Help for English

Časové věty v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.05.2021

Vedlejší časové věty v angličtině: vysvětlení gramatiky, příklady, časová souslednost.Vedlejší časové věty

V tomto článku se zaměříme na anglické vedlejší věty časové, vysvětlíme si základní gramatické zásady, které se s těmito větami pojí, a vysvětlíme si význam nejčastějších spojek, kterými bývají časové věty uvozeny.

Vedlejší časové věty určují v čase děj, který nastal ve větě hlavní. Takové souvětí samozřejmě může být jak v minulém čase, tak v přítomném i budoucím čase. Pro jistotu si uvedeme několik českých souvětí, ve kterých jsou časové věty (jsou napsány tučným písmem):

Když jsem byl na zahradě, začalo pršet.
Když se probudí, uvaří si kávu.
Až nebude pršet, půjdeme do lesa.

Časy

Nelze použít budoucí čas!

Jedním z důležitých pravidel je to, že místo budoucího času je ve vedlejší časové větě nutné použít přítomný čas. Budoucí čas v takové větě nemůže být. Podívejme se tedy na tři vzorová souvětí:

When he came home, he made himself some coffee. TTT *1
událost v minulosti, oba časy jsou minulé

When he comes home, he makes himself some coffee. TTT *2
mluvíme o stálé pravdě, o jeho pravidelné činnosti, oba časy jsou přítomné

When he comes home, he'll make himself some coffee. TTT *3
událost v budoucnosti, říkáme, co se teprve stane, v hlavní větě je budoucí čas (he'll make), ve vedlejší je přítomný čas (when he comes)

When he will come home, he'll make himself some coffee.
toto by bylo považováno za hrubou chybu

Pozor! Ne každá věta, která na první pohled vypadá jako časová (např. začíná na spojku when) je skutečně časová. Spojkou when také začíná vedlejší věta předmětná, tam však žádné takové pravidlo neplatí:

I don't know when he will come home. TTT *4
nevím CO? – předmětná věta, je zde budoucí čas

Pozn.: Více se dočtete v článku Předmětné věty v angličtině.

Časová souslednost

V souvětích s vedlejší časovou větou samozřejmě platí všechna pravidla časové souslednosti.

Prostý čas + prostý čas

Pokud je ve větě hlavní i vedlejší nějaký prostý čas, například minulý prostý v obou větách, potom to znamená, že oba děje proběhly po sobě, nebo ihned po sobě.

When he saw me, he ran away. TTT *5
oba děje proběhly po sobě (uviděl mě, a utekl)

He'll be angry when he finds out about it. TTT *6
oba časy prosté, děje proběhnou po sobě, nejdříve to zjistí, potom se rozčílí

Prostý čas + průběhový čas

Pokud je v souvětí v jedné větě prostý čas a v druhé průběhový, znamená to, že děj vyjádřený prostým časem zasáhl do právě probíhajícího děje (vyjádřeného průběhovým časem).

When I called him, he was having breakfast. TTT *7
děj v prostém čase (já jsem mu zavolal) zasáhl do právě probíhajícího děje v průběhovém čase (on snídal)

While I was waiting for the bus, somebody stole my wallet. TTT *8
děj v prostém čase (někdo mi ukradl peněženku) zasáhl do právě probíhajícího děje v průběhovém čase (já jsem čekal na autobus)

Průběhový čas + průběhový čas

Dva průběhové časy naznačují, že oba děje probíhaly (nezávisle na sobě) zároveň.

When I was working, my children were outside playing football. TTT *9
oba děje (moje práce i hraní fotbalu) probíhaly současně

Pozn.: Více v článku Minulý průběhový čas (past continuous).

Prostý čas + dokonavý čas

Je-li v souvětí v jedné z vět například čas minulý prostý a v druhé čas předminulý (minulý dokonavý), znamená to, že děj vyjádřený minulým prostým časem proběhl, až když byl druhý děj dokončen.

When I came to his office, he had already gone. TTT *10
děj v prostém čase (já jsem přišel k němu do kanceláře) nastal, až když druhý děj byl dokončen (on odešel), pokud bychom zde použili místo dokonavého času čas prostý, znamenalo by to, že když jsem tam za ním přišel, on odešel (až když jsem přišel)

will visit you when you have returned from hospital. TTT *11
zdůrazňujeme, že ho nenavštívíme dříve, ale až už bude doma (klidně týdny poté, co se vrátí), použití prostého času by znamenalo, že ho navštívím, (hned) až se vrátí – dva po sobě jdoucí děje

Pozn.: Podrobnější informace o časové souslednosti (kdy použít průběhový, prostý a dokonavý čas) si přečtěte zde.

Interpunkce: čárky

Jistě jste již narazili na to, že se v angličtině píšou čárky v souvětích jen velice zřídka. Jak je to u vedlejších časových vět?

Pokud stojí hlavní věta před vedlejší časovou, čárka se nepíše. Časová věta totiž stojí na místě, kde za normálních okolností stojí příslovečné určení času.

He will make himself some coffee when he comes home. TTT *12
věta hlavní + věta vedlejší – čárka se nepíše

Pokud je to naopak, tedy v souvětí je dříve věta vedlejší a po ní až následuje věta hlavní, potom se čárka píše:

When he comes home, he will make himself some coffee. TTT *13
věta vedlejší + věta hlavní – čárka se píše

Spojky

Časové věty jsou uvozeny časovými spojkami. Běžnými časovými spojkami jsou:

when = když, až

Spojka when/'wen/ je jednoznačně nejčastější a nejuniverzálnější časovou spojkou. Lze ji použít ve větě v prostém, průběhovém i dokonavém čase.

When I sat down, somebody knocked on the door. TTT *14
When I was having a shower, the cat ate my dinner. TTT *15
When he had completed the task, he was given another. TTT *16

while = zatímco

Spojka while/'waɪl/ se používá většinou před větami v průběhovém čase.

I bought a newspaper while I was waiting for the train. TTT *17
While I was skiing, I fell and broke my leg. TTT *18

before, after = předtím než, poté co

Spojky before/bɪ'fɔ:/ a after/'ɑ:ftə/ určují, v jakém sledu se dvě činnosti staly. Většinou uvozují věty v prostém čase, spojka after také často bývá s dokonavým časem.

Before I left home, I switched off the TV. TTT *19
After I switched/had switched off the TV, I left home. TTT *20

Pozor! Čeština zde používá gramatická slůvka navíc (předtím než, poté co), v angličtině je však pouze after a before. Pokud si tedy něco překládáte z češtiny, nenechte se tím zmást: předtím, než přišel = before he came. Více v článku zde.

until = dokud ne

Spojka until/ən'tɪl/ je záporná a pojí se vždy s větou, kde je sloveso kladné (na rozdíl od češtiny). Většinou je v této větě prostý čas.

She was walking along the street until she realized that she didn't have her wallet. TTT *21

I won't leave until you tell me the truth. TTT *22

Pozn.: Více v článku UNTIL vs. UNLESS.

as = jak tak

Spojka as/‘æz/ se používá nejčastěji s průběhovým časem, má význam 'zatímco’:

As she was talking to him, her phone rang. TTT *23 = while she was talking…

just as, as soon as = jakmile, hned jak

Spojky as soon as/æz'su:næz a just as/'dʒʌst æz zdůrazňují, že oba děje proběhly ihned po sobě, popř. proběhly zároveň. Obě se pojí spíše s prostými časy.

We'll go as soon as it stops raining. TTT *24
Just as he entered the room, everybody started to laugh. TTT *25

Zkracování vedlejších vět gerundiem

Za určitých okolností je možné zkrátit vedlejší časovou větu gerundiem. Nejčastěji je to u spojek after a before. Je však nezbytné, aby vedlejší věta měla stejný podmět, jako hlavní věta. Pokud nemá, nelze takovou větu zkrátit.

Before he started to read the newspaper, he turned on the radio.
Before starting to read the newspaper, he turned on the radio. TTT *26

After he read the newspaper, he got up.
After reading the newspaper, he got up. TTT *27

Zkracování vedlejších vět přechodníkem

Vedlejší časové věty můžeme především v písemném stylu zkracovat pomocí přechodníků (v angličtině nejsou přechodníky žádná věda – všechny tvary jsou stejné: koncovka ing). Opět je nutné, aby podmět hlavní i vedlejší věty byl shodný.

As soon as I realized that I was late, I started to run. TTT *28
Realizing that I was late, I started to run.

While I was watching the movie, I ate a bag of popcorn. TTT *29
Watching the movie, I ate a bag of popcorn.

Závěrem

Vedlejší časové věty patří k nejčastěji používaným vedlejším větám. Použijeme je jak v písemném, tak v mluveném projevu. Proto je dobré, znát důležité spojky a jejich použití, a vyvarovat se častých chyb (jako např. použití budoucího času ve vedlejší časové větě).

Překlad:
 1. Když přišel domů, uvařil si kávu.
 2. Když přijde domů, uvaří si kávu.
 3. Až přijde domů, uvaří si kávu.
 4. Nevím, kdy se vrátí.
 5. Když mě uviděl, utekl.
 6. Bude rozčilený, až to zjistí.
 7. Když jsem mu zavolal, právě snídal.
 8. Když jsem čekal na autobus, někdo mi ukradl peněženku.
 9. Když jsem pracoval, moje děti venku hrály fotbal.
 10. Když jsem přišel do jeho kanceláře, on už byl pryč.
 11. Navštívím tě, až už budeš doma z nemocnice.
 12. Udělá si kafe, až přijde domů.
 13. Až přijde domů, udělá si kafe.
 14. Když jsem se posadil, někdo zaklepal.
 15. Když jsem se sprchoval, kočka mi sežrala večeři.
 16. Když ten úkol dokončil, dostal další.
 17. Koupil jsem si noviny, když (zatímco) jsem čekal na vlak.
 18. Když (zatímco) jsem lyžoval, spadl jsem a zlomil si nohu.
 19. Předtím, než jsem odešel z domu, vypnul jsem televizi.
 20. Poté, co jsem vypnul televizi, jsem odešel z domu.
 21. Šla po ulici, dokud si neuvědomila, že nemá svoji peněženku.
 22. Neodejdu, dokud mi neřekneš pravdu.
 23. Jak si s ním tak povídala, zazvonil jí telefon.
 24. Půjdeme hned jak přestane pršet.
 25. Jakmile vstoupil do místnosti, všichni se začali smát.
 26. Než si začal číst noviny, zapnul rádio.
 27. Poté, co si přečetl noviny, vstal.
 28. Jakmile jsem si uvědomil, že jdu pozdě, dal jsem se do běhu.
 29. Jak jsem se díval na film, snědl jsem pytlík popkornu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty (2)

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.

INTERMEDIATE

Časté chyby: Souvětí a vedlejší věty

Další časté chyby, tentokráte chyby týkající se stavby souvětí a tvoření vedlejších vět (časových, podmínkových, vztažných apod.)

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: časové věty

Umíte správně tvořit vedlejší časové věty?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časové věty v angličtině 61 132825 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety