Study page: A Kiss in a Cup

Vydáno dne 06.01.2007

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?Study page: 'A Kiss in a Cup'

Učit se angličtinu z textů písniček je skvělý způsob. V textech písní totiž nalezneme hodně různých jevů, které jsou pro angličtinu typické. Písně obsahují nejrůznější kolokace (slovní vazby), idiomy, atd. Také v nich uvidíte mnoho gramatických jevů, o kterých jste se možná zatím jen nudně učili ve škole. Zkrátka, písničky nám mohou studium zpříjemnit. Mám teď ovšem na mysli skutečně studium, nikoliv pouze pasivní poslouchání, kdy se člověk ohání frázičkou 'z písniček se toho taky hodně naučím!' Pokud budete jen sedět a poslouchat, tak nenaučíte.

Já jsem si pro dnešní studijní účely vybral rockovou píseň skupiny Escape from Earth s názvem KISS IN A CUP. Nejprve si ji poslechněte a při poslechu si čtěte text. (Pokud chcete, můžete nejprve vyzkoušet poslech písně spojit s doplňováním chybějících slov do textu. Toto cvičení naleznete zde.)

K modře vytištěným frázím či slovům v textu naleznete dole pod písní komentáře, vysvětlení apod. Bude-li Vám nejasná jakákoliv další část textu, využijte prostor pro komentáře čtenářů.

'A Kiss in a Cup' by Escape from EarthNahrávku můžete spustit zde:Deep in a dream
Dead of the night
I woke up to see
Shadows of what we could never be
Lying awake
Here in the dark
I see you for what you are
And I know I could never feel that need

'Cause you take and take
To fill that empty space
Until there is no trace
of who I used to be

CHORUS:
Whoah, I can't be the one to fix you
I wish I could but nobody's that strong
You know I tried
Whoah, I can't kill the pain within you
I'm getting off this trip you took me on
Here's a kiss in a cup,
drink it when I'm gone

Now you deny the truth and the lies
As if they were the same
I took it all but I won't take the blame

'Cause I gave and gave
To try and heal that place
Until I had to face it
we were never ever meant to be

Bridge:
I thought you were all I wanted
And all I ever needed
But the only truth you gave me was your name
Still I loved you all the same

Written by: Chris Sernel, Produced by: Rae Dileo and Chris Sernel, Performed by: Escape from Earth
Visit the band's website www.escapefromearth.com


anglické idiomy
IN THE DEAD OF (THE) NIGHT = in the middle of the night - toto spojení znamená 'uprostřed noci'. Používá se buď se členem THE, nebo bez členu. Podobně se používá idiom IN THE DEAD OF WINTER.

In the dead of (the) night, a loud scream woke her up.
You can swim in the thermal pool even in the dead of (the) winter.


anglická gramatika
LYING- toto je přítomné příčestí slovesa LIE. Podobně jako další dvě slovesa, TIE a DIE, v přítomném příčestí se zde měkké I mění na Y, vzniká tak LYING, DYING, TYING.
Toto sloveso je mírně problematické, protože se často plete se slovesem LIE (lhát) a LAY (položit). Takto vypadá tabulka jejich nepravidelností:

infinitiv
základní význam
minulý čas
minulé příčestí
lie / laɪ/
lhát
lied / laɪd/
lied / laɪd/
lie / laɪ/
ležet
lay / leɪ/
lain / leɪn/
lay / leɪ/
položit
laid / leɪd/
laid / leɪd/


Pro více informací o těchto slovesech si přečtěte článek 'Sloveso LAY a LIE'.


anglická slovíčka
AWAKE - toto je přídavné jméno, které je vytvořeno ze slovesa WAKE (vzbudit). Často se pojí např. se slovesem BE, nebo LIE. Do češtiny lze izolovaně přeložit jen těžko. BE AWAKE znamená, že člověk nespí, je vzhůru, či bdí. Podobně je tomu v této vazbě, tedy LIE AWAKE - člověk leží (např. v posteli) ale nespí, STAY AWAKE = zůstat vzhůru, KEEP sb AWAKE = nenechat někoho usnout. AWAKE může být i sloveso, které se však v běžném hovoru moc nepoužívá.

I woke up in the dead of the night to see she was wide awake.
The neighbours' party kept me awake all night.
I lay awake, listening to the sound of the rain.

Existuje několik podobných přídavných jmen, která začínají na A:
ASLEEP - opět ho lze těžko přeložit izolovaně. BE ASLEEP = spát (člověk není vzhůru, nebdí), FALL ASLEEP = usnout.
AFRAID - BE AFRAID = bát se, obávat se
APART - BE APART = být od sebe, FALL APART = rozpadnout se
ALIVE - BE ALIVE = být naživu, STAY ALIVE = zůstat naživu, přežít
ALONE - BE ALONE = být sám
ALIKE - BE ALIKE = být si podobní (sobě navzájem), LOOK ALIKE = vypadat podobně (sobě navzájem)

POZOR: Tato přídavná jména se nikdy nepoužívají před podstatným jménem. Tedy např. an asleep child není gramaticky správné. Museli bychom říci např. a sleeping child. Podobně nelze říci: an afraid person, an alive person apod. Tato přídavná jména mohou být ve větě pouze za slovesem.


slangová angličtina
'CAUSE / kɒ:z/ je hovorový tvar spojky BECAUSE. Tu lze zkrátit ještě jiným způsobem:
'COS, nebo CUZ / kəz/
Více o hovorových zkráceninách se dovíte v článku Gonna, Wanna, Gotta...


anglické protiklady
TAKE x GIVE - brát (si) x dávat
FILL x EMPTY - naplnit x vyprázdnit
FULL x EMPTY - plný x prázdný
TRUTH x LIES - pravda x lež, lži

anglická gramatika
UNTIL - toto je spojka, která uvozuje časovou větu. Sama o sobě je již záporná (znamená DOKUD NE), za ní vždy následuje sloveso KLADNÉ (nikoliv jako v češtině):

Until there is no trace... - Dokud NEBUDE ani stopy...
Until I had to face... - Dokud jsem se tomu NEMUSEL postavit čelem

A protože je to časová vedlejší věta, nemůže v ní být ani budoucí čas. Pro budoucí význam používáme čas přítomný.

I won't tell you my name until you tell me yours.

Více informací o časových větách naleznete v článku Časové věty v angličtině


anglická gramatika
USED TO - spojení USED TO + infinitiv se používá pro děje, které kdysi byly běžné, normální, časté, ale dnes již tomu tak není. V češtině se překládá často jako 'bývalo, dělával, chodíval'.

I'm not the man I used to be.
I used to ski a lot, but I had to give it up.

Více informací o spojení USED TO naleznete v článku Co znamená USED TO.
anglická slovíčka
FIX - toto je poměrně univerzální sloveso, které se v běžné angličtině často používá ve stejném významu jako MEND či REPAIR. Lze ho přeložit jako 'opravit, spravit, napravit, dát dohromady, dát dopořádku' apod.

If it ain't broke, don't fix it. - hovorové rčení
There was something wrong with my computer, but Peter fixed it.

Používá se v dalších významech:

He fixed the shelf to the wall. - připevnit
We fixed a time for our meeting. - stanovit
Could you fix me a drink, please? - připravit (jídlo, pití)
Her eyes were fixed on me. - upřít (oči, zrak)


anglická gramatika
I WISH I COULD - toto je příkladem přací věty v angličtině. V anglických přacích větách používáme za I WISH minulý čas (pro přání přítomná - kéž bych TEĎ...), nebo předminulý čas (pro přání minulá - kéž bych TEHDY).

I wish I could fix you.
I wish I had more friends.
I wish I hadn't lost you.

Více informací o přacích větách naleznete v článku Přací věty v angličtině (wish clauses)


anglické vazby
KILL THE PAIN - toto spojení se používá ve významu 'zastavit bolest, zahnat bolest'. Od toho je také výraz pro léky proti bolesti: PAIN-KILLERS.

Sloveso KILL se často používá i v dalších spojeních ve významu ZASTAVIT.
anglická slovíčka
WITHIN - tato předložka může mít stejný význam, jako předložka INSIDE. Např. zde by mohlo klidně být THE PAIN INSIDE YOU. Předložka WITHIN má však i trochu odlišné použití. Používá se, když se něco nachází v rámci něčeho, např. mezi hranicemi:

Stay within the circle.
The excavation site was within the boundary of an Indian reservation.
We drove within the speed limit all the way there.
The company offered a 40% discount on train travel
within The Netherlands.

Často se používá také časově:

He had to move out within a week.

Předložka WITHOUT nemá význam ani místní, ani časový, znamená 'BEZ' (without you = bez tebe).


anglická slovíčka
BE GONE - tato vazba vám možná příjde zvláštní. GONE je zde přídavné jméno, a používá se podobně jako již výše zmíněná přídavná jména (awake, asleep, alive, apart, afraid...). Zde má význam 'být pryč'. Také ho nelze použít před podstatným jménem.

Drink it when I'm gone.
When I entered the room, I noticed that everybody was gone.
Suddenly, the smile on her face was gone.

Je nějaký rozdíl mezi BE GONE a mezi předpřítomným časem slovesa GO, tedy HAVE GONE? Pokud máme na mysli, že někdo někam odešel, nebo něco někam zmizelo, použijeme spíše předpřítomný čas:

Where has he gone?
Where the hell has my bag gone?

I wanted to say goodbye, but he had already gone.
I wanted to say something but he was gone!


anglické idiomy
TO BE MEANT TO BE - toto idiomatické spojení se používá tehdy, když říkáme, že něco tak má být, že by něco tak mělo být. Často je to např. o dvou partnerech, když říkáme, že je jim souzeno být spolu, že jsou stvořeni jeden pro druhého, že prostě mají být spolu.

We were never meant to be.
You and I, we are meant to be.
Do you think our relationship is really meant to be?

Obecně se fráze BE MEANT TO BE + přídavné jméno používá ve významu, že 'něco je k něčemu určeno':

Promises are meant to be broken.
Our website is meant to help students with English.


anglické idiomy
ALL THE SAME - toto spojení se používá ve významu 'přesto, a stejně'. Má stejný význam jako příslovce STILL, ANYWAY, NONETHELESS, NEVERTHELESS, HOWEVER.

I still loved you all the same
I don't mind the rain. I'm going out all the same.


Závěrem

Pokusil jsem se vybrat ta zajímavější či náročnější místa v textu písně. Pokud máte nějaké dotazy, využijte prosím prostor pro komentáře níže.

Slovíčka, slovní spojení, idiomy a gramatické jevy, které jsem zde vybral, si můžete nyní otestovat:
Test: A Kiss in a Cup

Slovíčka z této písně si také můžete procvičit a nastudovat zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: A Kiss in a Cup

Český překlad celé písně si můžete přečíst po doplnění chybějících slov v tomto cvičení:
Zábava: 'A Kiss in a Cup' by Escape from Earth
Přepis bublinkové nápovědy: