Help for English

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.11.2008

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.SUFFIXES - PŘÍPONY

ČTVRTÁ ČÁST

V prvních třech částech našeho seriálu o příponách jsme se dozvěděli, jak tvořit podstatná jména (nouns), přídavná jména (adjectives), slovesa (verbs) a příslovce (adverbs) z různých slovních druhů.
V poslední části seriálu si zmíníme některé výjimky, problémy s pravopisem, výslovností a řekneme se také něco o různých kombinacích.

KOMBINACE

V této části si řekneme něco o kombinacích předpon a přípon. V podstatě to bude malé shrnutí předchozích článků, kde jsme si řekli, kdy kterou předponu nebo příponu použít. Pochopitelně je ale možné použít u jednoho kořene slova jak předponu, tak příponu, nebo je možné použít dvě přípony za sebou.


PŘEDPONA A PŘÍPONA

V této části zmíním některá slova, která vznikla přidáním jedné předpony a jedné přípony ke kořenu slova. O předponách se dozvíte více v samostatném článku ZDE.

agreeagreeabledisagreeable
acceptacceptableunacceptable
appearappearancedisappearance
dependdependentindependent
believebelievableunbelievable
drinkdrinkableundrinkable
employemploymentunemployment
employemployedunemployed
flexflexibleinflexible
movemoveableimmoveable
stopstoppableunstoppable
successsuccessfulunsuccessful

Jako poslední jsem si nechal slovo CONSCIOUS, které studentům činí nemalé potíže, ale velice dobře si na něm můžeme ukázat právě práci s předponami a příponami u jednoho kořene. Připomínám, že -NESS je přípona podstatného jména a -LY je přípona příslovce.

conscious (adj) = při vědomí, vědomý (si něčeho)
consciousness (n) = vědomí
consciously (adv) = vědomě

unconscious (adj) = v bezvědomí, nevědomý (si něčeho)
un
consciousness
(n) = bezvědomí
un
consciously
(adv) = nevědomě

subconscious (adj) = podvědomý, neuvědomělý
sub
consciousness
(n) = podvědomí
sub
consciously
(adv) = podvědomě

self-conscious (adj) = ostýchavý, rozpačitý
self-
consciousness
(n) = rozpačitost, ostych
self-
consciously
(adv) = rozpačitě, ostýchavě

pozn.: slovíčko self-conscious se velmi často plete se slovem self-confident, ale v podstatě se jedná o protiklady (self-confident znamená sebevědomý)


DVOJITÁ A TROJITÁ PŘÍPONA

Ke kořenu slova lze také přidat dvě nebo tři přípony najednou. Studentům dělají občas problémy, obzvlášť například přidání přípony za koncovku -ING. Práce s příponami má však svá pravidla, a pokud chcete z jednoho slovního druhu vytvořit jiný, někdy to nejde tzv. přímo. Nejprve musíte vytvořit jednou příponou základ, ke kterému pak přidáte příponu druhou, popřípadě třetí.

carecarefulcarefully
carecarelesscarelessly
faithfaithlessfaithlessness
faithfaithfulfaithfulness
meanmeaningmeaningful
meanmeaningmeaningless
willwillingwillingness
willwillingwillingly
surprisesurprisingsurprisingly

addadditionadditionaladditionally
converseconversationconversationalconversationally
educateeducationeducationaleducationally
intentintentionintentionalintentionally

RŮZNÉ PŘÍPONY - STEJNÝ KOŘEN

Určitě jste si v předchozích dílech tohoto seriálu všimli, že některá slova jsou ve více kategoriích. Mohou se vázat s různými příponami. Zde jsou některá z nich.

changechangeablechangingchangedchangeless
employemploymentemployeremployeeemployed
     
sadsaddensadlysadness 
competecompetitioncompetitorcompetitive 
     
coincidecoincidentcoincidence  
confideconfidentconfidence  
inventinventorinvention  
organiseorganisedorganisation  
supervisesupervisionsupervisor  


ZMĚNY V PRAVOPISU

Při práci s příponami dochází také velice často ke změnám v koncovkách.

ZDVOJENÍ KONCOVÉ HLÁSKY

Jednou z nejčastějších kategorií je zdvojení koncové souhlásky. K této změně dochází u sloves (před příponou -ED a -ING), přídavných jmen (před příponou -ER a -EST = stupňování, nebo -Y) a podstatných jmen (například před příponou -ER nebo -AR).

Platí zde jednoduché pravidlo:
Pokud slovo končí na souhlásku před kterou je jedna samohláska - poslední tři hlásky jsou tedy souhláska-samohláska-souhláska - poslední souhláska se zdvojuje. Platí to však pouze u jednoslabičných slov. U víceslabičných musí být důraz na poslední slabice, aby došlo ke zdvojení. I zde jsou však pochopitelně výjimky.

Příklady zdvojení poslední souhlásky z našeho seriálu:

beg - beggargod - goddess
begin - beginnerrun - runner
cut - cuttershop - shopper
fog - foggysun - sunny


pozn.: jak je psáno výše, ke zdvojení také dochází u sloves (stopped, stopping) nebo u stupňování přídavných jmen (hot - hotter - hottest). Těm se však v tomto seriálu nevěnujeme. Výše zmíněné pravidlo pochopitelně platí i na ně.


-Y SE MĚNÍ NA -I

Pokud jakékoli slovo končí na -Y (a je před ním souhláska), vždy se změkčuje na -I.

busy- business / busilyready - readiness
happy - happiness / happilyrely - reliable
mystery - mysterioustidy - tidiness


pozn.: připomínám, že pokud končí podstatné jméno nebo sloveso na -Y a je před ním souhláska, při tvoření množného čísla nebo třetí osoby j.č. (přidání -S) vždy měníme -Y na -IE (country - countries, study - studies).
Pokud je před hláskou -Y samohláska, ke změkčení nedochází (boy - boys, pay - pays)

Méně známá poučka je, že toto platí i naopak. Tedy, pokud končí slovo na -IE a my chceme přidat koncovku -ING, mění se -IE na -Y (die - dying, lie - lying, tie - tying).

pozn.: před příponou -ING se hláska -Y nezměkčuje: satisfy - satisfying


VYNECHÁNÍ KONCOVÉ HLÁSKY -E

Končí li kořen slova na -E, často se vynechává. Zde je několik příkladů.

active - activityimagine - imaginationtranslate - translator
cure - curableimprove - improvabletrue - truly
create - creativelie - liartype- typist
educate - educationnoise - noisyuse- usage

Koncová hláska -E se však nevynechává vždy. Častou chybou je například přídavné jméno knowledgeable (vzniklo z podstatného jména knowledge), které si zachovává koncové -E před příponou.

Občas máte možnost koncové -E vynechat, nebo zachovat:
love - loveable / lovable, like - likeable / likable

Koncové -E se většinou nevynechává před příponami
-NESS: like - likeness, bare - bareness, cohesive - cohesiveness
-MENT: improve - improvement, manage - management, replace - replacement
-OUS
: advantage - advantageous, courage - courageous
-LY
: love - lovely, active - actively, ale POZOR! true - truly

pozn.: občas se vynechávají i jiné koncové samohlásky, například -O: piano - pianist


VYNECHÁNÍ KONCOVÉ HLÁSKY -S

economics - economical
physics - physicist
politics - politician


JEDNODUCHÉ 'L' vs. ZDVOJENÉ 'L'

Častou chybou bývá hláska -L na konci kořene slova. Studenti často dávají zdvojené -L tam kde neopatří a naopak jednoduché -L, kde má být zdvojené.

JEDNO 'L' V PŘÍPONĚ '-FUL'

Typický problém je přípona -FUL. Vznikla sice ze slova 'FULL', ale jako přípona má jen jedno -L.

beautiful
careful

PŘÍSLOVCE S JEDNÍM NEBO DVĚMA 'L'

V případě, že z přídavných jmen končících na příponu -FUL tvoříme příslovce přidáním přípony -LY, ve vzniklém slově budou dvě hlásky 'L'. Jedna jako součást kořene a jedna jako součást přípony.

beautiful - beautifully
careful - carefully

Toto platí obecně i na jiná přídavná jména, končící na -L, např.: accidental, ze kterého vzniká příslovce accidentally se dvěma 'L'.

Pokud však přídavné jméno, ze kterého chceme vytvořit příslovce, nekončí na hlásku -L, bude pochopitelně ve vzniklém slově jen jedno -L (součástí přípony -L).

definite - definitely
immediate - immediately

pozn.: pokud máme napsat nějaké příslovce a nevíme, zdali se v něm píší dvě nebo jedno 'L', řekneme si z jakého přídavného jména vzniká. Pokud toto přídavné jméno končí také na hlásku 'L', v příslovci se budou psát dvě 'L' (carefully). Pokud však přídavné jméno nekončí na hlásku 'L', budeme psát v příslovci jen jedno 'L' (immediately).


JINÉ ZMĚNY

Občas dochází i k jiným změnám. Například vynechání hlásky 'U'. Například:

curious - curiosity
generous - generosity

Další změnou je například:

possible - possibility
probable - probabilityZMĚNY VE VÝSLOVNOSTI

Při práci s příponami dochází občas ke změnám ve výslovnosti. Některé z těchto změn jsou notoricky známé, jiné působí studentům problémy. Zde jsou nejčastější z nich.

ZMĚNY VE VÝSLOVNOSTI KOŘENE

Občas dochází ke změnám ve výslovnosti kořene slova. Zde jsou nejčastější příklady:

nature'neɪtʃər- natural'nætʃərəl
nation'neɪʃən- national'næʃənəl
knownəʊ- knowledge'nɒlɪdʒ
courage'kʌrɪdʒ- courageouskə'reɪdʒəs
advertise'ædvətaɪz- advertisementəd'vɜ:tɪsmənt

pozn.: v AmE se čte advertisement 'ædvɜ:taɪzmənt

stealsti:l- stealthstelθ
deepdi:p- depthdepθ
widewaɪd- widthwɪdθ

PROBLÉMOVÁ VÝSLOVNOST PŘÍPONY

Samotné přípony působí také občas problémy. Samostatně fungují jako slovo s jinou výslovností, než jako přípona.

-AGE

Slovo 'AGE' je věk a čte se eɪdʒ. Přípona -AGE s tímto slovem však nemá nic společného a čte se ɪdʒ. Jsou to například tato slova: usage, package, marriage, postage, atd.

-FUL

Další problematickou příponou je -FUL. Vzikla ze slova 'FULL', které se čte fʊl, ale jako přípona má nejen jen jednu hlásku 'L', ale také se čte pouze fəl.

-ABLE

Slovo 'ABLE' se čte, stojí-li samostatně, 'eɪbl. Pokud se však jedná o příponu -ABLE, čte se pouze ebl. Více ZDE.

-ATE

Přípona -ATE je specifická v tom, že se čte jinak podle toho, o jaký slovní druh se jedná. Více ZDE.

Pokud je slovo končící příponou -ATE sloveso, čte se eɪt. Pokud je to však podstatné nebo přídavné jméno, čte se pouze ət.

Více se o tomto problému dozvíte ve třetí části našeho seriálu o příponách ZDE.

Občas se stane, že jedno slovo může být jak sloveso, tak i přídavné nebo podstatné jméno. Stejné pravidla platí i zde, proto se například slova estimate nebo graduate čtou podle toho, jaký slovní druh zrovna používáme.

I zde jsou však výjimky. Jednou z nich je slovo debate, které se čte, pokud má význam slovesa, podle pravidel dɪ'beɪt, ale jako podstatné jméno se čte stejně.


DŮRAZ NA JINOU SLABIKU

Asi největší kategorií jsou změny v důraze na slabiku. Těchto slov je opravdu mnoho, a proto zde uvedu jen několik příkladů. Studenti mají tendenci tuto "drobnost" podceňovat, ale pokud chcete mluvit anglicky správně a plynule, je třeba si dát na tyto změny v důraze pozor a snažit se je učit co možná nejdříve.

relaxrɪ'læks- relaxationrɪ:læk'seɪʃən
competekəm'pɪ:t- competitionkɒmpə'tɪʃən
possible'pɒsəbl- possibilitypɒsə'bɪlɪti
history'hɪstəri- historicalhɪ'stɒrɪkəl
geographydʒi'ɒgrəfi- geographicaldʒiə'græfɪkəl
economyɪ'kɒnəmi- economicali:kə'nɒmɪkəl
psychologysaɪ'kɒlədʒi- psychologicalsaɪkəl'ɒdʒɪkəl


ZÁVĚR čtvrté části

Změn při práci s příponami je víc, ale pokud se týkali jen jedné kategorie, jsou většinou zmíněny přímo v dané kapitole v předchozích dílech seriálu.


ZÁVĚR seriálu

Tímto končí náš seriál o příponách. Co říct závěrem:
Ještě jednou se vrátím k radě, o které jsem mluvil na začátku seriálu:

Naučte se základní anglické slovní druhy a jejich zkratky, určitě se budou hodit.

podstatné jméno = noun (n)
přídavné jméno
= adjective (adj)
sloveso
= verb (v)
příslovce
= adverb (adv)

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (třetí část)

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (první část)

V tomto článku naleznete první část seriálu o příponách: úvod k tématu a tvoření podstatných jmen.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (druhá část)

Druhá část seriálu o příponách: tvoření přídavných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (čtvrtá část) 13 20129 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 4 lety