Help for English

Body Parts as Verbs

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.01.2020

Víte, že některé části těla se dají použít jako slovesa?Body Parts as Verbs – Části těla jako slovesa

Nikoho asi nepřekvapí, že v angličtině najdete mnoho slov, která mají význam podstatného jménaslovesa (např. cook, kiss, laugh, tie apod.).

Zarazit však mohou slovíčka, která vnímáme vyloženě jen jako podstatná jména. Na našem webu jste si mohli třeba přečíst článek Animal Verbs – zvířata jako slovesa?. Dnes budeme pokračovat se slovy, která asi znáte jako části těla, tedy podstatná jména. Může jít ale i o slovesa.

hand

Podstatné jméno hand/'hænd/ (ruka) lze použít také jako sloveso podat, předat apod.

Can you hand me the file, please? TTT *1  

Odvozená frázová slovesa pak tvoří další výrazy spojené s “předáváním”:

 • hand in = předložit, podat (výpověď), podat (smlouvu) TTT *2
 • hand out = rozdat
 • hand over = odevzdat, předat
 • hand back = vrátit

Please hand the brochures over to the man over there. TTT *3
handed in my notice this morning. What a relief. TTT *4
Jack, can you hand these files out to everyone present? TTT *5
He handed in his notice and left the premises immediately. TTT *6
You can keep it until Friday. Hand it back to my assistant by 4 pm on Friday, though. TTT *7  

Zmínit můžeme i hovorové spojení have to hand it to sb, které znamená to se mu/jí musí nechat, když někoho chcete pochválit. I zde je slovo hand jako sloveso. Místo have se často používá have got to či hovorové gotta.

You've got to hand it to him. He's done a great job. TTT *8 

head

Slovíčko head/'hed/ (hlava) lze také použít jako sloveso jít směrem, směřovat, mířit, mít namířeno, nebo jen prostě jít / jet někam. Používá se s příslovečným určením místa.

She got off the bus and headed home. TTT *9
After breakfast he headed to the minimart. TTT *10
I'm tired. Let's head back to the hotel. TTT *11  

Může se jednat i o přenesený význam:

I didn't know where my life was heading. TTT *12
If you keep on living like this, you're headed for disaster. TTT *13  

Další význam tohoto slovesa je stát v čele, vést či řídit něco apod.

David Brown has headed the company for over a decade. TTT *14  

Zmínit můžeme i význam dát hlavičku, hrát hlavou (ve sportu).

shoulder

Slovo shoulder/'ʃəʊldə­/ (rameno) lze použít ve významu vzít na svá bedra, vzít na sebe.

Choose someone who will be willing to shoulder the responsibilities. TTT *15
Some producers aren't willing to shoulder the extra costs. TTT *16
Why don't you shoulder all the expenses connected with the repair, then? TTT *17  

Další význam je vzít (něco) na ramena, vzít a nést na rameni/ramenou­ apod.

He shouldered the heavy bag and headed towards the cabin. TTT *18
“Let's go,” said John, and started to shoulder his backpack. TTT *19  

Sloveso může znamenat i protlačit se (pomocí ramen), odstrčit rameny.

He had to shoulder his way through the crowd in order to get near the speaker. TTT *20
The police officer shouldered the onlookers out of the way. TTT *21  

elbow

Slůvko elbow/'elbəʊ/ (loket) lze použít i jako sloveso odstrčit loktem, protlačit loktem. Často když se potřebujete někam dostat (má tedy podobný význam jako sloveso shoulder, kde se protlačujete rameny). V tomto významu se používá nejčastěji se slovem way.

Jack elbowed his way to the front. TTT *22
He started elbowing everyone out of the way without even saying sorry. TTT *23  

Může mít i význam strčit (do někoho) loktem.

She elbowed him gently and smiled. TTT *24
When he was getting out of the tent, he elbowed me in the face by accident. TTT *25  

eye

Slovíčko eye/'aɪ/ (oko) lze použít i ve významu pozorovat, zkoumat pohledem nebo pokukovat.

When we entered, the bartender eyed us suspiciously. TTT *26
Stop eyeing them. It's rude. TTT *27
The little boy eyed the biscuits, hoping that someone would offer him one. TTT *28
I noticed he was eyeing my sandwich. TTT *29  

Pozn.: Podobně lze použít slůvko eyeball/'aɪˌbɔ:l (oko, oční bulva). Jako sloveso má význam pozorovat, sledovat, zírat (na někoho, na něco). Může mít ovšem také význam “odhadnout pohledem” (třeba míru, vzdálenost).

Neformální frázové sloveso eye up/'aɪ ʌp/ (eye sb up) znamená pokukovat, očumovat, sjíždět pohledem, mlsně koukat (když se vám někdo líbí).

I told you to stop eyeing her up. TTT *30
He eyed up every single girl who walked in. TTT *31  

face

Slovo face/'feɪs/ (obličej, tvář) má jako sloveso význam čelit, postavit se čelem (problému), vyrovnat se (s problémem).

Stop lying to yourself. It's time you faced reality. TTT *32
Susan had to face the fact that her husband had left her for another woman. TTT *33
Let's face it. We all have stress in our lives. TTT *34
I hope you know you'll have to face the consequences of your decision. TTT *35
Due to the strike, many commuters faced major delays. TTT *36  

Pozn.: S tímto souvisí idiom face the music = postavit se kritice čelem, nést následky svého jednání.

Další význam je stát čelem, otočit se směrem, nasměrovat.

The room was nice and cosy, but the window faced a wall. TTT *37
When she finally faced him, he was crying. TTT *38
The palms of your hands should face away from your body. TTT *39  

back

Podstatné jméno back/'bæk/ jsou záda, hřbet. Sloveso má význam podpořit.

Do you have something to back the argument with? TTT *40
There were not so many people who would back him for president. TTT *41
The new executive director didn't back the campaign enough for it to be successful. TTT *42  

Sloveso back/'bæk/ může znamenat i ustoupit, couvat, couvnout.

He started shouting and she backed towards the back wall. TTT *43
He can never back his car into the garage at the first go. TTT *44
Are you sure you'll manage to back out of the parking space? TTT *45  

Další význam je vsadit, sázet (na někoho).

It's easy. Just back the winning horse and you'll get a lot of money. – Ha-ha, very funny. TTT *46  

Pozn.: Nepřekvapí pak asi idiom back the wrong horse TTT *47. Častější je ale bet on the wrong horse.

Je součástí mnoha frázových sloves, například back away (ustoupit, vycouvat) nebo back up (podpořit či krýt při lži).

She got cold feet and decided to back away. TTT *48
I needed her to tell my parents I was at her place the previous night, but she refused to back me up. TTT *49  

stomach

Slovo stomach/'stʌmək­/ (břicho, žaludek) znamená mít žaludek (na něco), překousnout (něco). Používá se často v záporu se slovesy can't, couldn't, tedy “nemít žaludek”, “dělat se špatně” apod.

The smell was horrible. I could barely stomach it. TTT *50
You've invited Peter too? You know I can't stomach him. TTT *51
Listening to another horror story was more than I could stomach and I had to leave. TTT *52
She couldn't stomach the idea he would kiss her. TTT *53  

Pozn.: Překládat se ale dá i jako strpět, strávit (něco nepříjemné).

Význam může být i pozřít, být schopen sníst (něco).

Sorry, I can't stomach anything else. TTT *54
When I was a kid, I couldn't stomach spinach. TTT *55  

Pozn.: Pozor na výslovnost tohoto slova, ve které se velice chybuje.

skin

Podstatné jméno skin/'skɪn/ znamená “kůže” (i zvířete) nebo “slupka” (ovoce, zeleniny). Jako sloveso má pak význam stáhnout z kůže nebo oloupat.

My grandpa could skin rabbits, but my dad would never do it. TTT *56
If you want to skin tomatoes easily, put them in a pot of boiling water for a few seconds. TTT *57  

Pozn.: Sloveso skin použijete nejčastěji při loupání rajčat a paprik (kdy se při vyšší teplotě loupe svrchní slupka). Jinak se pro loupání používá běžně peel/'pi:l/.

Další význam slovesa skin/'skɪn/ je odřít/sedřít si kůži (na těle).

Yesterday when I was running, I tripped and skinned my knee badly. TTT *58
Mark fell off his bike and slightly skinned his right elbow. TTT *59  

Spojení skin sb alive znamená “stáhnout někoho z kůže” (ve smyslu potrestat).

Oh my god, look at the time! I'm late. My wife will skin me alive. TTT *60  

butt

Desáté dnešní slovíčko je butt/'bʌt/, které v americké hovorové angličtině označuje “zadek”. Význam slovesa je však překvapivě vrazit hlavou nebo u zvířete taky vrazit rohy (do něčeho, do někoho).

The older boy then butted him in the shoulder at full speed. TTT *61
As soon as he was back on his feet, the angry goat butted him in the stomach. TTT *62  

Častěji ale uslyšíte frázové sloveso butt in/ˌbʌt'ɪn/, které má význam skákat do řeči nebo plést se, míchat se (do něčeho).

Stop butting in! TTT *63
“Why would he do that?” Sue butted in. TTT *64
Sorry to butt in on you like this, but where did you say he was from? TTT *65
I don't want anyone to butt in. It's my personal business. TTT *66  

V americké angličtině se používá i butt out/ˌbʌt'aʊt/, když chcete, aby se někdo nemíchal do hovoru nebo situace. Přeložit to lze jako odprejsknout, vypadnout nebo nemotat se.

Butt out! It has nothing to do with you. TTT *67
They simply told me to butt out of their conversation. TTT *68  

Překlad:
 1. Můžeš mi prosím podat tu složku?
 2. často u vedení společnosti nebo na úřadech
 3. Prosím předej ty brožury tomu muži támhle.
 4. Odevzdal jsem dneska výpověď. To je úleva.
 5. Jacku, můžeš prosím rozdat tyto složky všem přítomným?
 6. Odevzdal výpověď a okamžitě opustil prostory firmy.
 7. Můžete si to nechat do pátku. Vraťte to ale mé asistentce do 4 hodin v pátek.
 8. To se mu musí nechat. Odvedl skvělou práci.
 9. Vystoupila z autobusu a zamířila domů.
 10. Po snídani se vydal do marketu.
 11. Jsem unavený. Pojďme zpátky do hotelu.
 12. Netušil jsem, kam se můj život ubírá.
 13. Jestli budeš takhle žít dál, čeká tě neštěstí.
 14. David Brown je v čele té firmy už přes deset let.
 15. Vyber někoho, kdo je ochoten vzít ty povinnosti na sebe.
 16. Někteří výrobci nejsou ochotni vzít na sebe dodatečné náklady.
 17. Pročpak teda na sebe nevezmeš všechny náklady spojené s tou opravou?
 18. Vzal si tu těžkou tašku na ramena a vydal se směrem k chatce.
 19. “Pojďme,” řekl John a začal si nasazovat batoh.
 20. Musel se protlačit davem, aby se dostal blízko k řečníkovi.
 21. Policista rameny odstrčil přihlížející z cesty.
 22. Jack se protlačil lokty dopředu.
 23. Začal loktem odstrkovat lidi z cesty a ani se neomluvil.
 24. Jemně do něj strčila loktem a usmála se.
 25. Když lezl ze stanu, nechtěně mě strčil loktem do obličeje.
 26. Když jsme vstoupili, barman nás podezíravě pozoroval.
 27. Přestaň je pozorovat. Je to nezdvořilé.
 28. Chlapeček po těch sušenkách pokukoval a doufal, že mu někdo jednu nabídne.
 29. Všiml jsem si, jak pokukuje po mém sendviči.
 30. Říkal jsem ti, abys na ni přestal házet chtivé pohledy.
 31. Mlsně pokukoval po každičké dívce, která vešla.
 32. Přestaň si něco nalhávat. Je na čase, aby ses realitě postavil čelem.
 33. Susan se musela vyrovnat s tím, že ji manžel opustil kvůli jiné ženě.
 34. Podívejme se pravdě do očí. Všichni máme ve svých životech stres.
 35. Doufám, že víš, že se budeš muset postavit důsledkům svého rozhodnutí čelem.
 36. Kvůli stávce mnoho dojíždějících čelilo obrovským zpožděním.
 37. Pokoj byl pěkně útulný, ale okno směřovalo do zdi.
 38. Když se na něj konečně otočila, plakal.
 39. Dlaně rukou by vám měly směřovat od těla.
 40. Máte něco, čím podpoříte svou argumentaci?
 41. Nebylo tolik lidí, kteří by ho podpořili jako prezidenta.
 42. Nový výkonný ředitel nepodpořil kampaň dostatečně na to, aby byla úspěšná.
 43. Začal křičet a ona ustoupila k zadní stěně.
 44. Nikdy nedokáže zacouvat autem do garáže na první pokus.
 45. Jsi si jistý, že zvládneš vycouvat z toho parkovacího místa?
 46. Je to snadné. Prostě si vsaď na vítězného koně a dostaneš hodně peněz. –Ha-ha, velmi vtipné.
 47. vsadit na špatného koně
 48. Ztratila odvahu a rozhodla se z toho vycouvat.
 49. Potřebovala jsem, aby řekla mým rodičům, že jsem byla předchozí noc u ní, ale ona mě odmítla krýt.
 50. Ten zápach byl hrozný. Skoro se mi z toho udělalo špatně.
 51. Ty jsi pozval i Petra? Víš, že se mi z něj dělá zle.
 52. Poslouchat další hororový příběh bylo víc, než na co jsem měl žaludek a musel jsem odejít.
 53. Při myšlence, že by ji políbil, se jí dělalo zle.
 54. Promiň, nejsem schopen už nic pozřít.
 55. Když jsem byl dítě, nemohl jsem pozřít špenát.
 56. Můj děda uměl stahovat králíky z kůže, ale táta by to nikdy nedělal.
 57. Pokud chceš oloupat rajčata jednoduše, dej je na pár sekund do hrnce s vařící vodou.
 58. Včera, když jsem běhal, jsem zakopnul a pořádně si sedřel koleno.
 59. Marek spadl z kola a trochu si odřel pravý loket.
 60. Proboha, podívej, kolik je hodin! Jdu pozdě. Manželka mě stáhne z kůže.
 61. Ten starší hoch mu vrazil v plné rychlosti hlavou do ramene.
 62. Jakmile byl zpátky na nohou, rozzuřená koza mu vrazila rohama do břicha.
 63. Přestaň mi skákat do řeči!
 64. “Proč by to dělal?” skočila mi Sue do řeči.
 65. Promiň, že ti takhle skáču do řeči, ale odkud jsi říkal, že je?
 66. Nechci, aby se do toho kdokoli míchal. Je to moje osobní věc.
 67. Odprejskni! S tebou to nemá nic do činění.
 68. Jednoduše mi řekli, abych se do jejich konverzace nemotal.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: části těla

Procvičte si na deseti otázkách znalosti základních částí těla.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Body Parts as Verbs

Poznáte, které části těla se hodí do vět ve významu sloves?

ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - části těla

Základní slovní zásoba spojená s částmi těla a upozornění na časté chyby.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář