Help for English

Problematický slovosled u sloves LIKE, ENJOY atd.

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.12.2009

Slovesa LIKE, ENJOY apod. studenti často kvůli českému překladu používají špatně. Jaký je správný slovosled?



Problematický slovosled u sloves LIKE, ENJOY apod.

Chyb ve slovosledu studenti napáchají hromady obzvláště proto, že slovosled český a slovosled anglický se zásadně liší. O tom už ale byla řeč na jiných místech (např. v článku Anglický slovosled.

V tomto článku se zaměříme na jednu speciální chybu, kterou studenti dělají především z důvodu přílišného lpění na českém překladu některých sloves.

Překlad některých anglických sloves totiž v češtině způsobí úplnou změnu struktury věty. Pokud tedy používáte překladovou metodu, vytvoříte potom nechtěně nejrůznější nesmyslné věty. Ne proto, že byste neznali obecné základy větné stavby, ale proto, že dostatečně neznáte dané sloveso.

Začneme jednoduššími slovíčky a přejdeme k vazbám pro pokročilejší.

Pro začínající a mírně pokročilé

I LIKE = líbí se mi

Sloveso like/‘laɪk/ asi znáte jako 'mít rád’. Lze ho ale také přeložit jako ‘líbit se’. A zde je už kámen úrazu. Věta ‘mám rád Letopisy Narnie’ a ‘líbí se mi Letopisy Narnie’ znamená to samé a do angličtiny obě přeložíme stejným slovesem, slovesem like.

Mám rád Letopisy Narnie. – like the Chronicles of Narnia.

Na tom přece nic není, že? Takto přeložit větu by měl umět již každý mírně pokročilý začátečník. Problém ale je, když máte přeložit větu ‘Letopisy Narnie se mi líbí.

Letopisy Narnie se mi líbí. – The Chronicles of Narnia like me.

Takto přeložená věta totiž neznamená to, co jste měli na mysli, ale to, že ‘Letopisům Narnie se líbím JÁ’. Studenti v podobných případech pod vlivem češtiny často říkají nesmyslné věty, jako například ‘the book liked me’ (kniha se mi líbila), a stává se to nejen začátečníkům, ale i pokročilejším.

Správně tedy je:

Letopisy Narnie (podmět) se mi (předmět) líbí (sloveso).
=
I (podmět) like (sloveso) the Chronicles of Narnia (předmět).

To, co je v češtině podmět, je v angličtině předmět a naopak!

Pamatujte si, že u slovesa like platí, že vždy nejdříve začneme tím KOMU se co líbí (kdo má něco/někoho rád), následuje sloveso like a až potom je CO/KDO se nám líbí, CO/KOHO máme rádi.

He likes Susan. She's pretty. TTT *1
liked the book but the movie was better. TTT *2

I ENJOY = baví mě

Podobně je na tom sloveso enjoy/ɪn'dʒɔɪ/. Můžete ho sice přeložit jako ‘užívat si něco’, ale spíše se v češtině používá struktura se slovesem ‘bavit (někoho něco)’.

Fotbal mě baví. – Football enjoys me. – to by znamenalo ‘Já fotbal bavím.’

Opět tedy musíme správně použít podmět a předmět:

Fotbal mě baví. = enjoy football.

Další příklady:

Did you enjoy the party last night? TTT *3
I don't enjoy watching TV. TTT *4

I MISS = chybí mi

Zmíníme ještě sloveso miss/'mɪs/, které použijeme, když nám někdo/něco chybí, když se nám po něčem/někom stýská. Ani zde stavba věty v angličtině neodpovídá české stavbě věty:

Chybíš mi. – You miss me. – to by znamenalo přesný opak, tedy že já chybím tobě.
Chybíš mi. – miss you.

Aby měla česká věta stejnou skladbu, museli bychom miss překládat jako ‘postrádat’, což ale není úplně přesný překlad.

Pozn.: V souvislosti se slovesem miss vám doporučujeme přečíst si článek MISS, MISSED, MISSING.

Pro pokročilejší

I DETEST / DESPISE = hnusí se mi

Obdobné je to i u sloves detest/dɪ'tes­t/ a despise/dɪ'spaɪs (nesnášet), která lze použít také jako překlad českého ‘hnusí se mi’.

Hnusí se mi práce na zahradě. – Gardening detests me. – to by znamenalo, že se práci na zahradě hnusím já!
Hnusí se mi práce na zahradě. – detest gardening.

I FIND = přijde mi, připadá mi

Sloveso find/'faɪnd/ používáme často ve významu, že mi něco přijde/připadá takové či makové.

Fotbal mi připadá nudný. – Football finds me boring. – to by znamenalo, že FOTBALU připadám JÁ nudný.
Fotbal mi připadá nudný. = find football boring.

Doslova můžeme tuto strukturu přeložit jako ‘já shledávám fotbal nudným’, ale takovou větu bychom v běžné češtině asi neřekli, i když je zcela správně. V angličtině ale vazbu s find používají velmi často i v neformální ře­či.

Do you find her pretty? TTT *5
I laughed but I didn't find it funny. TTT *6

I MANAGE / I SUCCEED = daří se mi

Další sloveso je manage/‘mænɪdʒ/ či succeed/sək'si:d. Můžeme ho překládat jako 'zvládnout’ – potom nás překlad nesplete, ale překládá se i jako ‘dařit se’. I zde je v češtině podmětem to, CO se daří a předmět je KOMU se to daří. V angličtině je to ale naopak:

managed to score. TTT *7

Sloveso manage v tomto významu nejčastěji používáme ve vazbě s dalším slovesem v infinitivu.

They managed to survive. TTT *8
You managed to startle me again. TTT *9

Pozn.: O slovesu manage máme i samostatný článek.

Sloveso succeed používáme s předložkou in a gerundiem:

She succeeded in winning the first prize. TTT *10 = She managed to win.

Zvláštní použití trpného rodu

Jiným případem je trochu jiné používání trpného rodu, než na které jsme z češtiny zvyklí.

Máme-li českou větu DOSTAL JSEM DÁREK a měli bychom ji převést do trpného rodu, řekli bychom BYL MI DÁN DÁREK. Tedy podmět DÁREK, trpný rod BYL DÁN, předmět MNĚ.

Byl mi dán dárek. – A present was given to me.

Takto to můžeme přeložit, ale tato věta není v angličtině moc běžná, obzvláště proto, že je zde jako podmět něco neurčitého, něco neznáméno (dárek je s neurčitým členem). Daleko, daleko častěji v angličtině uslyšíte větu:

I was given a present.

Překlad do češtiny? Doslovný nejde. Přeložíme to jako ‘byl mi dán dárek’ (popř. v činném rodě ‘dostal jsem dárek’). Podobně je to s dalšími slovesy:

Byla mi nabídnuta práce. – I was offered a job.
Bylo mi řečeno, abych zůstal. – I was told to stay.
Bylo mi dovoleno odejít. – I was allowed to leave.
Nebyl mi dovolen telefonní hovor. – I wasn't allowed a phone call.
Bylo mi ukázáno, jak se to dělá. – I was shown how it's done.
Byly mi ukázány dveře. – I was shown the door.

Pozor, s některými slovesy naopak tato vazba být použita nesmí, např. se slovesy suggest (navrhnout), explain (vysvětlit).

I was suggested that… (It was suggested to me that…)
I was explained that… (It was explained to me that…)

Více se o tomto jevu a o trpném rodě obecně dočtete zde.

Závěrem

To, že se některé věci řeknou v angličtině úplně jinak než v češtině, je něco, na co si musíte zvyknout. Nelze se upnout na doslovný překlad. Obecně je vhodné při učení se angličtiny se od překládání vzdálit úplně. Učte se, jak se které slovo používá a co skutečně vyjadřuje, a vše vždy doplňujte příkladovými větami. Pokud vaše učení spočívá v tom, že se učíte nazpaměť sloupečky slovíček česky / anglicky (like = líbit se, enjoy = bavit, manage = dařit se…), nelze se potom divit, že vám některé struktury budou dělat velké problémy.

Umět překládat je ale také důležité. Při překladu se nesnažte za každou cenu dodržet stejný slovosled či stejná slova, a to platí při překladu do angličtiny i do češtiny. Nebojte se větu říct v překladu tak, jak bychom ji řekli my Češi. Proč překládat větu I find it interesting jako shledávám to zajímavým, když to tak prostě neříkáme?

Umění překladu spočívá v tom, že pochopíme význam věty či celého textu v jednom jazyce a stejnou myšlenku, stejný význam potom vyjádříme v jazyce druhém. Nejde o jednotlivá slova, vazby, časy apod. Jde o význam. Stejnou myšlenku můžeme v různých jazycích vyjádřit úplně, ale ÚPLNĚ, jinak.

Překlad:
  1. Líbí se mu Susan. Je hezká.
  2. Ta kniha se mi líbila, ale film byl lepší.
  3. Líbila se ti včera večer ta párty?
  4. Koukání se na televizi mě nebaví.
  5. Připadá ti hezká?
  6. Zasmál jsem se, ale nepřišlo mi to vtipné.
  7. Podařilo se mi dát gól.
  8. Podařilo se jim přežít.
  9. Zase se ti podařilo mě polekat.
  10. Podařilo se jí vyhrát první cenu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.



Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ENJOY vs. JOIN

Další dvojice slov, která se studentům pletou kvůli své zdánlivé podobnosti.

ELEMENTARY

Otázky s oznamovacím slovosledem

Dnes si ukážeme, že lze tvořit otázky i bez tázacího slovosledu.

ELEMENTARY

Peter opened the box / The box opened Peter

Jsou v angličtině obě tyto věty správně? Druhá z nich ukazuje klasickou chybu začátečníků. Pojďme si ji rozebrat a snažit se podobným chybám do budoucna vyhnout.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Problematický slovosled u sloves LIKE, ENJOY atd. 18 32760 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety