Časté chyby: Anglický slovosled

Vydáno dne 29.08.2006

Jaké časté chyby studenti angličtiny často dělají ve slovosledu.Časté gramatické chyby – anglický slovosled

Máme pro vás sérii článků, kde upozorňujeme na časté chyby studentů. Dnes na téma anglický slovosled. Důkladně si chyby prostudujte a snažte se jich vyvarovat.

The book liked me very much.

V této větě je použit nesprávný slovosled (tato věta by znamenala Té knize jsem se moc líbil.) V češtině řekneme, že kniha (podmět) se mi (předmět) líbila. V angličtině je to však naopak, podmět jsem a předmět je kniha. Správně tedy věta zní:

I liked the book very much. TTT *1  

Podobně je to u slovesa enjoy (bavit): I enjoyed the party. TTT *2  

Pozn.: Více v článku Problematický slovosled u sloves LIKE, ENJOY atd..

The window broke my friend.

V této větě je opět použit nesprávný slovosled (tato věta by znamenala: To okno rozbilo mého kamaráda.) V češtině můžeme dle potřeby slovosled upravovat, v angličtině nikoliv. Větu ‘To okno rozbil můj kamarád’ tedy musíme upravit tak, aby první byl podmět, druhé sloveso, a třetí předmět:

My friend broke the window. TTT *3  

Také můžeme použít trpný rod: The window was broken by my friend. TTT *4

Pozn.: Více v článku Peter opened the box / The box opened Peter.

After dinner went the children to bed.

I v této větě je problém v nesprávném slovosledu. Některé studenty zmátne to, že na začátek dají příslovečné určení, a potom mají tendenci použít sloveso. Tak je to možná v němčině, v angličtině však nikoliv. I když tedy začnete příslovečným určením, potom musí být běžný slovosled: podmět + sloveso + předmět:

After dinner the children went to bed. TTT *5  

On the floor is a bag.

I zde je chybný slovosled a i zde je na vině čeština. Česká věta Na zemi je taška se do angličtiny musí přeložit pomocí vazby there is/are.

There was a bag on the floor. TTT *6  

V literárním stylu určitě objevíte i slovosled, který zde označujeme za nesprávný, v běžném hovoru se však nepoužívá: In the town was a small house. TTT *7.

Pozn.: Více v pokročilém článku Plná inverze (podmětu a slovesa).

What did happen?

Tato otázka (Co se stalo?) je nesprávně vytvořena, protože se jedná o tzv. otázku na podmět (kdo? co?). V ostatních otázkách (na předmět, příslovečné určení apod.) používáme pomocné do, does, did, v otázkách na podmět však nikoliv:

What happened? – Nothing. TTT *8  

Dalším příkladem by mohlo být např.: Who took my wallet? TTT *9  

Pozn.: Více v článku Otázky na podmět.

I don't know what's her name.

Toto není otázka ale oznamovací věta (Nevím, jak se ona jmenuje.). Na nic se zde neptáme, je to vedlejší věta v souvětí. Není zde ani otazník, ani neočekáváme odpověď. Proto zde nemůže být tázací slovosled, ale oznamovací:

I don't know what her name is. TTT *10  

Podobný příklad: Z otázky Where do you live? vytvoříme větu I know where you live. TTT *11.

Pozn.: Více v článku Předmětné věty v angličtině.

When was built this castle?

Otázku (Kdy byl postaven tento hrad?) nelze takto položit. V trpném rodě se při tvoření otázky převrátí slovosled podmětu a slovesa be, tedy podmět bude mezi be a minulým příčestím:

When was this castle built? TTT *12  

Pozn.: Více v článku Trpný rod (the passive).

Give me it, please.

V této větě jsou dva předměty, předmět přímý (it) a předmět nepřímý (me). Pokud by zde bylo místo zájmena it např. podstatné jméno the book, tento slovosled by byl vhodný: Give me the book. Pokud je však jako přímý předmět osobní zájmeno, je nutné použít slovosled s předložkou (předmět přímý + předložka + předmět nepřímý).

Give it to me, please. TTT *13  

Pozn.: Více v článku Dva předměty v anglické větě.

Překlad:
 1. Moc se mi ta kniha líbila.
 2. Ten večírek mě bavil.
 3. To okno rozbil můj kamarád.
 4. To okno rozbil můj kamarád.
 5. Po večeři šly děti do postele.
 6. Na podlaze byla taška.
 7. Ve městě byl malý domek…
 8. Co se stalo? – Nic.
 9. Kdo mi vzal peněženku?
 10. Nevím, jak se jmenuje.
 11. Vím, kde bydlíš.
 12. Kdy byl postaven tento hrad?
 13. Dej mi to, prosím.
Přepis bublinkové nápovědy: