Help for English

Anglická předpona A-

ADVANCED Vydáno dne 07.01.2021

Jak vznikla mnohá slova začínající na a- (asleep, awake, away, apart) a co archaická/básnická předpona a- vyjadřuje.Předpona a-

Začínáme netradičně a to částí refrénu hitu skupiny Coldplay s názvem Viva La Vida. Podíváte-li se na tento text, jistě si všimnete výrazu a-ringing. Možná si řeknete, co je to za nesmysl. Pravděpodobně však nevíte, že jde o anglosaskou předponu a-. Co vyjadřuje a kde všude ji najdeme, to se dozvíte v dnešním článku.

Starořecká předpona a-

Nejprve si můžeme zmínit starořeckou předponu a-, která vyjadřuje, že něco není:

 • amoral/ˌeɪ'mɒrə­l/ = amorální (not moral, immoral)
 • atypical/eɪ'tɪpɪk­l/ = atypický (not typical)
 • asocial /ˌeɪ'səʊʃəl/ = asociální (not social)

Známe ji ostatně i z některých převzatých slov v češtině. Ovšem tomuto se v tomto článku věnovat nebudeme.

Anglosaská předpona a-

My se zaměříme na anglosaskou předponu a- /ə/. Tuto látku totiž v mnoha zdrojích nenajdete a věříme, že pokročilým angličtinářům se bude hodit například při čtení starších textů či básnických děl. Dozvíte se také, proč některá známá přídavná jména a příslovce začínají právě na samohlásku A.

Je důležité vědět, že se tato předpona již nepoužívá produktivně, nelze tedy pomocí ní vytvářet běžná nová slova.

Předponou a- se vytvářela především přídavná jména a příslovce. Tato předpona vlastně vznikla oslabením předložky IN, ON či OF a nese tedy význam předložek in, on, at, to nebo of.

Místní význam – kde? kam?

V zásadě tato anglosaská předpona vyjadřovala místo (kde) nebo směr (kam). Asi budete znát některá z následujících slov:

 • AHEAD = at the head

Go straight ahead. TTT *1
I can't see far ahead. TTT *2
I saw there had been an accident ahead and stopped the car. TTT *3  

 • ATOP = on top of / to the top of

The picture was taken atop the Eiffel Tower. TTT *4  

 • ABOARD = on board

Welcome aboard! TTT *5
There were more than 100 passengers aboard the plane. TTT *6  

 • ASHORE = to the shore, on the shore

The body was washed ashore. TTT *7  

 • AGROUND = to the ground, on the ground

The storm ran the ship aground. TTT *8
The enemy bombers destroyed all the planes aground. TTT *9  

 • ALOFT = in the air

Flags were flying aloft the castle. TTT *10
The plane was soon aloft. TTT *11  

 • APART = into parts

They took the machine apart. TTT *12
They were standing five yards apart. TTT *13
They were drifting apart. TTT *14  

 • ASIDE = to the side

He puts money aside to save for a new computer. TTT *15
She was standing aside, just looking at the people running about. TTT *16  

 • ABROAD

Velmi známé slovo abroad původně znamenalo něco jako “v širém okolí” (od slova broad = širý, široký) a v básních apod. se s tímto významem ještě hojně setkáte. Dnes se ale používá téměř jen ve významu “v/do zahraničí”.

I prefer vacations abroad. TTT *17
I'd like to work abroad in the summer. TTT *18  

 • AFIELD

Toto slovo dnes uslyšíte už jen zřídka, téměř výhradně ve spojení far afield = daleko.

Some people came from far afield to see the ceremony. TTT *19  

 • AWAY

I slovo away vzniklo vlastně z předložky a podstatného jména way = cesta. Spojení go away je vlastně “jít na cestu”, far away znamená doslova “daleko na cestě”.

I took a pill but the pain wouldn't go away. TTT *20
She lives far away from here. TTT *21  

Trocha gramatiky

Nezapomínejte, že výše uvedená přídavná jména jakoby již obsahují předložku. Předložky in, on, to apod. se před ně už nepřidávají:

I went to abroad.
I went abroad.
He was on aboard the ship.
He was aboard the ship.

Přidat ale můžeme například předložku from:

He returned from abroad.
They traveled from afar.

Probíhající děje

Ve spojení se slovesy a podstatnými jmény předpona a- často vyjadřuje probíhající děje:

 • ASLEEP = sleeping, in sleep

Be quiet! The children are asleep. TTT *22
After sex men usually fall asleep. TTT *23  

 • ABLAZE, AGLOW, AFIRE, AFLAME = in flames, burning, blazing, glowing

The roof was ablaze and smoke was coming out of the windows. TTT *24
The room was aglow with candlelight. TTT *25  

 • ADRIFT = drifting

The empty boat was adrift in the middle of the lake. TTT *26
She was adrift in the sea of thought. TTT *27  

Pozn.: Slovo adrift znamená, že něco unáší proud či vítr apod. Ještě častěji se ale používá obrazně.

 • ALIVE = living

He was unconscious but still alive. TTT *28
If we make it out of here alive, I'll buy you a drink. TTT *29  

 • AFOOT = coming, on foot, in progress

All day long I could feel that something was afoot. TTT *30
Plans were afoot to remove him from office. TTT *31  

Trocha gramatiky

Je důležité vědět, že se používají pouze za slovesem. Nelze je použít jako přídavné jméno před podstatným:

the man was asleep – an asleep man
the roof was ablaze – an ablaze roof

Zesílení významu děje, zahlcení činností

V poetické angličtině se tato předpona často před slovesy používá produktivně a potom jakoby zdůrazňuje to, že je danou činností něco zcela zahlceno, že se někdo dané činnosti zcela věnuje. Odděluje se často pomlčkou. Tím se dostáváme právě k textu skupiny Coldplay:

 • A-RINGING – in the process of ringing, occupied by ringing

I hear Jerusalem bells a-ringing. TTT *32  

Možná také znáte vánoční píseň Twelve Days of Christmas. Tam je podobných slov hned několik: ten lords a-leaping, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying

 • A-CHANGING

Znáte také možná Boba Dylana a jeho jeho píseň:

The times they are a-changing. TTT *33  

 • A-RUNNING, A-PLAYING, A-CALLING …

Jak jsme již zmínili, tyto tvary lze vytvářet téměř jak se nám zachce. Praktické použití v běžné mluvené a psané angličtině je ale opravdu téměř nemožné.

Slovesa s předponou a-

Předponu a- ale obsahují i některá slovesa, u kterých zdůrazňuje jednorázovost děje. Podobně dnes používáme příslovečnou částici up u frázových sloves:

awake/awaken (probudit se, probudit = wake up)
arise (povstat = rise up)
arouse (vzbudit, vzrušit)
ashame (zahanbit)
abide

Tento význam se ale liší od sloves, která získala předponu a- z latinského “ad”. Je to např. sloveso await či avenge apod.

Závěrem

Naším cílem nebylo detailně rozebrat původ všech slov začínajících na A. To by byl úkol pro daleko hlubší studii. Pokusili jsme se vám vysvětlit původ přídavných jmen a příslovcí začínajících na anglosaskou předponu a- (asleep, awake, abroad…) a objasnit, co znamená v poezii a- před přítomným příčestím (a-ringing, a-changing…). Nyní by vás tedy už v písních a básních neměla tato podivná “áčka” překvapit.

Překlad:
 1. Běžte pořád rovně.
 2. Nevidím daleko dopředu.
 3. Viděl jsem, že se vepředu stala nehoda a zastavil jsem auto.
 4. Snímek byl pořízen na vrcholu Eiffelovky.
 5. Vítejte na palubě!
 6. Na palubě letadla bylo více než 100 pasažérů.
 7. Tělo bylo vyplaveno na břeh.
 8. Bouře vyvrhla loď na mělčinu.
 9. Nepřátelské bombardéry zničily všechna letadla na zemi.
 10. Vlajky vlály nahoře nad hradem.
 11. Letadlo bylo brzy ve vzduchu.
 12. Rozebrali ten stroj na kusy.
 13. Stáli pět metrů od sebe.
 14. Pomalu se od sebe vzdalovali.
 15. Dává si peníze stranou, aby si ušetřil na nový počítač.
 16. Jen stála stranou a sledovala lidi pobíhající sem a tam.
 17. Dávám přednost dovoleným v zahraničí.
 18. Rád bych v létě pracoval v zahraničí.
 19. Někteří lidé cestovali z daleka, aby ten obřad zhlédli.
 20. Vzal jsem si prášek, ale bolest neodešla.
 21. Bydlí daleko odtud.
 22. Buďte tiše! Děti spí.
 23. Po sexu muži obvykle usnou.
 24. Střecha byla v plamenech a z oken vycházel kouř.
 25. Místnost zářila světlem svíček.
 26. Prázdný člun byl zvolna unášen uprostřed jezera.
 27. Byla unášena na moři myšlenek.
 28. Byl v bezvědomí ale stále naživu.
 29. Jestli se odsud dostaneme živí, koupím ti drink.
 30. Celý den jsem cítil, že se něco blíží.
 31. Plány odstranit ho z funkce byly v plném proudu.
 32. Slyším jeruzalémské zvony vyzvánět.
 33. Časy se mění.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Prefixes (anglické předpony)

Dnes si řekneme něco o anglických předponách a práci s nimi.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Anglická předpona A- (abroad, asleep, a-ringing) 15 22665 Od Kurzatko poslední příspěvek
před 9 lety