Help for English

Slovesa s příponou -EN

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.01.2022

Přehled sloves s příponou -EN, která vyjadřují změnu stavu, stupně či intenzity.Slovesa s příponou -EN

Slovesa s příponou -en vyjadřují změnu stavu, či spíše stupně nebo intenzity. Nejčastěji se tvoří z přídavného jména:

blackblacken – zčernat
widewiden – rozšířit (se)

Někdy je musíme vytvořit z podstatného jména, ne z přídavného:

strongstrengthstrengthen – zesílit, posílit (nikoliv strong → strongen)
highheightheighten – zvýšit, zvednout

Z takto vytvořených sloves lze vytvářet opět zpátky přídavná jména pomocí koncovek -ed nebo -ing.

whitewhitenwhitened – vybělený
whitewhitenwhitening – bělící

Uvedeme si tři skupiny těchto sloves, kde jsou slova rozdělená podle úrovně. V první skupině jsou ta základnější, ve druhé jsou slovesa pro středně pokročilé, v poslední potom ta nejpokročilejší. Pod každou skupinou naleznete příklady použití.

Pro méně pokročilé

blacken/'blækən TTT *1 brighten/'braɪtn­/ TTT *2 broaden/'brɔ:dn TTT *3
darken/'dɑ:kən TTT *4 deepen/'di:pən TTT *5 harden/'hɑ:dn/ TTT *6
lengthen/'leŋθə­n/ TTT *7 lighten/'laɪtn TTT *8 shorten/'ʃɔ:tn/ TTT *9
soften/'sɒfn/ TTT *10 strengthen/'streŋ­θn/ TTT *11 thicken/'θɪkən/ TTT *12
weaken/'wi:kən TTT *13 whiten/'waɪtn/ TTT *14 widen/'waɪdn/ TTT *15

You could see where the fire blackened the ground. TTT *16
His eyes brightened when we started talking about our trip. TTT *17
You need to broaden the topic a little. Your essay is too short. TTT *18
The sky darkened as the end of the day approached. TTT *19
Our friendship was deepening every day and I didn't want to say anything that could jeopardize it. TTT *20
‘I won't listen to this!’ his voice hardened. TTT *21
These trousers are too long. I'll need to have them shortened. TTT *22
Our mood lightened. Everything was going to be alright, it seemed. TTT *23
I decided to shorten the trip by a few days. TTT *24
Wait for the butter to soften in room temperature. TTT *25
We need to strengthen our position on the market. TTT *26
The sauce will thicken if you let it cool slightly. TTT *27
Her illness had weakened her so she spent most of the day resting. TTT *28
You can choose from a variety of whitening toothpastes. TTT *29
His smile widened when he saw me. TTT *30  

Pro středně pokročilé

fatten/'fætn/ TTT *31 flatten/'flætn/ TTT *32 freshen/'freʃ­n/ TTT *33
frighten/'fraɪtn­/ TTT *34 heighten/'haɪtn TTT *35 loosen/'lu:sn/ TTT *36
moisten/'mɔɪsn/ TTT *37 quicken/'kwɪkən TTT *38 quieten/'kwaɪətn­/ TTT *39
redden/'redn/ TTT *40 roughen/'rʌfn/ TTT *41 sadden/'sædn/ TTT *42
sharpen/'ʃɑ:pən TTT *43 straighten/'streɪt­n/ TTT *44 sweeten/'swi:tn TTT *45
tighten/'taɪtn TTT *46 toughen/'tʌfn/ TTT *47 worsen/'wɜ:sn/ TTT *48

My grandparents fattened a pig every year and then at Christmas we would all eat it. TTT *49
The website shows exercises to flatten the stomach. TTT *50
The thunderstorm freshened the air. TTT *51
The noise frightened me! TTT *52
The assassination heightened the tension between the two countries. TTT *53
The atmosphere slowly loosened up and everyone started having fun. TTT *54
She stopped to moisten her lips and then went on talking. TTT *55
My pulse quickened. TTT *56
The storm finally quietened down and it stopped raining. TTT *57
There were tears in her reddened eyes. TTT *58
Tree bark usually roughens with age. TTT *59
He was saddened over the death of his mother. TTT *60
This crayon needs sharpening. TTT *61
You can straighten your hair with a hair straightener. TTT *62
I bought some sweetened whipped cream. Do you want some in your coffee? TTT *63
Please check that the bolts are tightened properly. TTT *64
Our school should toughen up the rules on bullying. TTT *65
I know you love your cat, but your allergies are only going to worsen if he stays. TTT *66  

Pro pokročilé

awaken/ə'weɪkən­/ TTT *67 coarsen/'kɔ:sn/ TTT *68 dampen/'dæmpən TTT *69
deaden/'dedn/ TTT *70 deafen/'defn/ TTT *71 embolden/ɪm'bəʊld­ən/ TTT *72
hasten/'heɪsn/ TTT *73 hearten/'hɑ:tn/ TTT *74 christen/'krɪsn/ TTT *75
lessen/'lesn/ TTT *76 liken/'laɪkən TTT *77 liven up/ˌlaɪvn'ʌp TTT *78
madden/'mædn/ TTT *79 neaten/'ni:tn/ TTT *80 ripen/'raɪpən TTT *81
slacken/'slækən TTT *82 smarten up/ˌsmɑ:tn'ʌp­/ TTT *83 stiffen/'stɪfn/ TTT *84

The dwarves in the mines of Moria dug too deep and awakened something ancient and terrible. TTT *85
The long war coarsened the people. TTT *86
We won't let the rain dampen our spirits. TTT *87
They gave him some morphine to deaden the pain. TTT *88
My heart stopped when I heard the deafening scream from downstairs. TTT *89
The coach tried to embolden his team before the match. TTT *90
It will take a few weeks and not much can be done to hasten the process. TTT *91
We heard the heartening news that everyone was alright. TTT *92
The priest refused to christen Angela's baby because she wasn't married. TTT *93
Using contraception will lessen the risk of an unwanted pregnancy. TTT *94
The speaker likened the situation to driving on an icy road. TTT *95
I'm going to put up some posters in my room to liven it up a little. TTT *96
Last night's football game was maddeningly boring. TTT *97
He didn't bother to neaten his hair before he ran out of the door. TTT *98
She ate all the tomatoes before they could fully ripen. TTT *99
The wind was slackening but it kept on raining heavily. TTT *100
I wear this jacket when I need to smarten myself up. TTT *101
The dog's ears stiffened as he heard a key in the lock. TTT *102  

Další způsoby vyjadřování změny stavu u sloves

Takto však nelze vytvářet nová slova z jakéhokoliv přídavného jména. U většiny to nejde. Slova greenen, narrowen, cheerfullen či largen prostě neexistují. Potom musíme pro vyjádření změny stavu či stupně/intenzity použít jiné prostředky.

 1. Vazba s become, get, či jinými slovesy (viz také články Změna stavu – slovesa BECOME, GET, GO nebo GET – změna stavu)

The dire wolf became extinct thousands of years ago. TTT *103
The demonstration turned violent. TTT *104  

 1. Přídavné jméno ve funkci slovesa:

His eyes narrowed. TTT *105
He readied himself to face his enemy. TTT *106  

 1. Frázové sloveso, obvykle s částicí up či down

My friends tried to cheer me up. TTT *107
Please slow down. You're going too fast. TTT *108  

 1. Předpona en- u sloves:

Can you enlarge the picture a little? TTT *109
She would never endanger the lives of her children. TTT *110  

U některých slov se dokonce kombinují dva způsoby vyjadřování změny stavu/intenzity. Např. slovíčko oživit, zpestřit, je enliven/ɪn'laɪvn­/ (kombinace předpony en- a přípony -en), nebo liven up/ˌlaɪvn'ʌp (kombinace přípony -en a frázové částice up).

Více se o anglických příponách dočtete v článku Suffixes – přípony (třetí část).

Překlad:
 1. zčernat
 2. rozjasnit
 3. rozšířit
 4. potemnět
 5. prohloubit
 6. ztvrdnout
 7. prodloužit
 8. zesvětlit, zlehčit
 9. zkrátit
 10. změkčit, ve výslovnosti obvykle vypadává hláska t
 11. posílit
 12. zhoustnout
 13. zeslábnout
 14. zbělat
 15. rozšířit
 16. Bylo vidět místo, kde byla zčernalá zem od ohně.
 17. Jeho oči se rozjasnily, když jsme začali mluvit o našem výletu.
 18. Je potřeba to téma trochu rozšířit. Tvoje esej je moc krátká.
 19. Obloha ztmavla, jak se den chýlil ke konci.
 20. Naše přátelství se každým dnem prohlubovalo a já nechtěl říct nic, co by to mohlo ohrozit.
 21. ‘Tohle nebudu poslouchat,’ přitvrdil jeho hlas.
 22. Ty kalhoty jsou moc dlouhé. Budu si je muset dát zkrátit.
 23. Naše nálada se odlehčila. Zdálo se, že vše dobře dopadne.
 24. Rozhodl jsem se ten výlet o pár dní zkrátit.
 25. Počkej, až máslo změkne při pokojové teplotě.
 26. Potřebujeme posílit svoji pozici na trhu.
 27. Ta omáčka zhoustne, když ji necháte trochu vychladnout.
 28. Nemoc ji oslabila, a tak trávila většinu dne odpočinkem.
 29. Můžete si vybrat z mnoha bělících zubních past.
 30. Jeho úsměv se rozšířil, když mě uviděl.
 31. ztloustnout, vykrmit
 32. uhladit, srovnat
 33. osvěžit, občerstvit
 34. vystrašit
 35. zvýšit, zvětšit
 36. povolit, uvolnit
 37. navlhčit
 38. zrychlit
 39. ztichnout, uklidnit
 40. zčervenat, zrudnout
 41. zdrsnit, zhrubnout
 42. zesmutnět
 43. naostřit, ořezat – např. tužku
 44. narovnat, napřímit
 45. osladit, zesládnout
 46. utáhnout, napnout
 47. ztuhnout
 48. zhoršit se
 49. Moji prarodiče každý rok vykrmili prase a potom jsme ho o Vánocích snědli.
 50. Ta webová stránka obsahuje cvičení pro ploché bříško.
 51. Bouřka osvěžila vzduch.
 52. Ten hluk mě vyděsil!
 53. Ten atentát zvýšil napětí mezi těmi dvěma zeměmi.
 54. Atmosféra se pomalu uvolnila a všichni se začali bavit.
 55. Zastavila se, aby si navlhčila rty, a potom mluvila dál.
 56. Můj tep se zrychlil.
 57. Bouřka se nakonec utišila a déšť ustal.
 58. V jejích zčervenalých očích byly slzy.
 59. Kůra stromů se věkem stane hrubší.
 60. Byl zarmoucen smrtí své matky.
 61. Tahle voskovka potřebuje ořezat.
 62. Narovnat vlasy si můžeš žehličkou na vlasy.
 63. Koupila jsem oslazenou šlehačku. Chceš jí trochu do kávy?
 64. Zkontroluj, že jsou šrouby správně utaženy.
 65. Naše škola by měla zpřísnit pravidla týkající se šikany.
 66. Vím, že máš toho kocoura rád, ale tvoje alergie se jen zhorší, když tu zůstane.
 67. probudit, vzbudit
 68. zdrsnět, zhrubnout
 69. navlhčit, lehce namočit
 70. utlumit, utišit – např. bolest
 71. ohlušit
 72. dodat odvahu
 73. uspíšit, pospíšit
 74. povzbudit
 75. pokřtít
 76. zmenšit, snížit
 77. připodobnit
 78. oživit
 79. rozčílit, rozzuřit
 80. upravit, urovnat
 81. dozrát
 82. ochabnout, zpomalit
 83. vyparádit
 84. ztuhnout, naježit se
 85. Trpaslíci v dolech Morie kopali příliš hluboko a probudili něco pradávného a strašlivého.
 86. Ti lidé byli kvůli té dlouhé válce drsnější.
 87. Nedovolíme, aby nám déšť pokazil náladu.
 88. Dali mu morfium, aby otupili jeho bolest.
 89. Srdce se mi zastavilo, když jsem uslyšel zezdola ohlušující výkřik.
 90. Trenér se pokusil dodat svému týmu před zápasem odvahu.
 91. Zabere to několik týdnů a nic moc se pro uspíšení toho procesu udělat nedá.
 92. Uslyšeli jsme povzbudivou zprávu, že všichni jsou v pořádku.
 93. Kněz odmítl pokřtít Angelino dítě, protože nebyla vdaná.
 94. Používání antikoncepce sníží riziko nechtěného těhotenství.
 95. Přednášející tu situaci přirovnal k jízdě po zledovatělé silnici.
 96. Dám si do pokoje pár plakátů, abych ho trochu oživil.
 97. Včerejší večerní fotbalový zápas byl šíleně nudný.
 98. Neobtěžoval se upravit si vlasy, než vyběhl ven ze dveří.
 99. Všechna rajčata snědla, ještě než stihla plně dozrát.
 100. Vítr pomalu ustával, ale dále hustě pršelo.
 101. Tohle sako si beru, když potřebuju něco elegantního.
 102. Pes napřímil uši, když uslyšel klíč v zámku.
 103. Pravlk obrovský vyhynul před tisíci let.
 104. Demonstrace začala být plná násilí.
 105. Jeho oči se zúžily.
 106. Připravil se na to, že se postaví čelem svému nepříteli.
 107. Moji přátelé se mě pokusili rozveselit.
 108. Prosím zpomal. Jedeš moc rychle.
 109. Můžeš ten obrázek trochu zvětšit?
 110. Nikdy by neohrozila životy svých dětí.
Překlad:
 1. zčernat
 2. rozjasnit
 3. rozšířit
 4. potemnět
 5. prohloubit
 6. ztvrdnout
 7. prodloužit
 8. zesvětlit, zlehčit
 9. zkrátit
 10. změkčit, ve výslovnosti obvykle vypadává hláska t
 11. posílit
 12. zhoustnout
 13. zeslábnout
 14. zbělat
 15. rozšířit
 16. Bylo vidět místo, kde byla zčernalá zem od ohně.
 17. Jeho oči se rozjasnily, když jsme začali mluvit o našem výletu.
 18. Je potřeba to téma trochu rozšířit. Tvoje esej je moc krátká.
 19. Obloha ztmavla, jak se den chýlil ke konci.
 20. Naše přátelství se každým dnem prohlubovalo a já nechtěl říct nic, co by to mohlo ohrozit.
 21. ‘Tohle nebudu poslouchat,’ přitvrdil jeho hlas.
 22. Ty kalhoty jsou moc dlouhé. Budu si je muset dát zkrátit.
 23. Naše nálada se odlehčila. Zdálo se, že vše dobře dopadne.
 24. Rozhodl jsem se ten výlet o pár dní zkrátit.
 25. Počkej, až máslo změkne při pokojové teplotě.
 26. Potřebujeme posílit svoji pozici na trhu.
 27. Ta omáčka zhoustne, když ji necháte trochu vychladnout.
 28. Nemoc ji oslabila, a tak trávila většinu dne odpočinkem.
 29. Můžete si vybrat z mnoha bělících zubních past.
 30. Jeho úsměv se rozšířil, když mě uviděl.
 31. ztloustnout, vykrmit
 32. uhladit, srovnat
 33. osvěžit, občerstvit
 34. vystrašit
 35. zvýšit, zvětšit
 36. povolit, uvolnit
 37. navlhčit
 38. zrychlit
 39. ztichnout, uklidnit
 40. zčervenat, zrudnout
 41. zdrsnit, zhrubnout
 42. zesmutnět
 43. naostřit, ořezat – např. tužku
 44. narovnat, napřímit
 45. osladit, zesládnout
 46. utáhnout, napnout
 47. ztuhnout
 48. zhoršit se
 49. Moji prarodiče každý rok vykrmili prase a potom jsme ho o Vánocích snědli.
 50. Ta webová stránka obsahuje cvičení pro ploché bříško.
 51. Bouřka osvěžila vzduch.
 52. Ten hluk mě vyděsil!
 53. Ten atentát zvýšil napětí mezi těmi dvěma zeměmi.
 54. Atmosféra se pomalu uvolnila a všichni se začali bavit.
 55. Zastavila se, aby si navlhčila rty, a potom mluvila dál.
 56. Můj tep se zrychlil.
 57. Bouřka se nakonec utišila a déšť ustal.
 58. V jejích zčervenalých očích byly slzy.
 59. Kůra stromů se věkem stane hrubší.
 60. Byl zarmoucen smrtí své matky.
 61. Tahle voskovka potřebuje ořezat.
 62. Narovnat vlasy si můžeš žehličkou na vlasy.
 63. Koupila jsem oslazenou šlehačku. Chceš jí trochu do kávy?
 64. Zkontroluj, že jsou šrouby správně utaženy.
 65. Naše škola by měla zpřísnit pravidla týkající se šikany.
 66. Vím, že máš toho kocoura rád, ale tvoje alergie se jen zhorší, když tu zůstane.
 67. probudit, vzbudit
 68. zdrsnět, zhrubnout
 69. navlhčit, lehce namočit
 70. utlumit, utišit – např. bolest
 71. ohlušit
 72. dodat odvahu
 73. uspíšit, pospíšit
 74. povzbudit
 75. pokřtít
 76. zmenšit, snížit
 77. připodobnit
 78. oživit
 79. rozčílit, rozzuřit
 80. upravit, urovnat
 81. dozrát
 82. ochabnout, zpomalit
 83. vyparádit
 84. ztuhnout, naježit se
 85. Trpaslíci v dolech Morie kopali příliš hluboko a probudili něco pradávného a strašlivého.
 86. Ti lidé byli kvůli té dlouhé válce drsnější.
 87. Nedovolíme, aby nám déšť pokazil náladu.
 88. Dali mu morfium, aby otupili jeho bolest.
 89. Srdce se mi zastavilo, když jsem uslyšel zezdola ohlušující výkřik.
 90. Trenér se pokusil dodat svému týmu před zápasem odvahu.
 91. Zabere to několik týdnů a nic moc se pro uspíšení toho procesu udělat nedá.
 92. Uslyšeli jsme povzbudivou zprávu, že všichni jsou v pořádku.
 93. Kněz odmítl pokřtít Angelino dítě, protože nebyla vdaná.
 94. Používání antikoncepce sníží riziko nechtěného těhotenství.
 95. Přednášející tu situaci přirovnal k jízdě po zledovatělé silnici.
 96. Dám si do pokoje pár plakátů, abych ho trochu oživil.
 97. Včerejší večerní fotbalový zápas byl šíleně nudný.
 98. Neobtěžoval se upravit si vlasy, než vyběhl ven ze dveří.
 99. Všechna rajčata snědla, ještě než stihla plně dozrát.
 100. Vítr pomalu ustával, ale dále hustě pršelo.
 101. Tohle sako si beru, když potřebuju něco elegantního.
 102. Pes napřímil uši, když uslyšel klíč v zámku.
 103. Pravlk obrovský vyhynul před tisíci let.
 104. Demonstrace začala být plná násilí.
 105. Jeho oči se zúžily.
 106. Připravil se na to, že se postaví čelem svému nepříteli.
 107. Moji přátelé se mě pokusili rozveselit.
 108. Prosím zpomal. Jedeš moc rychle.
 109. Můžeš ten obrázek trochu zvětšit?
 110. Nikdy by neohrozila životy svých dětí.
Překlad:
 1. zčernat
 2. rozjasnit
 3. rozšířit
 4. potemnět
 5. prohloubit
 6. ztvrdnout
 7. prodloužit
 8. zesvětlit, zlehčit
 9. zkrátit
 10. změkčit, ve výslovnosti obvykle vypadává hláska t
 11. posílit
 12. zhoustnout
 13. zeslábnout
 14. zbělat
 15. rozšířit
 16. Bylo vidět místo, kde byla zčernalá zem od ohně.
 17. Jeho oči se rozjasnily, když jsme začali mluvit o našem výletu.
 18. Je potřeba to téma trochu rozšířit. Tvoje esej je moc krátká.
 19. Obloha ztmavla, jak se den chýlil ke konci.
 20. Naše přátelství se každým dnem prohlubovalo a já nechtěl říct nic, co by to mohlo ohrozit.
 21. ‘Tohle nebudu poslouchat,’ přitvrdil jeho hlas.
 22. Ty kalhoty jsou moc dlouhé. Budu si je muset dát zkrátit.
 23. Naše nálada se odlehčila. Zdálo se, že vše dobře dopadne.
 24. Rozhodl jsem se ten výlet o pár dní zkrátit.
 25. Počkej, až máslo změkne při pokojové teplotě.
 26. Potřebujeme posílit svoji pozici na trhu.
 27. Ta omáčka zhoustne, když ji necháte trochu vychladnout.
 28. Nemoc ji oslabila, a tak trávila většinu dne odpočinkem.
 29. Můžete si vybrat z mnoha bělících zubních past.
 30. Jeho úsměv se rozšířil, když mě uviděl.
 31. ztloustnout, vykrmit
 32. uhladit, srovnat
 33. osvěžit, občerstvit
 34. vystrašit
 35. zvýšit, zvětšit
 36. povolit, uvolnit
 37. navlhčit
 38. zrychlit
 39. ztichnout, uklidnit
 40. zčervenat, zrudnout
 41. zdrsnit, zhrubnout
 42. zesmutnět
 43. naostřit, ořezat – např. tužku
 44. narovnat, napřímit
 45. osladit, zesládnout
 46. utáhnout, napnout
 47. ztuhnout
 48. zhoršit se
 49. Moji prarodiče každý rok vykrmili prase a potom jsme ho o Vánocích snědli.
 50. Ta webová stránka obsahuje cvičení pro ploché bříško.
 51. Bouřka osvěžila vzduch.
 52. Ten hluk mě vyděsil!
 53. Ten atentát zvýšil napětí mezi těmi dvěma zeměmi.
 54. Atmosféra se pomalu uvolnila a všichni se začali bavit.
 55. Zastavila se, aby si navlhčila rty, a potom mluvila dál.
 56. Můj tep se zrychlil.
 57. Bouřka se nakonec utišila a déšť ustal.
 58. V jejích zčervenalých očích byly slzy.
 59. Kůra stromů se věkem stane hrubší.
 60. Byl zarmoucen smrtí své matky.
 61. Tahle voskovka potřebuje ořezat.
 62. Narovnat vlasy si můžeš žehličkou na vlasy.
 63. Koupila jsem oslazenou šlehačku. Chceš jí trochu do kávy?
 64. Zkontroluj, že jsou šrouby správně utaženy.
 65. Naše škola by měla zpřísnit pravidla týkající se šikany.
 66. Vím, že máš toho kocoura rád, ale tvoje alergie se jen zhorší, když tu zůstane.
 67. probudit, vzbudit
 68. zdrsnět, zhrubnout
 69. navlhčit, lehce namočit
 70. utlumit, utišit – např. bolest
 71. ohlušit
 72. dodat odvahu
 73. uspíšit, pospíšit
 74. povzbudit
 75. pokřtít
 76. zmenšit, snížit
 77. připodobnit
 78. oživit
 79. rozčílit, rozzuřit
 80. upravit, urovnat
 81. dozrát
 82. ochabnout, zpomalit
 83. vyparádit
 84. ztuhnout, naježit se
 85. Trpaslíci v dolech Morie kopali příliš hluboko a probudili něco pradávného a strašlivého.
 86. Ti lidé byli kvůli té dlouhé válce drsnější.
 87. Nedovolíme, aby nám déšť pokazil náladu.
 88. Dali mu morfium, aby otupili jeho bolest.
 89. Srdce se mi zastavilo, když jsem uslyšel zezdola ohlušující výkřik.
 90. Trenér se pokusil dodat svému týmu před zápasem odvahu.
 91. Zabere to několik týdnů a nic moc se pro uspíšení toho procesu udělat nedá.
 92. Uslyšeli jsme povzbudivou zprávu, že všichni jsou v pořádku.
 93. Kněz odmítl pokřtít Angelino dítě, protože nebyla vdaná.
 94. Používání antikoncepce sníží riziko nechtěného těhotenství.
 95. Přednášející tu situaci přirovnal k jízdě po zledovatělé silnici.
 96. Dám si do pokoje pár plakátů, abych ho trochu oživil.
 97. Včerejší večerní fotbalový zápas byl šíleně nudný.
 98. Neobtěžoval se upravit si vlasy, než vyběhl ven ze dveří.
 99. Všechna rajčata snědla, ještě než stihla plně dozrát.
 100. Vítr pomalu ustával, ale dále hustě pršelo.
 101. Tohle sako si beru, když potřebuju něco elegantního.
 102. Pes napřímil uši, když uslyšel klíč v zámku.
 103. Pravlk obrovský vyhynul před tisíci let.
 104. Demonstrace začala být plná násilí.
 105. Jeho oči se zúžily.
 106. Připravil se na to, že se postaví čelem svému nepříteli.
 107. Moji přátelé se mě pokusili rozveselit.
 108. Prosím zpomal. Jedeš moc rychle.
 109. Můžeš ten obrázek trochu zvětšit?
 110. Nikdy by neohrozila životy svých dětí.
Překlad:
 1. zčernat
 2. rozjasnit
 3. rozšířit
 4. potemnět
 5. prohloubit
 6. ztvrdnout
 7. prodloužit
 8. zesvětlit, zlehčit
 9. zkrátit
 10. změkčit, ve výslovnosti obvykle vypadává hláska t
 11. posílit
 12. zhoustnout
 13. zeslábnout
 14. zbělat
 15. rozšířit
 16. Bylo vidět místo, kde byla zčernalá zem od ohně.
 17. Jeho oči se rozjasnily, když jsme začali mluvit o našem výletu.
 18. Je potřeba to téma trochu rozšířit. Tvoje esej je moc krátká.
 19. Obloha ztmavla, jak se den chýlil ke konci.
 20. Naše přátelství se každým dnem prohlubovalo a já nechtěl říct nic, co by to mohlo ohrozit.
 21. ‘Tohle nebudu poslouchat,’ přitvrdil jeho hlas.
 22. Ty kalhoty jsou moc dlouhé. Budu si je muset dát zkrátit.
 23. Naše nálada se odlehčila. Zdálo se, že vše dobře dopadne.
 24. Rozhodl jsem se ten výlet o pár dní zkrátit.
 25. Počkej, až máslo změkne při pokojové teplotě.
 26. Potřebujeme posílit svoji pozici na trhu.
 27. Ta omáčka zhoustne, když ji necháte trochu vychladnout.
 28. Nemoc ji oslabila, a tak trávila většinu dne odpočinkem.
 29. Můžete si vybrat z mnoha bělících zubních past.
 30. Jeho úsměv se rozšířil, když mě uviděl.
 31. ztloustnout, vykrmit
 32. uhladit, srovnat
 33. osvěžit, občerstvit
 34. vystrašit
 35. zvýšit, zvětšit
 36. povolit, uvolnit
 37. navlhčit
 38. zrychlit
 39. ztichnout, uklidnit
 40. zčervenat, zrudnout
 41. zdrsnit, zhrubnout
 42. zesmutnět
 43. naostřit, ořezat – např. tužku
 44. narovnat, napřímit
 45. osladit, zesládnout
 46. utáhnout, napnout
 47. ztuhnout
 48. zhoršit se
 49. Moji prarodiče každý rok vykrmili prase a potom jsme ho o Vánocích snědli.
 50. Ta webová stránka obsahuje cvičení pro ploché bříško.
 51. Bouřka osvěžila vzduch.
 52. Ten hluk mě vyděsil!
 53. Ten atentát zvýšil napětí mezi těmi dvěma zeměmi.
 54. Atmosféra se pomalu uvolnila a všichni se začali bavit.
 55. Zastavila se, aby si navlhčila rty, a potom mluvila dál.
 56. Můj tep se zrychlil.
 57. Bouřka se nakonec utišila a déšť ustal.
 58. V jejích zčervenalých očích byly slzy.
 59. Kůra stromů se věkem stane hrubší.
 60. Byl zarmoucen smrtí své matky.
 61. Tahle voskovka potřebuje ořezat.
 62. Narovnat vlasy si můžeš žehličkou na vlasy.
 63. Koupila jsem oslazenou šlehačku. Chceš jí trochu do kávy?
 64. Zkontroluj, že jsou šrouby správně utaženy.
 65. Naše škola by měla zpřísnit pravidla týkající se šikany.
 66. Vím, že máš toho kocoura rád, ale tvoje alergie se jen zhorší, když tu zůstane.
 67. probudit, vzbudit
 68. zdrsnět, zhrubnout
 69. navlhčit, lehce namočit
 70. utlumit, utišit – např. bolest
 71. ohlušit
 72. dodat odvahu
 73. uspíšit, pospíšit
 74. povzbudit
 75. pokřtít
 76. zmenšit, snížit
 77. připodobnit
 78. oživit
 79. rozčílit, rozzuřit
 80. upravit, urovnat
 81. dozrát
 82. ochabnout, zpomalit
 83. vyparádit
 84. ztuhnout, naježit se
 85. Trpaslíci v dolech Morie kopali příliš hluboko a probudili něco pradávného a strašlivého.
 86. Ti lidé byli kvůli té dlouhé válce drsnější.
 87. Nedovolíme, aby nám déšť pokazil náladu.
 88. Dali mu morfium, aby otupili jeho bolest.
 89. Srdce se mi zastavilo, když jsem uslyšel zezdola ohlušující výkřik.
 90. Trenér se pokusil dodat svému týmu před zápasem odvahu.
 91. Zabere to několik týdnů a nic moc se pro uspíšení toho procesu udělat nedá.
 92. Uslyšeli jsme povzbudivou zprávu, že všichni jsou v pořádku.
 93. Kněz odmítl pokřtít Angelino dítě, protože nebyla vdaná.
 94. Používání antikoncepce sníží riziko nechtěného těhotenství.
 95. Přednášející tu situaci přirovnal k jízdě po zledovatělé silnici.
 96. Dám si do pokoje pár plakátů, abych ho trochu oživil.
 97. Včerejší večerní fotbalový zápas byl šíleně nudný.
 98. Neobtěžoval se upravit si vlasy, než vyběhl ven ze dveří.
 99. Všechna rajčata snědla, ještě než stihla plně dozrát.
 100. Vítr pomalu ustával, ale dále hustě pršelo.
 101. Tohle sako si beru, když potřebuju něco elegantního.
 102. Pes napřímil uši, když uslyšel klíč v zámku.
 103. Pravlk obrovský vyhynul před tisíci let.
 104. Demonstrace začala být plná násilí.
 105. Jeho oči se zúžily.
 106. Připravil se na to, že se postaví čelem svému nepříteli.
 107. Moji přátelé se mě pokusili rozveselit.
 108. Prosím zpomal. Jedeš moc rychle.
 109. Můžeš ten obrázek trochu zvětšit?
 110. Nikdy by neohrozila životy svých dětí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: Slovesa vyjadřující změnu stavu

Procvičte si slovesa vyjadřující změnu stavu.
INTERMEDIATE

Test: Slovesa vyjadřující změnu stavu

Test zaměřený na anglická slovesa vyjadřující změnu stavu, stupně či intenzity.

INTERMEDIATE

Změna stavu - slovesa BECOME, GET, GO

Jaká slovesa se používají pro vyjádření změny stavu v angličtině, časté kolokace apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovesa s koncovkou -EN 4 5060 Od dannyd14 poslední příspěvek
před 12 lety