Help for English

Slovní přízvuk: britský vs. americký

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.12.2020

Víte, že je spousta slov, u kterých je slovní přízvuk v britské a americké angličtině na jiné slabice?Slovní přízvuk v britské a americké angličtině

Znalost správné výslovnosti je při učení se jazyků velice důležitá, ale bohužel často značně opomíjená. My se jí ovšem na našich stránkách snažíme dát dostatečný prostor, proto zde najdete desítky článků i cvičení, ve kterých si svou výslovnost můžete zlepšit.

Jeden z nejdůležitějších aspektů výslovnosti je slovní přízvuk, neboli přízvuk na slabice. To je ovšem bohužel téma, které mnoho studentů často naprosto přehlíží.

Pozn.: Pokud nevíte, o čem je řeč, doporučujeme článek Slovní přízvuk v angličtině.

Ač je to věc, kterou byste měli sledovat při výslovnosti už od úrovně začátečník, k slovnímu přízvuku se často studenti dostanou ve studiu až později. To však nechme stranou.

Ovšem i pro pokročilejší studenty může být překvapením, že se přízvuk někdy liší podle toho, jestli je slovo vyslovováno v britské angličtině nebo americké.

Rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou je určitě celá řada a kromě slovní zásoby a gramatiky je mnoho rozdílů i ve výslovnosti. My se zde ovšem nebudeme věnovat známějším věcem, jako výslovnost r, t nebo o (o tom se dočtete v článku Britská a americká angličtina: Výslovnost). Ani se nebudeme věnovat slovům, která se v britské a americké angličtině vyslovují úplně jinak.

Zaměříme se právě na slovní přízvuk, tedy odlišnou přízvučnou slabiku v britské a americké angličtině.

Spousta slov se totiž v britské angličtině vyslovuje s přízvukem na první slabice, ale v americké angličtině na poslední slabice. Může to však být i naopak.

Britská první = americká poslední

Začneme tedy slovy, která se v britské angličtině vyslovují s přízvukem na první slabice, v americké s přízvukem na poslední slabice. Na obrázku je to znázorněno velkým a malým kolečkem.

Převzatá slova končící na -ET

Sem patří slova, která byla převzata z francouzštiny a na konci mají -et. U takových slov se koncové t nevyslovuje a slovo je zakončeno na //. Už toto koncové // je pro mnohé studenty často překvapením. Ale dnes se bavíme o přízvuku.

  britská americká
ballet /'bæleɪ/ /bæ'leɪ/
buffet /'bʊfeɪ/ /bə'feɪ/
cabaret /'kæbəreɪ/ /kæbə'reɪ/
chalet /'ʃæleɪ/ /ʃæ'leɪ/
duvet /'du:veɪ/ /du:'veɪ/
gourmet /'gʊəmeɪ/ /gʊr'meɪ/
sachet /'sæʃeɪ/ /sæ'ʃeɪ/
beret /'bereɪ/ /bə'reɪ/
bidet /'bi:deɪ/ /bɪ'deɪ/
cabriolet /'kæbriəleɪ/ /ˌkæbriə'leɪ/
crochet /'krəʊʃeɪ/ /kroʊ'ʃeɪ/
massage /'mæsɑ:ʒ/ /mə'sɑ:ʒ/
sorbet /'sɔ:beɪ/ /sɔ:r'beɪ/
premiere /'premieə/ /prɪ'mɪr/
gateau /'gætəʊ/ /gæ'toʊ/

Samozřejmě se i zde najdou výjimky. Třeba slovíčka ballet, sorbet nebo gourmet můžete občas slyšet s přízvukem na první slabice i v americké angličtině. Nepatří sem ani slova, která sice mají na konci -et, ale jelikož nejsou převzata z francouzštiny, koncové /t/ se vyslovuje a neplatí zde pravidlo o změně přízvuku. Podrobněji se tomuto věnujeme v článku Francouzské -ET v angličtině.

Pozn.: Když se učíte nové slovíčko, nemůžete samozřejmě vědět, jestli je nebo není převzato z francouzštiny. Proto je dobré mít po ruce vždy kvalitní slovník.

Převzatá slova končící na -E

V angličtině je také mnoho slov, která byla převzata z francouzštiny a končí na . I zde na konci vyslovujeme // a i zde je stejný rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou.

  britská americká
café /'kæfeɪ/ /kæ'feɪ/
paté /'pæteɪ/ /pæ'teɪ/
sauté /'səʊteɪ/ /ˌsɔ:'teɪ/
cliché /'kli:ʃeɪ/ /kli:'ʃeɪ/
purée /'pjʊəreɪ/ /pjʊ'reɪ/
flambé /'flɒmbeɪ/ /flɑ:m'beɪ/
matinée /'mætɪneɪ/ /ˌmætn'eɪ/

Slovíčka z prvních dvou seznamů (končící na -et a é) jsou určitě mnohem známější v jejich americké podobě (tedy s přízvukem na druhé slabice), už třeba jen díky rozšířenější americké kinematografii. Britové ale opravdu tato slova vyslovují s přízvukem na první slabice.

Pokud tedy upřednostňujete a učíte se britskou angličtinu, určitě byste měli toto pravidlo dodržovat.

Další slovíčka

Patří sem ovšem mnoho dalších převzatých slov. Některá vás možná překvapí.

  britská americká
garage /'gærɑ:ʒ/ /gə'rɑ:dʒ/ TTT *1
adult /'ædʌlt/ /ə'dʌlt/ TTT *2
brochure /'brəʊʃə/ /broʊ'ʃʊr/
chauffeur /'ʃəʊfə/ /ʃoʊ'fɜ:r/
croissant /'krwæsɒnt/ /krwə'sɑ:nt/
debris /'debri:/ /də'bri:/
debut /'deɪbju:/ /deɪ'bju:/
frontier /'frʌntɪə/ /frʌn'tɪr/
pastel /'pæstl/ /pæ'stel/
salon /'sælɒn/ /sə'lɑ:n/
vaccine /'væksi:n/ /væk'si:n/
baton /'bætn/ /bə'tɑ:n/
chiffon /'ʃɪfɒn/ /ʃɪ'fɑ:n/
pastille /'pæstl/ /pə'sti:l/
decor /'deɪkɔ:/ /deɪ'kɔ:r/
gateau /'gætəʊ/ /gæ'toʊ/
lingerie /'lænʒəri/ /lɑ:nʒə'rei/

Britská poslední = americká první

Jak jsme si již psali, u některých slov je to přesně naopak – v britské angličtině se vyslovují s přízvukem na poslední slabice, ale v americké angličtině na první slabice. Zde ovšem najdete o poznání méně slovíček.

Slovesa končící na -ATE

Patří sem například mnoho sloves, která končí na -ate.

  britská americká
donate /dəʊ'neɪt/ /'doʊneɪt/
locate /ləʊ'keɪt/ /'loʊkeɪt/
migrate /maɪ'greɪt/ /'maɪgreɪt/
placate /plə'keɪt/ /'pleɪkeɪt/
pulsate /pʌl'seɪt/ /'pʌlseɪt/
rotate /rəʊ'teɪt/ /'roʊteɪt/
vibrate /vaɪ'breɪt/ /'vaɪbreɪt/
frustrate /frʌ'streɪt/ /'frʌstreɪt/
castrate /kæ'streɪt/ /'kæstreɪt/

Jako všude, i zde se najdou výjimky. Následující slovíčka mají například přízvuk vždy na druhé slabice (v britské i americké angličtině): create, debate, equate, negate, orate, relate.

Ale třeba slovesa mandate nebo probate mají přízvuk vždy na první slabice. Jako vždy je proto dobré použít slovník.

Další slovíčka

Jak jsme psali, v této kategorii je o poznání méně slovíček, ale některá se přece jen najdou – a patří překvapivě do poměrně základní slovní zásoby. Učili jste se to tak ve škole?

  britská americká
moustache /mə'stɑ:ʃ/ /'mʌstæʃ/
magazine /ˌmægə'zi:n/ /'mægəzi:n/
princess /ˌprɪn'ses/ /'prɪnses/
weekend /ˌwi:'kend/ TTT *3 /'wi:kend/
ice cream /aɪs'kri:m/ /'aɪskri:m/ TTT *4
address /ə'dres/ /'ædres/
contractor /kən'træktə/ /'kɑ:nˌtræktər/
margarine /ˌmɑ:dʒə'ri:n/ /'mɑ:rdʒərən/
spectator /spek'teɪtə/ /'spekteɪt̬ər/

U slovíčka address se trochu zastavíme. Patří sem totiž pouze význam podstatného jména address (adresa). Tam je v britské angličtině přízvuk na druhé slabice a v americké na první (ačkoli i v americké angličtině můžete poměrně často slyšet přízvučnou druhou slabiku).

V případě slovesa address (oslovit, řešit, adresovat) je vždy přízvuk na druhé slabice.

Toto ostatně souvisí s jevem, kdy homografy (slova, která mají stejný pravopis, ale jiný význam) mají často jako podstatné jméno přízvuk na první slabice a jako sloveso přízvuk na druhé slabice (bez ohledu na to, jestli jde o britskou nebo americkou angličtinu). Např. insult /'ɪnsʌlt/ (urážka – přízvuk na první slabice) a insult /ɪn'sʌlt/ (urazit – přízvuk na druhé slabice), nebo discount /'dɪskaʊnt/ (sleva) a discount /dɪs'kaʊnt/ (zlevnit).

Pozn.: Podrobnosti hledejte v článku Posun přízvuku (nouns/verbs).

Závěr

V tomto článku jsme chtěli upozornit na často opomíjený slovní přízvuk a na jeho občasný rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Ukázali jsme vám slovíčka, která asi běžně používáte, ale možná děláte ve výslovnosti chybu v umístění přízvuku. Pokud se tedy učíte britskou nebo naopak americkou angličtinu, měli byste se snažit dodržovat i správný přízvuk.

Nejsou zde zmíněna určitě všechna slovíčka a u některých můžete slyšet “nedodržování” tohoto pravidla.

Například slovíčko detail se vyslovuje v britské angličtině s přízvukem na první slabice /'di:teɪl/, v americké na první /'di:teɪl/ nebo na druhé /dɪ'teɪl/.

Slovo cigarette se vyslovuje v britské nejčastěji s přízvukem na třetí slabice /ˌsɪgə'ret/, v americké často s přízvukem na první slabice /'sɪgəret/. Není to tak však vždy.

Do článku jsme taky nepřidávali slovíčka, která se ve výslovnosti liší i v jiných ohledech než jen v přízvuku, například slovo advertisement, tomato nebo lever (o tom více v článku Britská a americká angličtina: Výslovnost).

Při učení se nových slovíček je proto velice důležité používat kvalitní slovník a v přepisu výslovnosti sledovat i přízvuk – označen vždy čárkou v horním indexu.

Překlad:
  1. možností výslovností je více, ale přízvučná slabika je vždy stejná
  2. někdy ale můžete slyšet i britský na druhé a americký na první
  3. někdy ale můžete slyšet i v britské angličtině přízvuk na první slabice
  4. ovšem někdy můžete slyšet přízvuk i opačně – britský na první a americký na druhé slabice


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: Slovní přízvuk (3)

V angličtině není přízvuk vždy na první slabice jako v češtině. Studentům to dá občas zabrat. Otestujte se na dalších deseti slovech.

INTERMEDIATE

Cvičení: Slovní přízvuk (4)

Dneska si dáme těžší slovíčka. Poznáte slabiku, na které je přízvuk?

STARTER

Cvičení: Slovní přízvuk (1)

Umíte správně vyslovovat jednoduchá slovíčka? V angličtině totiž není přízvuk vždy na první slabice.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovní přízvuk: britský vs. americký 1 1551 Od Martin Hofman poslední příspěvek
před 4 lety