Help for English

Suffixes - přípony (první část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.11.2008

V tomto článku naleznete první část seriálu o příponách: úvod k tématu a tvoření podstatných jmen.SUFFIXES – PŘÍPONY

První část

Předpony a přípony jsou důležitou součástí tvoření slov v jakémkoli jazyce. Předpony v angličtině spíše tvoří opaky a protiklady slov nebo mění jejich význam (viz článek o předponách). Pomocí přípon můžeme nejčastěji měnit slovní druh a to především v kategoriích:

 • noun/'naʊn/ (n) = podstatné jméno
 • verb/'vɜ:b/ (v) = sloveso
 • adjective/'ædʒɪktɪv­/ (adj) = přídavné jméno
 • adverb/'ædvɜ:b/ (adv) = příslovce

Tyto zkratky by studenti měli ovládat. Používají se běžně ve slovnících a s jejich pomocí hravě najdete, jestli je konkrétní slovo podstatné jméno, přídavné jméno nebo sloveso.

Slovních druhů je samozřejmě víc, ale například předložku si se slovesem nespletete. Ovšem podstatné jméno se slovesem, tam je to složitější. Obzvláště, pokud je třeba podstatné jméno a sloveso stejné slovo nebo jemu velice podobné (např. cook (v) = vařit / cook (n) = kuchař / cooker (n) = vařič, sporák).

Typickou chybou jsou dále například slova danger a dangerous. Danger je podstatné jméno (n) a dangerous je přídavné jméno (adj). Častou chybou studentů je, že vůbec neřeší slovní druh a jsou spokojeni s tím, že si vzpomněli alespoň na slovo danger. Potom však udělají právě chybu ve slovním druhu a řeknou třeba “It is danger. V takové větě ale musí stát přídavné jméno, tedy “It is dangerous.

Také často zvolí špatnou příponu a vznikne z toho nesmysl. Třeba slovo stupid, což je přídavné jméno, z něhož vytvoříme podstatné jméno příponou -ity: stupidity. Typická chyba by byla například stupidness. Ve výčtu podobných chyb bychom mohli pokračovat. To ovšem není smysl tohoto článku. Pojďme si tedy přípony vzít postupně.

Pozn.: Ve žlutých žárovkách TTT *1 nejsou jen české překlady – občas tam také najdete tipy, na co si dát pozor při psaní nebo čtení atd.

Tvoření podstatného jména

Nejprve si řekneme, jak vytvořit podstatné jméno (noun). Dvě základní kategorie jsou tvoření podstatného jména ze slovesa a z přídavného jména. Lze jej však utvořit také z jiného podstatného jména.

Podstatné jméno ze SLOVESA

Níže naleznete seznam nejčastějších přípon (rozdělených do několika kategorií), které přidáme za sloveso, abychom vytvořili podstatné jméno.

Abstraktní výrazy

Pro vytváření abstraktních výrazů používáme nejčastěji přípony -ment, -ation, -ition, -ion, -al, -ance a -ence.

-MENT TTT *2

achieve – achievement TTT *3 employ – employment TTT *4 .
adjust – adjustment TTT *5 excite – excitement TTT *6
advertise – advertisement TTT *7 govern – government TTT *8
agree – agreement TTT *9 improve – improvement TTT *10
amuse – amusement TTT *11 invest – investment TTT *12
appoint – appointment TTT *13 manage – management TTT *14
arrange – arrangement TTT *15 measure – measurement TTT *16
assess – assessment TTT *17 pay – payment TTT *18
commit – commitment TTT *19 punish – punishment TTT *20
develop – development TTT *21 replace – replacement TTT *22

-ATION TTT *23

accuse – accusation TTT *24 imagine – imagination TTT *25
adore – adoration TTT *26 inform – information TTT *27
conserve – conservation TTT *28 inspire – inspiration TTT *29
civilize – civilization TTT *30 TTT *31 organize – organization TTT *32 TTT *33
form – formation TTT *34 relax – relaxation TTT *35

-ITION TTT *36

add – addition TTT *37 expose – exposition TTT *38
compete – competition TTT *39 oppose – opposition TTT *40
compose – composition TTT *41 pose – position TTT *42

-ION (-tion/ -sion) TTT *43

abbreviate – abbreviation TTT *44 educate – education TTT *45
accommodate – accommodation TTT *46 elect – election TTT *47
act – action TTT *48 exhibit – exhibition TTT *49
appreciate – appreciation TTT *50 express – expression TTT *51
celebrate – celebration TTT *52 extinct – extinction TTT *53
communicate – communication TTT *54 graduate – graduation TTT *55
complicate – complication TTT *56 infect – infection TTT *57
collect – collection TTT *58 instruct – instruction TTT *59
concentrate – concentration TTT *60 invent – invention TTT *61
confuse – confusion TTT *62 perfect – perfection TTT *63
connect – connection TTT *64 pollute – pollution TTT *65
contribute – contribution TTT *66 possess – possession TTT *67
decorate – decoration TTT *68 profess – profession TTT *69
demonstrate – demonstration TTT *70 react – reaction TTT *71
depress – depression TTT *72 revise – revision TTT *73
discuss – discussion TTT *74 restrict – restriction TTT *75
distribute – distribution TTT *76 supervise – supervision TTT *77

Pozn.: Občas dochází ke změně v kořenu slova: describe – description TTT *78 , destroy – destruction TTT *79 , prescribe – prescription TTT *80 , explode – explosion TTT *81 repeat – repetition TTT *82.

-AGE (jako příponu vyslovujeme /ɪdʒ/)

block – blockage TTT *83 use – usage TTT *84
band – bandage TTT *85 pack – package TTT *86
carry – carriage TTT *87 TTT *88 pass – passage TTT *89
dose – dosage TTT *90 post – postage TTT *91
marry – marriage TTT *92 TTT *93 store – storage TTT *94

Pozn.: Tato přípona se také používá po podstatných či přídavných jménech, např.: percent – percentage TTT *95 , short – shortage TTT *96.

-ANCE / – ENCE

accept – acceptance TTT *97 exist – existence TTT *98
appear – appearance TTT *99 insure – insurance TTT *100
clear – clearance TTT *101 perform – performance TTT *102
enter – entrance TTT *103 TTT *104 prefer – preference TTT *105

-AL

approve – approval TTT *106 propose – proposal TTT *107
deny – denial TTT *108 TTT *109 refuse – refusal TTT *110
dismiss – dismissal TTT *111 survive – survival TTT *112

-TH

grow – growth TTT *113 steal – stealth TTT *114

-T

complain – complaint TTT *115 weigh – weight TTT *116
Přípona -ing

Přípona -ing se dá použít pochopitelně u jakéhokoli slovesa pro vytvoření průběhového času, přechodníku nebo gerundia. A gerundium je tvar slovesa, který ve větě může stát právě na místě podstatného jména a vlastně se chová jako podstatné jméno.

Studenti toho často “zneužívají” a pokud mají ze slovesa udělat podstatné jméno, z nejistoty nebo neznalosti použijí koncovku -ing. Bohužel to není často nejšťastnější řešení. Většinou je možné použít jinou příponu, ale záleží na tom, co chceme vyjádřit.

Zvolíme-li příponu -ing a chceme tím vyjádřit podstatné jméno, vyjadřujeme činnost:

sing (v) = zpívat, song (n) = píseň, singing (n) = zpívání

-ING (činnost)

Jak jsme zmínili, tato přípona je teoreticky možná u každého slovesa, proto je zde jen několik příkladů pro vyjádření činnosti:

jog – jogging TTT *117 TTT *118 play – playing TTT *119
jump – jumping TTT *120 sing – singing TTT *121
pack – packing TTT *122 spell – spelling TTT *123

-ING (věc)

Někdy však tato přípona jedinou, kterou se dá vyjádřit podstatné jméno popisující něco hmotného:

be – being TTT *124 draw – drawing TTT *125
build – building TTT *126 paint – painting TTT *127
clear – clearing TTT *128 mean – meaning TTT *129
Přístroje

Pro vytvoření podstatných jmen popisujících přístroje a pomůcky používáme nejčastěji příponu -er.

blend – blender TTT *130 heat – heater TTT *131
burn – burner TTT *132 humidify – humidifier TTT *133 TTT *134
cook – cooker TTT *135 TTT *136 open – opener TTT *137 TTT *138
cut – cutter TTT *139 TTT *140 play – player TTT *141
dry – dryer TTT *142 purify – purifier TTT *143 TTT *144
erase – eraser TTT *145 record – recorder TTT *146
grate – grater TTT *147 wash – washer TTT *148

Pozn.: Občas se také používá pro vytvoření podstatného jména popisující přístroj přípona -or: project – projector TTT *149.

třetí části našeho seriálu o příponách se dozvíte o tvoření sloves z přídavných jmen pomocí přípony -en. Ze vzniklých sloves, končících touto příponou pak vznikají velice často podstatná jména popisující právě přístroje nebo pomůcky přidáním přípony -er.

fasten – fastener TTT *150 sweeten – sweetener TTT *151
harden – hardener TTT *152 thicken – thickener TTT *153
sharpen – sharpener TTT *154 tighten – tightener TTT *155
soften – softener TTT *156 whiten – whitener TTT *157
Osoby

Popisujeme-li osoby, volíme nejčastěji přípony -or, -ee, -er a -ar.

-OR

audit – auditor TTT *158 inherit – inheritor TTT *159
collect – collector TTT *160 senat – senator TTT *161
credit – creditor TTT *162 visit – visitor TTT *163

-EE (vyslovujeme /i:/)

address – addressee TTT *164 interview – interviewee TTT *165
attend – attendee TTT *166 refuge – refugee TTT *167
employ – employee TTT *168 train – trainee TTT *169

-ER

employ – employer TTT *170 race – racer TTT *171
foreign – foreigner TTT *172 read – reader TTT *173
help – helper TTT *174 run – runner TTT *175 TTT *176
interview – interviewer TTT *177 shop – shopper TTT *178 TTT *179

-AR

beg – beggar TTT *180 TTT *181 lie – liar TTT *182
Obyvatel města

Pokud popisujete obyvatele nějakého města, často se používá přípona -er, někdy také -ian. Neplatí to však vždy.

Prague – Praguer New York – New Yorker
London – Londoner Paris – Parisian
Profese

Zvláštní podkategorii tvoří přípony, které použijeme pro vytvoření profese (občas je kořen také podstatné jméno, případně přídavné jméno). Zde volíme nejčastěji přípony -er, -or, -eer, -ist, -ian, -ant a -ent.

-ER

build – builder TTT *183 paint – painter TTT *184
dance – dancer TTT *185 play – player TTT *186
drive – driver TTT *187 plumb – plumber TTT *188 TTT *189
farm – farmer TTT *190 sing – singer TTT *191
football – footballer TTT *192 skate – skater TTT *193
hunt – hunter TTT *194 teach – teacher TTT *195
interpret – interpreter TTT *196 train – trainer TTT *197
manage – manager TTT *198 work – worker TTT *199
office – officer TTT *200 write – writer TTT *201

-OR

act – actor TTT *202 operate – operator TTT *203
direct – director TTT *204 sail – sailor TTT *205
invent – inventor TTT *206 supervise – supervisor TTT *207
invest – investor TTT *208 translate – translator TTT *209

-EER

engine – engineer TTT *210 mountain – mountaineer TTT *211

-IST

art – artist TTT *212 piano – pianist TTT *213 TTT *214
biology – biologist TTT *215 TTT *216 physics – physicist TTT *217 TTT *218
dent – dentist TTT *219 psychology – psychologist TTT *220 TTT *221 TTT *222
economy – economist TTT *223 TTT *224 reception – receptionist TTT *225
journal – journalist TTT *226 special – specialist TTT *227
novel – novelist TTT *228 type – typist TTT *229
pharmacy – pharmacist TTT *230 TTT *231 violin – violinist TTT *232

-IAN

music – musician TTT *233 magic – magician TTT *234
electric – electrician TTT *235 politics – politician TTT *236 TTT *237

-ANT / -ENT

account – accountant TTT *238 correspond – correspondent TTT *239
attend – attendant TTT *240 serve – servant TTT *241
assist – assistant TTT *242 study – student TTT *243

-MAN / -WOMAN

bar – barman police – policeman / policewoman TTT *244
chair – chairman TTT *245 TTT *246 post – postman / postwoman TTT *247

-ESS

Ačkoli angličtina často nerozlišuje, jestli danou profesi vykonává muž nebo žena, občas tento rozdíl existuje, a k vytvoření podstatného jména popisujícího profesi ženy použijeme příponu -ess (někdy také příponu -woman namísto -man, viz výše). Používá se však jen u některých slov.

Několik příkladů profesí: Jiné příklady:
actor – actress TTT *248 lion – lioness TTT *249
host – hostess TTT *250 god – goddess TTT *251 TTT *252
steward – stewardess TTT *253 host – hostess TTT *254
waiter – waitress TTT *255 mister – mistress TTT *256

-er vs. -ee

Slova s příponou -er a -ee mající stejný kořen se velice často pletou.

Podstatné jméno s příponou -er popisuje “vykonavatele děje” a podstatné jméno s koncovkou -ee popisuje “přijímatele”. Lépe to bude zřejmé z následujícího příkladu (který je mimochodem jedna z typických chyb):

 • employ = zaměstnávat / zaměstnat
 • employer = zaměstnavatel “vykonavatel” – zaměstnává někoho
 • employee = zaměstnanec “přijímatel” – přijímá prácí, je zaměstnán

Další příklady jsou:

interviewer / interviewee TTT *257
payer / payee TTT *258
trainer / trainee TTT *259

Více si přečtěte zde.

Podstatné jméno z PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Podstatná jména se také tvoří z přídavných jmen. Přípony jsme zde již nerozdělili do podkategorií, jelikož se jedná v zásadě o tvoření jednoho druhu podstatného jména, a to abstraktních výrazů. Nejčastější přípony jsou -ness, -ity, -y, -th, -ance, -ancy, -ence a -ency.

-NESS

dark – darkness TTT *260 ready – readiness TTT *261 TTT *262
deaf – deafness TTT *263 sad – sadness TTT *264
good – goodness TTT *265 tough – toughness TTT *266
great – greatness TTT *267 tidy – tidiness TTT *268 TTT *269
happy – happiness TTT *270 TTT *271 weak – weakness TTT *272

-ITY

active – activity TTT *273 possible – possibility TTT *274
complex – complexity TTT *275 probable – probability TTT *276
curious – curiosity TTT *277 TTT *278 punctual – punctuality TTT *279
flexible – flexibility TTT *280 responsible – responsibility TTT *281
generous – generosity TTT *282 TTT *283 stupid – stupidity TTT *284
hostile – hostility TTT *285 similar – similarity TTT *286

Pozn.: Občas dochází pouze k přidání přípony -ty: safe – safety TTT *287.

-Y

honest – honesty TTT *288 jealous – jealousy TTT *289

Pozn.: Někdy vzniká podstatné jméno také přidáním přípony -y ke slovesu, např. discover – discovery TTT *290.

-TH

V této kategorii si dejte pozor na častou změnu pravopisu i výslovnosti!

deep – depth TTT *291 strong – strength TTT *292 TTT *293
long – length TTT *294 true – truth TTT *295
wide – width TTT *296 warm – warmth TTT *297
  young – youth TTT *298 TTT *299

*Pozn.: V těchto slovech jsou zmíněny výrazy jako hloubka, délka, šířka, ale pozor – podstatné jméno od high je height, není zde koncovka TH (stejně jako podstatné jméno hmotnost, vytvořeno ze slovesa weigh, je weight)

Přípona -NT se mění na -NCE

V první části článku jsou vyjmenována některá podstatná jména tvořena ze sloves příponami -ance / -ence. Tentokrát budeme tvořit podstatná jména z přídavných jmen. Funguje tu navíc užitečné pravidlo:

Končí-li přídavné jména koncovkou -nt, tvoří se z něj podstatné jméno přidáním přípony -nce (případně -ncy).

-ENT-ENCE -ANT-ANCE
absent – absence TTT *300 arrogant – arrogance TTT *301
confident – confidence TTT *302 distant – distance TTT *303
convenient – convenience TTT *304 important – importance TTT *305
different – difference TTT *306 instant – instance TTT *307
independent – independence TTT *308 resistant – resistance TTT *309
intelligent – intelligence TTT *310 -ANT-ANCY
obedient – obedience TTT *311 pregnant – pregnancy TTT *312
patient – patience TTT *313 constant – constancy TTT *314
persistent – persistence TTT *315 -ENT-ENCY
present – presence TTT *316 efficient – efficiency TTT *317
silent – silence TTT *318 fluent – fluency TTT *319
violent – violence TTT *320 frequent – frequency TTT *321
  president – presidency TTT *322

Podstatné jméno z PODSTATNÉHO JMÉNA

Podstatná jména lze také tvořit z jiných podstatných jmen. Nejčastější přípony jsou -hood, -ship a -dom, které popisují jakousi “celistvost”, dívají se na věc “shora”.

-HOOD TTT *323 -SHIP
brother – brotherhood TTT *324 champion - championship TTT *325
child – childhood TTT *326 friend – friendship TTT *327
father – fatherhood TTT *328 member – membership TTT *329
mother – motherhood TTT *330 partner – partnership TTT *331
neighbour – neighbourhood TTT *332 TTT *333 relation – relationship TTT *334
likely – likelihood TTT *335  
-DOM (vyslovujeme /dəm/)
bore – boredom TTT *336
free – freedom TTT *337
king – kingdom TTT *338
star – stardom TTT *339
wise – wisdom TTT *340

Pozn.: Jak vidíte, některá vznikají z přídavných jmen.

Poznámka k pravopisu

Změny v koncovkách probereme podrobně v poslední části našeho seriálu, ale už zde je vhodné zmínit dvě základní všeobecná pravidla:

 • většinou dochází k vypuštění koncového e (ne však pře příponou -ment)
 • vždy dochází ke změkčení y na i, pokud je za souhláskou

Pozn.: Tyto změny jsou v tomto článku často zmíněny v žárovkách u konkrétních slov.

Závěr první části

V tomto článku jste se dozvěděli, jak vytvořit podstatné jméno z jiného slovního druhu. Jak vidíte, možností je opravdu mnoho, ale pravidla téměř žádná. Určitě již některá slovíčka znáte, u jiných byste však volili třeba jinou (špatnou) příponu.

V dalších dílech našeho seriálu o příponách (celkem budou čtyři) se dozvíte jak vytvářet přídavná jména, slovesa a příslovce, ale také vás upozorníme na časté chyby v pravopisu a dozvíte se například něco o kombinaci dvou přípon.


Získané znalosti si můžete otestovat zde (tvoření podstatných jmen ze sloves) nebo zde (tvoření podstatných jmen z přídavných jmen).

Překlad:
 1. toto je jedna z nich
 2. POZOR! koncová hláska E u kořene většinou zůstává
 3. úspěch (dosažení úspěchu)
 4. zaměstnanost
 5. úprava, přizpůsobení, nastavení
 6. vzrušení, nadšení
 7. inzerát, reklama
 8. vláda
 9. dohoda, shoda
 10. zlepšení
 11. pobavení
 12. investice
 13. schůzka, jmenování (ředitele)
 14. vedení (firmy)
 15. přípravy, opatření (zařízení něčeho)
 16. míra
 17. odhad, ohodnocení, vyměření
 18. platba
 19. závazek
 20. trest
 21. vývoj
 22. náhrada, nahrazení
 23. POZOR! Často se vynechává koncové písmeno E před příponou
 24. obvinění
 25. představivost, fantazie
 26. zbožňování, uctívání
 27. informace
 28. konzervace, zachování
 29. inspirace
 30. civilizace
 31. BrE: civilisation
 32. organizace
 33. BrE: organisation
 34. formace, útvar
 35. relaxace
 36. POZOR! Často se vynechává koncové písmeno E před příponou
 37. přidání
 38. expozice
 39. soutěž, konkurence
 40. opozice, odpor
 41. kompozice, složení
 42. pozice
 43. POZOR! Často se vynechává koncové písmeno E před příponou
 44. zkratka
 45. vzdělání
 46. ubytování
 47. volba
 48. akce
 49. výstava
 50. ocenění
 51. výraz
 52. oslava
 53. vyhynutí, vyhubení
 54. komunikace
 55. dokončení studia
 56. komplikace
 57. infekce
 58. sbírka
 59. instrukce
 60. koncentrace
 61. vynález
 62. zmatek
 63. dokonalost
 64. spojení
 65. znečištění
 66. přispění
 67. majetek, vlastnictví
 68. dekorace
 69. profese, povolání
 70. znázornění, demonstrace
 71. reakce
 72. deprese
 73. revize, opakování
 74. diskuze
 75. zákaz, omezení
 76. distribuce
 77. dohled
 78. popis
 79. zničení
 80. lékařský předpis
 81. exploze
 82. opakování
 83. blokování
 84. užívání, užití
 85. obvaz, bandáž
 86. balík, balení
 87. vozidlo, povoz
 88. Y se mění na I
 89. pasáž, průchod
 90. dávkování, dávka
 91. poštovné
 92. sňatek
 93. <strong>pozor!</stron­g> <strong>Y</strong> se mění na <strong>I</strong>
 94. uskladnění
 95. procento (celkové)
 96. nedostatek
 97. akceptace
 98. existence
 99. vzhled, zjev
 100. pojištění, pojistka
 101. vyklizení, odstranění
 102. představení, výkon
 103. vstup
 104. dochází ke změně v pravopisu enTER – enTRance
 105. přednost
 106. schválení, souhlas
 107. nabídka, návrh
 108. popření
 109. <strong>pozor!</stron­g> <strong>Y</strong> se mění na <strong>I</strong>
 110. odmítnutí
 111. propuštění
 112. přežití
 113. růst
 114. tajnost, kradmé jednání
 115. stížnost
 116. hmotnost
 117. běh
 118. zdvojené G
 119. hraní
 120. skákání
 121. zpívání
 122. balení
 123. hláskování
 124. bytí, bytost
 125. kresba
 126. stavba
 127. malba, obraz (malovaný)
 128. mýtina, vyjasnění
 129. význam
 130. mixer (blend = mixovat tekutiny)
 131. ohřívač, kamínka
 132. hořák (na vařiči)
 133. zvlhčovač (vzduchu)
 134. změkčení Y na IE
 135. vařič
 136. POZOR! cook = kuchař
 137. otvírák
 138. can opener (AmE) / tin opener (BrE) = otvírák na konzervy
 139. stříhač, řezač
 140. zdvojené T
 141. přehrávač, např. DVD player
 142. sušič (hair dryer = fén)
 143. čistička (vzduchu)
 144. změkčení Y na IE
 145. mazací guma
 146. rekordér, např. DVD recorder
 147. struhadlo
 148. pračka
 149. projektor (overhead projector = zpětný projektor)
 150. spona, poutko
 151. sladidlo
 152. tužidlo
 153. zahušťovadlo
 154. ořezávátko, brousek na nůž
 155. utahovák
 156. změkčovadlo
 157. bělidlo
 158. auditor
 159. dědic
 160. sběratel
 161. senátor
 162. věřitel
 163. návštěvník
 164. adresát
 165. dotazovaný
 166. účastník, návštěvník
 167. uprchlík
 168. zaměstnanec
 169. školený
 170. zaměstnavatel
 171. závodní jezdec
 172. cizinec
 173. čtenář
 174. pomocník
 175. běžec
 176. zdvojené N
 177. tazatel (člověk, který dělá např. pohovor)
 178. nakupující
 179. zdvojené P
 180. žebrák
 181. zdvojené G
 182. lhář
 183. stavitel
 184. malíř
 185. tanečník
 186. hráč
 187. řidič
 188. instalatér
 189. hláska B se nečte
 190. farmář
 191. zpěvák
 192. fotbalista
 193. bruslař (figure skater = krasobruslař)
 194. lovec
 195. učitel
 196. tlumočník
 197. školitel
 198. manažer
 199. pracovník
 200. úředník
 201. spisovatel
 202. herec
 203. operátor, obsluhovač (přístroje)
 204. ředitel, režisér
 205. námořník
 206. vynálezce
 207. dohlížející
 208. investor
 209. překladatel
 210. technik
 211. horolezec
 212. umělec
 213. pianista
 214. vynechává se O
 215. biolog
 216. Yse mění na I
 217. fyzik
 218. vynechává se S
 219. zubař
 220. psycholog
 221. počáteční hláska P se nevyslovuje!
 222. Y se mění na I
 223. ekonom
 224. Y se mění na I
 225. recepční
 226. novinář
 227. specialista
 228. romanopisec
 229. písař na stroji
 230. lékárník
 231. Y se mění na I
 232. houslista
 233. hudebník
 234. kouzelník
 235. elektrikář
 236. politik
 237. vynechává se hláska S
 238. účetní
 239. dopisovatel, zpravodaj
 240. obsluhující
 241. sluha
 242. asistent
 243. student
 244. policista / policistka
 245. předseda, předsedající
 246. také se používá chairperson
 247. pošťák / pošťačka
 248. herečka
 249. lvice
 250. hosteska
 251. bohyně
 252. zdvojen D
 253. letuška
 254. hostitelka (hosteska)
 255. servírka
 256. milenka, mistryně
 257. tazatel / dotazovaný
 258. plátce / příjemce platby
 259. školitel / školený
 260. tma, temnota
 261. připravenost
 262. Y se mění na I
 263. hluchota
 264. smutek
 265. dobrota, dobro
 266. tuhost
 267. značná velikost
 268. pořádnost
 269. Y se mění na I
 270. štěstí
 271. <strong>pozor! Y</strong> se mění na <strong>I</strong>
 272. slabost
 273. aktivita
 274. možnost
 275. komplexnost, spletitost
 276. pravděpodobnost
 277. zvědavost
 278. dochází ke změně v pravopisu curiOUS – curiOSity
 279. přesnost, dochvilnost
 280. flexibilita, ohebnost
 281. zodpovědnost
 282. štědrost
 283. dochází ke změně v pravopisu generOUS – generOSity
 284. hloupost, tupost
 285. nepřátelskost
 286. podobnost
 287. bezpečí
 288. čestnost, poctivost
 289. žárlivost
 290. objev
 291. hloubka
 292. síla
 293. O se mění na E
 294. délka
 295. pravda
 296. šířka
 297. teplo
 298. mládí
 299. odpadá koncové -NG
 300. absence
 301. arogance
 302. jistota, sebedůvěra
 303. vzdálenost
 304. příhodnost, pohodlí
 305. důležitost
 306. rozdíl
 307. případ, příklad (for instance = například)
 308. nezávislost
 309. odolnost, vytrvalost
 310. inteligence
 311. poslušnost
 312. těhotenství
 313. trpělivost
 314. stálost, neměnnost
 315. vytrvalost
 316. přítomnost
 317. efektivita, výkonnost
 318. ticho
 319. plynulost, plynnost
 320. násilí
 321. četnost
 322. prezidentství
 323. HOOD je kapuce. Můžete si představit velkou “kapuci” (kopuli) zakrývající např. celé sousedství.
 324. bratrství
 325. mistrovství, šampionát
 326. dětství
 327. přátelství
 328. otcovství
 329. členství
 330. mateřství
 331. partnerství
 332. sousedství
 333. AmE neighbor(hood)
 334. vztah
 335. pravděpodobnost
 336. nuda
 337. svoboda
 338. království
 339. hvězdná sláva
 340. moudrost


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Přípona -EE

Pravděpodobně znáte slovo EMPLOYEE. Často se však plete s podobným EMPLOYER. Jak je to s podstatnými jmény, která končí na -EE, a jaký mají vztah k příponě -ER?
INTERMEDIATE

Prefixes (předpony), Suffixes (přípony)

Seriál o předponách a příponách jsme nyní opatřili přehledným rozcestníkem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (první část) 36 44762 Od Radim45 poslední příspěvek
před 4 lety