Help for English

Suffixes - přípony (první část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 02.11.2008

V tomto článku naleznete první část seriálu o příponách: úvod k tématu a tvoření podstatných jmen.SUFFIXES - PŘÍPONY

PRVNÍ ČÁST


Předpony a přípony jsou důležitou součástí anglického jazyka. Předpony spíše tvoří opaky a protiklady slov nebo mění jejich význam (viz článek o předponách). Pomocí přípon můžeme nejčastěji měnit slovní druh a to především v kategoriích:

NOUN (n) podstatné jméno
VERB (v) sloveso
ADJECTIVE (adj) přídavné jméno
ADVERB (adv) příslovce

Tyto zkratky by studenti měli ovládat. Má to minimálně jeden praktický důvod. Používají se běžně ve slovnících a s jejich pomocí hravě najdete, jestli je konkrétní slovo podstatné jméno, přídavné jméno nebo sloveso.

Slovních druhů je samozřejmě daleko víc, ale například předložku si se slovesem nespletete. Ovšem podstatné jméno se slovesem, tam je to složitější. Obzvláště, pokud je třeba podstatné jméno a sloveso stejné slovo nebo jemu velice podobné (např. cook (v) = vařit / cook (n) = kuchař / cooker (n) = vařič, sporák).

Typickou chybou jsou dále například slova danger vs. dangerous. Danger je podstatné jméno (n) a dangerous je přídavné jméno (adj). Častou chybou studentů je, že vůbec neřeší slovní druh a jsou spokojeni s tím, že si vzpomněli alespoň na slovo danger. Potom však udělají právě chybu ve slovním druhu a řeknou třeba It is danger. Samozřejmě musí v této větě být přídavné jméno, tedy It is dangerous.
Také často zvolí špatnou příponu a vznikne z toho nesmysl. Třeba slovo stupid, což je přídavné jméno, z něhož vytvoříme podstatné jméno příponou -ity: stupidity. Typická chyba by byla například stupidness.
Ve výčtu podobných chyb bych mohl pokračovat. To ovšem není smysl tohoto článku. Pojďme si tedy přípony vzít postupně.

Ve žlutých žárovkách nejsou jen české překlady - občas tam také najdete tipy, na co si dát pozor při psaní nebo čtení atd.TVOŘENÍ PODSTATNÉHO JMÉNA

Nejprve si řekneme, jak vytvořit podstatné jméno = NOUN. Dvě základní kategorie jsou tvoření podstatného jména ze slovesa a z přídavného jména. Lze jej však utvořit také z jiného podstatného jména.
Podstatné jméno ze SLOVESA

Níže naleznete seznam nejčastějších přípon (rozdělených do několika kategorií), které použijeme ve spojení se slovesem, abychom vytvořili podstatné jméno.ABSTRAKTNÍ VÝRAZY

Pro vytváření abstraktních výrazů používáme nejčastěji přípony -MENT, -ATION, -ITION, -ION, -AL, -ANCE a -ENCE.

-MENT

achieve - achievement employ - employment
adjust - adjustment excite - excitement
advertise - advertisement govern - government
agree - agreement improve - improvement
amuse - amusement invest - investment
appoint - appointment manage - management
arrange - arrangement measure - measurement
assess - assessment pay - payment
commit - commitment punish - punishment
develop - development replace - replacement

-ATION

accuse - accusation imagine - imagination
adore - adoration inform - information
conserve - conservation inspire - inspiration
civilize - civilization organize - organization
form - formation relax - relaxation

-ITION

add - addition expose - exposition
compete - competition oppose - opposition
compose - composition pose - position

-ION (-TION / -SION)

abbreviate - abbreviation educate - education
accommodate - accommodation elect - election
act - action exhibit - exhibition
appreciate - appreciation express - expression
celebrate - celebration extinct - extinction
communicate - communication graduate - graduation
complicate - complication infect - infection
collect - collection instruct - instruction
concentrate - concentration invent - invention
confuse - confusion perfect - perfection
connect - connection pollute - pollution
contribute - contribution possess - possession
decorate - decoration profess - profession
demonstrate - demonstration react - reaction
depress - depression revise - revision
discuss - discussion restrict - restriction
distribute - distribution supervise - supervision

pozn.: občas dochází ke změně v kořenu slova: describe - description , destroy - destruction , prescribe - prescription , explode - explosion repeat - repetition


-AGE

block - blockage use - usage
band - bandage pack - package
carry - carriage pass - passage
dose - dosage post - postage
marry - marriage store - storage

pozn.: tato přípona se také používá po podstatných či přídavných jménech, např.: percent - percentage , short - shortage


-ANCE / - ENCE

accept - acceptance exist - existence
appear - appearance insure - insurance
clear - clearance perform - performance
enter - entrance prefer - preference

-AL 
  
approve - approval propose - proposal
deny - denial refuse - refusal
dismiss - dismissal survive - survival


-TH-T
  
grow - growth complain - complaint
steal - stealth weigh - weight

PŘÍPONA -ING

Přípona -ing se dá použít pochopitelně u jakéhokoli slovesa, např. pro vytvoření přechodníku nebo gerundia. Studenti toho často "zneužívají" a pokud mají ze slovesa udělat podstatné jméno, z nejistoty nebo neznalosti použijí koncovku -ing. Bohužel to není často nejšťastnější řešení. Většinou je možné použít jinou předponu, ale záleží na tom, co chceme vyjádřit.
Zvolíme-li příponu -ING a chceme tím vyjádřit podstatné jméno, vyjadřujeme činnost:
sing (v) = zpívat, song (n) = píseň, singing (n) = zpívání.

-ING (činnost)
Jak jsem již zmínil, tato přípona je teoreticky možná u každého slovesa, proto je zde jen několik příkladů pro vyjádření činnosti:

jog - jogging play - playing
jump - jumping sing - singing
pack - packing spell - spelling


-ING (věc)
Někdy však je přípona -ING jedinou, kterou se dá vyjádřit podstatné jméno popisující něco hmotného:

be - being draw - drawing
build - building paint - painting
clear - clearing mean - meaning


PŘÍSTROJE

Pro vytvoření podstatných jmen popisujících přístroje a pomůcky používáme nejčastěji příponu -ER.

blend - blender heat - heater
burn - burner humidify - humidifier
cook - cooker open - opener
cut - cutter play - player
dry - dryer purify - purifier
erase - eraser record - recorder
grate - grater wash - washer

pozn.: občas se také používá pro vytvoření podstatného jména popisující přístroj přípona -OR: project - projector

V třetí části našeho seriálu o příponách se dozvíte o tvoření sloves z přídavných jmen pomocí přípony -EN. Ze vzniklých sloves, končících touto příponou pak vznikají velice často podstatná jména popisující právě přístroje nebo pomůcky přidáním přípony -ER.

fasten - fastener sweeten - sweetener
harden - hardener thicken - thickener
sharpen - sharpener tighten - tightener
soften - softener whiten - whitener


OSOBY

Popisujeme-li osoby, volíme nejčastěji přípony -OR, -EE, a -ER.

-OR

audit - auditor inherit - inheritor
collect - collector senat - senator
credit - creditor visit - visitor

-EE

address - addressee interview - interviewee
attend - attendee refuge - refugee
employ - employee train - trainee

-ER

employ - employer race - racer
foreign - foreigner read - reader
help - helper run - runner
interview - interviewer shop - shopper

-AR
beg - beggar
lie - liarOBYVATEL MĚSTA

Pokud popisujete obyvatele nějakého města, často se používá přípona -ER, někdy také -IAN. Neplatí to však vždy.

Prague - Praguer New York - New Yorker
London - Londoner Paris - Parisian


PROFESE

Zvláštní podkategorii tvoří přípony, které použijeme pro vytvoření profese (občas je kořen také podstatné jméno, případně přídavné jméno). Zde volíme nejčastěji přípony -ER, -OR, -EER, -IST, -IAN, -ANT a -ENT.

-ER

build - builder paint - painter
dance - dancer play - player
drive - driver plumb - plumber
farm - farmer sing - singer
football - footballer skate - skater
hunt - hunter teach - teacher
interpret - interpreter train - trainer
manage - manager work - worker
office - officer write - writer

-OR

act - actor operate - operator
direct - director sail - sailor
invent - inventor supervise - supervisor
invest - investor translate - translator

-EER

engine - engineer
mountain - mountaineer


-IST

art - artist piano - pianist
biology - biologist physics - physicist
dent - dentist psychology - psychologist
economy - economist reception - receptionist
journal - journalist special - specialist
novel - novelist type - typist
pharmacy - pharmacist violin - violinist

-IAN

music - musician magic - magician
electric - electrician politics - politician

-ANT / -ENT

account - accountant correspond - correspondent
attend - attendant serve - servant
assist - assistant study - student

-MAN (-WOMAN)

bar - barmanpolice - policeman / policewoman
chair - chairman post - postman / postwoman

-ESS
Ačkoli angličtina často nerozlišuje, jestli danou profesi vykonává muž nebo žena, občas tento rozdíl existuje a k vytvoření podstatného jména popisujícího profesi ženy použijeme příponu -ESS (výjimečně také příponu -woman namísto -man, viz výše). Používá se však jen u některých slov.

Několik příkladů profesí:Jiné příklady:
actor - actress lion - lioness
host - hostess god - goddess
steward - stewardess host - hostess
waiter - waitress mister - mistress


-ER vs. -EE

Slova s příponou -ER a -EE mající stejný kořen se velice často pletou. Z tohoto důvodu jsem vytvořil tuto podkategorii, abych uvedl vše na pravou míru.

Podstatné jméno s příponou -ER popisuje "vykonavatele děje" a podstatné jméno s koncovkou -EE popisuje "přijímatele". Lépe to bude zřejmé z následujícího příkladu (který je mimochodem jedna z typických chyb):

employ = zaměstnávat / zaměstnat
employer = zaměstnavatel "vykonavatel" - zaměstnává někoho
employee = zaměstnanec "přijímatel" - přijímá prácí, je zaměstnán

Další příklady jsou:
interviewer / interviewee
payer / payee
trainer / trainee
Podstatné jméno z PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Podstatná jména se také tvoří z přídavných jmen. Přípony nejsou již rozděleny do podkategorií, jelikož se jedná v zásadě o tvoření jednoho druhu podstatného jména, a to abstraktních výrazů. Nejčastější přípony jsou -NESS, -ITY, -Y, -TH, -ANCE, -ANCY, -ENCE a -ENCY.

-NESS

dark - darkness ready - readiness
deaf - deafness sad - sadness
good - goodness tough - toughness
great - greatness tidy - tidiness
happy - happiness weak - weakness

-ITY

active - activity possible - possibility
complex - complexity probable - probability
curious - curiosity punctual - punctuality
flexible - flexibility responsible - responsibility
generous - generosity stupid - stupidity
hostile - hostility similar - similarity

pozn.: přídavná jména končící na -BLE mají příponu -BILITY: flexibility, possibility, probability, responsibility
pozn.:
občas dochází pouze k přidání přípony -TY: safe - safety


-Y

honest - honesty
jealous - jealousy

pozn.: někdy vzniká podstatné jméno také přidáním přípony -Y ke slovesu, např. discover - discovery


-TH

V této kategorii si dejte pozor na častou změnu pravopisu i výslovnosti!

deep - depth strong - strength
long - length true - truth
wide - width warm - warmth
 young - youth

pozn.: v těchto slovech jsou zmíněny výrazy jako hloubka, délka, šířka Pozor! podstatné jméno od high je height, není zde koncovka TH (stejně jako podstatné jméno hmotnost, vytvořeno ze slovesa weigh, je weight)


Přípona -NT se mění na -NCE

V první části článku jsou vyjmenována některá podstatná jména tvořena ze sloves příponami -ance / -ence. V této části se k těmto příponám ještě vrátíme, ale tentokrát budeme tvořit podstatná jména z přídavných jmen a řekneme si jedno velice důležité pravidlo, které lze docela úspěšně aplikovat na mnoho anglických slov.

Končí-li přídavné jména koncovkou -NT, tvoří se z něj podstatné jméno přidáním přípony -NCE, popřípadě -NCY.
Můžeme toto pravidlo ještě rozšířit: koncovka -ANT se mění na -ANCE (popřípadě -ANCY), a koncovka -ENT se mění na ENCE (-ENCY).
Zde je několik příkladů:

-ENCE-ANCE
absent - absence arrogant - arrogance
confident - confidence distant - distance
convenient - convenience important - importance
different - difference instant - instance
independent - independence resistant - resistance
intelligent - intelligence -ANCY
obedient - obedience pregnant - pregnancy
patient - patience constant - constancy
persistent - persistence -ENCY
present - presence efficient - efficiency
silent - silence fluent - fluency
violent - violence frequent - frequency
 president - presidencyPodstatné jméno z jiného PODSTATNÉHO JMÉNA

Podstatná jména lze také tvořit z jiných podstatných jmen. Nejčastější přípony jsou -HOOD, -SHIP a -DOM, které popisují jakousi "celistvost", dívají se na věc "shora".

-HOOD -SHIP
  
brother - brotherhood champion - championship
child - childhood friend - friendship
father - fatherhood member - membership
mother - motherhood partner - partnership
neighbour - neighbourhood relation - relationship


-DOM

bore - boredom
free - freedom
king - kingdom
star - stardom
wise - wisdom

pozn.: jak jste si jistě všimli, přípona -DOM se pojí jak s podstatným jménem, tak s přídavným jménem nebo slovesem
Poznámka k pravopisu

Změny v koncovkách probereme v poslední části našeho seriálu, ale zde musím zmínit dvě základní všeobecná pravidla:
1-Většinou dochází k vypuštění koncové hlásky E. (ne však pře příponou -MENT)

2-Vždy dochází ke změkčení Y na I, pokud je za souhláskou. (tuto informaci vždy zmiňuji pod žlutou žárovkou)

 

ZÁVĚR první části

V tomto článku jste se dozvěděli, jak vytvořit podstatné jméno z jiného slovního druhu. Jak vidíte, možností je opravdu mnoho, ale pravidel velmi málo. Určitě již některá slovíčka znáte, u jiných byste však volili třeba jinou (špatnou) příponu.

V dalších dílech našeho seriálu o příponách (celkem budou čtyři) se dozvíte jak vytvářet přídavná jména, slovesa a příslovce, ale také vás upozorním na časté chyby v pravopisu a dozvíte se například něco o kombinaci dvou přípon.

 

Získané znalosti si můžete otestovat:
ZDE
(tvoření podstatných jmen ze sloves)
ZDE
(tvoření podstatných jmen z přídavných jmen)

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (druhá část)

Druhá část seriálu o příponách: tvoření přídavných jmen.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (třetí část)

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (první část) 43 37841 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před měsícem