Help for English

Posun přízvuku (nouns/verbs)

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.06.2020

Víte, že se někdy mění ve slově přízvuk podle toho, o jaký slovní druh se jedná?Posun přízvuku (nouns/verbs)

Anglický přízvuk (nebo chcete-li “důraz”) na slabice studenti často ignorují. A přitom jde o velice důležitý aspekt anglické výslovnosti. V češtině máme přízvuk vždy na první slabice nebo na předložce (kromě severomoravského dialektu, který je ovlivněn polštinou) a možná si to ani neuvědomujeme.

V angličtině je však přízvuk často i na jiných slabikách a pokud toto nebudete dodržovat, budou vám ostatní špatně rozumět. Ve fonetickém přepisu je označen apostrofem.

Pozn.: Více o anglickém přízvuku na slabice se dočtete zde.

Kromě toho, že je třeba sledovat umístění přízvuku při učení se jednotlivých slovíček, dochází někdy k situaci, že se přízvuk přesouvá, pokud přidáme příponu (a změníme tím slovní druh), např.:

photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ = fotografie (přízvuk na první slabice)
photography/fə'tɒgrəf­i/ = fotografování (přízvuk na druhé slabice)
photographer/fə'tɒgrə­fə/ = fotograf (přízvuk na druhé slabice)
photographic/ˌfəʊtə'g­ræfɪk/ = fotografický (přízvuk na třetí slabice)

Takových slovíček je celá řada a vždy je dobré konzultovat slovník. My se dnes ale podíváme na něco trochu jiného – posun slovního přízvuku s ohledem na slovní druh u slov se stejným pravopisem. Nejčastěji se jedná dvojici podstatné jméno / sloveso.

Ani začátečníky asi nepřekvapí, že v angličtině občas stejné slovo může označovat více slovních druhů, např. cook (vařit) a cook (kuchař). Ale u víceslabičných slov někdy dochází k posunu přízvuku na jinou slabiku.

PERmit / perMIT

Pokud má dvojslabičné podstatné jméno a sloveso stejný pravopis, často platí toto pravidlo:

  • podstatného jména je přízvuk na první slabice
  • slovesa na druhé slabice

permit/'pɜ:mɪt = povolení (podstatné jméno – přízvuk na první slabice)
permit/pə'mɪt/ = povolit (sloveso – přízvuk na druhé slabice)

Toto pak pochopitelně platí i u další práce se slovíčky. Množné číslo permits má přízvuk na slabice první (je to podstatné jméno).

permits /'pɜ:mɪts/

U slovesa odvozený ingový tvar permitting, tvar minulého času a příčestí permitted, či tvar pro 3 os.j.č. má přízvuk vždy na druhé slabice.

permitting /pə'mɪtɪŋ/
permitted /pə'mɪtɪd/
permits /pə'mɪts/

Pozn.: Všimněte si zdvojeného T, k čemuž došlo právě kvůli poloze přízvuku – více v článku Zdvojování koncové souhlásky.

Další příklady

Takových dvojic je celá řada. My si zde uvedeme několik příkladů. Platí stejné pravidlo jako výše – podstatné jméno má přízvuk na první slabice, sloveso má přízvuk na druhé slabice.

increase/'ɪŋkri:s = zvýšení
increase/ɪn'kri:s = zvýšit

decrease/'di:kri:s­/ = snížení, pokles
decrease/dɪ'kri:s = snižovat

insult/'ɪnsʌlt/ = urážka
insult/ɪn'sʌlt/ = urážet

protest/'prəʊtes­t/ = protest
protest/prə'tes­t/ = protestovat

refund/'ri:fʌnd/ = vrácení peněz, náhrada
refund/rɪ'fʌnd/ = vrátit peníze, refundovat

update/'ʌpdeɪt/ = aktualita, aktuální informace
update/ˌʌp'deɪt = aktualizovat

export/'ekspɔ:t/ = vývoz, export
export/ɪk'spɔ:t/ = vyvážet, exportovat

import/'ɪmpɔ:t/ = dovoz, import
import/ɪm'pɔ:t/ = dovážet, importovat

record/'rekɔ:d/ = záznam, nahrávka
record/rɪ'kɔ:d/ = zaznamenat, nahrát

produce/'prɒdju:s­/ = zemědělské produkty
produce/prə'dju:s­/ = vyrobit

project/'prɒdʒek­t/ = projekt
project/prə'dʒek­t/ = plánovat

recall/'ri:kɔ:l = vybavení si (něčeho)
recall/rɪ'kɔ:l/ = vybavit si, vzpomenout si

desert/'dezət/ = poušť
desert/dɪ'zɜ:t/ = opustit

suspect/'sʌspek­t/ = podezřelý (člověk)
suspect/səs'pek­t/ = podezírat

conduct/'kɒndʌkt/ = řízení
conduct/kən'dʌkt/ = řídit, vést

convict/'kɒnvɪkt/ = odsouzený, trestanec
convict/kən'vɪkt/ = usvědčit, odsoudit

object/'ɒbdʒɪkt/ = předmět, věc
object/əb'dʒek­t/ = namítat

refuse/'refju:s/ = odpad
refuse/rɪ'fju:z = odmítat

rebel/'rebl/ = rebel, povstalec
rebel/rɪ'bel/ = postavit se (autoritě)

discount/'dɪskaʊnt­/ = sleva
discount/dɪs'kaʊnt­/ = zlevnit

conflict/'kɒnflɪkt = konflikt
conflict/kən'flɪkt = být v rozporu

contest/'kɒntes­t/ = soutěž
contest/kən'tes­t/ = soutěžit

survey/'sɜ:veɪ/ = anketa, veřejný průzkum
survey/sə'veɪ/ = dělat anketu, průzkum

escort/'eskɔ:t/ = doprovod, eskorta
escort/ɪ'skɔ:t/ = doprovodit, eskortovat

convert/'kɒnvɜ:t/ = konvertita (na jinou výru)
convert/kən'vɜ:t/ = konvertovat, přeměnit

intrigue/'ɪntri:g/ = fascinace, intriky
intrigue/ɪn'tri:g/ = fascinovat, zaujmout

present/'prez­nt/ = dar, dárek
present/prɪ'zen­t/ = prezentovat, představit

Někdy se podobně chová i dvojice přídavné jméno a sloveso, např.:

perfect/'pɜ:fɪkt/ = dokonalý (přízvuk na první slabice)
perfect/pə'fek­t/ = zdokonalit (přízvuk na druhé slabice)

Nejde o pravidlo

Toto není obecné pravidlo, ale spíše tendence. Je spousta dvojic, kde k tomuto posunu přízvuku nedochází. Vždy je proto dobré konzultovat slovník. K posunu nedochází například u slov:

detail/'di:teɪl = detail
detail/'di:teɪl = podrobně popsat

alert/ə'lɜ:t/ = výstraha
alert/ə'lɜ:t/ = varovat

damage/'dæmɪdʒ/ = škoda
damage/'dæmɪdʒ/ = poškodit

delay/dɪ'leɪ/ = zpoždění
delay/dɪ'leɪ/ = zpozdit

Další slova jsou například escape, broadcast, comfort, bargain, level, interest apod.

Někdy ale může být vše jinak a rozdíl v přízvuku je věc britské a americké angličtiny. U převzatých slov je v britské angličtině často přízvuk na první slabice, v americké na druhé. Bez ohledu na slovní druh. Jak vidíte, slovník je tedy dobré mít vždy po ruce.

massage br. /'mæsɑ:ʒ/ am. /mə'sɑ:ʒ/ = masáž
massage br. /'mæsɑ:ʒ/ am. /mə'sɑ:ʒ/ = masírovat

Pozn.: Více se o rozdílném přízvuku u stejných slov v britské a americké angličtině dočtete v článku Slovní přízvuk: britský vs. americký.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovní přízvuk: britský vs. americký

Víte, že je spousta slov, u kterých je slovní přízvuk v britské a americké angličtině na jiné slabice?

PRE-INTERMEDIATE

GAME - nouns (pomůcka nejen pro učitele)

Ke stažení a vytištění nabízíme jednoduchou hru do hodin angličtiny, kdy studenti mají definovat daná podstatná jména. Pochopitelně si tuto hru mohou zahrát i studenti sami.
INTERMEDIATE

Cvičení: Slovní přízvuk (5)

Otestujte si znalost přízvuku na slabice v různých slovních druzích.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Posun přízvuku (nouns/verbs) 2 1585 Od Ota poslední příspěvek
před 3 lety