Help for English

Suffixes - přípony (druhá část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.11.2008

Druhá část seriálu o příponách: tvoření přídavných jmen.



SUFFIXES - PŘÍPONY

DRUHÁ ČÁST


V první části našeho seriálu o příponách jsme se dozvěděli, jak tvořit podstatná jména (nouns) z různých slovních druhů. Nyní se řekneme něco o tvoření přídavných jmen (adjectives).
Struktura článku je stejná jako v první části a i zde platí, že žluté žárovky ukrývají nejen český překlad slov, ale občas i tipy, na co si dát pozor při psaní a čtení.



TVOŘENÍ PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Přídavné jméno (adjective) je možno nejčastěji vytvořit z podstatného jména (noun) nebo slovesa (verb).



Přídavné jméno z PODSTATNÉHO JMÉNA

Nejprve si řekneme něco o tvoření přídavného jména z podstatného jména. Nejčastěji se tvoří za pomocí přípon -OUS, -AL, -IC, -ICAL, -LY, -Y, -ABLE, -LIKE, -EN, -IVE, -ISH, -FUL a -LESS.


-OUS

advantage - advantageous fame - famous
adventure - adventurous fury - furious
courage - courageous luxury - luxurious
danger - dangerous mystery - mysterious
envy - envious poison - poisonous


pozn.: u některých slov, končících příponou -OUS, neexistuje samostatně jejich kořenový tvar: curious , enormous , generous , obvious , precious , serious


-AL

accident - accidental music - musical
centre - central nation - national
clinic - clinical nature - natural
comic - comical option - optional
culture - cultural origin - original
economy - economical politics - political
education - educational post - postal
experiment - experimental profession - professional
industry - industrial race - racial

-IC

chaos - chaotic optimist - optimistic
economy - economic metal - metallic
hero - heroic pessimist - pessimistic
history - historic poet - poetic

pozn.: někdy se musí kořen upravit: real - realistic , science - scientific , sympathy - sympathetic , tragedy - tragic


-ICAL
Podstatná jména končící na koncovku -Y mají často příponu -ICAL (Y se mění na I).

biology - biological history - historical
geography - geographical philosophy - philosophical
economy - economical psychology - psychological

pozn.: poslední dvě přípony, -IC a -ICAL, se častou pletou. Na těchto stránkách k nim naleznete podrobnější vysvětlení v článku "Pleteme si: -ic a -ical"


-LY
Tato přípona je nejčastěji spojována s tvorbou příslovcí. Jsou však i některá přídavná jména tvořená z podstatního jména pomocí přípony -LY.

cost - costly like - likely
coward - cowardly love - lovely
friend - friendly man - manly

Do této kategorie patří také často slova spojená s časem. Také mají přípony -LY a jsou to jak přídavná jména, tak i příslovce.

day - daily quarter - quarterly
hour - hourly week - weekly
month - monthly year - yearly

-Y

blood - bloody mud - muddy
bone - bony noise - noisy
curle - curly rust - rusty
dirt - dirty salt - salty
fun - funny sand - sandy
guilt - guilty silk - silky
hair - hairy sleep - sleepy
health - healthy smell - smelly
hill - hilly thirst - thirsty
hunger - hungry trend - trendy
luck - lucky wave - wavy
mess - messy wealth - wealthy

Do této kategorie patří často slovíčka spojená s počasím:

cloud - cloudy snow - snowy
fog - foggy sun - sunny
frost - frosty storm - stormy
rain - rainy wind - windy

-IVE

act - active expense - expensive
effect - effective addict - addictive

pozn.: některá přídavná jména potřebují příponu -ITIVE, např. sense - sensitive
pozn.: pro vytvoření záporu přídavných jmen končících příponou -IVE používáme často předponu IN-, např.: inactive, ineffective, inexpensive, insensitive


-ISH
Tato přípona má dvě základní použití.

V prvním jde o klasickou příponu pro vytvoření přídavného jména z podstatného jména:

child - childish self - selfish
fool - foolish style - stylish

Druhý případ použití je typický pro hovorovou angličtinu a vyjadřuje, že je něco "spíše" nebo "podobné" danému slovu.

European - Europeanish short - shortish
long - longish small - smallish
old - oldish young - youngish

Přípona -ISH se také často používá u barev - brownish , nebo například s časem - sixish

pozn.: dokonce se můžete v hovorové angličtině setkat se slovem ISH stojícím samostatně:

-Will I see you at six?
-Ish.
Znamená to, že se uvidíme spíš po šesté.

-How was the film?
-It was good. Ish.
Znamená to, že byl docela dobrý.


-ABLE
Příponou -ABLE se přídavné jméno nejčastěji tvoří ze slovesa (viz níže). Občas však i z podstatného jména.

Pozor!
Přípona -ABLE se vyslovuje əbəl, nikoli eɪbəl.
Více o výslovnosti této přípony se dočtete v samostatném článku ZDE.

comfort - comfortable
knowledge - knowledgeable
port - portable


-LIKE
Tato přípona se používá pro vyjádření podobnosti nebo přirovnání (like = jako):

business - businesslike child - childlike
cat - catlike ghost - ghostlike

-EN
Tuto příponu používáme u některých slov, pokud chceme vyjádřit, z čeho je něco vyrobeno.

wood - wooden gold - golden
wool - woolen lead - leaden

-FUL vs. -LESS

Přípony -FUL a -LESS jsou zde společně z jednoho prostého důvodu: velice často se váží se stejným kořenem a mají pak protikladný význam.

Přípona -FUL vyjadřuje, že je něčeho dostatek (full = plný).
Přípona -LESS vyjadřuje, že se něčeho nedostává (less = méně).

Pozor! Přípona -FUL se píše jen s jedním písmenem L. Sice vznikla a významově je velice blízko slovu FULL, ale jako přípona má jen jedno L.

care -careful careless
cheer -cheerful cheerless
colour -colourful colourless
doubt -doubtful doubtless
hope -hopeful hopeless
harm -harmful harmless
help -helpful helpless
meaning -meaningful meaningless
pain -painful painless
power -powerful powerless
tact -tactful tactless
thank -thankful thankless
thought -thoughtful thoughtless
use -useful useless

Ne vždy je však možno se stejným kořenem vázat obě tyto přípony. Občas je běžné použít jen jednu z nich, kdy použití druhé je nemožné nebo nepoužívané:

beauty -beautiful beautiless
change -changeful changeless
home -homefulhomeless
peace -peaceful peaceless
point -poinfulpointless
price -pricefulpriceless
skill -skilful skilless
stress -stressful stressless
success -successful successless
value -valuefulvalueless
wonder -wonderful wonderless

pozn.: U přídavných jmen končících příponou -FUL se používá pro zesílení slovo VERY, např. very helpful. U přídavných jmen končících příponou -LESS se VERY nepoužívá, volíme tedy například slovo COMPLETELY: completely harmless.


Přípona -NCE se mění na -NT

V prvním díle seriálu jsme si řekli, že z přídavného jména končícího příponou -NT vytvoříme podstatné jméno změnou koncovky na -NCE, popřípadě -NCY. Toto pravidlo platí pochopitelně i obráceně.

Pokud končí podstatné jméno příponou -NCE (-NCY), vytvoříme z něj přídavné jméno změnou přípony na -NT. Jelikož je tomuto tématu věnována již značná část předchozí kapitoly, uvedu zde jen několik příkladů:

arrogance - arrogant patience - patient
confidence - confident pregnancy - pregnant
fluency - fluent silence - silent
importance - important violence - violent


 

Přídavné jméno ze SLOVESA

Přídavné jméno lze tvořit také ze slovesa a to nejčastěji pomocí přípon -IVE, -ABLE, -IBLE, -ED, -ING, -ANT, -ENT, -ISH, -Y.


-IVE

act - active create - creative
attract - attractive select - selective

pozn.: někdy se musí kořen upravit: persuade - persuasive


-ANT / -ENT

please - pleasant persist - persistent
depend - dependent differ - different

pozn.: někdy se musí kořen upravit: obey - obedient


-Y

risk - risky scare - scary
sleep - sleepy stick - sticky

-ABLE

Tato přípona se často používá pro vyjádření schopnosti nebo možnosti něco udělat.

Pozor!
Ačkoli se samostatné slovo ABLE (schopen) čte eɪbəl, přípona -ABLE se čte əbəl (bez ɪ)!
Více o výslovnosti této přípony se dočtete v samostatném článku ZDE.

accept - acceptable manage - manageable
agree - agreeable move - moveable
avoid - avoidable notice - noticeable
break - breakable place - placeable
change - changeable profit - profitable
comfort - comfortable prove - provable
cure - curable rely - reliable
drink - drinkable suit - suitable
laugh - laughable tame - tameable
like - likeable tune - tuneable
love - loveable, lovable wash - washable

Pozor! jak jste si jistě všimli, některá slova si před příponou -ABLE ponechávají koncové E, jiná nikoli


-IBLE

Občas se místo přípony -ABLE (viz výše) můžeme také setkat s příponou -IBLE. Mají stejnou definici.
Do této kategorie často spadají slova, jejichž kořen končí na sykavku.

access - accessible flex - flexible
comprehend - comprehensible respond - responsible
convert - convertible sense - sensible


pozn.: u některých slov, končících příponou -IBLE, neexistuje samostatně jejich kořen, např. edible , illegible , possible , horrible , incredible , visible
pozn.: přídavná jména končící příponou -IBLE často tvoří protiklady přidáním přepodny IN- (IM-), nikoli UN-, např.:incomprehensible , inedible , inflexible , invisible , impossible


-ED vs. -ING

Přípony -ED a -ING jsou zde ve společné kategorii, neboť se často vážou na stejný kořen. Mají však pochopitelně značný rozdíl ve významu. Na těchto stránkách k tomuto problému naleznete samostatný článek ZDE, proto zde najdete jen krátký seznam nejčastějších slov.

amuse - amused amusing
annoy - annoyed annoying
bore - bored boring
confuse - confused confusing
excite - excited exciting
frighten - frightened frightening
satisfy - satisfied satisfying
surprise - surprised surprising
tire - tired tiring

pozn.: před příponou -ING se nezměkčuje -Y,
např. satisfy - satisfying
před příponou -ED se však koncovka -Y změkčuje,
např. satisfy - satisfied



ZÁVĚR druhé části

Díky prvnímu dílu našeho seriálu již umíme tvořit podstatná jména z jiných slovních druhů. V tomto článku jsme zjistili, jak vytvořit přídavné jméno ze slovesa a podstatného jména.
V dalších dílech našeho seriálu o příponách se dozvíme jak vytvářet slovesa a příslovce, ale také si připomeneme typické chyby v pravopisu (poznámka k pravopisu je také na konci prvního dílu).

 

Získané znalosti si můžete otestovat:
ZDE
(tvoření přídavných jmen z podstatných jmen)
ZDE
(tvoření přídavných jmen ze sloves)

 



Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (první část)

V tomto článku naleznete první část seriálu o příponách: úvod k tématu a tvoření podstatných jmen.
INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (třetí část)

V třetí části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o tvoření sloves a příslovcí.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (druhá část) 29 29050 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 8 lety