Help for English

insure / ensure / assure / reassure

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.11.2015

Znáte význam těchto čtyř podobných sloves?V dnešním článku si řekneme něco rovnou o čtveřici podobných sloves. Základem všech je přídavné jméno sure (jistý) a svým způsobem všechna s tímto významem i souvisí.

Nejde však o synonyma – základní významy si můžeme přeložit takto:

Než se pustíme do podrobnějšího rozboru, je důležité upozornit na výslovnost. Výslovnost sloves assure a reassure jistě nikoho nepřekvapí, ale slovesa insure a ensure se vyslovují stejně:

 

Slovesa ensure a insure se vyslovují shodně /ɪn'ʃʊə/, což jistě mnohé překvapí.

V americké angličtině se ale se slovesem ensure často vůbec nesetkáte, protože tam většinou používají jen sloveso insure pro oba významy.

americké angličtině tedy sloveso insure má kromě významu ‘pojistit’ také význam ‘zajistit’.

insure = pojistit

insure/ɪn'ʃʊə/

insure sb/sth against sth = pojistit někoho/něco proti něčemu
insure sb/sth for sth = pojistit někoho/něco na nějakou částku

Have you insured your new flat? TTT *1
I've insured the painting for 1,000 pounds. TTT *2
Why don't you insure yourself against sickness? TTT *3
Shouldn't we insure the sculpture against theft and damage? TTT *4
I've insured my credit card against loss. TTT *5  

Podstatné jméno “pojištění” je pak insurance/ɪn'ʃʊərən­s/. Nejčastěji se pojí se slovesem take out nebo have:

take out insurance = zařídit si pojištění
have insurance (against sth) = mít pojištění (proti něčemu)

ensure = zajistit

ensure/ɪn'ʃʊə/

These regulations will ensure your safety. TTT *6
The new pedals ensure an effortless ride. TTT *7
She pops in every morning to ensure that I'm alright. TTT *8
They needed an internal phone system that ensured fast and reliable communication. TTT *9
I will ensure that everyone who's working on that line is given a pair of safety glasses. TTT *10  

Pozn.: -EN- je častá předpona a ještě častější přípona. Více se dočtete v článku Prefixes (anglické předpony) a v třetí části našeho seriálu o příponách. Za připomenutí stojí také trojice UNABLE / ENABLE / DISABLE.

ensure vs. make sure

V běžné mluvené angličtině se velice často setkáte spíše se spojením ‘make sure’. Pozor však na použití:

These regulations will ensure their safety. TTT *11
These regulations will ensure (that) they are safe. TTT *12
These regulations will make sure (that) they are safe. TTT *13

Po slovese ensure následuje předmět nebo vedlejší věta. Po spojení make sure následuje jedině vedlejší věta.

Sloveso ensure může také znamenat ‘ujistit se’, ale častěji se v tomto významu setkáte právě se spojením MAKE SURE:

She pops in every morning to ensure that I'm alright. TTT *14
She pops in every morning to make sure that I'm alright. TTT *15  

assure = ujistit

assure/ə'ʃʊə/

assure sb (that) = ujistit (ubezpečit) někoho, že
assure sb of sth = ubezpečit někoho o něčem

I can assure you that you will get your money back. TTT *16
Let me assure you that this will never happen again. TTT *17
My colleague assured me that he would attend the conference. TTT *18
assure you that I didn't mean to hurt her. TTT *19
We were assured that the CEO would not resign. TTT *20
I can assure you of my support. TTT *21
She can assure you of that. TTT *22  

Sloveso assure může mít kromě základního významu ‘ujistit’ občas také význam ‘zajistit’:

Her hard work assured her victory. TTT *23
You should assure your children good education. TTT *24
No one can assure you that. TTT *25  

reassure = uklidnit

reassure/ˌri:ə'ʃʊə­/

The CEO reassured us that he isn't going to resign. TTT *26
The police reassured me that I had done nothing wrong. TTT *27
I had to reassure her that I'm not going to tell her parents. TTT *28
I guess there's not much I can say to reassure him. TTT *29
The doctor reassured her that there was nothing wrong with her. TTT *30  

Slovíčko reassure vzniklo přidáním předpony re- před sloveso assure. Předpona re- označuje ‘znovu něco udělat’, proto vlastně někoho ‘znovu ujišťujete’, pokud ho ‘uklidňujete’. Více o předponách si přečtěte v článku Prefixes (anglické předpony).

Překlad:
 1. Už sis pojistil svůj nový byt?
 2. Pojistil jsem si ten obraz na 1000 liber.
 3. Proč se nepojistíš proti nemoci?
 4. Neměli bychom si pojistit tu sochu proti krádeži nebo poškození?
 5. Pojistil jsem si svou kreditní kartu proti ztrátě.
 6. Tato nařízení zajistí vaši bezpečnost.
 7. Ty nové pedály zajišťují snadnou jízdu.
 8. Staví se každé ráno, aby zajistila, že jsem v pořádku.
 9. Potřebovali interní telefonní systém, který zajišťoval rychlou a spolehlivou komunikaci.
 10. Zajistím, aby každý, kdo pracuje na té lince, dostal bezpečnostní brýle.
 11. Tato nařízení zajistí jejich bezpečí.
 12. Tato nařízení zajistí, že budou v bezpečí.
 13. Tato nařízení zajistí, že budou v bezpečí.
 14. Staví se každé ráno, aby zajistila, že jsem v pořádku.
 15. Staví se každé ráno, aby se ujistila, že jsem v pořádku.
 16. Mohu vás ujistit, že dostanete vaše peníze zpět.
 17. Dovolte mi, abych vás ubezpečil, že se toto již nikdy více nestane.
 18. Můj kolega mě ujistil, že se zúčastní té konference.
 19. Ujišťuji tě, že jsem neměl v úmyslu jí ublížit.
 20. Byli jsme ujištěni, že generální ředitel nepodá výpověď.
 21. Mohu tě ubezpečit o mé podpoře.
 22. Může tě o tom ubezpečit.
 23. Její tvrdá práce jí zajistila vítězství.
 24. Měli byste zajistit svým dětem dobré vzdělání.
 25. Nikdo vám toto nezaručí.
 26. Generální ředitel nás uklidnil, že nehodlá podat výpověď.
 27. Policie mě uklidnila, že jsem neudělal nic špatného.
 28. Musel jsem ji uklidnit, že to neřeknu jejím rodičům.
 29. Myslím si, že není moc, co bych řekl, abych ho uklidnil.
 30. Doktor jí uklidnil, že jí nic není.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Monsterfest!

Pojmy ‘vampire’ nebo ‘dragon’ pro Vás jistě nejsou cizí. Znáte ale další monstra a příšery z různých koutů světa a různých kultur?
PRE-INTERMEDIATE

Dog commands in English

Sedni, lehni, k noze, zůstaň, přines..... tyto a další psí povely znají jistě i nepejskaři. Jak se ale tyto příkazy řeknou anglicky?

INTERMEDIATE

Co nám zbylo z infinitivu? (Ellipsis 2)

Už jste se jistě setkali s tím, že ve větě je místo infinitivu samotná částice TO. Jak toto vynechávání infinitivu funguje?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno insure / ensure / assure / reassure 14 17896 Od swimmer poslední příspěvek
před 6 lety