Help for English

Prefixes (anglické předpony)

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.08.2013

Dnes si řekneme něco o anglických předponách a práci s nimi.Prefixes (anglické předpony)

Předpony a přípony jsou důležitou součástí anglického jazyka. Můžeme s jejich pomocí tvořit různé slovní druhy, opaky slov, ale i jiné významy při zachování stejného kořene slova. Obecně se dá říct, že předpony se používají pro vytváření opaků, záporů a jiných významů, zatímco přípony spíše pro vytváření jiných slovních druhů.

Dnešní článek se pokusí popsat všechny důležité předpony a jejich použití. Pro studenty angličtiny je často problém určit, kterou předponu použít. Někdy existují určitá pravidla, ale jindy (hlavně u záporných předpon) pravidla nejsou.

zápor přídavného jména

Základní předpony pro vytvoření záporu přídavných jmen jsou:

un-, in-, dis-, im-, il-, ir-

Tři z nich mají jednoduché pravidlo použití, ostatní však ne.

Začíná-li kořen slova písmenem R, použijeme předponu IR-.
Začíná-li kořen slova písmenem L, použijeme předponu IL-.
Začíná-li kořen slova písmeny M nebo P, použijeme předponu IM-.

IR-
regular – irregular TTT *1
relevant – irrelevant TTT *2
resistible – irresistible TTT *3
responsible – irresponsible TTT *4

IL-
legal – illegal TTT *5
logical – illogical TTT *6
legible – illegible TTT *7
literate – illiterate TTT *8

IM-
kořen začínající písmenem M
material – immaterial TTT *9
mature – immature TTT *10
mobile – immobile TTT *11
modest – immodest TTT *12
moral – immoral TTT *13
mortal – immortal TTT *14

kořen začínající písmenem P
patient – impatient TTT *15
perfect – imperfect TTT *16
personal – impersonal TTT *17
polite – impolite TTT *18
possible – impossible TTT *19
practical – impractical TTT *20
proper – improper TTT *21
pure – impure TTT *22

Pozn.: U těchto slov dochází ke zdvojení písmen R, L a M.
Jedno je součástí předpony (IR-, IL-, IM-) a jedno je součástí kořene slova (REGULAR, LEGAL, MORAL), proto dochází ke zdvojení – IRREGULAR, ILLEGAL, IMMORAL.

Předpony ir-, il-, im- sice mají svá pravidla, ale bohužel neplatí úplně vždy (např. unreliable, unlucky, unprofessional nebo unpredictable). Výjimek není tolik, ale konzultace s kvalitním slovníkem není na škodu.

Ostatní slůvka nemají ovšem pravidla žádná a ty je třeba se slovníkem konzultovat vždy. Nejčastější je předpona un-, ale nezapomínejte na in- či dis-.

UN-
friendly – unfriendly TTT *23
able – unable TTT *24
tidy – untidy TTT *25
acceptable – unacceptable TTT *26
aware – unaware TTT *27
common – uncommon TTT *28
easy – uneasy TTT *29
employed – unemployed TTT *30
even – uneven TTT *31
fair – unfair TTT *32
happy – unhappy TTT *33
healthy – unhealthy TTT *34
known – unknown TTT *35
organized – unorganized TTT *36
necessary – unnecessary TTT *37
professional – unprofessional TTT *38
sure – unsure TTT *39

IN-
sensitive – insensitive TTT *40
visible – invisible TTT *41
accurate – inaccurate TTT *42
capable – incapable TTT *43
correct – incorrect TTT *44
dependent -independent TTT *45
discreet – indiscreet TTT *46
effective – ineffective TTT *47
efficient – inefficient TTT *48
adequate – inadequate TTT *49
appropriate – inappropriate TTT *50
direct – indirect TTT *51
formal – informal TTT *52
expensive – inexpensive TTT *53
evitable – inevitable TTT *54
experienced – inexperienced TTT *55

DIS-
honest – dishonest TTT *56
loyal – disloyal TTT *57
organized – disorganized TTT *58
pleased – displeased TTT *59
satisfied – dissatisfied TTT *60

zápor nebo protiklad slovesa

Zápor nebo protiklad slovesa vyjádříme nejčastěji předponou dis- nebo un-:

DIS-
like – dislike TTT *61
agree – disagree TTT *62
able – disable TTT *63
appear – disappear TTT *64
approve – disapprove TTT *65
arm – disarm TTT *66
connect – disconnect TTT *67
obey – disobey TTT *68

UN-
cork – uncork TTT *69
lock – unlock TTT *70
dress – undress TTT *71
pack – unpack TTT *72
wrap – unwrap TTT *73
plug – unplug TTT *74
screw – unscrew TTT *75

předpony s vlastním významem

Zatím jsme se bavili pouze o záporech a protikladech. Jak jste viděli, výběr předpony je často dosti komplikovaný. Jednoduše musíte danou předponu znát.

Pak je ale skupina předpon, které v sobě nesou nějakou informaci. Jejich použití není zase tak obtížné, jen je třeba o nich vědět.

RE- (udělat něco znovu)
do – redo TTT *76
charge – recharge TTT *77
make – remake TTT *78
locate – relocate TTT *79
take – retake TTT *80
appear – reappear TTT *81
assure – reassure TTT *82
create – recreate TTT *83
name – rename TTT *84
new – renew TTT *85
place – replace TTT *86
play – replay TTT *87
tell – retell TTT *88

OVER- (příliš mnoho)
charge – overcharge TTT *89
crowded – overcrowded TTT *90
hear – overhear TTT *91
sleep – oversleep TTT *92
cook – overcook TTT *93

UNDER- (pod nebo příliš málo)
cook – undercook TTT *94
pay – underpay TTT *95
go – undergo TTT *96
ground – underground TTT *97
sea – undersea TTT *98

SUB- (pod)
way – subway TTT *99
conscious – subconscious TTT *100
ordinate – subordinate TTT *101
scribe – subscribe TTT *102

MIS- (udělat něco špatně, nedostatečně)
hear – mishear TTT *103
understand – misunderstand TTT *104
behave – misbehave TTT *105
count – miscount TTT *106
lead – mislead TTT *107
read – misread TTT *108
spell – misspell TTT *109
use – misuse TTT *110

PRE- (před)
historic – prehistoric TTT *111
school – pre-school TTT *112
scribe – prescribe TTT *113
set – pre-set TTT *114
war – pre-war TTT *115

CO- (spolu)
driver – co-driver TTT *116
worker – co-worker TTT *117
exist – coexist TTT *118
operate – cooperate TTT *119
incidence – coincidence TTT *120

INTER- (mezi)
national – international TTT *121
connect – interconnect TTT *122
act – interact TTT *123

SUPER- (nad)
natural – supernatural TTT *124
man – superman TTT *125
human – superhuman TTT *126
sonic – supersonic TTT *127

ANTI- (proti)
virus – antivirus TTT *128
nuclear – antinuclear TTT *129
social – antisocial TTT *130
clockwise – anticlockwise TTT *131

COUNTER- (proti)
attack – counterattack TTT *132
balance – counterbalance TTT *133
measures – countermeasures TTT *134
clockwise – counterclockwise TTT *135

POST- (po)
war – post-war TTT *136
traumatic – post-traumatic TTT *137

EX- (dřívější)
wife – ex-wife TTT *138
president – ex-president TTT *139

PRO- (pro)
African – pro-African TTT *140
European – pro-European TTT *141

SEMI- (polovina)
circle – semicircle TTT *142
automatic – semiautomatic TTT *143
colon – semicolon TTT *144
final – semifinal TTT *145
detached – semi-detached TTT *146

OUT- (přesahující)
number – outnumber TTT *147
break – outbreak TTT *148

EXTRA- (mimo)
ordinary – exraordinary TTT *149
terrestrial – extraterrestrial TTT *150

NON- (negace)
addictive – non-addictive TTT *151
alcoholic – non-alcoholic TTT *152
smoker – non-smoker TTT *153

A- (místo nebo probíhající děj)
board – aboard TTT *154
shore – ashore TTT *155
side – aside TTT *156
sleep – asleep TTT *157
live – alive TTT *158

Tato předpona si zaslouží samostatný článek, který najdete zde.

EN- (tvoření slovesa)
Poslední část věnujme příponě EN- (pozor! vyslovujeme /ɪn/), která může být ale i příponou a to dokonce se stejným významem. Pro předponu EN- i příponu -EN platí stejná definice:

Umožňuje nám z přídavného (nebo podstatného) jména vytvořit sloveso.

large = velký → enlarge /ɪn'lɑ:dʒ/ = zvětšit
sharp = ostrý → sharpen /'ʃɑ:pən/ = ostřit

O příponách u nás najdete dokonce seriál článků. V jeho třetí čísti se mimo jiné dočtete i o příponě -EN. O slovesech končících na -EN se také dočtete zde.

able – enable TTT *159
large – enlarge TTT *160
rich – enrich TTT *161
slave – enslave TTT *162
title – entitle TTT *163
joy – enjoy TTT *164
danger – endanger TTT *165
code – encode TTT *166

Pozn.: Zajímavostí je, že pokud začíná kořen slova na písmeno P, platí zde stejné pravidlo, jako u přídavných jmen, jejichž kořen začíná písmenem P (místo předpony IN- je u nich předpona IM-). A i zde je místo předpony EN- předpona EM- TTT *167, jako třeba power – empower TTT *168

různé předpony – stejný kořen

Určitě jste si všimli, že některá slova jsou ve více kategoriích. Mohou se vázat s několika různými předponami a dochází samozřejmě ke změně významu:

charge TTT *169 recharge TTT *170 overcharge TTT *171
appear TTT *172 disappear TTT *173 reappear TTT *174
hear TTT *175 overhear TTT *176 mishear TTT *177
cook TTT *178 overcook TTT *179 undercook TTT *180
conscious TTT *181 subconscious TTT *182 unconscious TTT *183
scribe TTT *184 prescribe TTT *185 subscribe TTT *186
connect TTT *187 disconnect TTT *188 interconnect TTT *189
able TTT *190 unable TTT *191 disable TTT *192 enable TTT *193
organized TTT *194 unorganized TTT *195 disorganized TTT *196

záludné předpony (tricky prefixes)

Pokud jste četli pozorně, možná vás překlady některých slovíček překvapily. Je to dáno tím, že předpony jsou občas záludné. Tady jsou některé příklady:

able – unable, enable, disable

Slovíčka able a unable jsou asi jasná, ale další dvě dělají občas docela problém. Navíc si dejte pozor na výslovnost u slovíčka enable.

able /'eɪbəl/ = schopný
unable /ʌn'eɪbəl/ = neschopný
enable /ɪ'neɪbəl/ = umožnit
disable /dɪs'eɪbəl/ = znemožnit

Více v samostatném článku zde.

sure – unsure, insure, ensure

I zde jsou slovíčka sure a unsure jasná. Pozor však na další dvě a opět i na výslovnost. Slova insure a ensure se vyslovují stejně.

sure /ʃʊə/ = jistý
unsure /ʌn'ʃʊə/ = nejistý
insure /ɪn'ʃʊə/ = pojistit
ensure /ɪn'ʃʊə/ = zajistit

Více v samostatném článku zde, kde se taky dozvíte, co znamená assure a reassure.

organized – unorganized, disorganized

organized /'ɔ:gənaɪzd/ = organizovaný, uspořádaný, systematický
unorganized = neorganizovaný, neuspořádaný
disorganized = chaotický, nesystematický

hear – overhear, mishear

hear = slyšet
overhear = zaslechnout
mishear = přeslechnout

Zde je problém s češtinou. Protože české přeslechnout nám evokuje anglické overhear. Jenže v článku se píše, že předpona over- vyjadřuje “příliš moc”, takže pokud jste slyšeli příliš, těžko to znamená “přeslechnout”.

Pokud “přeslechnete”, slyšíte nedostatečně, takže správně je mishear. A pokud “slyšíte příliš”, tak jste vlastně něco zaslechli (třeba i něco, co nebylo určeno vašim uším), takže pak overhear.

a co přípony … ?

Jak už jsem se zmiňoval, k příponám zde máme více článků, které jsou to již od roku 2008. Pokud jste je ještě nečetli, můžete to napravit:

Suffixes – přípony (první část)
Suffixes – přípony (druhá část)
Suffixes – přípony (třetí část)
Suffixes – přípony (čtvrtá část)


Získané vědomosti si můžete otestovat ve třech testech zde:

TEST1
TEST2
TEST3

Překlad:
 1. nepravidelný
 2. nepodstatný
 3. neodolatelný
 4. nezodpovědný
 5. nelegální
 6. nelogický
 7. nečitelný
 8. negramotný
 9. nehmotný
 10. nevyspělý
 11. nehybný
 12. neskromný
 13. nemorální
 14. nesmrtelný
 15. netrpělivý
 16. nedokonalý
 17. neosobní
 18. nezdvořilý
 19. nemožný
 20. nepraktický
 21. nedůkladný
 22. nečistý
 23. nepřátelský
 24. neschopný
 25. neuklizený / nepořádný
 26. nepřijatelné
 27. nevědomý (čeho)
 28. nezvyklý / neběžný
 29. nesnadný
 30. nezaměstnaný
 31. nerovný / nestejný
 32. nespravedlivý
 33. nešťastný
 34. nezdravý
 35. neznámý
 36. neuspořádaný
 37. zbytečný (ne nutný)
 38. neprofesionální
 39. nejistý
 40. necitlivý
 41. neviditelný
 42. nepřesný
 43. neschopný
 44. nesprávný
 45. nezávislý
 46. nediskrétní
 47. neúčinný, neefektivní, bez účinku
 48. nevýkonný, neefektivní, nehospodárný, neschopný
 49. nedostačující, nepřiměřený
 50. nevhodný, nepatřičný
 51. nepřímý
 52. neformální – POZOR! informativní je informative
 53. nenákladný
 54. nevyhnutelný
 55. nezkušený
 56. nečestný, nepoctivý
 57. neloajální
 58. neuspořádaný / zmatečný
 59. nepotěšen / nespokojený
 60. nespokojený
 61. nemít rád
 62. nesouhlasit
 63. zneschopnit / vyřadit z provozu
 64. zmizet
 65. neschvalovat
 66. odzbrojit
 67. odpojit
 68. neposlouchat (příkazy)
 69. odzátkovat
 70. odemknout
 71. svléknout
 72. vybalit (kufr)
 73. rozbalit (dárek) – W se nečte
 74. vypojit (ze sítě)
 75. odšroubovat
 76. udělat znovu – předělat
 77. dobít
 78. předělat
 79. přemístit, přesídlit
 80. znovu získat, znovu se zmocnit
 81. znovu se objevit
 82. ujistit, uklidnit
 83. obnovit
 84. přejmenovat
 85. obnovit
 86. nahradit, vyměnit, POZOR! přemístit je MOVE nebo RELOCATE
 87. přehrát
 88. převyprávět
 89. předražit (účtovat někomu více) NEBO nabít příliš moc nějaký přístroj
 90. přeplněný
 91. zaslechnout
 92. zaspat
 93. převařit (vařit příliš dlouho)
 94. nedovařit
 95. zaplatit příliš málo
 96. podstoupit
 97. metro (podzemka)
 98. podmořský
 99. metro (podzemka)
 100. podvědomý
 101. podřízený
 102. předplatit / odebírat (časopis)
 103. přeslechnout
 104. špatně rozumět
 105. špatně se chovat
 106. přepočítat se (špatně spočítat)
 107. špatně vést (misleading information = zavádějící informace)
 108. špatně přečíst
 109. špatně napsat
 110. špatně použít
 111. prehistorický
 112. předškolní
 113. předepsat (prescription = lékařský předpis)
 114. přednastavit
 115. předválečný
 116. spoluřidič
 117. spolupracovník
 118. koexistovat
 119. spolupracovat
 120. náhoda
 121. mezinárodní
 122. propojit
 123. vzájemně reagovat
 124. nadpřirozený
 125. nadčlověk
 126. nadlidský
 127. nadzvukový
 128. antivirový
 129. protinukleární
 130. nespolečenský (proti společnosti)
 131. proti směru hodinových ručiček, toto je spíše BrE, v AME se používá counterclockwise
 132. protiútok
 133. vyvažovat, působit jako protiváha
 134. protiopatření
 135. proti směru hodinových ručiček, toto je spíše AmE, v BrE se používá anticlockwise
 136. poválečný
 137. poúrazový
 138. bývalá manželka
 139. bývalý prezident
 140. pro-africký
 141. pro-evropský
 142. půlkruh
 143. poloautomatický
 144. středník (‘poloviční’ dvojtečka)
 145. semifinále (‘poloviční’ finále)
 146. polooddělený, spojený do dvojdomku, jedna polovina dvojdomku je SEMI-DETACHED HOUSE
 147. být v přesile
 148. vypuknutí (války, nákazy)
 149. mimořádný, vynikající, pozoruhodný
 150. mimozemský
 151. nenávykový
 152. nealkoholický
 153. nekuřák
 154. na palubě
 155. na břehu
 156. stranou
 157. spící
 158. naživu
 159. umožnit
 160. zvětšit
 161. obohatit
 162. zotročit
 163. opravňovat
 164. užít si (něco)
 165. ohrozit (endangered species = ohrožený druh)
 166. zakódovat
 167. čteme IM!
 168. zplnomocnit
 169. účtovat, nabíjet
 170. dobít
 171. ošidit (účtovat příliš mnoho) NEBO nabít nějaký přístroj příliš moc
 172. objevit se
 173. zmizet
 174. znovu se objevit
 175. slyšet
 176. zaslechnout
 177. přeslechnout
 178. vařit
 179. převařit (vařit příliš dlouho)
 180. nedovařit
 181. při vědomí
 182. podvědomý
 183. v bezvědomí
 184. písař
 185. předepsat (lék)
 186. předplatit (časopis)
 187. spojit
 188. rozpojit
 189. propojit
 190. schopný
 191. neschopný
 192. znemožnit
 193. umožnit
 194. organizovaný, uspořádaný
 195. neorganizovaný, neuspořádaná
 196. chaotickýAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) #1

V tomto testu si procvičíte znalost anglických předpon.

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) #3

Třetí test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) #2

Druhý test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Prefixes - anglické předpony 28 45050 Od Milan1236000 poslední příspěvek
před rokem