Help for English

GET - změna stavu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2017

V tomto článku se naučíte velice užitečné spojení, které oživí vaši angličtinu.GET – změna stavu

Sloveso get/'get/ se dá do češtiny přeložit mnoha způsoby a navíc je často součástí vazeb a frází. V tomto článku si řekneme něco o jeho použití při vyjadřování tzv. změny stavu.

I mírně pokročilí studenti totiž znají spojení get married, které umí používat, ale většinou neví, že podobných vazeb je celá řada. Tvoření je jednoduché a využití široké.

Chceme-li vyjádřit změnu stavu, použijeme sloveso get a po něm přídavné jméno nebo příčestí minulé TTT *1.

Pokud totiž přídavné jméno nebo příčestí minulé použijete se slovesem be, vyjadřujete stav. A výměnou slovesa be za sloveso get vyjádříte změnu stavu.

am married. Jsem ženatý. (stav)
was married. Byl jsem ženatý. (stav)
got married. Oženil jsem se. (změna stavu)
I'm getting married. Žením se. (změna stavu)

Tyto věty pravděpodobně znáte, ale stejný princip funguje v mnoha dalších případech. Ukažme si příklady a rozeberme si vše podrobně.

get married = oženit se / vdát se

marry = vzít si někoho

She married a businessman. TTT *2
My best friend married an American. TTT *3  

Jde o pravidelné sloveso: marry – married – married

Pomocí příčestí minulého (třetí tvar) a slovesa be vyjadřujeme stav:

He is married. TTT *4
Her mother was married for twenty years. TTT *5
They were married when I met them. TTT *6

Pomocí slovesa get pak vyjádříme změnu stavu:

She got married last year. TTT *7
I don't think he will ever get married. TTT *8
He is going to get married next month. TTT *9
She is getting married tomorrow. TTT *10
She didn't get married until she was 35. TTT *11  

Proto platí následující:

wasn't married in January. TTT *12 (stav)
got married in May. TTT *13 (změna stavu)
am married now. TTT *14 (stav)

Stejná pravidla platí i pro další vazby spojené se sňatkem:

be engaged/ɪn'geɪdʒ­d/ = být zasnoubený
be divorced/dɪ'vɔ:st­/ = být rozvedený

get engaged = zasnoubit se
get divorced = rozvést se

We got engaged seven years ago. We were engaged for a year and then we got married, but it didn't work out so we decided to get divorced. Now we are divorced. TTT *15  

get dark = stmívat se

dark = tmavý

Tentokrát si ukažme přídavné jméno. Se slovesem be jde o stav:

It's dark already. TTT *16
It was dark when I got home. TTT *17  

Se slovesem get je to ale změna stavu:

It gets dark at about 8 o'clock. TTT *18
It is getting dark already. TTT *19
It will get dark soon. TTT *20
It was getting dark when I saw him steal the bike. TTT *21
It didn't get dark until six. TTT *22  

It wasn't dark two hours ago. TTT *23 (stav)
It got dark an hour ago. TTT *24 (změna stavu)
It is dark now. TTT *25 (stav)

get lost = ztratit se

lose sth = ztratit (něco) nikoli ztratit se

lost my watch last night. TTT *26
I am always losing my keys. TTT *27  

Je to nepravidelné sloveso: lose – lost – lost

be lost = být ztracen (stav)

am lost. TTT *28
was lost. TTT *29

Se slovesem get jde o změnu stavu ztratit se:

got lost on the way to her house. TTT *30
Don't go there. You might get lost. TTT *31
If you don't have a map, you will get lost. TTT *32
Slow down. I am getting lost. TTT *33
Surprisingly, I didn't get lost on the way home. TTT *34  

wasn't lost five minutes ago. TTT *35 (stav)
got lost a minute ago. TTT *36 (změna stavu)
am lost now. TTT *37 (stav)

get drunk = opít se

drink = pít

I usually drink wine but I drank beer at the party last night. TTT *38  

Jde o nepravidelné sloveso: drink – drank – drunk

be drunk = být opilý

He is usually very drunk. TTT *39
She was very drunk last week. TTT *40  

Se slovesem get jde o změnu stavu, opít se:

I had three beers at the party and I got drunk. TTT *41
When I go out I never get drunk. TTT *42
I had ten beers, but I didn't get drunk. TTT *43
She has just sipped the rum and she's already getting drunk. TTT *44  

wasn't drunk when I arrived at the party. TTT *45 (stav)
I drank too much and I got drunk. TTT *46 (změna stavu)
was drunk afterwards. TTT *47 (stav)

Mohli bychom pokračovat mnohem déle, ale pro ilustraci zde tyto příklady jistě postačí.

další příklady použití

V následujícím seznamu naleznete přehled nejčastějších vazeb se slovesem get pro vyjádření změny stavu. Jsou rozděleny do dvou kategorií.

get + přídavné jméno

get angry TTT *48 get empty TTT *49 get pregnant TTT *50
get big TTT *51 get fat TTT *52 get quiet TTT *53
get busy TTT *54 get full TTT *55 get rich TTT *56
get close TTT *57 get hot TTT *58 get serious TTT *59
get cold TTT *60 get hungry TTT *61 get sick TTT *62
get dark TTT *63 get sleepy TTT *64 get wet TTT *65
get dirty TTT *66 get late TTT *67 get thin TTT *68
get dizzy TTT *69 get nervous TTT *70 get thirsty TTT *71
get dry TTT *72 get old TTT *73  
get better TTT *74 get worse TTT *75  

Pozn.: Někdy lze použít i druhý stupeň přídavného jména (viz poslední příklady).

get + příčestí minulé

get acquainted TTT *76 get engaged TTT *77 get married TTT *78
get arrested TTT *79 get excited TTT *80 get scared TTT *81
get fired TTT *82 get stuck TTT *83 get divorced TTT *84
get confused TTT *85 get frightened TTT *86 get sunburned TTT *87
get dressed TTT *88 get involved TTT *89 get undressed TTT *90
get drunk TTT *91 get lost TTT *92 get worried TTT *93
get bored TTT *94 get tired TTT *95 get interested TTT *96

Pozn.: Příčestí minulé funguje vlastně jako přídavné jméno (lost = ztracen, ztracený) a ve slovníku je takto najdete označená. Na rozdíl od běžných přídavných jmen je základ těchto slovíček sloveso. Rozdělení do dvou tabulek jsou zde spíše pro přehlednost. Práce se slůvky je stejná.

Dále je zde spojení get used to TTT *97, u kterého ovšem doporučujeme samostatný článek zde.

It's getting late. I have to go. TTT *98
When David saw her, he got extremely nervous. TTT *99
I'm getting hungry. – Have a sandwich. TTT *100
The paint is still wet. It'll never get dry. TTT *101
We're getting old. TTT *102
He got rich and moved into a new villa near San Francisco. TTT *103
Can you close the window? It's getting cold. TTT *104
got stuck in a traffic jam. TTT *105
Pour slowly now. The bottle is getting full. TTT *106
She slept with him on their first date and she got pregnant. TTT *107  

be vs. get

Jak jsme si již řekli, sloveso get nahrazuje v mnoha vazbách sloveso be, čímž se vyjádří změna stavu. Velmi často dochází ke znatelné změně ve významu (viz příklady výše), ale jindy je rozdíl minimální nebo žádný.

He was arrested. = Byl zatčen.
He got arrested. = Byl zatčen.

Stejně tomu je například v přítomném čase průběhovém, kde dáváme důraz na probíhající děj:

He is being arrested. = Zatýkají ho.
He is getting arrested. = Zatýkají ho.

Mohlo by se zdát, že výše zmíněné příklady ‘stírají’ rozdíly mezi get a be, ale není tomu tak. Sloves, kde není rozdíl, je relativně málo.

Vyjádření změny pomocí jiných sloves

Ačkoli se často změna stavu vyjadřuje právě pomocí slovesa get, není jediné, které lze použít. Druhé velice časté sloveso je go, které se váže s přídavným jménem a nejčastější se používá pro vyjádření trvalých změn či hendikepů.

go blind TTT *108 go bald TTT *109 go deaf TTT *110
go mute TTT *111 go crazy TTT *112 go mad TTT *113
go nuts TTT *114 go wild TTT *115 go insane TTT *116
go silent TTT *117 go dead TTT *118  

Další slovíčko, které se používá, je turn. Nejčastěji ve spojení se změnou barev.

turn red TTT *119 turn yellow TTT *120 turn black TTT *121

Dále jsou zde slovesa become a fall, o kterých si můžete přečíst v článku pro pokročilejší studenty zde.

Závěr

Vyjádření změny stavu je velice důležitý jev. Začátečníci se s ním seznamují jen ve vazbách, jako již několikrát zmiňované get married. Čím dříve se však naučí chápat ‘pravidla’ takových vazeb a jejich logiku, tím dříve budou schopni používat složitější obraty a lépe se vyjadřovat.

Nyní si můžete získané znalosti procvičit v jednom neobvyklém cvičení.

Překlad:
 1. u pravidelných sloves tvořeno koncovým -ED, u nepravidelných sloves je to třetí tvar
 2. Vzala si podnikatele.
 3. Můj nejlepší kamarád si vzal Američanku.
 4. Je ženatý.
 5. Její matka byla vdaná dvacet let.
 6. Byli manželé, když jsem je potkal.
 7. Vdala se loni.
 8. Myslím, že se nikdy neožení.
 9. Ožení se příští měsíc.
 10. Vdává se zítra.
 11. Vdala se až v 35.
 12. V lednu jsem nebyl ženatý.
 13. Oženil jsem se v květnu.
 14. Teď jsem ženatý.
 15. Zasnoubili jsme se před sedmi lety. Byli jsme zasnoubeni rok a pak jsem se vzali, ale nefungovalo to, tak jsme se rozhodli rozvést. Nyní jsme rozvedeni.
 16. Už je tma.
 17. Když jsem se dostal domů, byla tma.
 18. Stmívá se kolem osmé.
 19. Už se stmívá.
 20. Brzy se setmí.
 21. Stmívalo se, když jsem ho uviděl ukrást to kolo.
 22. Setmělo se až v šest.
 23. Před dvěma hodinami nebyla tma.
 24. Před hodinou se setmělo.
 25. Teď je tma.
 26. Včera jsem ztratil hodinky.
 27. Pořád ztrácím klíče.
 28. Jsem ztracen.
 29. Byl jsem ztracen.
 30. Na cestě k ní jsem se ztratil.
 31. Nechoď tam. Ztratíš se (možná, asi).
 32. Pokud nebudeš mít mapu, tak se ztratíš.
 33. Zpomal. Začínám se ztrácet.
 34. Překvapivě jsem se cestou domů neztratil.
 35. Před pěti minutami jsem nebyl ztracen.
 36. Před minutou jsem se ztratil.
 37. Teď jsem ztracen.
 38. Obvykle piju víno, ale na tom večírku včera večer jsem pil pivo.
 39. Obvykle je velice opilý.
 40. Minulý týden byla velice opilá.
 41. Na večírku jsem měl tři piva a opil jsem se.
 42. Když se jdu bavit, nikdy se neopiju.
 43. Měl jsem deset piv, ale neopil jsem se.
 44. Jen si srkla toho rumu a už začíná být opilá.
 45. Nebyl jsem opilý, když jsem dorazil na večírek.
 46. Vypil jsem příliš mnoho a opil jsem se.
 47. Pak jsem byl opilý.
 48. naštvat se
 49. vyprázdnit se
 50. otěhotnět
 51. zvětšit se
 52. ztloustnout
 53. utichnout
 54. činit se, začít být zaneprázdněn
 55. naplnit se
 56. zbohatnout
 57. přiblížit se
 58. ohřát se
 59. zvážnět
 60. ochladit se
 61. dostat hlad
 62. onemocnět
 63. stmívat se
 64. začít být ospalý
 65. zamokřit se, promoknout
 66. ušpinit se
 67. opozdit se
 68. zhubnout
 69. dostat závrať
 70. znervóznět
 71. dostat žízeň
 72. uschnout
 73. zestárnout
 74. zlepšit se
 75. zhoršit se
 76. seznámit se
 77. zasnoubit se
 78. oženit (vdát) se
 79. být zatčen
 80. nadchnout se
 81. dostat strach
 82. dostat vyhazov
 83. zaseknout se
 84. rozvést se
 85. začínat být zmaten
 86. dostat strach
 87. spálit se
 88. obléci se
 89. zaplést se, zapojit se
 90. svléci se
 91. opít se
 92. ztratit se
 93. dostat obavy
 94. začínat se nudit
 95. unavit se
 96. začít se zajímat
 97. zvyknout si
 98. Opožďuje se. Musím jít.
 99. Když ji David uviděl, začal být strašně nervózní.
 100. Začínám mít hlad. – Tak si dej sendvič.
 101. Ta barva je stále mokrá. Ta nikdy neuschne.
 102. Stárneme.
 103. Zbohatnul a přestěhoval se do nové vily poblíž San Francisca.
 104. Můžeš zavřít to okno? Začíná být zima.
 105. Zasekl jsem se v dopravní zácpě.
 106. Nalívej teď pomalu. Lahev začíná být plná.
 107. Vyspala se s ním na jejich první schůzce a otěhotněla.
 108. oslepnout
 109. plešatět
 110. ohluchnout
 111. oněmět
 112. zbláznit se
 113. zešílet
 114. zbláznit se, zešílet, hovorový výraz
 115. zdivočet
 116. zbláznit se
 117. utichnout
 118. vybít se, třeba u baterie
 119. zčervenat
 120. zežloutnout
 121. zčernat

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: GET (změna stavu)

Umíte správně používat sloveso GET pro vyjádření změny stavu?

INTERMEDIATE

Změna stavu - slovesa BECOME, GET, GO

Jaká slovesa se používají pro vyjádření změny stavu v angličtině, časté kolokace apod.

INTERMEDIATE

Změna stavu (test A)

Otestujte si, jak dokážete správně používat slovesa vyjadřující změnu stavu (get, become, turn, fall, come, go, grow…)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GET - změna stavu 67 61276 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 5 lety