Suffixes - přípony (druhá část)

Vydáno dne 06.11.2008

Druhá část seriálu o příponách: tvoření přídavných jmen.SUFFIXES – PŘÍPONY

Druhá část

první části našeho seriálu o příponách jsme si řekli, jak tvořit podstatná jména z různých slovních druhů. Nyní se řekneme něco o tvoření přídavných jmen.

Struktura článku je stejná jako v první části a i zde platí, že žluté žárovky TTT *1 ukrývají nejen český překlad slov, ale občas i tipy, na co si dát pozor při psaní a čtení.

Tvoření přídavného jména

Přídavné jméno (adjective) je možno nejčastěji vytvořit z podstatného jména (noun) nebo slovesa (verb).

Přídavné jméno z PODSTATNÉHO JMÉNA

Nejprve si řekneme něco o tvoření přídavného jména z podstatného jména. Nejčastěji se tvoří za pomocí přípon -ous, -al, -ic, -ical, -ly, -y, -able, -like, -en, -ive, -ish, -ful a -less.

-OUS

advantage – advantageous TTT *2 TTT *3 fame – famous TTT *4
adventure – adventurous TTT *5 fury – furious TTT *6 TTT *7
courage – courageous TTT *8 luxury – luxurious TTT *9 TTT *10
danger – dangerous TTT *11 mystery – mysterious TTT *12 TTT *13
envy – envious TTT *14 TTT *15 poison – poisonous TTT *16

Pozn.: U některých slov končících příponou -ous neexistuje samostatně jejich kořenový tvar: curious TTT *17 , enormous TTT *18 , generous TTT *19 , obvious TTT *20 , precious TTT *21 , serious TTT *22.

TIP: Přípona -ous se používá výhradně na konci přídavných jmen, ať jako přípona nebo zakončení slova. O jiný slovní druh se nikdy nejedná.

-AL

accident – accidental TTT *23 music – musical TTT *24
centre – central TTT *25 nation – national TTT *26 TTT *27
clinic – clinical TTT *28 nature – natural TTT *29 TTT *30
comic – comical TTT *31 option – optional TTT *32
culture – cultural TTT *33 origin – original TTT *34
economy – economical TTT *35 politics – political TTT *36 TTT *37
education – educational TTT *38 post – postal TTT *39
experiment – experimental TTT *40 profession – professional TTT *41
industry – industrial TTT *42 race – racial TTT *43

-IC

chaos – chaotic TTT *44 TTT *45 optimist – optimistic TTT *46
economy – economic TTT *47 TTT *48 metal – metallic TTT *49 TTT *50
hero – heroic TTT *51 pessimist – pessimistic TTT *52
history – historic TTT *53 Y se mění na I)) poet – poetic TTT *54

Pozn.: Někdy se musí kořen upravit: real – realistic TTT *55 , science – scientific TTT *56 , sympathy – sympathetic TTT *57 , tragedy – tragic TTT *58.

-ICAL

Podstatná jména končící na koncovku -y mají často příponu -ical (Y se změkčuje).

biology – biological TTT *59 history – historical TTT *60
geography – geographical TTT *61 philosophy – philosophical TTT *62
economy – economical TTT *63 psychology – psychological TTT *64 TTT *65 TTT *66

Pozn.: Poslední dvě přípony, -ic a -ical, se častou pletou. Více si přečtěte v článku Pleteme si: -ic a -ical.

-LY

Tato přípona je nejčastěji spojována s tvorbou příslovcí. Jsou však i některá přídavná jména tvořená z podstatního jména pomocí přípony -ly.

cost – costly TTT *67 like – likely TTT *68
coward – cowardly TTT *69 love – lovely TTT *70
friend – friendly TTT *71 man – manly TTT *72

Do této kategorie patří také často slova spojená s časem. Také mají přípony -ly a jsou to jak přídavná jména, tak i příslovce.

day – daily TTT *73 TTT *74 quarter – quarterly TTT *75
hour – hourly TTT *76 week – weekly TTT *77
month – monthly TTT *78 year – yearly TTT *79

Pozn.: Mnohem více slov najdete v samostatném článku Přídavná jména s koncovkou -LY.

-Y

blood – bloody TTT *80 mud – muddy TTT *81 TTT *82
bone – bony TTT *83 noise – noisy TTT *84
curle – curly TTT *85 rust – rusty TTT *86
dirt – dirty TTT *87 salt – salty TTT *88
fun – funny TTT *89 TTT *90 sand – sandy TTT *91
guilt – guilty TTT *92 silk – silky TTT *93
hair – hairy TTT *94 sleep – sleepy TTT *95
health – healthy TTT *96 smell – smelly TTT *97
hill – hilly TTT *98 thirst – thirsty TTT *99
hunger – hungry TTT *100 TTT *101 trend – trendy TTT *102
luck – lucky TTT *103 wave – wavy TTT *104
mess – messy TTT *105 wealth – wealthy TTT *106

Do této kategorie patří často slovíčka spojená s počasím:

cloud – cloudy TTT *107 snow – snowy TTT *108
fog – foggy TTT *109 TTT *110 sun – sunny TTT *111 TTT *112
frost – frosty TTT *113 storm – stormy TTT *114
rain – rainy TTT *115 wind – windy TTT *116

-IVE

act – active TTT *117 expense – expensive TTT *118
effect – effective TTT *119 addict – addictive TTT *120

Pozn.: Některá přídavná jména potřebují příponu -itive, např. sense – sensitive TTT *121.

TIP: Pro vytvoření záporu přídavných jmen končících příponou -ive používáme často předponu in-, např.: inactive, ineffective, inexpensive, insensitive.

-ISH

Tato přípona má dvě základní použití. V prvním jde o klasickou příponu pro vytvoření přídavného jména z podstatného jmé­na:

child – childish TTT *122 self – selfish TTT *123
fool – foolish TTT *124 style – stylish TTT *125

Druhý případ použití je typický pro hovorovou angličtinu a vyjadřuje, že je něco “spíše” nebo “podobné” danému slovu.

European – Europeanish TTT *126 short – shortish TTT *127
long – longish TTT *128 small – smallish TTT *129
old – oldish TTT *130 young – youngish TTT *131

Přípona -ish se také často používá v hovorové angličtině u barev – brownish TTT *132 , nebo například s časem – sixish TTT *133. Kdy nejsme schopni být úplně “přesní”, ať už jde o udání času nebo popis barvy.

 • Will I see you at six? – Sixish. TTT *134

Více v článku -ISH (přípona i slovo).

-ABLE

Příponou -able se přídavné jméno nejčastěji tvoří ze slovesa (viz níže). Občas však i z podstatné­ho jména.

Pozor! Přípona -able se vyslovuje /əbəl/, nikoli /eɪbəl/ (více zde)

comfort – comfortable TTT *135 knowledge – knowledgeable TTT *136 TTT *137
port – portable TTT *138  

-LIKE

Tato přípona se používá pro vyjádření podobnosti nebo přirovnání (like = jako):

business – businesslike TTT *139 child – childlike TTT *140
cat – catlike TTT *141 ghost – ghostlike TTT *142

-EN

Tuto příponu používáme u některých slov, pokud chceme vyjádřit, z čeho je něco vyrobeno.

wood – wooden TTT *143 gold – golden TTT *144
wool – woolen TTT *145 TTT *146 lead – leaden TTT *147

-FUL vs. -LESS

Přípony přídavných jmen -ful a -less si představíme společně, protože se často vážou se stejným kořenem slova a mají pak protikladný význam.

Pozor! Přípona -ful se píše jen s jedním písmenem L a vyslovuje se /fəl/, nikoli /fʊl/. Více v článku Záludná přípona -FUL.

care – careful TTT *148 careless TTT *149
change – changeful TTT *150 changeless TTT *151
cheer – cheerful TTT *152 cheerless TTT *153
colour – colourful TTT *154 colourless TTT *155
doubt TTT *156 – doubtful TTT *157 TTT *158 doubtless TTT *159 TTT *160
hope – hopeful TTT *161 hopeless TTT *162
harm – harmful TTT *163 harmless TTT *164
help – helpful TTT *165 helpless TTT *166
meaning – meaningful TTT *167 meaningless TTT *168
pain – painful TTT *169 painless TTT *170
power – powerful TTT *171 powerless TTT *172
stress – stressful TTT *173 stressless TTT *174
tact – tactful TTT *175 tactless TTT *176
thank – thankful TTT *177 thankless TTT *178
thought – thoughtful TTT *179 thoughtless TTT *180
use – useful TTT *181 useless TTT *182

Ne vždy je však možno se stejným kořenem vázat obě tyto přípony. Občas je běžné použít jen jednu z nich, kdy použití druhé je nemožné nebo nepoužívané:

beauty – beautiful TTT *183 beautiless
home – homeful homeless TTT *184
peace – peaceful TTT *185 peaceless
point – poinful pointless TTT *186
price – priceful priceless TTT *187
skill – skilful TTT *188 TTT *189 skilless
success – successful TTT *190 successless
value – valueful valueless TTT *191
wonder – wonderful TTT *192 wonderless

Pozn.: U přídavných jmen končících příponou -ful se používá pro zesílení slovo very, např. very helpful. U přídavných jmen končících příponou -less se very nepoužívá, volíme tedy například slovo completely, např. completely harmless.

Přípona -NCE se mění na -NT

prvním díle seriálu jsme si řekli, že z přídavného jména končícího na -nt vytvoříme podstatné jméno změnou koncovky na -nce (případně -ncy). Toto pravidlo platí pochopitelně i obráceně.

Pokud končí podstatné jméno na -nce (-ncy), vytvoříme z něj přídavné jméno změnou na -nt. Jelikož je tomuto tématu věnována již značná část předchozí kapitoly, uvedeme zde jen několik příkladů:

arrogance – arrogant TTT *193 patience – patient TTT *194
confidence – confident TTT *195 pregnancy – pregnant TTT *196
fluency – fluent TTT *197 silence – silent TTT *198
importance – important TTT *199 violence – violent TTT *200

Přídavné jméno ze SLOVESA

Přídavné jméno lze tvořit také ze slovesa a to nejčastěji pomocí přípon -ive, -able, -ible, -ed, -ing, -ant, -ent, -ish a -y.

-IVE

act – active TTT *201 create – creative TTT *202
attract – attractive TTT *203 select – selective TTT *204

Pozn.: Někdy se musí kořen upravit: persuade – persuasive TTT *205.

-ANT / -ENT

please – pleasant TTT *206 persist – persistent TTT *207
depend – dependent TTT *208 differ – different TTT *209

Pozn.: Někdy se musí kořen upravit: obey – obedient TTT *210.

-Y

risk – risky TTT *211 scare – scary TTT *212
sleep – sleepy TTT *213 stick – sticky TTT *214

-ABLE (vyslovujeme /əbəl/, nikoli /eɪbl/)

Tato přípona se často používá pro vyjádření schopnosti nebo možnosti něco udělat.

Pozor! Ačkoli se samostatné slovo able (schopen) vyslovujeme /eɪbəl/, přípona -able se čte /əbəl/ (bez /ɪ/).

Pozn.: Více o si přečtěte v článku Záludná přípona -ABLE.

accept – acceptable TTT *215 manage – manageable TTT *216 TTT *217
agree – agreeable TTT *218 TTT *219 move – moveable TTT *220 TTT *221
avoid – avoidable TTT *222 notice – noticeable TTT *223 TTT *224
break – breakable TTT *225 place – placeable TTT *226 TTT *227
change – changeable TTT *228 TTT *229 profit – profitable TTT *230
comfort – comfortable TTT *231 prove – provable TTT *232 TTT *233
cure – curable TTT *234 TTT *235 rely – reliable TTT *236 TTT *237
drink – drinkable TTT *238 suit – suitable TTT *239
laugh – laughable TTT *240 tame – tameable TTT *241 TTT *242
like – likeable TTT *243 TTT *244 tune – tuneable TTT *245 TTT *246
love – loveable, lovable TTT *247 wash – washable TTT *248

Pozn.: Jak jste si možná všimli, některá slova si před příponou -able ponechávají koncové E, jiná nikoli.

-IBLE

Občas se místo přípony -able můžeme také setkat s příponou -ible. Mají stejnou definici. Do této kategorie často spadají slova, jejichž kořen končí na sykavku.

access – accessible TTT *249 flex – flexible TTT *250
comprehend – comprehensible TTT *251 TTT *252 respond – responsible TTT *253 TTT *254
convert – convertible TTT *255 sense – sensible TTT *256 TTT *257

Pozn.: U některých slov končících na -ible nejde o příponu (neexistuje totiž jejich kořen), např. edible TTT *258 , illegible TTT *259 , possible TTT *260 , horrible TTT *261 , incredible TTT *262 , visible TTT *263.

Pozn.: Přídavná jména končící na -ible často tvoří protiklady přidáním přepodny in- (případně im-), např.incompre­hensible TTT *264 , inedible TTT *265 , inflexible TTT *266 , invisible TTT *267 , impossible TTT *268.

-ED vs. -ING

Přípony -ed a -ing jsou zde ve společné kategorii, neboť se často vážou na stejný kořen. Mají však pochopitelně značný rozdíl ve významu. Na těchto stránkách k tomuto problému naleznete samostatný článek Pleteme si: Bored or Boring?, proto zde najdete jen krátký seznam nejčastějších slov.

amuse amused TTT *269 amusing TTT *270
annoy annoyed TTT *271 annoying TTT *272
bore bored TTT *273 boring TTT *274
confuse confused TTT *275 confusing TTT *276
excite excited TTT *277 exciting TTT *278
frighten frightened TTT *279 frightening TTT *280
satisfy satisfied TTT *281 satisfying TTT *282
surprise surprised TTT *283 surprising TTT *284
tire tired TTT *285 tiring TTT *286

Poznámka k pravopisu:

Před příponou -ing se y nikdy nezměkčuje

 • satisfy – satisfying

Před příponou -ed se však koncovka y změkčuje, pokud je před ní souhláska, a nezměkčuje, pokud je před ní samohláska

 • satisfy – satisfied
 • annoy – annoyed

Závěr druhé části

Díky prvnímu dílu našeho seriálu již umíme tvořit podstatná jména z jiných slovních druhů. V tomto článku jsme zjistili, jak vytvořit přídavné jméno ze slovesa a podstatného jména.

V dalších dílech našeho seriálu o příponách se dozvíme jak vytvářet slovesa a příslovce, ale také si připomeneme typické chyby v pravopisu (poznámka k pravopisu je také na konci prvního dílu).

Získané znalosti si můžete otestovat zde (tvoření přídavných jmen z podstatných jmen) a zde (tvoření přídavných jmen ze sloves).

Překlad:
 1. toto je jedna z nich
 2. výhodný
 3. nevynechává se E – advantagEous
 4. slavný
 5. dobrodružný
 6. zuřivý
 7. Y se mění na I
 8. odvážný
 9. luxusní
 10. Y se mění na I
 11. nebezpečný
 12. záhadný
 13. Y se mění na I
 14. závistivý
 15. Y se mění na I
 16. jedovatý
 17. zvědavý
 18. enormní, obrovský
 19. štědrý
 20. zjevný, očividný
 21. drahý, drahocenný, vzácný
 22. vážný
 23. náhodný, nahodilý
 24. hudební
 25. centrální
 26. národní
 27. pozor na rozdíl ve výslovnosti!
 28. klinický
 29. přirozený, přírodní
 30. pozor na rozdíl ve výslovnosti!
 31. komický
 32. dobrovolný, volitelný
 33. kulturní, osvětový
 34. původní, originální
 35. ekonomický, úsporný
 36. politický
 37. vypadává kosové S
 38. vzdělávací
 39. poštovní
 40. pokusný
 41. odborný, profesionální
 42. průmyslový
 43. rasový
 44. chaotický
 45. S se mění na T
 46. optimistický
 47. ekonomický
 48. Y se mění na I
 49. kovový
 50. zdvojuje se L
 51. hrdinský
 52. pesimistický
 53. historický
 54. poetický
 55. realistický
 56. vědecký
 57. soucitný
 58. tragický
 59. biologický
 60. historický
 61. zeměpisný
 62. filozofický
 63. ekonomický
 64. psychologický
 65. počáteční P se nevyslovuje
 66. Y se mění na I
 67. drahý, nákladný
 68. pravděpodobný
 69. zbabělý
 70. roztomilý, půvabný
 71. přátelský
 72. mužný
 73. denní / denně
 74. Y se mění na I
 75. čtvrtletní / čtvrtletně
 76. hodinový / hodinově
 77. týdenní /týdenně
 78. měsíční / měsíčně
 79. roční / ročně
 80. krvavý
 81. blátivý
 82. zdvojuje se D
 83. kostnatý
 84. hlučný
 85. kudrnatý
 86. rezavý
 87. špinavý
 88. slaný
 89. legrační
 90. zdvojuje se N
 91. písčitý
 92. vinen, vinný
 93. hedvábný
 94. vlasatý, chlupatý
 95. ospalý
 96. zdravý
 97. smradlavý
 98. kopcovitý
 99. žíznivý
 100. hladový
 101. vynechává se E
 102. módní
 103. šťastný (ve smyslu <strong>mít štěstí</strong>)
 104. vlnitý
 105. nepořádný
 106. zámožný
 107. zamrečený, zatažený, zataženo
 108. sněhový
 109. mlhavý mlhavo
 110. zdvojuje se G
 111. slunečný, slunečno
 112. zdvojuje se N
 113. mrazivý
 114. bouřkový, rozbouřený, bouřlivý
 115. deštivý, deštivo
 116. větrný, větrno
 117. aktivní
 118. drahý
 119. efektivní
 120. návykový
 121. citlivý
 122. dětský
 123. sobecký
 124. pošetilý, bláznivý
 125. stylový
 126. jako evropský (možná není Evropan, ale vypadá evropsky)
 127. spíše kratší/krátký
 128. spíše dlouhý/delší
 129. spíše menší/malý
 130. spíše starý/starší
 131. spíše mladší/mladý
 132. nahnědlý, spíš hnědý
 133. něco kolem šesté (spíš po šesté)
 134. Uvidíme se v šest? – Kolem šestý.
 135. pohodlný
 136. znalý
 137. nevynechává se koncové E – knowledgEAble
 138. přenosný
 139. věcný, systematický
 140. dětinský, dětský (připomínající dítě)
 141. kočičí, kradmý (připomínající kočku)
 142. připomínající ducha
 143. dřevěný
 144. zlatý
 145. vlněný
 146. woolen (AmE) / woollen (BrE)
 147. olověný
 148. pečlivý, opatrný
 149. neopatrný, lhostejný
 150. proměnlivý, vrtkavý
 151. neměnný
 152. veselý
 153. neveselý
 154. barevný
 155. bezbarvý
 156. B se nevyslovuje
 157. pochybný
 158. B se nevyslovuje
 159. nepochybný
 160. B se nevyslovuje
 161. nadějný
 162. beznadějný
 163. škodlivý
 164. neškodný
 165. nápomocný, užitečný
 166. bezradný, bezmocný
 167. smysluplný, významný
 168. bezvýznamný
 169. bolestivý
 170. bezbolestný
 171. mocný, silný
 172. bezmocný
 173. stresující
 174. bez stresu
 175. taktní
 176. netaktní
 177. vděčný
 178. nevděčný
 179. laskavý, pozorný, pečlivý, ohleduplný
 180. bezohledný, nešetrný, nedbalý
 181. užitečný
 182. zbytečný, nepoužitelný
 183. krásný
 184. bez domova
 185. pokojný, klidný
 186. nesmyslný, zbytečný
 187. pozor na překlad! neocenitelný (bezcenný je valueless nebo worthless)
 188. dovedný
 189. skillful (AmE) / skilful (BrE)
 190. úspěšný
 191. bezcenný
 192. báječný
 193. arogantní
 194. trpělivý
 195. jistý, sebejistý
 196. těhotná
 197. plynulý, plynný
 198. tichý
 199. důležitý
 200. násilný
 201. aktivní
 202. kreativní, tvůrčí
 203. atraktivní
 204. vybíravý
 205. přesvědčivý
 206. příjemný
 207. trvalý, stálý
 208. závislý
 209. rozdílný
 210. poslušný
 211. riskantní
 212. děsivý
 213. ospalý
 214. lepkavý
 215. akceptovatelný
 216. zvládnutelný
 217. nevynechává se koncové E – managEAble
 218. svolný, souhlasící
 219. nevynechává se koncové E – agreEAble
 220. pohyblivý
 221. nevynechává se koncové E – movEAble
 222. vyhnutelný
 223. nápadný, patrný
 224. evynechává se koncové E – noticEAble
 225. rozbitný
 226. umístitelný
 227. nevynechává se koncové E – placEAble
 228. proměnlivý, měnitelný
 229. nevynechává se koncové E – changEAble
 230. ziskový, výnosný
 231. pohodlný
 232. prokazatelný
 233. mizí koncové E
 234. vyléčitelný
 235. mizí koncové E
 236. spolehlivý
 237. Y se mění na I
 238. pitný
 239. vhodný
 240. směšný
 241. ochočitelný
 242. nevynechává se koncové E – tamEAble
 243. sympatický
 244. likEAble (BrE) / likAble (AmE)
 245. naladitelný
 246. nevynechává se koncové E – tunEAble
 247. líbezný
 248. umyvatelný
 249. přístupný
 250. flexibilní
 251. srozumitelný, pochopitelný
 252. vynechává se koncové D
 253. zodpovědný
 254. vynechává se koncové D
 255. zaměnitelný, přeměnitelný
 256. rozumný
 257. mizí koncové E
 258. jedlý
 259. nečitelný
 260. možný
 261. hrozný
 262. neuvěřitelný
 263. viditelný
 264. nesrozumitelný
 265. nejedlý
 266. neflexibilní
 267. neviditelný
 268. nemožný
 269. pobaven
 270. zábavný
 271. otráven
 272. otravný
 273. znuděný
 274. nudný
 275. zmatený
 276. matoucí
 277. nadšený
 278. vzrušující
 279. vystrašený
 280. děsivý
 281. spokojen
 282. uspokojující
 283. překvapený
 284. překvapující
 285. unavený
 286. únavný
Přepis bublinkové nápovědy: