Help for English

Místní předložky IN, ON, AT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.10.2022

Jak se v angličtině používají základní místní předložky IN, ON, AT, porovnání s češtinou, časté chyby, množství příkladů.Místní předložky IN, ON a AT

Dnes se podíváme na používání základních místních předložek in/'ɪn/, on/'ɒn/ a at/'æt/. Naučit se je správně používat je důležité a mnohdy i obtížné, protože se v některých případech odlišují od češtiny. Vesměs se však dají logicky odvodit.

Podíváme se na každou z těchto předložek blíže a uvedeme si množství názorných příkladů.

IN

Předložku in (v) používáme především tehdy, mluvíme-li o prostoru. Něco se tedy nalézá uvnitř něčeho, v nějakém prostoru

in the box (v krabici)
in the house (v domě)
in the room (v místnosti)
in the table (ve stole)
in my mouth (v ústech)

Předložku in používáme i tehdy, mluvíme-li o něčem, co je sice na ploše, ale uvnitř nějakých hranic, např. na zahradě, na poli, na vesnici apod. 

in the garden/field (na zahradě, na poli)
in the mountains (na horách – hory bereme jako prostor, oblast)
in the village (na vesnici)
in the world (na světě – že svět není placatý víme už dlouho)
in New York, in the USA (v New Yorku, v USA – státy, města apod. bereme jako ohraničenou oblast)
in the pan (na pánvi – pánev se bere jako ohraničený prostor, nikoliv jako plocha)

Všimněte si, že v češtině většinou používáme v takových situacích předložku “na”, ovšem on by zde bylo špatně. Pozor na další spojení, u nichž v češtině používáme předložku “na” a v angličtině in.

in the tree (na stromě – např. kočka je na stromě – nejedná se o plochu stromu, ale o prostor v koruně)
in the sky (na obloze)
in the picture/photo (na obrázku – není to něco, co by stálo na obrázku, ale nalézá se to v tom prostoru, který ten obrázek zobrazuje)
in the street (na ulici – např. stál jsem na ulici)
in the Riviera (na Riviéře – jde o oblast)

ON

Předložku on (na) používáme, pokud se něco nalézá na povrchu něčeho, na ploše. Tento povrch může být vodorovný, svislý, nezáleží na tom.

on the table (na stole)
on the roof (na střeše)
on the floor (na podlaze)
on the wall (na zdi)
on the hill (na kopci)

Předložka on se dále používá u pojmenování ulic (říkáme-li, na které ulici co leží – zde je možné použít i in) a také pokud něco leží na silnici, na řece, pobřeží, dálnici apod.:

The shop is on/in Queen Street.
The city lies on the Hudson River.
There's a good motel on the road between X and Y.
It's on the south coast.
It's on the way to Jakesville.

Některá podstatná jména se pojí s předložkou on i s předložkou in, ale je zde rozdíl ve významu:

in the street (na ulici – na ulici je spousta lidí, na ulici stojí auto atd.)
on the street (na ulici – jako bezdomovec, bez peněz, bez přístřeší)

in the tree (na stromě – např. kočka je na stromě – nejedná se o plochu stromu ale o prostor v koruně)
on the tree (na stromě – např. na stromě rostou jablka)

in the picture (na obrázku – je tam namalováno, vyfoceno atd.)
on the picture (na obrázku – nalézá se to na povrchu obrázku, např. na něm sedí moucha, nebo je na něm prach atd.)

in the corner (v rohu, v koutě – např. v rohu místnosti, v rohu obrázku atd.)
on/at the corner (na rohu – např. na rohu ulice atd.)

Předložku on dále používáme u hromadných dopravních prostředků (v autobuse, ve vlaku, v letadle, na lodi atd.). Zde totiž dopravní prostředek nebereme jako prostor, ale spíše jako palubu, jako plochu, na které lidé cestují.

on the bus (v autobuse)
on the train (ve vlaku)
on the plane (v letadle)
on the subway (v metru)
on the bike, on the horse (na kole, na koni)

Ale pozor! Auto či taxi už není dopravní prostředek, kde stojíte na ploše (na palubě), proto zde použijeme in: in the car, in the taxi. Více v článku NASTOUPIT / VYSTOUPIT.

Pozor na tato spojení, ve kterých studenti často chybují:

on the farm (na farmě)
on page 99 (na straně 99)
on the left, on the right (vlevo, vpravo)
on the second floor (ve druhém patře)
on the map (na mapě, v mapě)
on the menu (v jídelním lístku)

Někdy lze použít inon a rozdíl je minimální:

on the grass (na trávě – spíš ji bereme jako trávník, travnatou plochu)
in the grass (v trávě)

AT

Předložka at je daleko složitější než předchozí dvě. Prostor u předložky in i plochu u předložky on si představíme snadno. S předložkou at je to problematičtější.

Předložku at používáme, pokud spíše než prostor či plochu máme na mysli jeden jediný bod (např. bod na mapě), nebo danou věc chápeme jako celek (např. školu člověk chápe jako celek včetně tělocvičny, jídelny, bufetu naproti apod.).

1) Zastávky, stanice, letiště

V těchto případech máme na mysli bod, ve kterém nasedáme či vysedáme z dopravního prostředku.

at the bus stop (na zastávce)
at the railway station (na železniční stanici)
at the airport (na letišti)
at the second stop (na druhé zastávce)
at the terminal (na konečné)

Předložku at používáme i před názvy měst, obcí, ulic, pojmenováními budov ve městě atd., pokud máme na mysli to místo jako zastávku dopravního prostředku.

We had to wait at Cedar Rapids. Nečekali jsme tam jako ve městě, ale jen ve stanici.
Get off at George Street. – Říkáme, kde má vystoupit, na které zastávce.
You'll have to change trains at Berlin. – Přestupovat bude pravděpodobně jen na nádraží, do města ani nemusí zavítat.
Get off at the Colony Cinema. – u kina – opět specifikujeme zastávku

2) Místo na mapě, na plánku

Podobně jako u předcházejícího příkladu, at používáme i ve spojeních, kterými říkáme, ve kterém místě na mapě apod. něco je.

I was waiting at the traffic lights. (Čekal jsem na semaforu)
Turn right at the bank. (Odbočte vpravo u banky)

3) Místo + účel

Dále at používáme v některých spojeních, kdy nemáme na mysli pouze místo samotné, ale i účel, ke kterému daná věc slouží:

  • at home (doma)

No, he isn't at home. (Ne, není doma. – nejde o budovu)

  • at work (v práci)

He's still at work. (Ještě je v práci – pracuje)

Někdy však dochází k tomu, že lze použít přeložku at (podle definice výše), ale také jiné předložky (se změnou významu):

  • at school / in school (ve škole)

He's still at school. (Ještě je ve škole – učí se)
We have a drinks machine in our school. (máme ve škole nápojový automat – v budově, ten automat se neučí)

  • at the table / by the table (u stolu)

They're sitting at the table, having dinner. (Sedí u stolu a obědvají – tedy užívají stůl k tomu, k čemu běžně slouží)
He was standing by the table, looking at the picture on the wall. (Stál u stolu a díval se na obrázek na zdi. – zde byl u stolu pouze místně, u, blízko, poblíž, vedle apod.)

  • at the door / by the door (u dveří, za dveřmi)

Somebody's at the door. Can you open it? (Někdo je u dveří, můžeš je otevřít? – u dveří, tedy chce dovnitř)
There's a shoe rack by the door. (U dveří je botník – vedle dveří, botník nestojí u dveří a neklepe, že chce dovnitř)

  • at the window / by the window (u okna)

She was standing at the window watching the people walking by. (Stála u okna a sledovala lidi, co jdou kolem. – stála u okna tak, aby viděla ven)
There is a table by the window. (U okna je stůl – u okna pouze místně, stůl nestojí a nekouká ven)

Pozn.: Více o předložkách at a by v článku Překlad českého “u”.

4) U babičky

Předložku at můžeme použít například u fráze u babičky, kde studenti často říkají špatně by my grandmother.

Říkáme-li, u koho jsme (v jeho domě, tam kde on bydlí), používáme at:

I spent 2 weeks at my grandmother's (house). (u babičky – v jejím domě, nikoliv místně “u ní”, nikoli po jejím boku – babička mohla být v jiné místnosti, nebo dokonce v jiném městě na nákupu, ale pořád jsem byl u babičky)
I was at Jane's. (Byl jsem u Jany.)
at the dentist's (u zubaře)

Pozn.: Více v článku Jak vyjádřit: ke mně, u mě (doma).

5) Budovy

Tuto předložku použijeme i u budov, kde nemáme na mysli budovu jako takovou, ale spíše když říkáme, kde se něco děje. Také se používá s názvy společností (např. She works at Tesco) .

We had lunch at the new restaurant. (v restauraci)
It was very hot in the restaurant. (v restauraci – uvnitř budovy)

The film is at the Odeon Cinema. (v kině Odeon)
The seats in the Odeon are very comfortable. (v kině – uvnitř budovy)

6) Další častá spojení

Pozor na použití at v následujících spojeních, ve kterých se poměrně často chybuje:

at the top of the page (na vrchu stránky)
at the top of the stairs (na vrchu schodiště)
at the bottom of the page (dole na stránce)
at the top of the mountain (na vrcholu hory)

at 16 Park Road (na Park Road 16 – celá adresa)
on/in Park Road (na Park Road – jen ulice)

at the front/back of the house (za/před domem – v prostoru před domem)
at the front/back of the cinema (vepředu/vzadu v kině – v prostoru před kinem)
in the front/back of the car (vzadu, vpředu auta – v prostoru uvnitř auta)

at the concert (na koncertě)
at the wedding (na svatbě)
at a party (na večírku)
at the conference (na konferenci)
at the match (na zápase)

at university (na univerzitě)
at sea (na moři – o lodi, o plavbě)

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: Předložky IN a ON

Doplňte do vět chybějící předložky IN nebo ON.

STARTER

Where is the cat?

Cvičení na místní předložky s obrázky pro mladší studenty.
ELEMENTARY

Časové předložky IN, ON, AT (přehled)

Přehled používání časových předložek IN, ON a AT u dní, měsíců, roků apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Místní předložky IN, ON, AT 114 234804 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 5 lety