Help for English

Prefixes (anglické předpony)

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.08.2013

Dnes si řekneme něco o anglických předponách a práci s nimi.Prefixes (anglické předpony)

Předpony a přípony jsou důležitou součástí anglického jazyka. Můžeme s jejich pomocí tvořit různé slovní druhy, opaky slov, ale i jiné významy při zachování stejného kořene slova. Obecně se dá říct, že předpony se používají pro vytváření opaků, záporů a jiných významů, zatímco přípony spíše pro vytváření jiných slovních druhů.

Dnešní článek se pokusí popsat všechny důležité předpony a jejich použití. Pro studenty angličtiny je často problém určit, kterou předponu použít. Někdy existují určitá pravidla, ale jindy (hlavně u záporných předpon) pravidla nejsou.

Zápor přídavného jména

Základní předpony pro vytvoření záporu přídavných jmen jsou:

 • un-, in-, dis-, im-, il-, ir-

Tři z nich mají své pravidlo použití, ostatní však ne.

 • u slov, která začínají písmenem R použijeme předponu IR-
 • u slov, která začínají písmenem L použijeme předponu IL-
 • u slov, která začínají písmenem M použijeme předponu IM-
 • u slov, která začínají písmenem P použijeme také předponu IM-

Na začátku vytvořeného slova dojde ke zdvojení souhlásky – irr, ill, imm.

IR-
regular – irregular TTT *1
relevant – irrelevant TTT *2
resistible – irresistible TTT *3
responsible – irresponsible TTT *4

IL-
legal – illegal TTT *5
logical – illogical TTT *6
legible – illegible TTT *7
literate – illiterate TTT *8

IM- (kořen začínající písmenem M)
material – immaterial TTT *9
mature – immature TTT *10
mobile – immobile TTT *11
modest – immodest TTT *12
moral – immoral TTT *13
mortal – immortal TTT *14

IM- (kořen začínající písmenem P)
patient – impatient TTT *15
perfect – imperfect TTT *16
personal – impersonal TTT *17
polite – impolite TTT *18
possible – impossible TTT *19
practical – impractical TTT *20
proper – improper TTT *21
pure – impure TTT *22

Předpony ir-, il-, im- sice mají svá pravidla, ta ale bohužel neplatí úplně vždy. Máme například slova unreliable, unlucky, unprofessional nebo unpredictable. Výjimek není tolik, ale nahlédnout do kvalitního slovníku není nikdy na škodu.

Ostatní slůvka nemají ovšem pravidla žádná a je třeba je ve slovníku kontrolovat vždy. Nejčastější záporná předpona je un-, ale máme i předpony in- či dis-.

UN-
friendly – unfriendly TTT *23
able – unable TTT *24
tidy – untidy TTT *25
acceptable – unacceptable TTT *26
aware – unaware TTT *27
common – uncommon TTT *28
easy – uneasy TTT *29
employed – unemployed TTT *30
even – uneven TTT *31
fair – unfair TTT *32
happy – unhappy TTT *33
healthy – unhealthy TTT *34
known – unknown TTT *35
organized – unorganized TTT *36
necessary – unnecessary TTT *37
professional – unprofessional TTT *38
sure – unsure TTT *39

IN-
sensitive – insensitive TTT *40
visible – invisible TTT *41
accurate – inaccurate TTT *42
capable – incapable TTT *43
correct – incorrect TTT *44
dependent – independent TTT *45
discreet – indiscreet TTT *46
effective – ineffective TTT *47
efficient – inefficient TTT *48
adequate – inadequate TTT *49
appropriate – inappropriate TTT *50
direct – indirect TTT *51
formal – informal TTT *52
expensive – inexpensive TTT *53
evitable – inevitable TTT *54
experienced – inexperienced TTT *55

DIS-
honest – dishonest TTT *56
loyal – disloyal TTT *57
organized – disorganized TTT *58
pleased – displeased TTT *59
satisfied – dissatisfied TTT *60

Zápor nebo protiklad slovesa

Zápor nebo protiklad slovesa vyjádříme nejčastěji předponou dis- nebo un-.

DIS-
like – dislike TTT *61
agree – disagree TTT *62
able – disable TTT *63
appear – disappear TTT *64
approve – disapprove TTT *65
arm – disarm TTT *66
connect – disconnect TTT *67
obey – disobey TTT *68

UN-
cork – uncork TTT *69
lock – unlock TTT *70
dress – undress TTT *71
pack – unpack TTT *72
wrap – unwrap TTT *73
plug – unplug TTT *74
screw – unscrew TTT *75

Předpony s vlastním významem

Zatím jsme se bavili pouze o záporech a protikladech. Jak jste viděli, výběr předpony je často nejasný a kromě přídavných jmen začínajících na R, L, M a P neexistují žádná pravidla, kterých by se dalo držet. Jednoduše musíte danou předponu znát.

Pak je ale skupina předpon, které v sobě nesou nějakou informaci. Jejich použití není složité, jen je třeba o nich vědět.

RE- (udělat něco znovu)
do – redo TTT *76
charge – recharge TTT *77
make – remake TTT *78
locate – relocate TTT *79
take – retake TTT *80
appear – reappear TTT *81
assure – reassure TTT *82
create – recreate TTT *83
name – rename TTT *84
new – renew TTT *85
place – replace TTT *86
play – replay TTT *87
tell – retell TTT *88

OVER- (příliš mnoho)
charge – overcharge TTT *89
crowded – overcrowded TTT *90
hear – overhear TTT *91
sleep – oversleep TTT *92
cook – overcook TTT *93
eat – overeat TTT *94

UNDER- (pod nebo příliš málo)
cook – undercook TTT *95
pay – underpay TTT *96
go – undergo TTT *97
ground – underground TTT *98
sea – undersea TTT *99

SUB- (pod)
way – subway TTT *100
conscious – subconscious TTT *101
ordinate – subordinate TTT *102
scribe – subscribe TTT *103

MIS- (udělat něco špatně, nedostatečně)
hear – mishear TTT *104
understand – misunderstand TTT *105
behave – misbehave TTT *106
count – miscount TTT *107
lead – mislead TTT *108
read – misread TTT *109
spell – misspell TTT *110
use – misuse TTT *111

PRE- (před)
historic – prehistoric TTT *112
school – pre-school TTT *113
scribe – prescribe TTT *114
set – pre-set TTT *115
war – pre-war TTT *116

CO- (spolu)
driver – co-driver TTT *117
worker – co-worker TTT *118
exist – coexist TTT *119
operate – cooperate TTT *120
incidence – coincidence TTT *121

INTER- (mezi)
national – international TTT *122
connect – interconnect TTT *123
act – interact TTT *124

SUPER- (nad)
natural – supernatural TTT *125
man – superman TTT *126
human – superhuman TTT *127
sonic – supersonic TTT *128

ANTI- (proti)
virus – antivirus TTT *129
nuclear – antinuclear TTT *130
social – antisocial TTT *131
clockwise – anticlockwise TTT *132

COUNTER- (proti)
attack – counterattack TTT *133
balance – counterbalance TTT *134
measures – countermeasures TTT *135
clockwise – counterclockwise TTT *136

POST- (po)
war – post-war TTT *137
traumatic – post-traumatic TTT *138

EX- (dřívější)
wife – ex-wife TTT *139
president – ex-president TTT *140

PRO- (pro)
African – pro-African TTT *141
European – pro-European TTT *142

SEMI- (polovina)
circle – semicircle TTT *143
automatic – semiautomatic TTT *144
colon – semicolon TTT *145
final – semifinal TTT *146
detached – semi-detached TTT *147

OUT- (přesahující)
number – outnumber TTT *148
break – outbreak TTT *149

EXTRA- (mimo)
ordinary – extraordinary TTT *150
terrestrial – extraterrestrial TTT *151

NON- (zápor)
addictive – non-addictive TTT *152
alcoholic – non-alcoholic TTT *153
smoker – non-smoker TTT *154

A- (místo nebo probíhající děj)
board – aboard TTT *155
shore – ashore TTT *156
side – aside TTT *157
sleep – asleep TTT *158
live – alive TTT *159

Pozn.: O této předponě máme samostatný článek Anglická předpona A-.

Předpona (a přípona) EN pro tvoření sloves

Další část věnujme předponě EN- (pozor! vyslovujeme /ɪn/), která může být ale i příponou a to dokonce se stejným významem. Pro předponu EN- i příponu -EN platí stejná definice:

Umožňuje nám z přídavného (nebo podstatného) jména vytvořit sloveso.

 • large = velký → enlarge /ɪn'lɑ:dʒ/ = zvětšit
 • sharp = ostrý → sharpen /'ʃɑ:pən/ = naostřit

Pozn.: O příponách u nás najdete dokonce seriál článků. V jeho třetí části se mimo jiné dozvíte vše i o příponě -EN. O slovesech končících na -EN se také dočtete v článku Slovesa s příponou -EN.

able – enable TTT *160
large – enlarge TTT *161
rich – enrich TTT *162
slave – enslave TTT *163
title – entitle TTT *164
joy – enjoy TTT *165
danger – endanger TTT *166
code – encode TTT *167

Pozn.: Zajímavostí je, že pokud začíná kořen slova písmenem P, platí zde stejné pravidlo, jako u přídavných jmen, jejichž kořen začíná písmenem P (místo předpony IN- či UN- je u nich předpona IM-). A i zde je místo předpony EN- předpona EM- TTT *168, jako třeba power – empower TTT *169.

Různé předpony – stejný kořen

Určitě jste si všimli, že některá slova jsou ve více kategoriích. Mohou se vázat s několika různými předponami a dochází samozřejmě ke změně významu:

charge TTT *170 recharge TTT *171 overcharge TTT *172
appear TTT *173 disappear TTT *174 reappear TTT *175
hear TTT *176 overhear TTT *177 mishear TTT *178
cook TTT *179 overcook TTT *180 undercook TTT *181
conscious TTT *182 subconscious TTT *183 unconscious TTT *184
scribe TTT *185 prescribe TTT *186 subscribe TTT *187
connect TTT *188 disconnect TTT *189 interconnect TTT *190
able TTT *191 unable TTT *192 disable TTT *193 enable TTT *194
organized TTT *195 unorganized TTT *196 disorganized TTT *197

Záludné předpony

Pokud jste četli pozorně, možná vás překlady některých slovíček překvapily. Je to dáno tím, že předpony a významy výsledných slov mohou být někdy zavádějící. Tady jsou některé příklady:

able – unable, enable, disable

Slovíčka able a unable jsou studentům často jasná, ale další dvě mohou překvapit. Pozor si dejte i na výslovnost.

able /'eɪbəl/ – schopný
unable /ʌn'eɪbəl/ – neschopný
enable /ɪ'neɪbəl/ – umožnit
disable /dɪs'eɪbəl/ – znemožnit

Pozn.: Více naleznete v samostatném článku UNABLE / ENABLE / DISABLE.

sure – unsure, insure, ensure

I zde jsou slovíčka sure a unsure většinou jasná. Pozor však na další dvě a opět i na výslovnost (slova insure a ensure se vyslovují stejně).

sure /ʃʊə/ – jistý
unsure /ʌn'ʃʊə/ – nejistý
insure /ɪn'ʃʊə/ – pojistit
ensure /ɪn'ʃʊə/ – zajistit

Pozn.: Více se dočtete v samostatném článku insure / ensure / assure / reassure, kde se taky dozvíte, co znamená assure a reassure.

organized – unorganized, disorganized

organized /'ɔ:gənaɪzd/ – organizovaný, uspořádaný, systematický
unorganized – neorganizovaný, neuspořádaný
disorganized – chaotický, nesystematický

hear – overhear, mishear

hear – slyšet
overhear – zaslechnout
mishear – přeslechnout

Zde je problém s češtinou. Protože české přeslechnout nám evokuje anglické overhear. Jenže v článku výše se přece píše, že předpona over- vyjadřuje “příliš moc”, takže pokud jste slyšeli příliš, těžko to znamená “přeslechnout”.

Pokud “přeslechnete”, slyšíte nedostatečně, takže správně je mishear. A pokud “slyšíte příliš”, tak jste vlastně něco zaslechli navíc, třeba něco, co nebylo určeno vašim uším, takže overhear.

Překlad:
 1. nepravidelný
 2. nerelevantní
 3. neodolatelný
 4. nezodpovědný
 5. nelegální
 6. nelogický
 7. nečitelný
 8. negramotný
 9. nehmotný
 10. nevyspělý
 11. nehybný
 12. neskromný
 13. nemorální
 14. nesmrtelný
 15. netrpělivý
 16. nedokonalý
 17. neosobní
 18. nezdvořilý
 19. nemožný
 20. nepraktický
 21. nedůkladný
 22. nečistý
 23. nepřátelský
 24. neschopný
 25. neuklizený / nepořádný
 26. nepřijatelné
 27. nevědomý (čeho)
 28. nezvyklý / neběžný
 29. nesnadný
 30. nezaměstnaný
 31. nerovný / nestejný
 32. nespravedlivý
 33. nešťastný
 34. nezdravý
 35. neznámý
 36. neuspořádaný
 37. zbytečný (ne nutný)
 38. neprofesionální
 39. nejistý
 40. necitlivý
 41. neviditelný
 42. nepřesný
 43. neschopný
 44. nesprávný
 45. nezávislý
 46. nediskrétní
 47. neúčinný, neefektivní, bez účinku
 48. nevýkonný, neefektivní, nehospodárný, neschopný
 49. nedostačující, nepřiměřený
 50. nevhodný, nepatřičný
 51. nepřímý
 52. neformální – POZOR! informativní je informative
 53. nenákladný
 54. nevyhnutelný
 55. nezkušený
 56. nečestný, nepoctivý
 57. neloajální
 58. neuspořádaný / zmatečný
 59. nepotěšen / nespokojený
 60. nespokojený
 61. nemít rád
 62. nesouhlasit
 63. zneschopnit / vyřadit z provozu
 64. zmizet
 65. neschvalovat
 66. odzbrojit
 67. odpojit
 68. neposlouchat (příkazy)
 69. odzátkovat
 70. odemknout
 71. svléknout
 72. vybalit (kufr)
 73. rozbalit (dárek) – W se nečte
 74. vypojit (ze sítě)
 75. odšroubovat
 76. udělat znovu – předělat
 77. dobít
 78. předělat
 79. přemístit, přesídlit
 80. znovu získat, znovu se zmocnit
 81. znovu se objevit
 82. ujistit, uklidnit
 83. obnovit
 84. přejmenovat
 85. obnovit
 86. nahradit, vyměnit, POZOR! přemístit je MOVE nebo RELOCATE
 87. přehrát
 88. převyprávět
 89. předražit (účtovat někomu více) NEBO nabít příliš moc nějaký přístroj
 90. přeplněný
 91. zaslechnout
 92. zaspat
 93. převařit (vařit příliš dlouho)
 94. přejídat se
 95. nedovařit
 96. zaplatit příliš málo
 97. podstoupit
 98. metro (podzemka)
 99. podmořský
 100. metro (podzemka)
 101. podvědomý
 102. podřízený
 103. předplatit / odebírat (časopis)
 104. přeslechnout
 105. špatně rozumět
 106. špatně se chovat
 107. přepočítat se (špatně spočítat)
 108. špatně vést (misleading information = zavádějící informace)
 109. špatně přečíst
 110. špatně napsat
 111. špatně použít
 112. prehistorický
 113. předškolní
 114. předepsat (prescription = lékařský předpis)
 115. přednastavit
 116. předválečný
 117. spoluřidič
 118. spolupracovník
 119. koexistovat
 120. spolupracovat
 121. náhoda
 122. mezinárodní
 123. propojit
 124. vzájemně reagovat
 125. nadpřirozený
 126. nadčlověk
 127. nadlidský
 128. nadzvukový
 129. antivirový
 130. protinukleární
 131. nespolečenský (proti společnosti)
 132. proti směru hodinových ručiček, toto je spíše BrE, v AME se používá counterclockwise
 133. protiútok
 134. vyvažovat, působit jako protiváha
 135. protiopatření
 136. proti směru hodinových ručiček, toto je spíše AmE, v BrE se používá anticlockwise
 137. poválečný
 138. poúrazový
 139. bývalá manželka
 140. bývalý prezident
 141. pro-africký
 142. pro-evropský
 143. půlkruh
 144. poloautomatický
 145. středník (‘poloviční’ dvojtečka)
 146. semifinále (‘poloviční’ finále)
 147. polo oddělený, spojený do dvojdomku, jedna polovina dvojdomku je SEMI-DETACHED HOUSE
 148. být v přesile
 149. vypuknutí (války, nákazy)
 150. mimořádný, vynikající, pozoruhodný
 151. mimozemský
 152. nenávykový
 153. nealkoholický
 154. nekuřák
 155. na palubě
 156. na břehu
 157. stranou
 158. spící
 159. naživu
 160. umožnit
 161. zvětšit
 162. obohatit
 163. zotročit
 164. opravňovat
 165. užít si (něco)
 166. ohrozit (endangered species = ohrožený druh)
 167. zakódovat
 168. vyslovujeme IM!
 169. zplnomocnit
 170. účtovat, nabíjet
 171. dobít
 172. ošidit (účtovat příliš mnoho) NEBO nabít nějaký přístroj příliš moc
 173. objevit se
 174. zmizet
 175. znovu se objevit
 176. slyšet
 177. zaslechnout
 178. přeslechnout
 179. vařit
 180. převařit (vařit příliš dlouho)
 181. nedovařit
 182. při vědomí
 183. podvědomý
 184. v bezvědomí
 185. písař
 186. předepsat (lék)
 187. předplatit (časopis)
 188. spojit
 189. rozpojit
 190. propojit
 191. schopný
 192. neschopný
 193. znemožnit
 194. umožnit
 195. organizovaný, uspořádaný
 196. neorganizovaný, neuspořádaná
 197. chaotický


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) 1

V tomto testu si procvičíte znalost anglických předpon.

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) 2

Druhý test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.

INTERMEDIATE

Test: prefixes (předpony) 3

Třetí test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Prefixes - anglické předpony 28 47714 Od Milan1236000 poslední příspěvek
před 4 lety