Help for English

Suffixes - přípony (třetí část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.11.2008

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.SUFFIXES - PŘÍPONY

TŘETÍ ČÁST

V první a druhé části našeho seriálu o příponách jsme se dozvěděli, jak tvořit podstatná jména (nouns) a přídavná jména (adjectives) z různých slovních druhů pomocí přípon. Nyní si řekneme něco o slovesech a příslovcích.

TVOŘENÍ SLOVESA

Slovesa jsou často základem pro tvorbu jiných slovních druhů (nejčastěji přídavných a podstatných jmen). Z tohoto důvodu se u nich většinou nedá hovořit o "práci s příponami". Je sice několik typických přípon pro slovesa, ale nepřidáváme je většinou za jiné slovní druhy. Kořen samostatně často nelze použít.
V následujícím výčtu proto uvádím jen některé přípony a příklady sloves. Také upozorňuji na častý problém pravopisu hlásek Z a S.


-ATE

animatecaptivategraduate
abbreviatecompensateevacuate
acceleratecreateexaggerate
accommodatedemonstratehesitate
activatededicateinitiate
calculatedictatenegotiate
capitulatedominateparticipate

Pozor! pokud přípona -ATE tvoří sloveso, čte se vždy eɪt. Pokud však tvoří podstatné nebo přídavné jméno, čte se nejčastěji ət!

Typická chyba:
FCE = First Certificate in English (čteme sə'tɪfɪkət, nikoli sə'tɪfɪkeɪt).
Další příklady:

appropriatecorporateclimate
certificateconsiderateultimate

-FY (-IFY)

beautifyhumidifysimplify
certifyidentifyspecify
horrifypurifytestify

-EN

Další důležitou příponou je -EN. Zde se dá hovořit o tvorbě sloves z jiných slovních druhů.
Pomocí přípony -EN se totiž tvoří slovesa z přídavných jmen. Význam je podobný významu daného přídavného jména - vytvořené sloveso popisuje činnost, jak se dostat do stavu zmíněného přídavného jména.

loose = volný / loosen = uvolnit
sweet = sladký / sweeten = osladit

Další příklady:

bright - brightenhard - hardentight - tighten
deep - deepenloose - loosensweet - sweeten
dark - darkensharp - sharpenweak - weaken
fast - fasten soft - soften white - whiten
fresh - freshensad - sadden wide - widen

Pozor! přidáním přípony -EN vytvoříme klasické sloveso, se kterým pracujeme jako s kterýmkoli jiným, proto bude například:
freshen - freshenED - freshenING

Pozn.:
pomocí přípony -EN tvoříme slovesa také občas z podstatných jmen: threat - threaten, strength - strengthen

Pozn.:
tato přípona funguje i jako předpona se stejným významem - enrich, enlarge, atd. O tomto užití se více dozvíte v článku o předponách ZDE.

Pozn.: ze sloves končících příponou -EN se často tvoří podstatná jména popisující přístroje nebo pomůcky. Např.: sharp - sharpen - sharpener.
Více se dozvíte v první části našeho seriálu o příponách ZDE.


-IZE vs. -ISE

Další běžná přípona sloves je -IZE / -ISE. O tom, jestli se má používat první nebo druhá, bylo napsáno již mnoho. Pokusím se to shrnout.
V zásadě existují dvě skupiny sloves v kategorii -IZE / -ISE.

1-slovesa končící vždy na -ISE, např.:

advertisedeviseimprovise
advisedisguisemerchandise
appriseenterpriserevise
ariseexercisesupervise
compromisefranchisesurprise

2-slovesa končící na -IZE / -ISE

U druhé skupiny je to složitější. Je zde daleko více sloves a hlavně nejsou pravidla tak jasná.
V zásadě se dá říct, že -IZE je typickou příponou u americké angličtiny a -ISE je typickou příponou u britské angličtiny.

Původně však většina těchto sloves končila na příponu -IZE, která pochází z řečtiny. Používala se jak v americké, tak britské angličtině.
V americké angličtině je v současnosti možná právě jen přípona -IZE.
V britské angličtině je také stále "tradiční" přípona -IZE, avšak stále častěji se používá přípona -ISE.
Právě proto je tato přípona typická pro britskou angličtinu a o příponě -IZE se chybně hovoří jako o amerikanismu.
V Austrálii a na Novém Zélandu převažuje přípona -ISE. V Kanadě -IZE.
Je však důležité říct, že přípona -IZE není amerikanismus.

Další z obecných pravidel (která však pochopitelně neplatí vždy) je, že přípona -IZE se používá, pokud je kořen samostatné slovo (modernize). Přípona -ISE se přidává ke kořenu, který nemůže stát samostatně (supervise).

Zde jsou příklady sloves končících příponou -IZE (lze zde však také použít většinou i příponu -ISE, viz výše)

apologizecriticizerealize
appetizehospitalizerecognize
authorizehypnotizerobotize
centralizelegalizesignalize
civilizememorizespecialize
characterizemodernizeterrorize
concretizeorganizevisualize

Podobné je to s příponou -YZE / -YSE. Sloves v této kategorii je však daleko méně. Jsou to například:

analyze
catalyze
electrolyze
paralyze


-CE se mění na -SE

Další skupina jsou slova s příponou -CE a -SE. Zde se můžeme opět bavit o tvorbě slovních druhů a to tvoření sloves příponou -SE místo přípony -CE v podstatném jméně. (nebo chcete-li naopak - tvoření podstatných jmen příponou -CE místo přípony -SE ve slovese).

Obecně platí v americké i britské angličtině stejné pravidlo:
Podstatná jména končí příponou -CE a slovesa končí příponou -SE. Nejčastější příklady jsou:

advice (n) - advise (v)
device (n) - devise (v)
licence (n) - license (v)
practice (n) - practise (v)

Americká angličtina však u podstatných jmen defence, licence nebo offence používá příponu -SE: defense, license, offense. Dále pak sloveso practise používá s příponou -CE: practice.TVOŘENÍ PŘÍSLOVCE

Tvoření příslovce je velice jednoduchá záležitost. Tvoří se z přídavných jmen pomocí přípony -LY. Jelikož toto pravidlo platí u téměř všech přídavných jmen, uvedu zde jen několik příkladů.

-LY

accidental - accidentallyhappy - happily quiet - quietly
busy - busily particular - particularlyslow - slowly
careful - carefullyquick - quicklytrue - truly

Existují však i nepravidelná příslovce, která se netvoří příponou -LY. Tato příslovce jsou totiž totožná s přídavným jménem.

deep* - deep deeply
far - far farly
fast - fast fastly
hard* - hard hardly
high* - high highly
near* - near nearly
late* - late lately
long - long longly
low - low lowly
wide* - wide widely

pozn.: od přídavného jména GOOD je příslovce WELL

Pozor! Většina slovíček je v tomto seznamu přeškrtnuta trochu neprávem. Jejich tvar s příponou -LY totiž existuje a je to dokonce i příslovce, ale s jiným významem. Je proto důležité mít toto na paměti.
Jedná se o slova HARDLY, LATELY, HIGHLY, DEEPLY, WIDELY, NEARLY.

My se zde však budemě věnovat jen prvním dvěma.

HARD (adj) = těžký, tvrdý, pilný
HARD (adv) = těžce, tvrdě, pilně
HARDLY
= sotva, stěží

This is hard work.
He works very hard.
He hardly works.

He hit me hard.
He hardly hit me.

Are you working hard, or hardly working?

pozn.: pozor na postavení slov HARD a HARDLY ve větě.

LATE (adj) = pozdní
LATE (adv) = pozdě
LATELY
= poslední dobou (stejně jako například RECENTLY)

It was late summer when I met her.
She came late.
I have been very busy lately.

pozn.: se slovíčkem LATELY (nebo RECENTLY) se většinou pojí předpřítomný časZÁVĚR třetí části

V této části jsme si řekli něco o tvoření sloves a příslovcí. Z předchozích dvou článků umíme tvořit podstatná a přídavná jména. Tyto slovní druhy jsou nejdůležitější při práci s příponami.
V poslední části našeho seriálu se budeme věnovat už jen problémům a výjimkám, se kterými se můžete setkat u všech slovních druhů.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (druhá část)

Druhá část seriálu o příponách: tvoření přídavných jmen.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (první část)

V tomto článku naleznete první část seriálu o příponách: úvod k tématu a tvoření podstatných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (třetí část) 23 22167 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 4 lety