Help for English

Suffixes - přípony (třetí část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.11.2008

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.SUFFIXES – PŘÍPONY

Třetí část

první a druhé části našeho seriálu o příponách jsme se dozvěděli, jak tvořit podstatná jména a přídavná jména z různých slovních druhů pomocí přípon. Nyní si řekneme něco o slovesech a příslovcích.

Tvoření slovesa

Slovesa jsou mnohdy základem pro tvorbu jiných slovních druhů (hlavně přídavných a podstatných jmen), proto často nejde o tvoření slovesa pomocí přípon. Na druhou stranu je určitě užitečné znát typické přípony slovních druhů. Například slovo končící na -ous je vždy přídavné jméno. Slovo končící na -fy je vždy sloveso.

Proto si zde ukážeme typické koncovky, podle kterých můžete identifikovat sloveso. Ovšem dojde i na klasické přípony, tedy tvoření sloves z jiných slovních druhů.

-ATE

animate captivate graduate
abbreviate compensate evacuate
accelerate create exaggerate
accommodate demonstrate hesitate
activate dedicate initiate
calculate dictate negotiate
capitulate dominate participate

Pozor! Pokud je -ate na konci slovesa, čte se vždy /eɪt/. Pokud však tvoří podstatné nebo přídavné jméno, čte se nejčastěji /ət/. Například slovíčko certificate vyslovujeme /sə'tɪfɪkət/, nikoli /sə'tɪfɪkeɪt/. Více v článku Záludná přípona -ATE.

-FY (-ify)

beautify TTT *1 humidify TTT *2 simplify TTT *3
certify TTT *4 identify TTT *5 specify TTT *6
horrify TTT *7 purify TTT *8 testify TTT *9

-EN

Další důležitou příponou je -en. Zde se dá hovořit o tvorbě sloves z jiných slovních druhů. Pomocí přípony -en se totiž tvoří slovesa z přídavných jmen. Význam je podobný významu daného přídavného jména – vytvořené sloveso popisuje činnost, jak se dostat do stavu zmíněného přídavného jména.

 • loose = volný / loosen = uvolnit
 • sweet = sladký / sweeten = osladit
bright – brighten TTT *10 hard – harden TTT *11 tight – tighten TTT *12
deep – deepen TTT *13 loose – loosen TTT *14 sweet – sweeten TTT *15
dark – darken TTT *16 sharp – sharpen TTT *17 weak – weaken TTT *18
fast – fasten TTT *19 TTT *20 soft – soften TTT *21 TTT *22 white – whiten TTT *23
fresh – freshen TTT *24 sad – sadden TTT *25 TTT *26 wide – widen TTT *27

Pozor! přidáním přípony -en vytvoříme klasické sloveso, se kterým pracujeme jako s kterýmkoli jiným, proto bude například:

 • freshen – freshened – freshening

Pozn.: Pomocí přípony -en tvoříme slovesa také občas z podstatných jmen: threat – threaten, strength – strengthen.

Tato přípona funguje i jako předpona se stejným významem – enrich, enlarge, atd. O tomto užití se více dozvíte v článku o předponách.

Pozn.: Ze sloves končících příponou -en se často tvoří pomocí další přípony -er podstatná jména popisující přístroje nebo pomůcky. Např. sharp – sharpen – sharpener. Více se dozvíte v první části našeho seriálu o příponách.

Více se také dočtete v článku Slovesa s příponou -EN.*

-IZE vs. -ISE

Další běžné koncovky sloves jsou -ize a -ise. Existují slovesa, kde je možnost pravopisu pouze -ise, ale mnohem častěji narazíte na sloveso, kde jsou možné obě varianty.

V americké angličtině se používá vždy koncové -ize, v britské angličtině pak často -ise. Původně se tato slovesa psala pouze s koncovým -ize, jelikož jsou řeckého původu. V britské angličtině se ovšem u nich začalo používat koncové -ise a to v britských textech uvidíte nejčastěji.

Koncové -ize tedy není “amerikanismus”, jak si mnozí myslí. V Austrálii a na Novém Zélandu také používají častěji koncové -ise. V Kanadě -ize.

 • slovesa končící vždy na -ise (BrE, AmE)
advertise devise improvise
advise disguise merchandise
apprise enterprise revise
arise exercise supervise
compromise franchise surprise
 • slovesa končící na -ize (AmE) nebo -ise (BrE)
apologize (-ise) criticize (-ise) realize(-ise)
appetize (-ise) hospitalize (-ise) recognize (-ise)
authorize (-ise) hypnotize (-ise) robotize (-ise)
centralize (-ise) legalize (-ise) signalize (-ise)
civilize (-ise) memorize (-ise) specialize (-ise)
characterize (-ise) modernize (-ise) terrorize (-ise)
concretize (-ise) organize (-ise) visualize (-ise)

Pozn.: Podobné je to s koncovým -yze/-ise. Sloves v této kategorii je však daleko méně. Jsou to například: analyze (-ise), catalyze (-ise), electrolyze (-ise), paralyze (-ise).

-CE se mění na -SE

Další skupina jsou slova s koncovým -ce a -se. Zde se můžeme opět bavit o tvorbě slovních druhů. Slovesa totiž končí na -se a změnou této koncovky na -ce vytvoříme podstatné jméno.

Můžeme se tedy obecně řídit tímto pravidlem:

Podstatná jména končí na -ce a slovesa končí na -se. Např.:

advice (n) advise (v)
device (n) devise (v)
licence (n) license (v)
practice (n) practise (v)

Americká angličtina však u podstatných jmen defence, licence nebo offence používá koncové -se, proto jsou slova defense, license, offense v americké angličtině podstatná jména. Naopak pro sloveso practise používá practice.

Tvoření příslovce

Tvoření příslovce je velice jednoduchá záležitost. Tvoří se z přídavných jmen pomocí přípony -ly. Jelikož toto pravidlo platí u téměř všech přídavných jmen, uvedeme zde jen několik příkladů.

-LY

accidental – accidentally happy – happily TTT *28 quiet – quietly
busy – busily TTT *29 particular – particularly slow – slowly
careful – carefully quick – quickly true – truly TTT *30

Existují však i příslovce, která mají stejný tvar jako přídavné jméno (nepřidává se tedy přípona -ly):

far (daleký) far (daleko) farly
fast (rychlý) fast (rychle) fastly
long (dlouhý) long (dlouho) longly
low (nízký) low (nízko) lowly TTT *31

Pak ovšem existují i skupiny slov, kdy tvar přídavného jména a příslovce je opět shodný, ale je zde i možnost přidat příponu -ly k vytvoření příslovce s jiným významem:

 • deep (adj) = hluboký
 • deep (adv) = hluboko
 • deeply (adv) = hluboce

Patří sem například tato slova:

deep (hluboký) deep (hluboko) deeply (hluboce)
hard (těžký) hard (těžce) hardly (sotva, stěží)
high (vysoký) high (vysoko) highly (vysoce)
near (blízký) near (blízko) nearly (téměř, skoro)
late (pozdní) late (pozdě) lately (poslední dobou)
wide (široký) wide (široko) widely (široce)

Pozn.: Více v článku HARD vs. HARDLY: Příslovce na dva způsoby.

Závěr třetí části

V této části jsme si řekli něco o tvoření sloves a příslovcí. Z předchozích dvou článků umíme tvořit podstatná a přídavná jména. Tyto slovní druhy jsou nejdůležitější při práci s příponami. V poslední části našeho seriálu se budeme věnovat už jen problémům a výjimkám, se kterými se můžete setkat u všech slovních druhů.

Překlad:
 1. zkrášlit
 2. zvlhčit
 3. zjednodušit
 4. certifikovat
 5. identifikovat
 6. specifikovat
 7. vyděsit
 8. vyčistit
 9. vypovídat, svědčit
 10. rozjasnit
 11. ztvrdnout
 12. utáhnout
 13. prohloubit
 14. uvolnit
 15. osladit
 16. ztmavit
 17. naostřit, nabrousit
 18. oslabit
 19. zapnout, připevnit
 20. T se nevyslovuje
 21. změkčit
 22. T se nevyslovuje
 23. vybělit
 24. osvěžit, oživit
 25. posmutnět, zarmoutit
 26. zdvojuje se D
 27. rozšířit
 28. Y se mění na I
 29. Y se mění na I
 30. vynechává se koncové E
 31. slůvko LOWLY ovšem existuje jako přídavné jméno “podřadný”


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 1

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.

INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 4

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření přídavných jmen ze sloves.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (třetí část) 15 26424 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety