Help for English

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.11.2008

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.SUFFIXES – PŘÍPONY

Čtvrtá část

V prvních třech částech našeho seriálu o příponách jsme se dozvěděli, jak tvořit podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce z různých slovních druhů. V poslední části seriálu si zmíníme některé výjimky, problémy s pravopisem, výslovností a řekneme si také něco o různých kombinacích.

Kombinace

V této části si řekneme něco o kombinacích předpon a přípon. V podstatě to bude malé shrnutí předchozích článků, kde jsme si řekli, kdy kterou předponu nebo příponu použít. Pochopitelně je ale možné použít u jednoho kořene slova jak předponu, tak příponu, nebo je možné použít dvě přípony za sebou.

Předpona a přípona

Zde si zmíníme některá slova, která vznikla přidáním jedné předpony a jedné přípony ke kořenu slova. O předponách se dozvíte více v samostatném článku.

agree agreeable disagreeable
accept acceptable unacceptable
appear appearance disappearance
depend dependent independent
believe believable unbelievable
drink drinkable undrinkable
employ employment unemployment
employ employed unemployed
flex flexible inflexible
move moveable immoveable
stop stoppable unstoppable
success successful unsuccessful

Jako poslední jsme si nechali slovíčko conscious/'kɒnʃəs/s, které studentům dělá nemalé potíže, ale velice dobře si na něm můžeme ukázat právě práci s předponami a příponami u jednoho kořene.

 • conscious (adj) = při vědomí, vědomý (si něčeho)
 • consciousness (n) = vědomí
 • consciously (adv) = vědomě
 • unconscious (adj) = v bezvědomí, nevědomý (si něčeho)
 • unconsciousness (n) = bezvědomí
 • unconsciously (adv) = nevědomě
 • subconscious (adj) = podvědomý, neuvědomělý
 • subconsciousness (n) = podvědomí
 • subconsciously (adv) = podvědomě
 • self-conscious (adj) = ostýchavý, rozpačitý
 • self-consciousness (n) = rozpačitost, ostych
 • self-consciously (adv) = rozpačitě, ostýchavě

Pozn.: Více si o tomto slovíčko a odvozených slovních druzích přečtěte zde a zde.

Dvojitá a trojitá přípona

Ke kořenu slova lze také přidat dvě nebo tři přípony najednou. Studentům dělají občas problémy, obzvlášť například přidání přípony za koncovku -ing.

Práce s příponami má svá pravidla, a pokud chcete z jednoho slovního druhu vytvořit jiný, někdy to nejde tzv. přímo. Nejprve musíte vytvořit jednou příponou základ, ke kterému pak přidáte příponu druhou, popřípadě třetí.

Dvě přípony:

care careful carefully
care careless carelessly
faith faithless faithlessness
faith faithful faithfulness
mean meaning meaningful
mean meaning meaningless
will willing willingness
will willing willingly
surprise surprising surprisingly

Tři přípony:

add addition additional additionally
converse conversation conversational conversationa­lly
intent intention intentional intentionally

Různé přípony – stejný kořen

Možná jste si v předchozích dílech tohoto seriálu všimli, že některá slova jsou ve více kategoriích. Mohou se vázat s různými příponami. Zde jsou některá z nich.

change changeable changing changed changeless
employ employment employer employee employed
compete competition competitor competitive  
sad sadden sadly sadness  
confide confident confidence    
invent inventor invention    
organise organised organisation    
supervise supervision supervisor    

Změny v pravopisu

Při práci s příponami dochází také velice často ke změnám v koncovkách.

Zdvojení koncové souhlásky

Jednou z nejčastějších změn je zdvojení koncové souhlásky. K této změně dochází u sloves (před příponou -ed a -ing), přídavných jmen (před příponou -er a -est = stupňování, nebo -y) a podstatných jmen (například před příponou -er nebo -ar).

Platí zde jednoduché pravidlo: Pokud slovo končí na souhlásku před kterou je jedna samohláska – poslední tři hlásky jsou tedy souhláska-samohláska-souhláska – poslední souhláska se zdvojuje. Platí to však pouze u jednoslabičných slov. U víceslabičných musí být přízvuk na poslední slabice, aby došlo ke zdvojení. I zde jsou však pochopitelně výjimky.

Příklady zdvojení poslední souhlásky z našeho seriálu:

beg – beggar god – goddess
begin – beginner run – runner
cut – cutter shop – shopper
fog – foggy sun – sunny

Více si přečtěte v samostatném článku.

Y se mění na I

Pokud slovo končí na -y (a je před ním souhláska), vždy se změkčuje na -i.

busy- business / busily ready – readiness
happy – happiness / happily rely – reliable
mystery – mysterious tidy – tidiness

Méně známé pravidlo je, že toto platí i obráceně. Pokud končí slovo na -ie a my přidáme koncovku -ing, mění se -ie na -y:

die – dying lie – lying tie – tying

Vynechání koncového E

Končí-li kořen slova na -e, často se vynechává.

active – activity imagine – imagination translate – translator
cure – curable improve – improvable true – truly
create – creative lie – liar type – typist
educate – education noise – noisy use – usage

Koncové -e se však nevynechává vždy. Často se chybuje třeba u slova knowledgeable (vzniklo z podstatného jména knowledge), které si zachovává koncové -e před příponou.

Občas máte možnost koncové -e vynechat nebo zachovat: loveable / lovable, likeable / likable.

Vynechání koncového S

economics – economical physics – physicist politics – politician

Jednoduché L vs. zdvojené L

Častou chybou bývá -l na konci kořene slova. Studenti často dávají zdvojené ll tam, kam nepatří, a naopak jednoduché, kde má být zdvojené.

Jedno L v příponě -FUL

Typický problém je přípona -ful. Vznikla sice ze slova full, ale jako přípona má jen jedno -L.

beautiful careful helpful

Příslovce s jedním nebo dvěma L

V případě, že z přídavných jmen končících na příponu ful tvoříme příslovce přidáním přípony -ly, ve vzniklém slově budou dvě ‘L’. Jedno jako součást kořene a jedno jako součást přípony.

beautiful – beautifully careful – carefully helpful – helpfully

Toto platí obecně i na jiná přídavná jména, končící na -l, např. accidental, ze kterého vzniká příslovce accidentally.

Pokud však přídavné jméno, ze kterého chceme vytvořit příslovce, nekončí na -l, bude pochopitelně ve vzniklém slově jen jedno -L.

definite – definitely immediate – immediately sensitive – sensitively

Pozn.: Více opět v samostatném článku.

Jiné změny

Občas dochází i k jiným změnám. Například vynechání U. Například:

curious – curiosity generous – generosity

Změny ve výslovnosti

Při práci s příponami dochází občas ke změnám ve výslovnosti. Některé z těchto změn jsou notoricky známé, jiné působí studentům problémy. Zde jsou nejčastější z nich.

Změny ve výslovnosti kořene

Občas dochází ke změnám ve výslovnosti kořene slova, např.:

nature/'neɪtʃə/ natural/'nætʃrəl­/
nation/'neɪʃn/ national/'næʃnəl
know/'nəʊ/ knowledge/'nɒlɪdʒ/
courage/'kʌrɪdʒ/ courageous/kə'reɪdʒəs­/
advertise/'ædvətaɪz­/ advertisement/əd'vɜ:tɪsm­ənt/ TTT *1
steal/'sti:l/ stealth/'stelθ/
deep/'di:p/ depth/'depθ/
wide/'waɪd/ width/'wɪdθ/

Problémová výslovnost přípony

Samotné přípony a zakončení slov dělají také občas problémy.

-AGE

Slovo age/‘eɪdʒ/ je 'věk’ a výslovnost je známá, ale p Přípona -age se vyslovuje /ɪdʒ/. Jsou to například slova usage/'ju:sɪdʒ, package/'pækɪdʒ/, marriage/'mærɪdʒ/ nebo postage/'pəʊstɪdʒ­/.

-FUL

Další problematickou příponou je -ful. Vzikla ze slova full/‘fʊl/ (plný), ale jako přípona má nejen jen jednu hlásku 'L’, ale také se čte pouze /fəl/, např. beautiful/'bju:tɪf­l/, careful/'keəfl/. Více se dočtete zde.

-ABLE

Slovo able/'eɪbl/ (schopný) je opět známé. Ovšem přípona -able se vyslovuje /əbl/, např. comfortable/'kʌmfətə­bl/ nebo vegetable/'vedʒtəb­l/. Více se dočtete zde.

-ATE

Přípona -ate je specifická v tom, že se čte jinak podle toho, o jaký slovní druh se jedná.

Pokud je slovo končící příponou -ate sloveso, čte se /eɪt/ a to je obecně známé, ale pokud je to podstatné nebo přídavné jméno, čte se pouze /ət/. Podrobnosti najdete zde.

Přízvuk na jiné slabice

Asi největší kategorií jsou změny v přízvuku na slabice. Těchto slov je opravdu mnoho a proto zde uvedeme jen několik příkladů. Studenti mají tendenci tuto “drobnost” podceňovat, ale pokud chcete mluvit anglicky správně a plynule, je třeba si dát na tyto změny v přízvuku pozor.

relax/rɪ'læks relaxation/ˌri:læk's­eɪʃən/
compete/kəm'pi:t competition/ˌkɒmpə'tɪ­ʃn/
photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ photography/fə'tɒgrəf­i/
possible/'pɒsəbl possibility/ˌpɒsə'bɪl­əti/
history/'hɪstri/ historical/hɪs'tɒrɪ­kl/
economy/ɪ'kɒnəmi economical/ˌi:kə'nɒ­mɪkl/

Závěr seriálu

Tímto končí náš seriál o příponách. Snažili jsme se obsáhnout zde to nejdůležitější. Nenechte se odradit množstvím slovíček, kategorií, přípon a pravidel. Nesnažte se naučit vše najednou, ale projděte si tento seriál, některé tvary budete znát, jiné se vám “zalíbí” a proto je dobré si je třeba někam zapsat.

Když se pak učíte nová slova, není špatné se v kvalitním slovníku podívat i na práci se slovními druhy. K tomu všemu budete rozhodně potřebovat zkratky, které jsme zmínili v prvním díle:

 • podstatné jméno = noun (n)
 • přídavné jméno = adjective (adj)
 • sloveso = verb (v)
 • příslovce = adverb (adv)
Překlad:
 1. změna pouze v britské angličtině


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (třetí část)

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.
INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 1

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.

INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 4

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření přídavných jmen ze sloves.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (čtvrtá část) 9 22614 Od Jakub Ryba poslední příspěvek
před 11 lety