BUSINESS 02: Job Advert (word analyses)

Vydáno dne 15.01.2009

Pojďme si rozebrat jednotlivá slovíčka a fráze z úvodní kapitoly druhé lekce obchdoní angličtiny, kde Michael objevil pracovní inzerát.Course Map (mapa kurzu)

Unit 02: JOB ADVERTISEMENT

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole druhé lekce obchodní angličtiny nám Michael ukázal pracovní inzerát, který ho oslovil. Nyní si rozebereme důležitá slovíčka a vazby, které se objevily v inzerátu.

ADVERTISEMENT

advertisement/əd'vɜ:tɪsm­ənt/ = inzerát

Běžně se používá zkrácená forma advert (hlavně BrE) nebo ad.

Pozor! V britské angličtině vyslovujeme /əd'vɜ:tɪsmənt/, v americké /ˌædvə'taɪzmənt/.

Americká výslovnost vychází z výslovnosti slovesa advertise/'ædvətaɪz­/ = inzerovat, dělat reklamu.

advertisement/əd'vɜ:tɪsm­ənt/ = inzerát, reklama
advertising/'ædvətaɪzɪ­ŋ/ = reklama, inzerce, propagace
advertiser/'ædvətaɪ­zə/ = inzerent

advertising campaign/kæm'peɪn/ = reklamní kampaň
advertising agency/'eɪdʒənsi­/ = reklamní agentura

place / put an advertisement (in a newspaper) = podat inzerát (do novin)
answer / reply to/ respond to an advertisement = odpovědět na inzerát

an advertisement for a job = a job advertisement

They advertised the new book in the local paper. TTT *1
We placed an advertisement for a new Managing Director in yesterday's paper. TTT *2
This company is one of our biggest advertisers. TTT *3
Our latest advertising campaign was extremely successful. TTT *4
She answered an advert for an assistant, but was rejected. TTT *5
How do you know about it? – I saw an ad. TTT *6  

Pozor! Mohou se plést podstatná jména advertisement a advertising.
Podstatné jméno advertisement je počitatelné a označuje inzerát. TTT *7
Podstatné jméno advertising je nepočitatelné a označuje reklamu obecně.

This is the newspaper advertisement for our new car. TTT *8
She works in advertising. TTT *9
She works in an advertising agency. TTT *10
There are five new advertisements in their new advertising campaign and all of them are great. TTT *11  

Reklama v televizi nebo rádiu je většinou commercial/kə'mɜ:ʃl nebo (v Británii) TV advert.

V novinách můžete narazit na krátké inzeráty, kde lidé často něco kupují nebo prodávají: the classifieds/'klæsɪfaɪd­z/ = řádková inzerce
a classified ad= malý inzerát v novinách

POSITION

position/pə'zɪʃn/ = pozice (pracovní)

I would like to apply for the position of Sales Manager. TTT *12
The position of Marketing Manager has been filled. TTT *13
We have been advertising the position for over a month. TTT *14  

Pro překlad pracovní pozice existuje také výraz post/'pəʊst/, ale ten je formálnější. Běžně se však používá pro pozice ve vládě, nebo školství.

SALARY

salary/'sæləri/ = plat
salaries = platy

starting salary = nástupní plat
basic salary = základní plat
base salary = základní plat (AmE)
annual salary = roční plat
monthly salary = měsíční plat

gross/'grəʊs/ salary = hrubá mzda / hrubý plat (pozor na výslovnost!)
net salary = čistá mzda / čistý plat

competitive salary = zajímavý, výborný (konkurenceschopný) plat
negotiable/nə'gəʊʃə­bl/ salary = plat dohodou
attractive salary = atraktivní plat

salary package = balíček odměn (plat včetně benefitů a bonusů)
pay package (BrE)

earn / receive a salary = vydělat / dostávat plat
pay a salary = platit plat
increase a salary = zvýšit plat

Pozn.: V britské angličtině se běžně používá pay rise, v americké (pay) raise. Pozor na výslovnost těchto slovíček. Více zde.

She's earning quite a good salary at the moment. TTT *15
He's on a salary of 40,000 pounds. TTT *16
I get a basic salary and a great commission. TTT *17
They increased my salary by 3%. TTT *18  

commission/kə'mɪʃn/ = provize (také však komise nebo poplatek, například ve směnárně)
I work on commission. TTT *19

Slovíčko salary znamená plat, který se vyplácí měsíčně a většinou se jedná o kancelářské profese. Často se v inzerátech v zahraničí neuvádí měsíční, ale roční plat.

Slovíčko wage/'weɪdʒ/ (nejčastěji v množném čísle wages/'weɪdʒɪz­/) znamená mzda. Může to být hodinová mzda, nebo mzda za týden. Vyplácí se často manuálním pracovníkům, nebo brigádníkům. Není to však pravidlem. Pokud se na svůj plat díváte z pohledu týdenní nebo měsíční výplaty peněz, lze použít wages.

Další užitečné slovíčko je income/'ɪnkʌm/ = příjem.

UP TO

up to = až (+ číselná hodnota)

Představte si svislou stupnici. Pokud chcete říct například ‘až 30’, tak nejprve jdete po stupnici nahoru (up) a pak se u čísla 30 zastavíte a namíříte do té úrovně (to), proto je špatně samotné up nebo samotné to. Správně je up to.

They are offering a basic salary of up to 70,000 dollars. TTT *20
We can fill up to 500 new positions. TTT *21  

BONUS

bonus/'bəʊnəs = bonus, odměna, odměny, prémie
bonuses = odměny

attendance bonus = odměna za vynikající docházku
performance bonus = odměna za mimořádně dobrý výkon
productivity bonus = odměna za zvýšenou produkci (ve výrobě)
annual bonus = roční odměna
end-of-year / year-end bonus = roční odměna (na konci roku)

earn / get / receive a bonus = získat odměny
pay / award a bonus = vyplatit odměny

The bonus system in the company is great. TTT *22
I'm not going to resign until January. I want my year-end bonus. TTT *23  

resign/rɪ'zaɪn/ = dát výpověď (rezignovat)

BENEFITS

benefits/'benəfɪts = výhody (zaměstnanecké)
benefits package = balíček výhod

employee benefits = fringe benefits = zaměstnanecké výhody
fringe/'frɪndʒ/ = okraj, obruba, ofina, třáseň TTT *24

Our benefits include health insurance and a pension plan. TTT *25
One of the best benefits in the firm is a company car. TTT *26  

pension/'penʃn/ = důchod, penze
pension plan / pension scheme / retirement plan = důchodové pojištění

Benefit se někdy také označují výrazem perk/'pɜ:k/, v množném čísle perks = benefity, požitky (označují často ještě něco navíc, než běžné benefity).

SPECIALIZE

specialize/'speʃəlaɪ­z/ = specializovat se (v BrE specialise)
specialize in sth = specializovat se na něco

specialist/'speʃəlɪst­/ = specialista, odborník
specialisation/ˌspeʃlaɪ'­zeɪʃn/ = specializace na něco (v BrE specialisation)

Pozor! V britské angličtině vyslovujeme /ˌspeʃəlaɪ'zeɪʃn/, v americké /ˌspeʃələ'zeɪʃən/.

Their company specializes in producing various types of electrical appliances. TTT *27
Our company needs a specialist in telemarketing. TTT *28
Her area of specialization is accounting and finance. TTT *29
Can you specify what the company specializes in? TTT *30  

telemarketing/'te­liˌmɑ:kɪtɪŋ/ = telephone selling = prodej po telefonu

BUSINESS ACCOUNT

Slovíčko account/ə'kaʊnt/ může znamenat bankovní účet, ale v našem případě to znamená stálý zákazník, se kterým firma často spolupracuje.

(business) account = stálý zákazník / obchodní partner
key account = klíčový zákazník
Key Account Manager = manažer starající se o klíčové zákazníky

land / win an account = získat (nového) klienta
lose an account = ztratit klienta

We cannot afford to lose this account. TTT *31
If you land the Pepsi account, you will get a generous pay rise. TTT *32  

MAINTAIN

maintain/meɪn'teɪn­/ = udržovat

maintain relationships = udržovat (utužovat) vztahy
maintain prices = udržovat výši cen
maintain trust = udržet si důvěru
maintain records = udržovat (vést si) záznamy (o něčem)

They promised to maintain their prices at the same level for at least three months. TTT *33
How we can gain and maintain their trust is beyond me. TTT *34
We maintain close relationships with our customers. TTT *35  

Pozn.: Je možné také udržovat (v dobrém stavu) například stavbu nebo přístroj, maintain a building, maintain a machine = udržovat stroj, pak se hodí i slůvko maintenance/'meɪntənə­ns/ = údržba.

EXPERIENCE

experience/ɪks'pɪəri­əns/ = zkušenosti, zážitek

Toto slůvko má dva základní významy. V obchodní angličtině se většinou bavíme o zkušenostech.

an experience = zážitek (počitatelné)
experience = zkušenost(i) (nepočitatelné)

Pozn.: Podrobnosti o počitatelném a nepočitatelném významu hledejte v samostatném článku.

previous experience = dřívější zkušenosti
valuable experience = hodnotné zkušenosti
extensive experience = značné zkušenosti
personal experience = osobní zkušenost / zkušenosti
management experience = zkušenosti s řízením (firmy)

Our company should hire a new Office Manager with better experience. TTT *36
I have extensive knowledge and experience in marketing. TTT *37
You need at least 5 years' experience in finance for this job. TTT *38  

gain experience = získat zkušenosti
broaden experience = rozšířit si zkušenosti

lack experience = nemít zkušenosti
lack of experience = nedostatek zkušeností
Pozn.: Slůvko lack může mít význam “nedostávat se” i “nedostatek”.

If you want to gain some work experience while studying, why don't you work here part-time. TTT *39
She totally lacks experience. I will have to fire her. TTT *40
She was fired due to lack of experience. TTT *41  

a part-time job / part-time work = práce na poloviční úvazek
work part-time = pracovat na poloviční úvazek
a full-time job / full-time work = práce na plný úvazek
work full-time = pracovat na plný úvazek

fire sb / sack sb (BrE) = propustit někoho ze zaměstnání

experienced/ɪks'pɪər­iənst/ = zkušený
inexperienced/ˌɪnɪk'sp­ɪəriənst/ = nezkušený

He is a capable and experienced manager. TTT *42
I'm afraid she is rather inexperienced for a position like this. TTT *43  

experience/ɪks'pɪəri­əns/ = zažít (něco)

I have never experienced such bad behaviour of an employee. TTT *44  

BRANCH

branch/'brɑ:ntʃ = pobočka

I work in a local branch of a multinational company. TTT *45
She works as a branch manager. TTT *46
The bank has twenty branches in Prague. TTT *47  

JOB DESCRIPTION

job description/'dʒɒb dɪˌ­skrɪpʃən/ = pracovní náplň (popis pracovní pozice)

Could you send me the job description of the position? TTT *48
It's not in my job description so I'm not going to do it. Sorry. TTT *49  

RESPONSIBILITIES

responsibility/rɪsˌpɒnsɪ­'bɪləti/ = zodpovědnost, povinnost
responsibilities = povinnosti

irresponsibility = nezopovědnost

responsible/rɪ'spɒns­əbl/ = zodpovědný
irresponsible/ˌɪrɪ'spɒ­nsəbl/ = nezodpovědný (přístup apod.)

be responsible for sb / sth / doing sth = být zodpovědný za někoho / něco
be responsible to sb = být zodpovědný někomu

She is fully responsible for the running of the office. TTT *50
Your main responsibility will be dealing with complaints. TTT *51
He is responsible directly to the General Manager. TTT *52
It's your responsibility to send those letters, not mine. TTT *53
What is she responsible for? She seems to be bored all the time. TTT *54  

ACHIEVEMENT

achievement/ə'tʃi:vmən­t/ = úspěch, výkon

Vychází ze slovesa achieve, které znamená dosáhnout něčeho, dokázat něco tedy i dosáhnout úspěchu (dosáhnout něčeho po vynaložení sil.

achieve/ə'tʃi:v/ = dosáhnout úspěchu, dokázat něco
achieve a goal / a target = dosáhnout cíle

achievable = dosažitelný
unachievable = nedosažitelný

achievement / achievements = úspěch (úspěchy)

Pozn.: Úspěch určitě znáte jako success, ale achievement(s) je často lepší pro vyjádření úspěchu, kterého jsme dosáhli prací a úsilím.

We've achieved fantastic results. TTT *55
What are your best achievements at work? TTT *56
Landing the new account was a great achievement. TTT *57  

FEEDBACK

feedback/'fi:dˌbæk = zpětná vazba, odezva

useful / positive / negative feedback
give / get / receive feedback

Have you had any feedback on the new line of office chairs? TTT *58
We launched the product only last month and haven't had any feedback yet. TTT *59  

launch/'lɔ:ntʃ = uvést produkt na trh, spustit kampaň, apod.

APPLY

apply/ə'plaɪ/ = žádat, přihlásit se

Sloveso apply je hojně používáno jak ve všeobecné, tak i v obchodní angličtině. V našem textu má význam ‘ucházet se o místo’, ale všeobecně znamená ‘žádat o něco písemně’. Také znamená ‘aplikovat’, čemuž se zde ovšem nebudeme věnovat.

apply for sth = písemně o něco žádat (např. ucházet se o místo)

applicant/'æplɪkənt = uchazeč, žadatel (applier)
application/ˌæplɪ'keɪ­ʃn/ = přihláška, žádost (písemná)

a letter of application = žádost (ve formě dopisu)
application letter = písemná žádost (o práci)
job application = písemná žádost o místo (obsahuje životopis a průvodní dopis)

application form = formulář žádosti
fill in / fill out an application form = vyplnit formulář

apply for a job = ucházet se o místo
apply for a loan = žádat o úvěr
apply for a passport = žádat o pas

Please apply in writing to the address below. TTT *60
He's applied for a job with an advertising agency. TTT *61
If you want to buy a new car, why don't you apply for a loan? TTT *62
Can you fill in this application form? TTT *63
We already have three suitable applicants for the job. TTT *64  

CV

CV/ˌsi:'vi:/ = curriculum vitae/kə'rɪkjələ­m 'vi:taɪ/ = životopis

Pozn.: V americké angličtině používají résumé/'rezjʊmeɪ/.

Applicants should send a CV by the end of the month. TTT *65
Working for that company will look great on your CV. TTT *66
I think you should update your CV before applying. TTT *67  

COVERING LETTER

covering letter/'kʌvərɪŋ­ˌletə/ = průvodní dopis (motivační dopis)
cover letter (AmE)

Please send a covering letter with your application form and CV to the following address. TTT *68  

VACANCY

vacancy/'veɪkənsi­/ = volné místo, volná pozice (i volný pokoj v hotelu)

vacant/'veɪkənt/ = prázdný, volný

a vacancy = a vacant position = volné místo
a vacancy = a vacant room = volné pokoj

fill a vacancy = obsadit volné místo
fill a vacant position = obsadit volné místo / pozici

The vacancy for an assistant hasn't been filled. TTT *69
Are there any vacant positions in your company? TTT *70
I'm afraid there are no vacancies in our firm at the moment. TTT *71  

REPRESENTATIVE

representative/ˌre­prɪ'zentətɪv/ = zástupce (firmy)
rep/'rep/ (běžně používaná zkrácená forma)

sales representative (sales rep) = obchodní zástupce
holiday rep = delegát na dovolené
union representative = odborář
union / trade union / trades union / labor union (AmE) = odbory

Our firm has more than 50 sales representatives in the Czech Republic. TTT *72
She works as a holiday rep for a big travel agency. TTT *73  


Tímto slovíčkem končí druhá kapitola druhé lekce obchodní angličtiny. V úvodním článku jsme si ukázali inzerát, který oslovil našeho hlavního hrdinu. V této části jsme si jej důkladně rozebrali.

Znalost těchto výrazů si můžete otestovat zde:
WORD QUIZ A (jednodušší kvíz)
WORD QUIZ B (pokročilejší kvíz)

Ve třetí části druhé lekce, kterou naleznete zde, si řekneme něco o tom, jak by měl vypadat a co by měl obsahovat inzerát nabízející práci.

Slovíčka z této sekce se můžete naučit a vyzkoušet online zde: Okruhy slovní zásoby: Business Unit 2.  

Překlad:
 1. Inzerovali svou novou knihu v místních novinách.
 2. Vydali jsme inzerát na pozici generálního ředitele ve včerejších novinách.
 3. Tato firma je jeden z našich největších inzerentů.
 4. Naše poslední reklamní kampaň byla velice úspěšná.
 5. Odpověděla na inzerát na asistentskou pozici, ale byla odmítnuta.
 6. Jak o tom víš? – Viděl jsem inzerát.
 7. <strong>an</strong> advertisement / <strong>an</strong> advert / <strong>an</stron­g> ad
 8. Toto je novinová reklama na naše nové auto.
 9. Pracuje v reklamě.
 10. Pracuje v reklamní agentuře.
 11. V jejich nové reklamní kampani je pět nových reklam a všechny jsou skvělé.
 12. Rád bych se ucházel o pozici manažera prodeje.
 13. Pozice marketingového manažera byla obsazena.
 14. Inzerujeme tu pozici už déle než měsíc.
 15. V současnosti vydělává docela dobrý plat.
 16. Má plat 40.000 liber.
 17. Dostávám základní plat a skvělou provizi.
 18. Zvýšili mi plat o 3%.
 19. Dostávám plat podle toho, kolik prodám.
 20. Nabízejí základní plat až 70.000 dolarů.
 21. Můžeme obsadit až 500 nových pozic.
 22. Systém odměn v té společnosti je skvělý.
 23. Dám výpověď až v lednu. Chci roční odměny.
 24. zde však je myšleno ‘neco navíc k platu’
 25. Mezi naše zaměstnanecké výhody patří zdravotní a důchodové pojištění.
 26. Jedna z nejlepších výhod je služební auto.
 27. Jejich firma se specializuje na výrobu různých druhů elektrických přístrojů.
 28. Naše firma potřebuje specialistu na tele-marketing.
 29. Její oblast specializace je účetnictví a finance.
 30. Můžete specifikovat, na co je firma zaměřena?
 31. Nemůžeme si dovolit ztratit tohoto klienta.
 32. Pokud se ti podaří získat Pepsi jako klienta, dostaneš slušné zvýšení platu.
 33. Slíbili, že udrží ceny na stejné úrovni po dobu alespoň tří měsíců.
 34. Jak získat a udržet si jejich důvěru opravdu nevím.
 35. Se svými zákazníky udržujeme blízké vztahy.
 36. Naše firma by měla přijmout nového Office Managera s lepšími zkušenostmi.
 37. Mám rozsáhlé znalosti a zkušenosti v marketingu.
 38. Na tuto práci potřebujete alespoň pětiletou praxi ve financích.
 39. Pokud chceš získat nějaké zkušenosti, když studuješ, co takhle začít u nás pracovat na poloviční úvazek.
 40. Nemá naprosto zkušenosti. Budu ji muset vyhodit.
 41. Byla propuštěna z důvodu nedostatku zkušeností.
 42. Je schopný a zkušený manažer.
 43. Obávám se, že je na takovou pozici trochu nezkušená.
 44. Nikdy jsem nezažil tak hrozné chování zaměstnance.
 45. Pracuji v místní pobočce mezinárodní firmy.
 46. Pracuje jako vedoucí pobočky.
 47. Banka má dvacet poboček v Praze.
 48. Můžete mi zaslat pracovní náplň dané pozice?
 49. Nemám to v popisu práce, takže to nebudu dělat.
 50. Je plně zodpovědná za chod kanceláře.
 51. Vaše hlavní povinnost bude řešení stížností.
 52. Je zodpovědný přímo generálnímu řediteli.
 53. Je tvoje povinnost poslat ty dopisy, ne moje.
 54. Za co je zodpovědná? Zdá se, že se stále nudí.
 55. Dosáhli jsme skvělých výsledků.
 56. Jaké jsou tvé největší úspěchy v práci?
 57. Získání toho nového klienta byl velký úspěch.
 58. Už máš zpětnou vazbu k těm novým kancelářským židlím?
 59. Uvedli jsme na trh ten nový produkt teprve minulý měsíc a nemáme zatím zpětnou vazbu.
 60. Prosím zažádejte písemně na adresu níže.
 61. Uchází se o místo v reklamní agentuře.
 62. Pokud si chceš koupit nové auto, proč nepožádáš o úvěr?
 63. Můžete vyplnit tuto žádost?
 64. Už máme tři vhodné kandidáty na tu pozici.
 65. Uchazeči by měli zaslat životopis do konce měsíce.
 66. Práce pro tu firmu bude ve tvém životopise vypadat skvěle.
 67. Myslím, že by sis měl zaktualizovat svůj životopis před posláním žádosti o místo.
 68. Prosím zašlete svůj průvodní dopis společně s žádostí a životopisem na následující adresu.
 69. Volné místo asistentky nebylo stále obsazeno.
 70. Jsou ve vaší firmě nějaká volná místa?
 71. Obávám se, že v současnosti nemáme žádná volná místa.
 72. Naše firma má více než 50 zástupců v České Republice.
 73. Pracuje jako delegát pro velkou cestovní kancelář.
Přepis bublinkové nápovědy: