Irregular Verbs: Section 1.2.4

Vydáno dne 28.03.2009

Pátá část seriálu o nepravidelných slovesech. Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.Irregular Verbs: Section 1.2.4

V páté části seriálu o nepravidelných slovesech budeme stále v sekci 1.0.0, která obsahuje slovesa s rozdílnými tvary infinitivu, minulého času i minulého příčestí. A co máme již v této sekci za sebou?

V podsekci 1.1.0 jsme si ukázali slovesa, kde se mění samohláska uprostřed slova z I na A a pak na U.
V podsekci 1.2.1 jsme pak mluvili o slovesech, kde se koncovka -OW (popřípadě -AW) mění na -EW a pak na -OWN (popřípadě -AWN).
V podsekci 1.2.2 jsme navázali na předchozí s tím rozdílem, že minulý čas těchto sloves byl pravidelný. Příčestí minulé pak končilo -OWN / -AWN / -EWN.
V podsekci 1.2.3 jsme si ukázali slovesa, u nichž se -I- v infinitivu mění na -O- v minulém čase a v příčestí je opět -I-. Příčestí pak končí na -EN a vychází z infinitivu.

Dnes si probereme kategorii, která nemá tak ‘pevné základy’, přesto se můžeme bavit o stejném tvoření nepravidelných časů. Tato slovesa zařadíme do sekce 1.2.4.

Section 1.2.4

Pravopis:

Tato sekce je trochu zvláštní. Nemůžeme se zde bavit o jasných změnách. Bude zde fungovat obecné pravidlo, které mají společné všechny podskupiny sekce 1.2.0: v minulém čase se mění samohláska, popřípadě celé slovo, a příčestí minulé bude končit na -n.

Pro tuto danou kategorii pak můžeme dodat, že příčestí minulé všech těchto sloves bude končit na -en, které se přidá za infinitiv.

Jelikož zde nedochází k jasnějším změnám, nelze bohužel mluvit o pravidlech výslovnosti. Pojďme si projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.

Tentokrát jsme skupinu ještě rozdělili. Jak vidíte na vizualizaci, u minulého času dochází někdy ke změně samohlásky a někdy ke změně většiny slova.


Změna samohlásky v minulém čase:

*fall – fell – fallen

fall /fɔ:l/ – fell /fel/ – fallen /'fɔ:lən/

Sloveso fall/'fɔ:l/ znamená padat, spadnout. Dělá problémy nejen začátečníkům. Velice často si nevzpomenou na jeho minulý čas, ač příčestí minulé (fallen) obecně problém nedělá. Často si pletou minulý čas fell s minulým časem slovesa feel, což je felt.

Pokud patříte k těmto studentům i vy, určitě si přečtěte samostatný článek věnovaný těmto záludným slovesům zde (dočtete se tam také o slovesech fill, file a fail).


forbid – forbade – forbidden

forbid /fə'bɪd/ – forbade /fə'beɪd/ – forbidden /fə'bɪdn/

Sloveso forbid/fə'bɪd/ je zakázat a minulý čas forbade se může také někdy číst /fə'bæd/. Můžete se také setkat s tvarem minulého času forbad (bez E na konci).

Připomínáme zdvojené D v příčestí minulém: forbidden


*forgive – forgave – forgiven

forgive /fə'gɪv/ – forgave /fə'geɪv/ – forgiven /fə'gɪvən/

Sloveso forgive/fə'gɪv/ znamená odpustit a studentům se často plete s daleko známějším forget, což znamená zapomenout.

Připomínáme, že přízvuk je na druhé slabice a počáteční for- se vyslovuje velice nezřetelně (viz přepis výslovnosti).


*give – gave – given

give /gɪv/ – gave /geɪv/ – given /'gɪvən/

Sloveso give/'gɪv/ znamená dát, dávat a občas se plete se slovesem get (dostat).


Větší změna minulého času:

*be – was / were – been

be /bi:/ – was /wɒz/ were /wɜ:/ – been /bi:n/

Sloveso be/'bi:/ znamená být a v minulém čase je tvar was tam, kde je v jednotném čase am a is. Tvar were pak nahrazuje přítomný tvar are.


*eat – ate – eaten

eat /i:t/ – ate /eɪt/ /et/ – eaten /'i:tn/

Sloveso eat/'i:t/ znamená jíst. Minulý čas má dvě možnosti výslovnosti: /eɪt/ a /et/. Jinak toto slovíčko obecně problémy také nedělá. Jedině občas pravopis minulého času: ate.


*prove – proved – proven

prove /pru:v/ – proved /pru:vd/ – proven /'pru:vən/

Sloveso prove/'pru:v/ znamená dokázat, ověřit a minulý čas je pravidelný. Stejně tak může být pravidelné i příčestí minulé.

Podstatné jméno od slovesa prove je proof (důkaz).


*see – saw – seen

see /si:/ – saw /sɔ:/ – seen /si:n/

Sloveso see/'si:/ znamená vidět. Zde studenti často chybují ve výslovnosti minulého času. Správná výslovnost je /sɔ:/, nikoli /səʊ/. W se nevyslovuje.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
fall /fɔ:l/ fell /fel/ fallen /'fɔ:lən/ padat
forbid /fə'bɪd/ forbade /fə'beɪd/ forbidden /fə'bɪdn/ zakázat
forgive /fə'gɪv/ forgave /fə'geɪv/ forgiven /fə'gɪvən/ odpustit
give /gɪv/ gave /geɪv/ given /'gɪvən/ dát
       
be /bi:/ was /wɒz/ were /wɜ:/ been /bi:n/ být
eat /i:t/ ate /eɪt/ eaten /'i:tn/ jíst
prove /pru:v/ proved /pru:vd/ proven /'pru:vən/ dokázat
see /si:/ saw /sɔ:/ seen /si:n/ vidět

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká sekce 1.2.5, ve které bude příčestí minulé opět vycházet z infinitivu, jak tomu bylo doposud. V minulém čase se budou opět měnit samohlásky. Tentokrát bude uprostřed minulého času vždy -oo-.

Domácí úkol: Zkuste si vzpomenout, která slovesa by mohla patřit do sekce 1.2.5.

Přepis bublinkové nápovědy: