Unreal time - "nereálný čas"

Vydáno dne 29.04.2021

Co je to “nereálný čas” a kdy se používá?Nereálný čas (unreal time)

Určitě znáte čas přítomný, minulý a budoucí. Víte také, že v angličtině jsou časy průběhové a prosté. Asi jste také slyšeli o čase předpřítomném, předminulém a někteří i o předbudoucím. Co to ale (proboha) je nereálný čas?

Na úvod se vás jen pokusíme uklidnit. Nejedná se o čas (tense), ale o čas (time). V anglické gramatice se totiž tyto dva pojmy rozlišují. Slovo tense označuje gramatickou strukturu, slovo time pouze jakýsi významový koncept.

Studenti anglické morfologie tedy např. vědí, že budoucí čas (future tense) v angličtině vůbec neexistuje, existuje pouze budoucí čas (future time). Budeme-li se tedy bavit o “nereálném čase”, nepůjde ani tak o nějakou novou gramatickou strukturu, ale pouze o významový koncept a jeho vyjádření v angličtině.

Základní princip

Princip tzv. nereálného času spočívá v tom, že v nereálných kontextech (jako jsou např. přací věty, nereálné kondicionály apod.) používáme v přítomném a budoucím významu minulý čas a ve významu minulém používáme čas předminulý.

Co přesně si představit pod “nereálným kontextem” si nyní ukážeme na konkrétních případech.

Přací věty

Jedním z nejčastějších nereálných kontextů jsou přací věty, tedy hlavně věty s wish/‘wɪʃ/ nebo if only/ɪf 'əʊnli­/, kterými litujeme, že něco není/nebylo jinak. V češtině je překládáme pomocí 'kéž by’, ‘kdyby tak’ apod.

Přítomná a budoucí přání obsahují minulý čas:

I wish you were here. TTT *1
I wish he returned tomorrow. TTT *2
If only I were taller. TTT *3  

Minulá přání se vyjadřují předminulým časem:

I wish I had studied harder. TTT *4
If only he had been more careful. TTT *5  

Více se dočtete v článku Přací věty (wish clauses).

Nereálné kondicionály

Ke stejnému jevu jako v přacích větách dochází i v tzv. nereálných podmínkách. Jsou to ty podmínkové věty, které nemluví o něčem, co se možná stane/stalo, ale o tom, co by se stalo kdyby (…), nebo co by se bývalo stalo kdyby (…).

Pozn.: Více v článku Podmínkové věty: přehled.

Ve vedlejší větě, která obsahuje podmínku současnou nebo budoucí, použijeme minulý čas:

If they didn't have kids, they would break up. TTT *6
If she had the time tomorrow, she would help us. TTT *7  

Obsahuje-li vedlejší věta podmínku v minulosti, je vyjádřena předminulým časem:

If you hadn't called me yesterday, I would have gone out with someone else. TTT *8  

Podmínkové souvětí může obsahovat i jiné spojky (unless, providing, on condition that, apod.). I v těch případech, jedná-li se o nereálnou podmínku, používáme nereálný čas.

What if, suppose, supposing, imagine

Věta za slůvky what if/'wɒt ɪf/, supposing/sə'pəʊzɪŋ, suppose/sə'pəʊz/ nebo imagine se chová stejně, jako kdyby se jednalo o kondicionál s if/'ɪf/. Tyto věty většinou jaksi nastíní nějakou nereálnou situaci a zaměřují se na to, co by tyto situace mohly způsobit.

What if we stayed here? TTT *9
What if they had been killed? TTT *10
Supposing you were caught? TTT *11
Imagine you won the lottery! What would you buy? TTT *12
Suppose someone stole your wallet. Would you go to the police? TTT *13  

Pokud by ale šlo o reálnou podmínku, použili bychom přítomný čas:

Suppose someone steals your wallet. Will you go to the police? TTT *14  

Takové věty si můžeme převést na podmínkové souvětí:

Suppose someone stole your wallet. Would you go to the police? =
= If someone stole your wallet, would you go to the police?

Suppose someone steals your wallet. Will you go to the police? =
= If someone steals your wallet, will you go to the police?

Pozn.: Více také v článku Vazba “BE SUPPOSED TO”.

As if, as though

Nereálný čas používáme i za spojkami as if/əz'ɪf/ a as though/əz 'ðəʊ/, pokud označují něco nereálného. Opět používáme minulý čas pro přítomnost a předminulý pro minulost:

She acts as if she didn't know him. TTT *15
He looks as if he had been hit by a truck. TTT *16  

Pokud ale nechceme vyjádřit nereálnost situace, lze použít i normální časy:

She acts as if she doesn't know him. TTT *17  

Všimněte si, že i v češtině toto lze vyjádřit jako něco nereálného (…jako kdyby…) nebo jako něco reálného (…jako když…).

Za hovorovějším look like, feel like, sound like, act like apod. nereálný čas obvykle nepoužíváme:

She acts like she doesn't know him. TTT *18

It's time

Ve větách s it's time nebo it's high time či it's about time používáme také minulý čas:

It's time we left. TTT *19
It's high time you told me the truth. TTT *20
It's about time you stopped smoking. TTT *21  

Tyto věty vlastně znamenají něco jako should:

It's time we left. = We should leave. TTT *22
It's high time you told me the truth. = You really should tell me the truth. TTT *23

Pokud nemáme na mysli toto pomyslné should, použijeme za spojením it's time infinitiv:

It's time to reap. TTT *24

I'd rather

Za spojením I'd rather (I would rather) používáme nereálný čas pouze tehdy, když se podmět věty s rather a vedlejší věty liší:

I'd rather she asked someone else. TTT *25
I want to help you. – I'd rather you didn't. TTT *26
I'd rather you hadn't said that. TTT *27  

V jiných situacích (jsou-li podměty stejné) je za would rather holý infinitiv:

I'd rather go with someone else. TTT *28
He'd rather stay home. TTT *29  

Úplně stejně se používá spojení would sooner:

I'd sooner she stayed single. TTT *30
She'd sooner die than marry him. TTT *31  

Pozn.: Hodit se může i článek Would rather / had better.

Nereálná souvětí s would

Nereálný čas se objevuje i ve zdánlivě obyčejných větách, kde hlavní věta obsahuje podmiňovací would/could. Nereálný čas tam totiž nahrazuje právě ono slovíčko would. V češtině je podmiňovací způsob v obou větách, v angličtině pouze v té hlavní:

He says he would do what he could to help. TTT *32
He has parents who would give him anything he wanted. TTT *33
Under normal circumstances I would do whatever she asked. TTT *34  

I were, he were, she were, it were

V nereálném čase se často používá tzv. subjunktiv slovesa be, který je pro všechny tvary stejný – were, tedy i v první a třetí osobě jednotného čísla.

I wish I were an angel. TTT *35
If he were younger, he would ask her out. TTT *36
He looks as if he were interested, doesn't he? TTT *37
Supposing someone were hurt. TTT *38
I'd rather it were you. TTT *39
It's high time I were on my way. TTT *40  

Někteří tuto variantu považují za ‘správnější’ než was, ale názory se v tomto velmi liší. Správně je každopádně obojí.

Pozn.: Více v článku Konjunktiv v angličtině.

Nereálný čas a časová souslednost

Nyní pozor. Nereálný čas má svůj význam v té podobě, ve které jsme si ho nyní vysvětlili. Nijak ho neovlivňuje tzv. časová souslednost. Máme-li tedy něco nereálného v nepřímé řeči, čas se nebude měnit:

I wish I were an angel.He said he wished he were an angel. TTT *41

Ke změně minulého času na předminulý zde nedojde:

He said he wished he had been an angel.

Závěrem

Věříme, že se nám podařilo vám alespoň přiblížit, co je myšleno pojmem ‘nereálný čas’ či ‘nereálný kontext’. Možná jste o tomto jevu věděli pouze ve spojení s kondicionály a přacími větami. Jak ale vidíte, jde o poměrně obecný koncept, který není přímo závislý na jednom či dvou gramatických jevech.

Překlad:
 1. Kéž bys tu byl.
 2. Kéž by se zítra vrátil.
 3. Kdybych tak byl vyšší.
 4. Kéž bych se býval více učil.
 5. Kdyby tak býval byl opatrnější.
 6. Kdyby neměli děti, rozešli by se.
 7. Kdyby zítra měla čas, pomohla by nám.
 8. Kdybys mi býval včera nezavolal, šla bych ven s někým jiným.
 9. Co kdybychom tu zůstali?
 10. Co když je někdo zabil?
 11. Co kdyby tě chytili?
 12. Představ si, že bys vyhrál v loterii. Co by sis koupil?
 13. Představ si, že by ti někdo ukradl peněženku? Šel bys na policii?
 14. Co když ti někdo vezme peněženku? Půjdeš na policii?
 15. Chová se, jako kdyby ho neznala.
 16. Vypadá, jako kdyby ho porazil náklaďák.
 17. Chová se, jako když ho nezná.
 18. Chová se, jako by ho neznala.
 19. Měli bychom odejít.
 20. Opravdu bys mi měl říci pravdu.
 21. Je na čase, abys přestal kouřit.
 22. Měli bychom odejít.
 23. Opravdu bys mi měl říci pravdu.
 24. Je čas sklízet.
 25. Byl bych radši, kdyby poprosila někoho jiného.
 26. Chci ti pomoct. – Byl bych radši, kdyby ne.
 27. Byl bych radši, kdybys to býval neřekl.
 28. Radši bych šel s někým jiným.
 29. Radši by zůstal doma.
 30. Byl bych radši, kdyby se nevdávala.
 31. To by raději zemřela, než by si ho vzala.
 32. Říká, že by udělal, co by bylo v jeho silách, aby pomohl.
 33. Má rodiče, kteří by mu dali cokoliv, o co by si řekl.
 34. Za normálních okolností bych udělal cokoliv, o co by si řekla.
 35. Kéž bych byl andělem.
 36. Kdyby byl mladší, pozval by ji na rande.
 37. Vypadá, jako kdyby měl zájem, že?
 38. Co kdyby se někdo zranil?
 39. Byl bych radši, kdybys to byl ty.
 40. Je nejvyšší čas, abych už byl na cestě.
 41. Řekl, že by si přál, aby byl andělem.
Přepis bublinkové nápovědy: