Slova končící na -MB a -MN

Vydáno dne 03.05.2022

Pozor na nevyslovované hlásky na konci některých slov (comb, tomb, autumn…)Slova končící na -MB a -MN

Tento článek bude o jedné velmi prosté věci a možná by ho šlo shrnout jedinou větou. Jedná se ale o něco, co často začátečníkům unikne a může způsobit neporozumění.

Pro začátečníky je určena především část o písmenech MB, pokročilejší si mohou rozšířit slovní zásobu i ve druhé části věnované písmenům MN na konci slov.

comb, bomb, dumb, tomb…

Začneme tím častějším úkazem, a to slovy končícími na -mb. Pravidlo zní:

Ve slovech končících na -mb hlásku b nevyslovujeme!

Patří sem tedy slova comb/'kəʊm/, thumb/'θʌm/, tomb/'tu:m/, bomb/'bɒm/, lamb/'læm/, climb/'klaɪm/ – můžete si je poslechnout.

Jsou zde ale třeba i slova limb/'lɪm/, crumb/'krʌm/, dumb/'dʌm/, numb/'nʌm/, womb/'wu:m/, catacomb/'kætəkʊ:m, ta jsou ale určena pokročilejším studentům.

Ovšem pozor! Některá slova jsou si velice podobná (a na konci nevyslovujeme B), ale výslovnost jejich prostřední části se může dosti lišit. Porovnejte:

Odvozená slova

Pokud za slovo přidáme koncovku, ani tehdy se /b/ nevyslovuje!

Patří sem třeba bomber/'bɒmə/, plumbing/'plʌmɪŋ/ nebo plumber/'plʌmə/ či bombing /bɒmɪŋ/.

Také je dobré připomenout, že ani u množného čísla se nic nemění, proto tedy: lambs /læmz/, thumbs /θʌmz/, bombs /bɒmz/ apod.

DAMN, COLUMN…

Podobně jako s -mb je to s písmenky -mn na konci slov. I zde ve výslovnosti na konci slova zbude samotné m:

Patří sem například autumn/'ɔ:təm/, column/'kɒləm/, damn/'dæm/, hymn/'hɪm/, condemn/kən'dem/ atd.

I tady většinou platí, že se n nevyslovuje ani u slov s koncovkami. Např. hymns /hɪmz/, damning /dæmɪŋ/ nebo condemning /kən'demɪŋ/.

Pozor ale, s koncovkami -ist, -al, -able se n vyslovuje. Např.: columnist/'kɒləmnɪst­/, autumnal /ɔ:'tʌmnəl/ či damnable /'dæmnəbəl/.

Závěrem

Vidíte, že to není opravdu žádná věda. Určitě je ale dobré na tuto zvláštnost speciálně upozornit. Často se totiž může stát, že student nerozumí rodilému mluvčímu, který mluví např. o instalatérovi, protože se špatně naučil výslovnost tohoto slova.

Slov, ve kterých jsou tzv. silent letters (nevyslovovaná písmena), je ovšem celá řada. Více například v článku Silent T (nevyslovované písmeno T), Nevyslovované písmeno L (silent letter L) nebo Nevyslovované souhlásky na začátku slov.

Přepis bublinkové nápovědy: