Časté chyby: Problémy s předložkami

Vydáno dne 30.08.2006

Přehled nejčastějších chyb v používání předložek, který obsahuje podrobné vysvětlení každé chyby. Poučte se z chyb druhých!Časté gramatické chyby – problémy s předložkami

Ve další části série o častých chybách se zaměříme na používání předložek. Možná si u některých z nich řeknete, že je to přeci jasné, ale možná byste se divili, jak časté tyto chyby jsou. Proto si těchto vět všimněte a pamatujte si, že jsou zde vyznačeny červeně. Autoři testů totiž tyto chyby moc dobře znají a tyto případy rádi do svých testů zapojují.

I want to watch on television.

Sloveso watch se nikdy s předložkou on nepojí. Jeho přesný význam je totiž spíše ‘sledovat’ než ‘dívat se na’, z čehož vyplývá, že za ním je bezprostředně přímý předmět, tedy říkáme SLEDOVAT CO a ne SLEDOVAT NA CO. Naše věta tedy v angličtině bude znít:

I want to watch television.

I like listening music.

Sloveso listen se naopak (na rozdíl od češtiny) vždy pojí s předložkou to:

I like listening to music.

Obzvláště často studenti na tuto předložku zapomínají v otázce: What kind of music do you listen to? TTT *1

Look on that girl!

Předložka on je zde nesprávně použitá, za slovesem look používáme vesměs předložku at.

Spojení look on sth lze ovšem použít také, a to pokud říkáme, aby se někdo podíval na povrch něčeho (např. look on the table – podívej se, co je na stole). Naše věta, protože nejde o to, co je na povrchu dívky, by měla znít takto:

Look at that girl!

I met with her yesterday.

Problém v této větě je podobný problému se slovesem watch. Ani za meet nepoužíváme předložku (i když do češtiny často meet překládáme jako ‘setkat se s někým’, ‘seznámit se s někým’.

I met her yesterday.

Pozn.: Ve formální angličtině přece jen meet with vidět můžete. Pak ovšem znamená setkat se s někým za účelem debaty či diskuze.

Will you marry with me?

Stejně jako watch a meet se nepojí s předložkovou vazbou, ani za marry nenásleduje předložka. Sloveso marry totiž znamená vzít si (někoho):

Will you marry me?

Pozn.: Více v článku MARRY vs. GET MARRIED.

He is married with a famous woman.

Přídavné jméno married se pojí s předložkou to, nikoliv with (jak je tomu v češtině – ženatý s někým):

He is married to a famous woman.

Pozn.: Předložka with se zde používá pouze ve spojení married with children = být ženatý/vdaná a mít děti.

I often ride on a bike.

I sloveso ride se přímo pojí s předmětem (bez předložky), pokud máme na mysli, že danou věc řídíme:

I often ride a bike.

Pozn.: Spojení ride on lze použít tehdy, když na dané věci pouze sedíme (řídí někdo jiný, někdo jiný drží otěže, řídítka atd.).

I went there by my car.

Vazba by car, by bus, by train, by bike apod. se používá vždy jen v této podobě, nikdy před dopravním prostředkem nemůže být přívlastek, přivlastňovací zájmeno či člen.

Dopravní prostředek ani nikdy nebude v množném čísle (by the car, by my car, by a new car, by cars). Tato vazba se výhradně používá pro vyjádření způsobu dopravy, nikdy se nezabývá žádným konkrétním autem, kolem apod. Proto naše věta bude:

I went there by car.

Pokud bychom přece jenom chtěli mluvit o nějakém konkrétním dopravním prostředku, museli bychom buď použít jinou předložku, nebo zcela jinou vazbu:

I went there in my car.
nebo
I took my car to go there. apod.

I was by my grandmother.

Na této větě není nic špatného, pokud pomocí ní chcete říct, že jste byli vedle své babičky, ona stála zde, a vy vedle ní, u ní.

Pokud jste však u ní byli na prázdninách, vaše poloha vůči babičce asi nebyla přesně taková. Myslíte tím patrně, že jste byli u ní doma, u ní v domě, u ní na vesnici, na horách, apod. V takovém případě používáme předložku at:

I was at my grandmother's.

Stejně tak je vazba at the dentist's, at my friend's, at Peter's atd. Více v článku Jak vyjádřit: ke mně, u mě (doma).

My sister plays on the piano.

Tato věta znamená doslova: ‘Moje sestra si hraje na pianu’. To ale člověk asi nemá na mysli, když chce říci, že někdo hraje na kytaru, na piano apod. V tom případě nepoužíváme předložku, ale pouze určitý člen:

My sister plays the piano.

To ale neplatí, když říkáme, že někdo něco zahrál na piano:

He played the song on the piano.

I saw her on the street.

Vazba on the street znamená, že je někdo na ulici (jako bezdomovec). V běžném významu se používá in the street:

I saw her in the street.

Wait on me!

Sloveso wait (čekat na) se pojí s předložkou for:

Wait for me!

We were on the station.

Na letišti, na zastávce, na nádraží, na stanici, ve všech těchto případech používáme předložku at, nikoliv on:

We were at the station.

Pozn.: Více v článku Místní předložky IN, ON, AT.

We arrived to Prague late at night.

Sloveso arrive se pojí s předložkami in nebo at, nikdy však s to.

U podstatných jmen, se kterými používáme předložku at (at school, at the station atd.) použijeme at i za slovesem arrive, a s podstatnými jmény s in (in the house, in the forest, in the Czech Republic, in Prague atd.) použijeme in i za arrive:

We arrived in Prague late at night.
We arrived at the station late at night.

Pozn.: Více v článku ARRIVE IN nebo ARRIVE TO?.

On the picture, there is a man…

Pro české ‘na obrázku/na fotografii’ používáme předložku in. On the picture znamená na povrchu obrázku, např. když na něm sedí moucha, nebo si na fotku na stole postavíme kafe. Pokud je však něco namalovaného na obrázku, či vyfoceno na fotografii, používáme in.

In the picture, there is a man…

Překlad:
  1. Jakou hudbu posloucháš?
Přepis bublinkové nápovědy: