Suffixes - přípony (první část)

Vydáno dne 02.11.2008

V tomto článku naleznete první část seriálu o příponách: úvod k tématu a tvoření podstatných jmen.SUFFIXES – PŘÍPONY

První část

Předpony a přípony jsou důležitou součástí tvoření slov v jakémkoli jazyce. Předpony v angličtině spíše tvoří opaky a protiklady slov nebo mění jejich význam (viz článek o předponách). Pomocí přípon můžeme nejčastěji měnit slovní druh a to především v kategoriích:

Tyto zkratky by studenti měli ovládat. Používají se běžně ve slovnících a s jejich pomocí hravě najdete, jestli je konkrétní slovo podstatné jméno, přídavné jméno nebo sloveso.

Slovních druhů je samozřejmě víc, ale například předložku si se slovesem nespletete. Ovšem podstatné jméno se slovesem, tam je to složitější. Obzvláště, pokud je třeba podstatné jméno a sloveso stejné slovo nebo jemu velice podobné (např. cook (v) = vařit / cook (n) = kuchař / cooker (n) = vařič, sporák).

Typickou chybou jsou dále například slova danger a dangerous. Danger je podstatné jméno (n) a dangerous je přídavné jméno (adj). Častou chybou studentů je, že vůbec neřeší slovní druh a jsou spokojeni s tím, že si vzpomněli alespoň na slovo danger. Potom však udělají právě chybu ve slovním druhu a řeknou třeba “It is danger. V takové větě ale musí stát přídavné jméno, tedy “It is dangerous.

Také často zvolí špatnou příponu a vznikne z toho nesmysl. Třeba slovo stupid, což je přídavné jméno, z něhož vytvoříme podstatné jméno příponou -ity: stupidity. Typická chyba by byla například stupidness. Ve výčtu podobných chyb bychom mohli pokračovat. To ovšem není smysl tohoto článku. Pojďme si tedy přípony vzít postupně.

Pozn.: Ve žlutých žárovkách TTT nejsou jen české překlady – občas tam také najdete tipy, na co si dát pozor při psaní nebo čtení atd.

Tvoření podstatného jména

Nejprve si řekneme, jak vytvořit podstatné jméno (noun). Dvě základní kategorie jsou tvoření podstatného jména ze slovesa a z přídavného jména. Lze jej však utvořit také z jiného podstatného jména.

Podstatné jméno ze SLOVESA

Níže naleznete seznam nejčastějších přípon (rozdělených do několika kategorií), které přidáme za sloveso, abychom vytvořili podstatné jméno.

Abstraktní výrazy

Pro vytváření abstraktních výrazů používáme nejčastěji přípony -ment, -ation, -ition, -ion, -al, -ance a -ence.

-MENT TTT

achieve – achievement TTT employ – employment TTT .
adjust – adjustment TTT excite – excitement TTT
advertise – advertisement TTT govern – government TTT
agree – agreement TTT improve – improvement TTT
amuse – amusement TTT invest – investment TTT
appoint – appointment TTT manage – management TTT
arrange – arrangement TTT measure – measurement TTT
assess – assessment TTT pay – payment TTT
commit – commitment TTT punish – punishment TTT
develop – development TTT replace – replacement TTT

-ATION TTT

accuse – accusation TTT imagine – imagination TTT
adore – adoration TTT inform – information TTT
conserve – conservation TTT inspire – inspiration TTT
civilize – civilization TTT TTT organize – organization TTT TTT
form – formation TTT relax – relaxation TTT

-ITION TTT

add – addition TTT expose – exposition TTT
compete – competition TTT oppose – opposition TTT
compose – composition TTT pose – position TTT

-ION (-tion/ -sion) TTT

abbreviate – abbreviation TTT educate – education TTT
accommodate – accommodation TTT elect – election TTT
act – action TTT exhibit – exhibition TTT
appreciate – appreciation TTT express – expression TTT
celebrate – celebration TTT extinct – extinction TTT
communicate – communication TTT graduate – graduation TTT
complicate – complication TTT infect – infection TTT
collect – collection TTT instruct – instruction TTT
concentrate – concentration TTT invent – invention TTT
confuse – confusion TTT perfect – perfection TTT
connect – connection TTT pollute – pollution TTT
contribute – contribution TTT possess – possession TTT
decorate – decoration TTT profess – profession TTT
demonstrate – demonstration TTT react – reaction TTT
depress – depression TTT revise – revision TTT
discuss – discussion TTT restrict – restriction TTT
distribute – distribution TTT supervise – supervision TTT

Pozn.: Občas dochází ke změně v kořenu slova: describe – description TTT , destroy – destruction TTT , prescribe – prescription TTT , explode – explosion TTT repeat – repetition TTT.

-AGE (jako příponu vyslovujeme /ɪdʒ/)

block – blockage TTT use – usage TTT
band – bandage TTT pack – package TTT
carry – carriage TTT TTT pass – passage TTT
dose – dosage TTT post – postage TTT
marry – marriage TTT TTT store – storage TTT

Pozn.: Tato přípona se také používá po podstatných či přídavných jménech, např.: percent – percentage TTT , short – shortage TTT.

-ANCE / – ENCE

accept – acceptance TTT exist – existence TTT
appear – appearance TTT insure – insurance TTT
clear – clearance TTT perform – performance TTT
enter – entrance TTT TTT prefer – preference TTT

-AL

approve – approval TTT propose – proposal TTT
deny – denial TTT TTT refuse – refusal TTT
dismiss – dismissal TTT survive – survival TTT

-TH

grow – growth TTT steal – stealth TTT

-T

complain – complaint TTT weigh – weight TTT
Přípona -ing

Přípona -ing se dá použít pochopitelně u jakéhokoli slovesa pro vytvoření průběhového času, přechodníku nebo gerundia. A gerundium je tvar slovesa, který ve větě může stát právě na místě podstatného jména a vlastně se chová jako podstatné jméno.

Studenti toho často “zneužívají” a pokud mají ze slovesa udělat podstatné jméno, z nejistoty nebo neznalosti použijí koncovku -ing. Bohužel to není často nejšťastnější řešení. Většinou je možné použít jinou příponu, ale záleží na tom, co chceme vyjádřit.

Zvolíme-li příponu -ing a chceme tím vyjádřit podstatné jméno, vyjadřujeme činnost:

sing (v) = zpívat, song (n) = píseň, singing (n) = zpívání

-ING (činnost)

Jak jsme zmínili, tato přípona je teoreticky možná u každého slovesa, proto je zde jen několik příkladů pro vyjádření činnosti:

jog – jogging TTT TTT play – playing TTT
jump – jumping TTT sing – singing TTT
pack – packing TTT spell – spelling TTT

-ING (věc)

Někdy však tato přípona jedinou, kterou se dá vyjádřit podstatné jméno popisující něco hmotného:

be – being TTT draw – drawing TTT
build – building TTT paint – painting TTT
clear – clearing TTT mean – meaning TTT
Přístroje

Pro vytvoření podstatných jmen popisujících přístroje a pomůcky používáme nejčastěji příponu -er.

blend – blender TTT heat – heater TTT
burn – burner TTT humidify – humidifier TTT TTT
cook – cooker TTT TTT open – opener TTT TTT
cut – cutter TTT TTT play – player TTT
dry – dryer TTT purify – purifier TTT TTT
erase – eraser TTT record – recorder TTT
grate – grater TTT wash – washer TTT

Pozn.: Občas se také používá pro vytvoření podstatného jména popisující přístroj přípona -or: project – projector TTT.

třetí části našeho seriálu o příponách se dozvíte o tvoření sloves z přídavných jmen pomocí přípony -en. Ze vzniklých sloves, končících touto příponou pak vznikají velice často podstatná jména popisující právě přístroje nebo pomůcky přidáním přípony -er.

fasten – fastener TTT sweeten – sweetener TTT
harden – hardener TTT thicken – thickener TTT
sharpen – sharpener TTT tighten – tightener TTT
soften – softener TTT whiten – whitener TTT
Osoby

Popisujeme-li osoby, volíme nejčastěji přípony -or, -ee, -er a -ar.

-OR

audit – auditor TTT inherit – inheritor TTT
collect – collector TTT senat – senator TTT
credit – creditor TTT visit – visitor TTT

-EE (vyslovujeme /i:/)

address – addressee TTT interview – interviewee TTT
attend – attendee TTT refuge – refugee TTT
employ – employee TTT train – trainee TTT

-ER

employ – employer TTT race – racer TTT
foreign – foreigner TTT read – reader TTT
help – helper TTT run – runner TTT TTT
interview – interviewer TTT shop – shopper TTT TTT

-AR

beg – beggar TTT TTT lie – liar TTT
Obyvatel města

Pokud popisujete obyvatele nějakého města, často se používá přípona -er, někdy také -ian. Neplatí to však vždy.

Prague – Praguer New York – New Yorker
London – Londoner Paris – Parisian
Profese

Zvláštní podkategorii tvoří přípony, které použijeme pro vytvoření profese (občas je kořen také podstatné jméno, případně přídavné jméno). Zde volíme nejčastěji přípony -er, -or, -eer, -ist, -ian, -ant a -ent.

-ER

build – builder TTT paint – painter TTT
dance – dancer TTT play – player TTT
drive – driver TTT plumb – plumber TTT TTT
farm – farmer TTT sing – singer TTT
football – footballer TTT skate – skater TTT
hunt – hunter TTT teach – teacher TTT
interpret – interpreter TTT train – trainer TTT
manage – manager TTT work – worker TTT
office – officer TTT write – writer TTT

-OR

act – actor TTT operate – operator TTT
direct – director TTT sail – sailor TTT
invent – inventor TTT supervise – supervisor TTT
invest – investor TTT translate – translator TTT

-EER

engine – engineer TTT mountain – mountaineer TTT

-IST

art – artist TTT piano – pianist TTT TTT
biology – biologist TTT TTT physics – physicist TTT TTT
dent – dentist TTT psychology – psychologist TTT TTT TTT
economy – economist TTT TTT reception – receptionist TTT
journal – journalist TTT special – specialist TTT
novel – novelist TTT type – typist TTT
pharmacy – pharmacist TTT TTT violin – violinist TTT

-IAN

music – musician TTT magic – magician TTT
electric – electrician TTT politics – politician TTT TTT

-ANT / -ENT

account – accountant TTT correspond – correspondent TTT
attend – attendant TTT serve – servant TTT
assist – assistant TTT study – student TTT

-MAN / -WOMAN

bar – barman police – policeman / policewoman TTT
chair – chairman TTT TTT post – postman / postwoman TTT

-ESS

Ačkoli angličtina často nerozlišuje, jestli danou profesi vykonává muž nebo žena, občas tento rozdíl existuje, a k vytvoření podstatného jména popisujícího profesi ženy použijeme příponu -ess (někdy také příponu -woman namísto -man, viz výše). Používá se však jen u některých slov.

Několik příkladů profesí: Jiné příklady:
actor – actress TTT lion – lioness TTT
host – hostess TTT god – goddess TTT TTT
steward – stewardess TTT host – hostess TTT
waiter – waitress TTT mister – mistress TTT

-er vs. -ee

Slova s příponou -er a -ee mající stejný kořen se velice často pletou.

Podstatné jméno s příponou -er popisuje “vykonavatele děje” a podstatné jméno s koncovkou -ee popisuje “přijímatele”. Lépe to bude zřejmé z následujícího příkladu (který je mimochodem jedna z typických chyb):

  • employ = zaměstnávat / zaměstnat
  • employer = zaměstnavatel “vykonavatel” – zaměstnává někoho
  • employee = zaměstnanec “přijímatel” – přijímá prácí, je zaměstnán

Další příklady jsou:

interviewer / interviewee TTT
payer / payee TTT
trainer / trainee TTT

Více si přečtěte zde.

Podstatné jméno z PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Podstatná jména se také tvoří z přídavných jmen. Přípony jsme zde již nerozdělili do podkategorií, jelikož se jedná v zásadě o tvoření jednoho druhu podstatného jména, a to abstraktních výrazů. Nejčastější přípony jsou -ness, -ity, -y, -th, -ance, -ancy, -ence a -ency.

-NESS

dark – darkness TTT ready – readiness TTT TTT
deaf – deafness TTT sad – sadness TTT
good – goodness TTT tough – toughness TTT
great – greatness TTT tidy – tidiness TTT TTT
happy – happiness TTT TTT weak – weakness TTT

-ITY

active – activity TTT possible – possibility TTT
complex – complexity TTT probable – probability TTT
curious – curiosity TTT TTT punctual – punctuality TTT
flexible – flexibility TTT responsible – responsibility TTT
generous – generosity TTT TTT stupid – stupidity TTT
hostile – hostility TTT similar – similarity TTT

Pozn.: Občas dochází pouze k přidání přípony -ty: safe – safety TTT.

-Y

honest – honesty TTT jealous – jealousy TTT

Pozn.: Někdy vzniká podstatné jméno také přidáním přípony -y ke slovesu, např. discover – discovery TTT.

-TH

V této kategorii si dejte pozor na častou změnu pravopisu i výslovnosti!

deep – depth TTT strong – strength TTT TTT
long – length TTT true – truth TTT
wide – width TTT warm – warmth TTT
  young – youth TTT TTT

*Pozn.: V těchto slovech jsou zmíněny výrazy jako hloubka, délka, šířka, ale pozor – podstatné jméno od high je height, není zde koncovka TH (stejně jako podstatné jméno hmotnost, vytvořeno ze slovesa weigh, je weight)

Přípona -NT se mění na -NCE

V první části článku jsou vyjmenována některá podstatná jména tvořena ze sloves příponami -ance / -ence. Tentokrát budeme tvořit podstatná jména z přídavných jmen. Funguje tu navíc užitečné pravidlo:

Končí-li přídavné jména koncovkou -nt, tvoří se z něj podstatné jméno přidáním přípony -nce (případně -ncy).

-ENT-ENCE -ANT-ANCE
absent – absence TTT arrogant – arrogance TTT
confident – confidence TTT distant – distance TTT
convenient – convenience TTT important – importance TTT
different – difference TTT instant – instance TTT
independent – independence TTT resistant – resistance TTT
intelligent – intelligence TTT -ANT-ANCY
obedient – obedience TTT pregnant – pregnancy TTT
patient – patience TTT constant – constancy TTT
persistent – persistence TTT -ENT-ENCY
present – presence TTT efficient – efficiency TTT
silent – silence TTT fluent – fluency TTT
violent – violence TTT frequent – frequency TTT
  president – presidency TTT

Podstatné jméno z PODSTATNÉHO JMÉNA

Podstatná jména lze také tvořit z jiných podstatných jmen. Nejčastější přípony jsou -hood, -ship a -dom, které popisují jakousi “celistvost”, dívají se na věc “shora”.

-HOOD TTT -SHIP
brother – brotherhood TTT champion - championship TTT
child – childhood TTT friend – friendship TTT
father – fatherhood TTT member – membership TTT
mother – motherhood TTT partner – partnership TTT
neighbour – neighbourhood TTT TTT relation – relationship TTT
likely – likelihood TTT  
-DOM (vyslovujeme /dəm/)
bore – boredom TTT
free – freedom TTT
king – kingdom TTT
star – stardom TTT
wise – wisdom TTT

Pozn.: Jak vidíte, některá vznikají z přídavných jmen.

Poznámka k pravopisu

Změny v koncovkách probereme podrobně v poslední části našeho seriálu, ale už zde je vhodné zmínit dvě základní všeobecná pravidla:

Pozn.: Tyto změny jsou v tomto článku často zmíněny v žárovkách u konkrétních slov.

Závěr první části

V tomto článku jste se dozvěděli, jak vytvořit podstatné jméno z jiného slovního druhu. Jak vidíte, možností je opravdu mnoho, ale pravidla téměř žádná. Určitě již některá slovíčka znáte, u jiných byste však volili třeba jinou (špatnou) příponu.

V dalších dílech našeho seriálu o příponách (celkem budou čtyři) se dozvíte jak vytvářet přídavná jména, slovesa a příslovce, ale také vás upozorníme na časté chyby v pravopisu a dozvíte se například něco o kombinaci dvou přípon.


Získané znalosti si můžete otestovat zde (tvoření podstatných jmen ze sloves) nebo zde (tvoření podstatných jmen z přídavných jmen).

Přepis bublinkové nápovědy: