Výslovnost BATH vs BATHE

Vydáno dne 22.01.2012

Krátký článek, který upozorní na rozdílnou výslovnost TH ve slovech BATH x BATHE, BREATH x BREATHE apod.bathBATH vs BATHE

Dnešní článek o výslovnosti bude velmi jednoduchý. Budeme mluvit o rozdílné výslovnosti párů slovíček bath x bathe, breath x breathe apod. Vlastně by ho ani nebylo potřeba, stačilo by jednoduché nahlédnutí do slovníku. Pokud ale dobře známe např. slovo BATH, vůbec by mnoho z nás nenapadlo vyhledávat si výslovnost slovíčka BATHING. Vždyť je to stejné slovíčko. A nebo ne?

Není.

Slovo BATH je podstatné jméno a vyslovujeme ho / bɑ:θ /. Objevuje se např. v těchto slovech a spojeních:

have a bath / ˌhæv ə'bɑ:θ /
a bath tub / bɑ:θtʌb /
bathroom / bɑ:θru:m /

Potom je ale sloveso BATHE, kde nevyslovujene θ ale ð. Prodlužuje a mění se i výslovnost samohlásky: / beɪð /

S tímto slovem se pak setkáte v nejrůznějších slovesných tvarech.

bathe / beɪð /
bathes / beɪðz /
bathing / beɪðɪŋ /
bathed / beɪðd /

POZOR: V britské angličtině se ve významu 'koupat někoho' nebo 'koupat se ve vaně' používá BATH i jako sloveso. Ve ostatních významech se v britské i americké angličtině používá výhradně BATHE.

Je již jasné, jak se vyslovuje např. sunbathing či bathing suit?

Dokážete správně vyslovovat hlásky θ a ð? Pokud si tím nejste stoprocentně jistí, podívejte se na článek SINK OR THINK.

 

BREATH vs BREATHE

Dvojice BATH a BATHE není jedinou takovou dvojicí. Stejně je tomu i u slov BREATH a BREATHE.

BREATH je podstatné jméno 'dech' a vyslovuje se / breθ /.

breath / breθ /
take a breath / ˌteɪk ə'breθ /
out of breath / ˌaʊt əv'breθ /
breathtaking / 'breθteɪkɪŋ /
breathalyzer / breθəlaɪzə /

Sloveso BREATHE se opět vyslovuje s ð a opět se mění i výslovnost samohlásky. BREATHE tedy vyslovujeme / bri:ð /. Pozor opět na různé tvary:

breathe / bri:ð /
breathes / bri:ðz /
breathing / bri:ðɪŋ /
breathed / briðd /

 

CLOTH x CLOTHE

A úplně stejně je tomu i u podstatného jméno CLOTH / klɒθ / a slovesa CLOTHE / kləʊð /. S tímto slovesem se moc nesetkáte, ale v podobě participia a potažmo přídavného jména CLOTHING je poměrně běžné.

 

Další příklady pro pokročilejší

Pokročilejší angličtináři si mohou ve slovníku vyhledat slovíčka sheath x sheathe, wreath x wreathe, loath (adj) x loathe a nebo mouth (n) x mouth (v) (pozor, u mouth se pravopis nemění, výslovnost ano).

 

Podobné změny v angličtině

To, k čemu u uvedených slovíček dochází, není žádná výjimka a snad ani zvláštnost. Změna neznělé hlásky na znělou (někdy doplněná změnou samohlásky) se objevuje i u jiných podstatných jmen a jim odpovídajících sloves.

loss / lɒs / x lose / lu:z/ - krátké o se mění na dlouhé, neznělé s na znělé z
advice / əd'vaɪs / x advise / əd'vaɪz / - změna neznělého s na znělé z
proof / pru:f / x prove / pru:v / - změna neznělého f na znělé v
ascent / ə'sent / x ascend / ə'send / - změna neznělého t na znělé d

K podobným změnám znělosti dochází někdy i u tvoření množného čísla (wife x wives, mouth x mouths, bath x baths...).

 

Závěrem

Pravidel a zvláštností týkajících se výslovnosti a pravopisu dvojic podstatných jmen a sloves je v angličtině mnoho. Spíše než pravidla je ale dobré považovat je za určitá pozorování. Nelze je totiž aplikovat vždy a všude. Nejlepší je učit se vždy slova tak, jak jsou, a to ve všech tvarech. Ani dnešní článek neměl být nějakým návodem, který by Vás naučil vždy bezpečně vždy správně vyslovovat. Zaměřili jsme se jen na zvláštnost změny neznělé hlásky θ v podstatných jménech breath, bath a cloth na znělou hlásku ð ve slovesech breathe, bathe a clothe.

Nakonec ještě tabulka:

BATH vs BATHE

Přepis bublinkové nápovědy: