková slovesa, kde dochází ke změně ve významu. Více se dozvíte níže.

Ale nepředbíhejme. Následují příklady sloves, po kterých je infinitiv. (obsáhlejší seznam naleznete níže)

Slovesa v této kategorii se dají rozdělit na dvě základní skupiny:

1) slovesa, po kterých je přímo infinitiv

afford: I couldn't afford to buy the book. TTT
agree: Susan agreed to help them. TTT
appear: He appears to be tired. TTT
decide: I have decided to leave on Friday. TTT
hesitate: Don't hesitate to contact us. TTT
hope: Jack hopes to arrive on Saturday. TTT
offer: They offered to help us. TTT
plan TTT : I am planning to have a party. TTT
refuse: I simply refuse to believe it. TTT
want: want to tell you the truth. TTT
wish: She wishes to come with us. TTT

2) slovesa, po kterých je nejprve předmět a pak infinitiv

ask: asked Jim to help us. TTT
expect: expect you to be here on Monday. TTT
hire: She hired a boy to mow the lawn. TTT
instruct: He instructed them to be careful. TTT
invite: Harry invited the Jacksons to come to his party. TTT
lead: The article leads me to believe it's true. TTT
order: The judge ordered me to pay a fine. TTT
teach: My brother taught me to swim. TTT
want: want you to do it. TTT

Určitě si všimnete, že některá slovesa jsou v obou kategoriích – může po nich být přímo infinitiv, nebo nejprve zájmeno a až pak infinitiv. Např:

want to do it. TTT
want you to do it. TTT

Slovesa a vazby následované gerundiem (-ing)

Další velice obsáhlá sekce jsou slovíčka následovaná gerundiem (sloveso zakončeno -ing). I tato kategorie má několik podsekcí, jelikož sem patří i určité vazby. Opět si uvedeme jen několik příkladů, podrobnější seznam najdete níže.

1) slovesa následovaná gerundiem (-ing)

admit: He admitted stealing the money. TTT TTT
avoid: He avoided answering my question. TTT
deny: She denied committing the crime. TTT
enjoy: We enjoyed visiting them. TTT
fancy: I don't really fancy doing it. TTT
imagine: Can you imagine living here? TTT
keep: keep hoping he will come. TTT
miss: miss being with my family. TTT
postpone: Let's postpone leaving until tomorrow. TTT
quit: He quit trying to solve the issue. TTT
recall: I don't recall meeting him before. TTT
recommend: recommended calling her. TTT
suggest: She suggested going to the cinema. TTT

Pozor si dejte například na sloveso suggest:

She suggested going to the cinema. TTT
She suggested that he go to the cinema. TTT

Podobně se chovají například slovesa recommend, propose, request, insist atd. Tento pro mnohé zvlášní gramatický jev se jmenuje konjunktiv a více se o něm dočtete v samostatném článku zde.

2) vazby se slovesem GO

Pokud jdeme nebo jedeme dělat nějakou činnost (většinou sport nebo hobby), používáme sloveso GO, po kterém je také vždy gerundium. Zde jsou příklady:

go bowling, go camping, go canoeing, go dancing, go fishing, go hiking, go hunting, go jogging, go running, go sailing, go shopping, go sightseeing, go skating, go skateboarding, go skiing, go swimming

I usually go swimming in summer. TTT
went shopping yesterday. TTT

Po slovesu GO může být i infinitiv (s TO i bez TO), pokud se nejedná například o oblíbenou činnost, ale o konstatování, že jdete něco udělat:

I should go to see a doctor.
I should go see a doctor.
I should go and see a doctor.

POZOR!

Pojďme si ukázat typickou chybu.
Pokud chcete říct Uvažuji, že pojedu lyžovat, dochází k zajímavému jevu:

jet lyžovat = go skiing (vazba se slovesem go, viz výše)

uvažovat = consider (sloveso, po kterém je vždy gerundium)

Celá tato věta je v přítomné čase průběhovém, proto:

I am considering going skiing.

Ano, budou tady tři slovesa s koncovkou -ING za sebou.

Jedná se o průběhový čas, proto I AM CONSIDERING.
Sloveso ‘consider’ se váže vždy s gerundiem, proto je GOING.
‘Jet lyžovat’ je ve vazbě GO SKIING.

Studenti se na konci věty většinou “vylekají” a řeknou si, že nemůže být ING 3× za sebou a udělají chybu jako třeba I am considering going to ski.
Tady jsou jasná pravidla a není důvod je porušovat, i když se vám zdá, že “to tak přece nemůže být”.

3) ustálená spojení následovaná gerundiem

Zde bych rád nakousl ještě jednu kategorii. Nejedná se o klasický slovesný vzorec, protože se tady nebudou za sebe klást dvě slovesa, ale jedná se přímo o vazby.

have a good time: We had a good time playing soccer. TTT
have a hard time: We had a hard time finding the house. TTT
have a difficult time: I will have a difficult time making up my mind. TTT
have fun: We had fun playing football. TTT
have trouble: We had trouble looking for our car. TTT
have difficulty: We had difficulty filling in the form. TTT

4) vazby sloves s předložkami (následované gerundiem)

Asi nebude novinkou, že po předložkách je vždy gerundium, ale problém je vybrat tu správnou předložku. Tady opět nezbývá nic jiného, než se tyto vazby naučit. Proto bez dlouhého vysvětlování následuje seznam těch nejužitečnějších:

ABOUT TTT

argue about: We argued about going on holidays. TTT
be excited about: I am excited about going on holiday. TTT
be thrilled about: I was thrilled about going camping. TTT
be worried about: I am worried about taking the exam. TTT

ABOUT / OF

complain about / of: Susan complained about having a headache. TTT
dream about / of: dream about going to Hawaii. TTT
speak about / of: He spoke about being concerned about his health. TTT
talk about / of: Peter talked about being too busy. TTT
think about / of: I was thinking about going on holiday. TTT

FOR

apologize for: David apologized for being late. TTT
be responsible for: Who is responsible for taking care of invoices? TTT
be thankful for: was thankful for not having to go there. TTT
blame (sb) for: Don't blame me for breaking it. TTT
forgive (sb) for: Please forgive me for doing that. TTT
have an excuse for: He always has an excuse for not coming. TTT
have a reason for: Paul has a good reason for doing it. TTT
thank (sb) for: Thank you for coming. TTT

FROM

discourage (sb) from: My girlfriend discourages me from racing. TTT
keep (sb) from: She kept me from finishing the task. TTT
prevent (sb) from: He prevented her from going there. TTT
prohibit (sb) from: Paul prohibited us from smoking. TTT
stop (sb) from: He stopped the child from running into the street. TTT

IN

believe in: believe in doing good deeds. TTT
be interested in: am interested in skiing. TTT
participate in: He participated in searching. TTT
succeed in: She succeeded in setting up her own business. TTT

OF

approve of: My parents don't approve of me coming home so late. TTT
be accused of: She was accused of stealing the present. TTT
be capable of: He isn't capable of telling lies. TTT
be guilty of: The jury found him guilty of stealing the bike. TTT
be tired of: am tired of having to work all day. TTT
instead of: Instead of watching TV, I decided to go to the cinema. TTT
take advantage of: You should take advantage of living here. TTT
take care of: She took care of welcoming the guest. TTT

ON

concentrate on: concentrated on doing it perfectly. TTT
depend on: Our health depends on taking time to recharge our batteries. TTT
insist on: insist on knowing the whole truth! TTT
plan on TTT : I'm planning on attending the meeting. TTT
rely on: I really relied on being accepted to that school. TTT

TO

admit to: She admitted to going there secretly. TTT TTT
be accustomed to TTT TTT: am accustomed to working late hours. TTT
be committed to TTT: We are committed to providing the best medical care. TTT
be opposed to: She was opposed to him doing such things. TTT
be used to: am used to getting up early. TTT
confess to: She confessed to having an affair. TTT
look forward to: look forward to seeing you. TTT
object to: object to him saying such things. TTT

POZOR!

Poslední část je pro studenty nejsložitější. Má to jeden velmi prostý důvod – předložka TO. Problém je v tom, že tady je TO předložka, a proto je po ní gerundium (to going). Jenže slovíčko TO může být taky částice infinitivu (to go).

A v tom je právě kámen úrazu. Studenti mají tak silně zakořeněnou právě infinitivní vazbu TO GO, že jim spojení TO GOING přijde jednoduše špatně.

Výsledkem je pak klasická chyba např. v dopisech: I look forward to see you.

Sloveso těšit se (look forward) je vždy následováno předložkou TO.

těšit se NA něco = look forward TO something

look forward to seeing you.

Pojďme si to rozebrat:

go swimming = jít plavat

talked about going swimming. TTT
Tady vás spojení about going asi nepřekvapí. ABOUT je přece předložka.

I am looking forward to going swimming. TTT
Tady je spojení to going a i zde je předložka, tentokrát TO.

Stejné by to bylo napřiklad v další klasické chybě

I am used to get up early.

jsem zvyklý NA něco = I am used TO something

TO je tady předložka, proto bude správně věta:

I am used to getting up early.

INFINITIV vs. GERUNDIUM

Když se na tento gramatický jev podíváte jako na celek, tak zjístíte, že první krátká kategorie sloves, po kterých je infinitiv bez TO, je docela jasná – jde skoro výhradně o modální (způsobová) slovesa. Další kategorie jsou vazby. Co je ovšem největší problém i pro pokročilé studenty, to je INFINITIV vs. GERUNDIUM.

Jak jsme si ukázali výše, někdy je po slovesech infinitiv, někdy gerundium. V odstavcích výše bylo jen několik příkladových sloves, podrobnější seznam najdete v závěru článku.

Další problém však je, že některá slovesa se mohou pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem. A někdy dochází ke změně ve významu a někdy ne.

1) infinitiv vs. gerundium – bez změny významu

Jako první uvedu slovesa z té jedodušší kategorie – ať po nich dáte infinitiv nebo gerundium, význam zůstává stejný:

advise: She advised me to wait. / She advised waiting. TTT TTT
can't bear: can't bear to wait / waiting in long lines. TTT
begin: It began to rain / raining. TTT
continue: He continued to speak / speaking. TTT
prefer: Janet prefers to walk home. / I prefer walking to running. TTT TTT
start: It started to rain / raining. TTT

V zásadě však platí pravidlo, že pokud je již ve větě jedno gerundium, a my si můžeme vybrat, volíme infinitiv: It's starting raining It's starting to rain

Pokud ve větě gerundium není, výběr je na nás:
It started raining = It started to rain

Malý problém nastává u sloves ADVISE a PREFER – jejich význam se však nemění:

ADVISE TTT

Uvedeme-li ve větě předmět, musíme použít infinitiv:
He advised me to buy a Volvo. TTT

Bez předmětu je pak nutno použít gerundium:
He advised buying a Volvo. TTT

trpném rodě je však i bez zájmena infinitiv:
was advised to buy a Volvo. TTT

PREFER

Samotné sloveso PREFER se váže většinou s infinitivem:
prefer to stay home. TTT

Se slovesem PREFER se však váže předložka TO, jako např. ve větě:
prefer tea to coffee. TTT

Proto musíme použít u dalších sloves gerundium:
prefer staying home to going to the concert. TTT

S infinitivem je to taky možné, ale věta bude složitější:
I'd prefer to stay home rather than to go to the concert.

Ve zkrácené podobě pak:
I'd prefer to stay home than go to the concert.

2) infinitiv vs. gerunidum – změna ve významu

Některá slovesa se vážou s infinitivem i gerundiem, ale dochází ke změně ve významu:

REMEMBER + FORGET
U těchto dvou sloves platí stejné pravidlo, proto si je vysvětlíme společně.

She always remembers to lock the door. TTT
He often forgets to lock the door. TTT

Ve větách výše chronologicky nejprve přichází děj slovesa remember / forget a pak činnost:
nejprve si vzpomene, pak zamkne
nejprve zapomene, aby pak zamkl

remember seeing the Alps for the first time. TTT
I'll never forget seeing the Alps. TTT

V těchto větách naopak nejprve přišla nějaká činnost, na kterou budu vzpomínat nebo zapomenu:
nejprve jsme viděl Alpy, a to si pak budu pamatovat
nejprve jsem viděl Alpy, a na to pak nikdy nezapomenu

Pro lepší pochopení se nyní pojďme věty se zamykáním a Alpami přehodit:

She remembered to lock the door. TTT X She remembers locking the door. TTT
She remembered to see the Alps. TTT X She remembers seeing the Alps. TTT

She forgot to lock the door. TTT X She forgot locking the door. TTT
She forgot to see the Alps. TTT X She forgot seeing the Alps. TTT

Více v samostatném článku.

REGRET

Podobné je to se slovesem regret. Když použiji infinitiv, nejprve lituji toho, co pak udělám. Naopak pokud použiji gerundium, lituji toho, co jsem před tím udělal:

regret to tell you that you failed the test. TTT
regret lending him the money. TTT

HATE

Podobně i zde, pokud použijete infinitiv, jste neradi, že musíte něco udělat. Gerundium naopak označuje obecnou nevoli:

hate to tell you that you failed the test. TTT
hate making such stupid mistakes. TTT

TRY

Se slovesem TRY je to trochu jinak. Pokud použijeme infinitiv, pokusíme se něco udělat. Nevíme, jestli se nám to podaří.

Pokud použijeme gerundium, pak víme, že se nám to podaří, ale jde nám o výsledek.

I'm trying to learn English. TTT
Can you try to open the window? I think it's stuck. TTT
The room was hot. I tried opening the window, but it didn't help. TTT

Více v samostatném článku.

LIKE

Rozdíl mezi použitím gerundia a infinitivu je pouze drobný:

like going to the cinema. TTT
They like working out. TTT

He likes to go swimming in the morning. TTT
She likes to buy a strong coffee before work. TTT

Zde si můžeme pomoci tím, že pokud se bavíme obecně, použijeme gerundium. Naopak pokud se bavíme o konkrétnější situaci, použijeme infinitiv. Dokonce třeba ani nechceme říct, že je to naše oblíbená činnost, ale prostě to rádi děláme z nějakého důvodu.

Toto pravidlo však rozhodně není černobílé. Například v AmE se setkáte nejčastěji s infinitivem.

NEED

Za sloveso NEED dáváme běžně infinitiv:

You need to go there and tell him. TTT
We need Chris to help us. TTT

Pokud však říkáme, že něco potřebuje nějakou činnost, a někdo to musí udělat, použijeme gerundium:

The car needs washing. TTT

MEAN

Sloveso MEAN má dva základní významy. Pokud vyjadřuje “znamenat” a zajímá nás výsledek, použijeme gerundium:

Do you really want to pass the test? It will mean studying very hard. TTT

MEAN ale může znamenat také “zamýšlet, mít v úmyslu”. Pak použijeme infinitiv:

I didn't mean to hurt you. TTT

 

STOP

Pozor na sloveso STOP. Je po něm pochopitelně gerundium (stejně jako po všech slovesech, která znamenají ukončení činnosti). Ale lze po něm použít také infinitiv účelu:

stopped smoking. = Přestal jsem kouřit.
stopped to smoke. = Zastavil jsem se, abych si zakouřil.

Více v samostatném článku.

infinitiv vs. gerundium – obecná pomůcka

Pokud jste v situaci, kdy se máte rozhodnou jestli po daném slovese bude infinitiv nebo gerundium, a nemáte po ruce žádný seznam nebo jinou pomůcku, můžete se řídit následujícím:

Gerundium se často používá v případě, že činnost popisovaná druhým slovesem se odehrává před činností popisovanou prvním slovesem:

She denied stealing the money. TTT = popírá něco, co udělala dříve

Infinitiv má opačné pravidlo: sloveso první se odehrává před slovesem druhým, časově jdou slovesa chronologicky po sobě:

She decided to steal the money. TTT = nejprve se rozhodla a pak ukradla

Toto pravidlo však není zdaleka stoprocentní.

Slovesa HEAR a SEE

Slovesa smyslového vnímání HEAR a SEE mají svá specifika a nehodí se do žádné výše uvedené kategorie.

Lze po nich použít infinitiv bez TO nebo gerundium a i zde dochází k mírné změně ve významu, která souvisí s českou dokonavostí a nedokonavostí:

saw him cross the street. TTT
saw him crossing the street. TTT

He saw the tree fall down. TTT
He saw the tree falling down. TTT

heard her knock on the door. TTT
heard her knocking on the door. TTT

She heard her parents argue in their bedroom. TTT
She heard he parents arguing in their bedroom. TTT

Pokud použijete infinitiv (bez TO), vyjadřujete, že jste viděli nebo slyšeli celou akci. Naopak při použití gerundia vyjadřujete, že jste viděli či slyšeli pouze část. Nezaměřujete se na dokonaný děj.

Po těchto slovesech nelze použít infinitiv s TO.

Seznamy sloves

Jelikož již znáte problematiku infinitivů a gerundií, je na čase seznámit se s nejdůlěžitými slovesy z obou kategorií.

U sloves, která se pojí s infinitivem i gerundiem je poznámka:
hvězdička (*) = nedochází ke změně ve významu
křížek (+) = dochází ke změně ve významu, nebo použití

Slovesa, po kterých následuje infinitiv:

afford convince intend* regret+
advise* continue* learn remember+
agree dare like+ remind
allow* decide long require
appear deserve love* seem
arrange enable manage start*
ask encourage mean+ struggle
attempt* expect need+ swear
(be) able fail offer teach
beg forbid order tell
begin* force permit threaten
care forget+ persuade trouble
choose happen plan try+
cause hate+ prefer* urge
challenge help prepare volunteer
can't bear* hesitate pretend wait
choose hire propose* want
claim hope promise warn
consent instruct refuse wish

Slovesa, po kterých následuje gerundium:

admit deny involve recall
advise* detest keep recollect
allow* dislike like+ recommend
anticipate endure love* regret+
appreciate enjoy mention remember+
avoid escape mean+ resent
attempt* excuse mind resist
begin* fancy miss risk
can't bear* finish need+ start*
can't help forget+ permit* stop
consider forgive postpone suggest
contemplate hate+ practise try+
continue* imagine prefer* understand
delay intend* propose* (be) worth

Pozn.: Frázová slovesa v těchto seznamech nejsou obsažena, ale pochopitelně platí stejné pravidlo i pro ně, např:

He continued / carried on / went on speaking.
She postponed / put off leaving until tomorrow.

infinitiv a gerundium – zápor

Pokud chcete vyjádřit záporný infinitiv nebo gerundium, je anglická gramatika naštěstí jednoduchá: Před infinitiv nebo gerundium vložíte záporku NOT:

He pretended to know the answer. TTT
He pretended not to hear. TTT

regret calling him. TTT
regret not calling him. TTT

ZÁVĚR

Co napsat závěrem. Pokud jste dočetli až sem (a nepřeskakovali), tak vám jde jistě hlava kolem.

Zde platí to, co u každého gramatického jevu. Začít pomalu od začátku, protože naráz se to nedá vše zvládnout.

Obzvláště tato gramatika, protože se týká všech anglických sloves (samozřejmě tady nejsou napsána všechna slovesa, ale je tu již slušná slovní zásoba) a je zbytečné učit se slovní vzorec ke slovesu, které zatím moc neznám.

Ale pokud se budu učit nové sloveso, je ideální naučit se také rovnou jeho správné spojení s dalším slovesem. Určitě je dobré vědět základní spojení, která jsou zmíněna hned v úvodu. A pak, až se budete učit další nová slovesa a budete je používat, je dobré občas se mrknout na tuto gramatiku.

V budoucnosti máme v plánu se ke gramatice slovesných vzorců vracet ve formě krátkých článků, které se budou zaměřovat hlavně na ta slovesa, se kterými se pojí infinitiv i gerundium a mění se tak jejich význam.

Získané znalosti si můžete procvičit v testech:

Verb patterns 1
Verb patterns 2
Verb patterns 3

Gerundium vs. Infinitiv 1
Gerundium vs. Infinitiv 2
Gerundium vs. Infinitiv 3
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč?
PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
INTERMEDIATE

Test: Verb patterns #1

Otestujte si, co jste se naučili v článku o slovesných vzorcích.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Verb Patterns 260 179543 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 5 měsíci