Help for English

Gerundium v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.07.2006

Co je to gerundium, jak se tvoří, kdy a jak ho v angličtině používáme: vysvětlení a přehled této gramatiky, vše doplněno spoustou příkladů.Gerundium

Co je to proboha 'gerundium'?

Název tohoto gramatického jevu může být pro mnohé hrozivý, ale v podstatě nejde o nic složitého. Gerundium je slovesný tvar, který může stát na takovém místě ve větě, kde běžně bývá podstatné jméno, tedy hlavně na místě podmětu, předmětu či za předložkou. Stále se však jedná o sloveso, nikoliv o podstatné jméno (nepoužívá se před ním člen, následuje za ním přímo předmět - bez předložky, atd.)

Jak se gerundium tvoří?

Tvoření gerundia je snadné: od všech sloves se tvoří pomocí koncovky -ING (sitting, going, being, smelling, opening atd.). I když se jedná o koncovku -ING, nejde o průběhový čas, nemá s ním nic společného. Lze ho tedy vytvořit i od sloves, u kterých průběhový čas běžně nevytváříme (seeing, hearing, being, believing, considering apod.) Záporné gerundium se tvoří přidáním záporné částice 'not' před gerundium (not going, not seeing). Gerundium může být i trpné, tvoří se pomocí gerundia slovesa BE a minulého příčestí slovesa (being done, being seen atd.)

Jak se gerundium používá?

Zjednodušeně lze říci, že gerundium používáme v těchto případech:

1) Jako podmět věty

Skiing is fun. - skiing zde slouží jako podmět věty, není to podstatné jméno, ale gerundium.
Learning English is not difficult. - learning english zde slouží jako podmět věty, english je zde předmětem slovesa (gerundia). Opět to není podstatné jméno, to by teoreticky vypadalo takto: The learning of English - byl by tu člen a za ním předložka OF
Shopping on the Internet is becoming more and more common. - shopping (gerundium) je zde opět ve funkci podmětu věty.

Jako podmět věty lze za určitých okolností použít i infinitiv, to je však spíše ve formální či zastaralé angličtině. V běžném moderním jazyce se ve valné většině používá jako podmět věty gerundium.

2) Jako předmět věty

I like skiing. - skiing zde slouží jako předmět věty, předmět slovesa LIKE (v americké angličtině se se slovesem LIKE, LOVE, HATE používá spíše infinitiv s TO: I like to ski.)
You have to give up smoking cigarettes. - smoking cigarettes zde slouží jako předmět slovesa GIVE UP, cigarettes je zde předmětem slovesa (gerundia) 'smoke'. Opět to není podstatné jméno, to by teoreticky vypadalo takto: The smoking of cigarettes - byl by tu člen a za ním předložka OF

3) Za předložkou

I'm not interested in skiing. - skiing zde slouží jako předmět předložky IN.
She's crazy about listening to music. - listening to music zde slouží jako předmět předložky ABOUT
I'm looking forward to going on holiday. - TO je v tomto případě předložka (těším se NA), proto za ní následuje gerundium.
After leaving university, he went to work in India for a year. - Zde je vazba s gerundiem použita místo vedlejší časové věty (After he left university...)

4) Za některými slovesy

U některých sloves se používá gerundium, u jiných zase infinitiv. Podívejme se na některá z nich:

Gerundium

You must avoid spending too much time in the sun. - vyhnout se (čemu)
I can't stand listening to their arguments. - nesnášet
I tried to stop him but he just carried on talking. - pokračovat (v něčem)
We considered spending the whole weekend in the mountains. - zvážit, zvažovat
I had to delay going on holiday because of some problems with my car. - zpozdit, odložit
Don't deny saying that! - popřít, popírat
Please, go on writing. - pokračovat
I don't mind staying here. - vadit (nevadí mi)
They enjoy working there. - bavit (baví je)
Do you fancy going there with us? - chtít, mít chuť (chce se ti jít s námi? / Máš chuť jít s námi?)
We'll go when you finish eating. - skončit, dokončit
I'm trying to give up smoking. - přestat (s něčím)
Just imagine spending a year on a desert island. - představit si
She keeps forgetting my name. - stále něco dělat
I'd like to keep on playing football until I am 40. - vydržet u něčeho, pokračovat v něčem
I really miss going out with my friends. - stýskat se po něčem
I'll have to postpone taking the exams until next year. - odložit
He practises playing the guitar every night. - cvičit
I always put off studying for my exams. - odložit, odkládat
I can't risk failing my final exams. - riskovat
He suggested going to the cinema. - navrhnout
Stop talking! - přestat

Často se jedná o slovesa vyjadřující to, jak máme či nemáme něco rádi:
like, dislike, love, adore, detest, hate, can't stand, enjoy...

Infinitiv

I can't afford to buy that. - dovolit si (moci si něco dovolit - např. finančně)
I will agree to help you if you do something for me in return. - souhlasit
He arranged to meet her at ten. - domluvit si (něco)
She decided to turn the offer down. - rozhodnout se
I hope to be there in time. - doufat
We managed to beat the record. - podařit se
They promised to help us. - slíbit
Clark refused to tell them the truth. - odmítnout
I want to be rich and happy. - chtít

Gerundium / Infinitiv
Za těmito slovesy může být jak gerundium, tak infinitiv, význam zůstává stejný:

We have to continue working / to work on it. - pokračovat
She started reading / to read the book last week. - začít
She always begins shouting / to shout when she gets angry. - začít
I like playing / to play* computer games. - mít rád
I love reading / to read* horror books. - milovat
He hates studying / to study* late at night. - nesnášet
He intended telling / to tell them about his problems. - zamýšlet, mít v úmyslu
Don't bother waiting / to wait for her. I'm sure she will not come at all. - obtěžovat se (s něčím)

* Výrazy označené hvězdičkou se používají v americké angličtině

Obecně ale lze říci, že je lepší vyhnout se dvěma slovesům s koncovkou ING za sebou. Tedy pokud již je sloveso CONTINUE, BEGIN apod. ve tvaru s ING, nebude za ním už následovat gerundium, ale infinitiv.

Za některými slovesy lze použít infinitiv i gerundium, každá možnost má však odlišný význam:

LIKE

V americké angličtině se spíše používá LIKE s infinitivem, v britské angličtině lze použít obojí, ovšem s tímto rozdílem:

I like shopping. - baví mě to
I like to go shopping on Saturday afternoon. - nemusí mě to bavit, ale dělám to, protože je to tak nejlepší (např. je v obchodě málo lidí)
I like going to the dentist. - baví mě to (to by snad neřekl nikdo)
I like to go to the dentist twice a year. - dělám to, protože je to tak správné, je to tak nejlepší, ale vůbec mě to nebaví

REMEMBER

I remember calling him yesterday. - vzpomínám si, že jsem mu včera volal. (teď si vzpomínám, že se něco stalo)
I remembered to call him yesterday. - včera jsem si vzpomněl, abych mu zavolal (nezapomněl jsem na to, vzpomněl jsem si, a tak jsem mu zavolal)
She remembered buying some bread but she didn't know where she had put it. - Pamatovala si, že kupovala nějaký chleba, ale nevěděla, kam ho dala.
She remembered to buy some bread. - vzpoměla si, že ho má koupit, nezapomněla ho koupit

TRY

I tried to climb the tree but failed. - pokusil jsem se tam vylézt, cíl mého snažení bylo vylézt na strom
The baby was crying. I tried singing a song for her. - zkusil zazpívat písničku (cílem snažení nebylo zazpívat písničku, to umí každý, ale snažil se vlastně utišit dítě tím, že zazpívá písničku. Zkusil tedy, jestli to zabere.

NEED

I need to wash my car. - já mám potřebu něco udělat
The car needs washing. - to auto je potřeba umýt, auto samotné nic nepotřebuje, pouze my soudíme, že je potřeba, aby se něco stalo.

REGRET

I regret to tell you that you have failed. - s politováním vám oznamuji... něco právě dělám, ale dělám to nerad
I regret telling her that she was stupid. - lituji, že jsem něco udělal, už se to stalo v minulosti a já toho nyní lituji

LEARN / TEACH

U těchto sloves je podstatně častější infinitiv, gerundium se používá pouze ve spojení s předměty, vyučovacími hodinami apod.

She learned to speak English when she was five. - mluvíme-li o tom, co se člověk učil/naučil, důležitý je výsledek, používáme infinitiv
In the first grade, children learn reading every day. - V první třídě se děti učí číst každý den - gerundium používáme okud člověk mluví o školních předmětech, vyučovacích hodinách apod, nejde o výsledek, ale o činnost.

Někdy to nelze logicky určit a vysvětlit, a proto je nutné se některé vazby prostě naučit. Samozřejmě nedoporučuji učit se zpaměti seznam sloves, se kterými je gerundium, druhý seznam sloves, u kterých se naopak používá infinitiv. Vždy doporučuji používat nově naučené vazby ve větách, které vám jsou blízké, říkat je nahlas a používat je v psaném projevu. Tak si je dobře zažijete a nebudete v nich dělat chyby. A pokud si nejste něčím jisti? Kde je možné najít, zda se sloveso váže s gerundiem nebo infinitivem? V každém kvalitním slovníku.

Záporné gerundium

Záporné gerundium se tvoří pomocí NOT:

He admitted not doing anything. - přiznal, že nic neudělal
I regret not going out with her. - lituji, že jsem s ní nešel na rande

Trpné gerundium

Trpné (pasivní) gerundium se tvoří pomocí BEING + minulé příčestí:

He likes being given presents. - Je rád, když dostává dárky. (=he likes getting presents)
He hated being laughed at. - Nesnášel, když se mu lidé smáli.

POZOR na časté chyby:

LOOK FORWARD TO následuje podstatné jméno, zájmeno, nebo gerundium, nikdy ne infinitiv! Matoucí zde je předložka TO, kterou si studenti rádi pletou za částici infinitivu.

I'm looking forward to hearing from you again. - Těším se, až se zase ozvete.

USED TO je problém. Může se totiž jednat o dvě různé věci:
  1. USED = přídavné jméno 'zvyklý', za kterým následuje předložka TO (na), potom následuje tedy gerundium (za předložkou přeci nemůže být infinitiv).
  2. USED = minulý čas slovesa USE (používaný pro vytváření zvláštního typu minulosti - pro opakované či běžné děje v minulosti, které již dnes bězné nejsou), za kterým následuje infinitiv s TO

I'm used to going to bed after midnight. - Jsem zvyklý chodit spát po půlnoci.
I used to go to bed after midnight. - Chodíval jsem spát po půlnoci (dnes už ale ne).

Závěrem

Správné používání tohoto slovesného tvaru je zásadní pro korektní psaný i mluvený projev, je součástí každodenního jazyka (jak formálního, tak i neformálního a hovorového). Cílem tohoto článku bylo přiblížit vám, co je to vlastně gerundium, jak se tvoří, a především jak a kdy se používá. Na množství konkrétních příkladů jsme si vše ukázali názorně. Správně používat gerundium však nezačnete po přečtení žádných pouček a pravidel, je nesmírně důležité být s živou angličtinou v kontaktu, především číst a poslouchat. Některá pravidla je však dobré se naučit.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) #3

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech.
INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) #2

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech.
PRE-INTERMEDIATE

Gerundium vs. Infinitiv (cvičení) #1

Vyzkoušejte si, zda víte, kdy se používá gerundium a kdy infinitiv.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Gerundium v angličtině 111 127026 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 měsíci