Help for English

Suffixes - přípony (druhá část)

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.11.2008

Druhá část seriálu o příponách: tvoření přídavných jmen.SUFFIXES – PŘÍPONY

Druhá část

první části našeho seriálu o příponách jsme si řekli, jak tvořit podstatná jména z různých slovních druhů. Nyní se řekneme něco o tvoření přídavných jmen.

Struktura článku je stejná jako v první části a i zde platí, že žluté žárovky TTT ukrývají nejen český překlad slov, ale občas i tipy, na co si dát pozor při psaní a čtení.

Tvoření přídavného jména

Přídavné jméno (adjective) je možno nejčastěji vytvořit z podstatného jména (noun) nebo slovesa (verb).

Přídavné jméno z PODSTATNÉHO JMÉNA

Nejprve si řekneme něco o tvoření přídavného jména z podstatného jména. Nejčastěji se tvoří za pomocí přípon -ous, -al, -ic, -ical, -ly, -y, -able, -like, -en, -ive, -ish, -ful a -less.

-OUS

advantage – advantageous TTT TTT fame – famous TTT
adventure – adventurous TTT fury – furious TTT TTT
courage – courageous TTT luxury – luxurious TTT TTT
danger – dangerous TTT mystery – mysterious TTT TTT
envy – envious TTT TTT poison – poisonous TTT

Pozn.: U některých slov končících příponou -ous neexistuje samostatně jejich kořenový tvar: curious TTT , enormous TTT , generous TTT , obvious TTT , precious TTT , serious TTT.

TIP: Přípona -ous se používá výhradně na konci přídavných jmen, ať jako přípona nebo zakončení slova. O jiný slovní druh se nikdy nejedná.

-AL

accident – accidental TTT music – musical TTT
centre – central TTT nation – national TTT TTT
clinic – clinical TTT nature – natural TTT TTT
comic – comical TTT option – optional TTT
culture – cultural TTT origin – original TTT
economy – economical TTT politics – political TTT TTT
education – educational TTT post – postal TTT
experiment – experimental TTT profession – professional TTT
industry – industrial TTT race – racial TTT

-IC

chaos – chaotic TTT TTT optimist – optimistic TTT
economy – economic TTT TTT metal – metallic TTT TTT
hero – heroic TTT pessimist – pessimistic TTT
history – historic TTT Y se mění na I)) poet – poetic TTT

Pozn.: Někdy se musí kořen upravit: real – realistic TTT , science – scientific TTT , sympathy – sympathetic TTT , tragedy – tragic TTT.

-ICAL

Podstatná jména končící na koncovku -y mají často příponu -ical (Y se změkčuje).

biology – biological TTT history – historical TTT
geography – geographical TTT philosophy – philosophical TTT
economy – economical TTT psychology – psychological TTT TTT TTT

Pozn.: Poslední dvě přípony, -ic a -ical, se častou pletou. Více si přečtěte v článku Pleteme si: -ic a -ical.

-LY

Tato přípona je nejčastěji spojována s tvorbou příslovcí. Jsou však i některá přídavná jména tvořená z podstatního jména pomocí přípony -ly.

cost – costly TTT like – likely TTT
coward – cowardly TTT love – lovely TTT
friend – friendly TTT man – manly TTT

Do této kategorie patří také často slova spojená s časem. Také mají přípony -ly a jsou to jak přídavná jména, tak i příslovce.

day – daily TTT TTT quarter – quarterly TTT
hour – hourly TTT week – weekly TTT
month – monthly TTT year – yearly TTT

-Y

blood – bloody TTT mud – muddy TTT TTT
bone – bony TTT noise – noisy TTT
curle – curly TTT rust – rusty TTT
dirt – dirty TTT salt – salty TTT
fun – funny TTT TTT sand – sandy TTT
guilt – guilty TTT silk – silky TTT
hair – hairy TTT sleep – sleepy TTT
health – healthy TTT smell – smelly TTT
hill – hilly TTT thirst – thirsty TTT
hunger – hungry TTT TTT trend – trendy TTT
luck – lucky TTT wave – wavy TTT
mess – messy TTT wealth – wealthy TTT

Do této kategorie patří často slovíčka spojená s počasím:

cloud – cloudy TTT snow – snowy TTT
fog – foggy TTT TTT sun – sunny TTT TTT
frost – frosty TTT storm – stormy TTT
rain – rainy TTT wind – windy TTT

-IVE

act – active TTT expense – expensive TTT
effect – effective TTT addict – addictive TTT

Pozn.: Některá přídavná jména potřebují příponu -itive, např. sense – sensitive TTT.

TIP: Pro vytvoření záporu přídavných jmen končících příponou -ive používáme často předponu in-, např.: inactive, ineffective, inexpensive, insensitive.

-ISH

Tato přípona má dvě základní použití. V prvním jde o klasickou příponu pro vytvoření přídavného jména z podstatného jmé­na:

child – childish TTT self – selfish TTT
fool – foolish TTT style – stylish TTT

Druhý případ použití je typický pro hovorovou angličtinu a vyjadřuje, že je něco “spíše” nebo “podobné” danému slovu.

European – Europeanish TTT short – shortish TTT
long – longish TTT small – smallish TTT
old – oldish TTT young – youngish TTT

Přípona -ish se také často používá v hovorové angličtině u barev – brownish TTT , nebo například s časem – sixish TTT. Kdy nejsme schopni být úplně “přesní”, ať už jde o udání času nebo popis barvy.

  • Will I see you at six? – Sixish. TTT

-ABLE

Příponou -able se přídavné jméno nejčastěji tvoří ze slovesa (viz níže). Občas však i z podstatné­ho jména.

Pozor! Přípona -able se vyslovuje /əbəl/, nikoli /eɪbəl/ (více zde)

comfort – comfortable TTT knowledge – knowledgeable TTT TTT
port – portable TTT  

-LIKE

Tato přípona se používá pro vyjádření podobnosti nebo přirovnání (like = jako):

business – businesslike TTT child – childlike TTT
cat – catlike TTT ghost – ghostlike TTT

-EN

Tuto příponu používáme u některých slov, pokud chceme vyjádřit, z čeho je něco vyrobeno.

wood – wooden TTT gold – golden TTT
wool – woolen TTT TTT lead – leaden TTT

-FUL vs. -LESS

Přípony přídavných jmen -ful a -less si představíme společně, protože se často vážou se stejným kořenem slova a mají pak protikladný význam.

  • přípona -ful vyjadřuje, že je něčeho dostatek (full = plný).
  • přípona -less vyjadřuje, že se něčeho nedostává (less = méně).

Pozor! Přípona -ful se píše jen s jedním písmenem L a vyslovuje se /fəl/, nikoli /fʊl/. Více v článku Záludná přípona -FUL.

care – careful TTT careless TTT
change – changeful TTT changeless TTT
cheer – cheerful TTT cheerless TTT
colour – colourful TTT colourless TTT
doubt TTT – doubtful TTT TTT doubtless TTT TTT
hope – hopeful TTT hopeless TTT
harm – harmful TTT harmless TTT
help – helpful TTT helpless TTT
meaning – meaningful TTT meaningless TTT
pain – painful TTT painless TTT
power – powerful TTT powerless TTT
stress – stressful TTT stressless TTT
tact – tactful TTT tactless TTT
thank – thankful TTT thankless TTT
thought – thoughtful TTT thoughtless TTT
use – useful TTT useless TTT

Ne vždy je však možno se stejným kořenem vázat obě tyto přípony. Občas je běžné použít jen jednu z nich, kdy použití druhé je nemožné nebo nepoužívané:

beauty – beautiful TTT beautiless
home – homeful homeless TTT
peace – peaceful TTT peaceless
point – poinful pointless TTT
price – priceful priceless TTT
skill – skilful TTT TTT skilless
success – successful TTT successless
value – valueful valueless TTT
wonder – wonderful TTT wonderless

Pozn.: U přídavných jmen končících příponou -ful se používá pro zesílení slovo very, např. very helpful. U přídavných jmen končících příponou -less se very nepoužívá, volíme tedy například slovo completely, např. completely harmless.

Přípona -NCE se mění na -NT

prvním díle seriálu jsme si řekli, že z přídavného jména končícího na -nt vytvoříme podstatné jméno změnou koncovky na -nce (případně -ncy). Toto pravidlo platí pochopitelně i obráceně.

Pokud končí podstatné jméno na -nce (-ncy), vytvoříme z něj přídavné jméno změnou na -nt. Jelikož je tomuto tématu věnována již značná část předchozí kapitoly, uvedeme zde jen několik příkladů:

arrogance – arrogant TTT patience – patient TTT
confidence – confident TTT pregnancy – pregnant TTT
fluency – fluent TTT silence – silent TTT
importance – important TTT violence – violent TTT

Přídavné jméno ze SLOVESA

Přídavné jméno lze tvořit také ze slovesa a to nejčastěji pomocí přípon -ive, -able, -ible, -ed, -ing, -ant, -ent, -ish a -y.

-IVE

act – active TTT create – creative TTT
attract – attractive TTT select – selective TTT

Pozn.: Někdy se musí kořen upravit: persuade – persuasive TTT.

-ANT / -ENT

please – pleasant TTT persist – persistent TTT
depend – dependent TTT differ – different TTT

Pozn.: Někdy se musí kořen upravit: obey – obedient TTT.

-Y

risk – risky TTT scare – scary TTT
sleep – sleepy TTT stick – sticky TTT

-ABLE (vyslovujeme /əbəl/, nikoli /eɪbl/)

Tato přípona se často používá pro vyjádření schopnosti nebo možnosti něco udělat.

Pozor! Ačkoli se samostatné slovo able (schopen) vyslovujeme /eɪbəl/, přípona -able se čte /əbəl/ (bez /ɪ/).

Pozn.: Více o si přečtěte v článku Záludná přípona -ABLE.

accept – acceptable TTT manage – manageable TTT TTT
agree – agreeable TTT TTT move – moveable TTT TTT
avoid – avoidable TTT notice – noticeable TTT TTT
break – breakable TTT place – placeable TTT TTT
change – changeable TTT TTT profit – profitable TTT
comfort – comfortable TTT prove – provable TTT TTT
cure – curable TTT TTT rely – reliable TTT TTT
drink – drinkable TTT suit – suitable TTT
laugh – laughable TTT tame – tameable TTT TTT
like – likeable TTT TTT tune – tuneable TTT TTT
love – loveable, lovable TTT wash – washable TTT

Pozn.: Jak jste si možná všimli, některá slova si před příponou -able ponechávají koncové E, jiná nikoli.

-IBLE

Občas se místo přípony -able můžeme také setkat s příponou -ible. Mají stejnou definici. Do této kategorie často spadají slova, jejichž kořen končí na sykavku.

access – accessible TTT flex – flexible TTT
comprehend – comprehensible TTT TTT respond – responsible TTT TTT
convert – convertible TTT sense – sensible TTT TTT

Pozn.: U některých slov končících na -ible nejde o příponu (neexistuje totiž jejich kořen), např. edible TTT , illegible TTT , possible TTT , horrible TTT , incredible TTT , visible TTT.

Pozn.: Přídavná jména končící na -ible často tvoří protiklady přidáním přepodny in- (případně im-), např.incompre­hensible TTT , inedible TTT , inflexible TTT , invisible TTT , impossible TTT.

-ED vs. -ING

Přípony -ed a -ing jsou zde ve společné kategorii, neboť se často vážou na stejný kořen. Mají však pochopitelně značný rozdíl ve významu. Na těchto stránkách k tomuto problému naleznete samostatný článek Pleteme si: Bored or Boring?, proto zde najdete jen krátký seznam nejčastějších slov.

amuse amused TTT amusing TTT
annoy annoyed TTT annoying TTT
bore bored TTT boring TTT
confuse confused TTT confusing TTT
excite excited TTT exciting TTT
frighten frightened TTT frightening TTT
satisfy satisfied TTT satisfying TTT
surprise surprised TTT surprising TTT
tire tired TTT tiring TTT

Poznámka k pravopisu:

Před příponou -ing se y nikdy nezměkčuje

  • satisfy – satisfying

Před příponou -ed se však koncovka y změkčuje, pokud je před ní souhláska, a nezměkčuje, pokud je před ní samohláska

  • satisfy – satisfied
  • annoy – annoyed

Závěr druhé části

Díky prvnímu dílu našeho seriálu již umíme tvořit podstatná jména z jiných slovních druhů. V tomto článku jsme zjistili, jak vytvořit přídavné jméno ze slovesa a podstatného jména.

V dalších dílech našeho seriálu o příponách se dozvíme jak vytvářet slovesa a příslovce, ale také si připomeneme typické chyby v pravopisu (poznámka k pravopisu je také na konci prvního dílu).

Získané znalosti si můžete otestovat zde (tvoření přídavných jmen z podstatných jmen) a zde (tvoření přídavných jmen ze sloves).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Suffixes - přípony (čtvrtá část)

V poslední části našeho seriálu o příponách si řekneme něco o častých problémech a chybách v pravopisu a výslovnosti, a také o různých kombinacích předpon a přípon.
INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) #1

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.
INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) #3

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření přídavných jmen z podstatných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Suffixes - přípony (druhá část) 15 30366 Od MonasMoon poslední příspěvek
před 9 lety