Frázová slovesa se slovesem HAND

Vydáno dne 01.02.2023

Se slovesem HAND lze tvořit hned několik užitečných frázových sloves.Frázová slovesa s HAND

Podstatné jméno hand znáte jistě jako ruku, ale sloveso hand/'hænd/ má význam podat, odevzdat nebo předat.

Can you hand me the file, please? TTT *1
handed her another cookie. TTT *2
The waiter handed her the bill and winked at her. TTT *3
Without saying anything my wife handed the opened letter to me and collapsed on the sofa. TTT *4  

Všimněte si, že se používá vždy se dvěma předměty – co podáváte a komu to podáváte. Zvolit můžete slovosled hand sb sth nebo hand sth to sb.

Pozn.: Pokud toto neznáte, doporučujeme článek Dva předměty v anglické větě.

Slovíček, která popisují části těla a zároveň to jsou i slovesa, je více, např. head (mít namířeno), shoulder (vzít na ramena), elbow (odstrčit), face (čelit), eye (pozorovat, pokukovat), back (podpořit, couvat).

Pozn.: Více v článku Body Parts as Verbs.

Sloveso hand se často používá jako základ frázového slovesa s různými částicemi. U frázových sloves dochází po přidání částice mnohdy ke změně významu, ale zde tomu tak není – většinou totiž jde o předávání něčeho.

Pozn.: Pokud si nejste jisti, jak pracovat s frázovými slovesy, doporučujeme článek Frázová slovesa.

hand in

Sloveso hand in/ˌhænd'ɪn/ má význam předložit (např. smlouvu), podat (např. výpověď). Většinou se používá ve formálnějším kontextu (ve vedení společnosti nebo na úřadech).

handed in my notice this morning. What a relief. TTT *5
He handed in his notice and left the premises immediately. TTT *6
No, I didn't hand my homework in on time. TTT *7  

hand out

Frázové hand out/ˌhænd'aʊt má význam rozdat, rozdávat.

Jack, can you hand these files out to everyone present? TTT *8
The teacher handed out the notebooks to all the students but one. TTT *9
The host handed out the prizes to the winners. TTT *10 

Odvozené je podstatné jméno handout/'hændaʊt/, což můžeme přeložit jako informační materiál/leták (např. na schůzi, nebo třeba při hodině ve škole).

How many handouts do we need for the conference tomorrow? TTT *11
The handout says to be there at 9 tomorrow. TTT *12 

hand around

Podobný význam má sloveso hand around/ˌhændə'ra­ʊnd/. Můžeme ho přeložit jako roznášet, roznést, rozdat, nabídnout (všem přítomným). Často se používá ve spojení s jídlem a pitím.

Can you help me hand around the cups of coffee? TTT *13
Would you mind handing around some snacks? I think the guests are hungry. TTT *14 

V britské angličtině uslyšíte taky hand round.

handed round the biscuits I made this morning. TTT *15 

hand over

Další sloveso je hand over/ˌhænd'əʊ­və/ s významy odevzdat, předat. Většinou se používá, když o něco někdo oficiálně požádá nebo ve formálnějším kontextu.

Please hand the brochures over to the man over there. TTT *16
The contract clearly states that the keys will be handed over to you when the purchase price has been paid. TTT *17 

Sloveso hand over/ˌhænd'əʊ­və/ se ale používá i přeneseně ve smyslu předat moc, přenechat vedení apod.

After twenty years in power, the CEO finally handed over control to his successor. TTT *18 

Odvozené je podstatné jméno handover/'hændəʊv­ə/, což je předání.

The handover of the keys to the new apartment went smoothly. TTT *19
The prime minister has announced a handover of power to his deputy. TTT *20 

hand down

Frázové sloveso hand down/ˌhænd'daʊn­/ má význam předat/předávat z generace na generaci, přenechat někomu mladšímu nebo třeba odkázat.

Technical skills such as weaving were usually handed down from mother to daughter. TTT *21
The company will be handed down to his son when he retires. TTT *22
I'm going to hand down my old dress to my little sister. TTT *23 

Odvozené podstatné jméno je hand-me-down/'hændmidaʊn/, což je obnošené oblečení (po někom jiném). Používá se v množném čísle.

I got a lot of hand-me-downs from my older sister. TTT *24
I don't mind hand-me-downs as long as they're clean. TTT *25 

hand back

Asi nepřekvapí, že sloveso hand back/ˌhænd'bæk má význam vrátit, předat zpátky.

You can keep it until Friday. Hand it back to my assistant by 4 pm on Friday, though. TTT *26
Can you hand me back my pen? TTT *27
She looked at the photo and handed it back to me. TTT *28 

Na závěr můžeme zmínit hovorové spojení have (got) to hand it to sb (nejde ale už o frázové sloveso). Přeložit jej lze jako uznalé to se (mu/jí/ti) musí nechat, nedá upřít, nebo třeba komu čest, tomu čest.

You have to hand it to him. He's a great cook. TTT *29
I've got to hand it to you. You did get the job done very well in the end. TTT *30  

Překlad:
 1. Můžeš mi prosím podat tu složku?
 2. Podal jsem jí další sušenku.
 3. Číšník jí podal účet a mrknul na ni.
 4. Aniž by něco řekla, manželka mi ten otevřený dopis podala a zhroutila se na sedačku.
 5. Odevzdal jsem dneska výpověď. To je úleva.
 6. Odevzdal výpověď a okamžitě opustil prostory firmy.
 7. Ne, svůj domácí úkol jsem neodevzdal včas.
 8. Jacku, můžeš prosím rozdat tyto složky všem přítomným?
 9. Učitel rozdal sešity všem studentům až na jednoho.
 10. Pořadatel rozdal vítězům ceny.
 11. Kolik informačních letáků na tu konferenci zítra potřebujeme?
 12. V letáku se píše, abychom tam byli zítra v 9.
 13. Můžeš mi pomoct roznést šálky s kávou?
 14. Nevadilo by ti roznést nějaké občerstvení? Myslím, že hosté mají hlad.
 15. Nabídla jsem sušenky, které jsem ráno upekla.
 16. Prosím předej ty brožury tomu muži támhle.
 17. Ve smlouvě se jasně píše, že vám budou klíče předány, až bude zaplacena kupní cena.
 18. Po dvaceti letech u moci předal generální ředitel konečně vedení svému nástupci.
 19. Předání klíčů k novému bytu šlo hladce.
 20. Premiér oznámil předání moci svému zástupci.
 21. Technické dovednosti, jako je tkaní, byly obvykle předávány z matky na dceru.
 22. Až půjde do důchodu, bude jeho firma přenechána jeho synovi.
 23. Své staré šaty přenechám své malé sestřičce.
 24. Dostala jsem spoustu obnošeného oblečení po své starší sestře.
 25. Obnošené oblečení mi nevadí, pokud je čisté.
 26. Můžete si to nechat do pátku. Vraťte to ale mé asistentce do 4 hodin v pátek.
 27. Mohl bys mi vrátit moje pero?
 28. Na fotku se podívala a vrátila mi ji.
 29. To se mu musí nechat. Je skvělý kuchař.
 30. To se ti musí nechat. Nakonec jsi tu práci zvládnul velmi dobře.
Přepis bublinkové nápovědy: