Help for English

Vazba "BE SUPPOSED TO"

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.08.2013

Vysvětlení vazby BE SUPPOSED TO a použití slovesa SUPPOSE.Vazba “BE SUPPOSED TO”

Vazba be supposed to/ˌbi: sə'pə­ʊst tʊ/ je velice užitečná a v některých případech dokonce nepostradatelná. Studenti ji však bohužel často neznají nebo neumí správně použít. Tento článek vám snad vše objasní.

Tvarosloví

Ve vazbě be supposed to pracujete se slovesem to be, které se používá pouze v přítomnosti (am/is/are) a minulosti (was/were):

am / was supposed to …
He is / was supposed to …
We are / were supposed to …

Pak následuje příčestí trpné slovesa suppose, tedy supposed. Vazba se uzavírá infinitivem s TO, tedy třeba:

am supposed to help him.
He was supposed to do it.

Použití

Je mnoho situací, kde se tato vazba dá použít, ale v zásadě platí, že vychází ze slovesa suppose a jeho významu předpokládat. Jde totiž o jeho trpný rod a můžeme si to vysvětlit na následujícím příkladu:

They expect me to help her. = Očekávají, že jí pomohu.
They suppose I will help her. = Předpokládají, že jí pomohu.
am supposed to help her. = Mám jí pomoci. TTT *1

Zde už vidíte také český překlad dnešní vazby = mám / máš / máme něco udělat.

Tedy, očekává se po nás, že něco uděláme, proto jsme v trpném rodě “očekáváni”. Můžeme však také jednoduše očekávat, že se něco stane a to na základě různorodých podnětů. Zde si popíšeme ty nejdůležitější:

1) očekávání založeno na dřívější informaci

Zde “očekávání” jednoduše vychází z toho, co jsme se dozvěděli dříve a to buď přímo, nebo to vychází z logiky věci:

(on the phone) Where are you? You are supposed to be here! You said you would come. TTT *2
What are you doing here? You are not supposed to be here! You are supposed to be at home studying for the test. TTT *3
am supposed to go to the meeting. My boss told me he needs me there. TTT *4
What amsupposed to do now? TTT *5
How amsupposed to know that? Nobody told me. TTT *6
What is that supposed to mean? TTT *7

Když mi někdo slíbí, že někam přijde, očekávám, že se tak stane. Když mi šéf řekne, že musím jít další den na jednání, předpokládá se, že to udělám, atd.

2) zákony, pravidla

Toto “očekávání” je dáno například zákonem nebo pravidly ve firmě nebo kdekoli jinde:

You are not supposed to leave for lunch before 12 o'clock. TTT *8
You are supposed to be back from lunch in 60 minutes. TTT *9

Zde mi je ve finále možná i jedno, jestli ten člověk odchází na oběd před dvanáctou, ale ve firmě jsou prostě daná nějaká pravidla, a ta by měl dodržovat každý. Stejně tak třeba i pravidlo o tom, jak dlouho má být člověk na obědě. Nemusí to být myšleno jako výčitka, ale třeba jen jako konstatování.

3) předpovědi, harmonogramy

Také může toto “očekávání” pramenit například z předpovědi počasí nebo harmonogramu:

It's supposed to be warm and sunny tomorrow. TTT *10
It was supposed to be cloudy today, and look – not a cloud in the sky. TTT *11
Do you know what the weather is supposed to be like tomorrow? TTT *12
The game is supposed to start at 10 o'clock. TTT *13
The game was supposed to start 20 minutes ago. Something must have happened. TTT *14

Příklad s předpovědí počasí je velice trefný – říkají, že bude hezky, ale nakonec může pršet (známe předpovědi počasí). Proto jen konstatuji, co se má stát na základě toho, co jsem slyšel v předpovědi, ale nemusím tomu věřit. Stejně tak pokud má zápas začít třeba v 8:00 a v 8:15 se stále nic neděje, můžete říct, že měl začít v určitý čas, protože to víte. To, že to tak nakonec není, je druhá věc.

4) návody k použití, běžnost situace

Další “očekávání” nastane, pokud se má něco udělat například podle návodu k použití, nebo proto, že je to tak běžné v dané situaci:

You are supposed to turn this upside down and screw it in. TTT *15
You are supposed to fill in the form in pencil. TTT *16

V návodu se to píše, tak se to tak má udělat, jinak tu věc nesestavíme. Pokud je někde napsáno “vyplňte tužkou”, tak se to tak prostě má udělat, atd.

5) obecná pravda

Další “očekávání” je například pravda, které se obecně věří:

This pill is supposed to help you with your problem. TTT *17
You are not supposed to drink coffee before you go to bed if you don't want to have problems falling asleep. TTT *18

Pokud to jsou prášky na bolest hlavy, tak by měly pomoct. Předpokládá se to. Stejně tak se obecně tvrdí, že pití kávy před spaním není dobré, atd.


Ve všech příkladech výše v podstatě vidíte stejný scénář: na základě nějaké dřívější informace předpokládáme určitý další vývoj.

To ale neznamená, že se to tak opravdu stane / stalo. Porovnejte:

He was supposed to call her but he forgot. TTT *19
He was supposed to call her and he did. TTT *20

Říkáme, že jí měl zavolat, třeba jí to slíbil. Ale z použití vazby be supposed to ještě není jasné, jestli jí opravdu zavolal nebo ne.

Pozor na správný čas!

Stejně jako v češtině používáme tuto vazbu pouze v přítomnosti a minulosti, ani v angličtině nebude v budoucnosti.

will be supposed to go skiing this weekend. TTT *21
am supposed to go skiing this weekend. TTT *22
was supposed to go skiing this weekend (but I might not go in the end). TTT *23

Pleteme si

Vzhledem k překladu “mít (něco udělat)” si studenti tuto vazbu občas pletou se slovesy have, shall nebo should, proto si v tom raději hned uděláme pořádek.

be supposed to vs. have

Pokud byste dnešní vazbu neznali a chtěli například přeložit “On má přijít” (protože to třeba slíbil), možná byste řekli “He has to come”. Jenže to by znamenalo “On musí přijít”. Proto zde lze říct pouze “He is supposed to come”.

be supposed to vs. shall

Sloveso shall se dnes běžně používá v otázce v první osobě (“Mám / Máme něco udělat?”). Více si přečtěte zde.

I zde je tedy české “mít”. Ač je v následující větě v češtině stejný překlad, význam je rozdílný (vysvětlení najdete v žárovce):

Shall I call him? = Mám mu zavolat? TTT *24
Amsupposed to call him? = Mám mu zavolat? TTT *25

be supposed to vs. should

Modální sloveso should znamená měl by. Více v článku zde. I toto sloveso se opět plete studentům s dnešní vazbou (hlavně pak v minulém čase, kvůli českému překladu). Vysvětlení je opět v žárovkách:

přítomný čas

You shouldn't do it. = Neměl bys to dělat. TTT *26
You aren't supposed to do it. = Nemáš to dělat. TTT *27

minulý čas

You should not have done it like that. = Neměl jsi to tak dělat. TTT *28
You were not supposed to do it like that. = Neměl jsi to tak dělat. TTT *29

should've called her. = Měl jsem jí zavolat. TTT *30
was supposed to call her. = Měl jsem jí zavolat TTT *31


Máme tedy za sebou vysvětlenou vazbu be supposed to. Teď by se možná patřilo rozebrat si samotné sloveso suppose.

suppose = předpokládat

Samotné sloveso suppose/sə'pəʊz/ má význam předpokládat, myslet si, věřit, očekávat.

suppose you know what you are doing. TTT *32
She supposes it could be true. TTT *33
suppose you're right. TTT *34
Is Janet coming to the party? – I suppose so. TTT *35

Pozn.: Kladnou reakci lze vyjádřit pouze pomocí slova so, zápornou však dvěma různými způsoby:

I think so. / I suppose so.
I don't think so. / I don't suppose so.
I think not. / I suppose not.

Sloveso suppose má však ještě další použití. Například pokud chcete zdvořile někoho o něco požádat, můžete použít tuto stavbu věty:

don't suppose you could help me here. TTT *36
don't suppose you could give me a lift to the airport. TTT *37

suppose you can't help me here, can you? TTT *38
suppose it's too late to come over, isn't it? TTT *39

suppose / supposing = za předpokladu, že

Sloveso suppose/sə'pəʊz/ se také může použít pro vyjádření našeho "co by, kdyby = co by se stalo, kdybych něco udělal. Je zde možno použít tvar suppose nebo supposing. Pak lze přeložit i jako když, nebo lépe dejme tomu, že.

Suppose / Supposing (that) your parents find out, what will you do? TTT *40
Suppose / Supposing (that) I come too, will that be fine with her? TTT *41

Suppose / Supposing (that) you lost your job, what would you do? TTT *42
Suppose / Supposing (that) you lose your job, what will you do? TTT *43

Pozn.: Poslední dvě věty stavbou připomínají podmínková souvětí (past-would, present-will). Není to náhoda, tato vazba může často suplovat spojku if. V tomto případě by bylo ale přirozenější věty přehodit: What would you do if you lost your job? / What will you do if you lose your job? TTT *44

suppose / supposing = dejme tomu, že / co třeba

Podobný význam má i další použití. Slovo suppose nebo supposing/sə'pəʊzɪŋ použijeme nejčastěji, když chceme něco navrhnout. Ve smyslu “dejme tomu, že…(co si o tom myslíš? / co by se stalo?)”.

Suppose / Supposing (that) we stop here for a while? TTT *45
Suppose / Supposing (that) you tell him right now? TTT *46

supposed = údajný

Přidáním -ed nám vzniká přídavné jméno supposed /sə'pəʊzd/ , které vyjadřuje něco jako předpokládaný, údajný – něco, o čem si lidé myslí, že je pravda, i když my o tom můžeme mít pochybnosti.

The supposed advantages of this system should be … TTT *47
The supposed author of this book is … TTT *48
The supposed dangers of microwave ovens. (článek z internetu) TTT *49

supposedly = údajně

Z přídavného jména supposed nám přidáním koncovky -ly vznikne příslovce supposedly/sə'pəʊzə­dli/. Používá se, když chceme říct, že se všeobecně něčemu věří, obzvláště pokud my o tom máme pochybnosti. Pozor na výslovnost!

Creatures from other planets have supposedly visited our planet in flying saucers. TTT *50
Supposedly, he has been to Australia twenty five times. TTT *51

Překlad:
 1. Jsem očekáván / “předpokládán”, že jí pomůžu.
 2. Kde jsi? Máš být tady! Řekl jsi, že přijdeš.
 3. Co tu děláš? Nemáš tu být! Máš být doma a učit se na test.
 4. Mám jít na meeting. Šéf mi řekl, že mě tam potřebuje.
 5. Co mám teď dělat?
 6. Jak to mám vědět? Nikdo mi to neřekl.
 7. Co to má znamenat?
 8. Na oběd se nemá chodit před 12:00.
 9. Z oběda se máš vrátit do 60 minut.
 10. Zítra má být teplo a slunečno.
 11. Dneska mělo být zamračeno a podívej – ani mráček na obloze.
 12. Víš jaké má být zítra počasí?
 13. Hra má začít v deset.
 14. Hra měla začít před dvaceti minutami. Něco se muselo stát.
 15. Musíš (Máš) to otočit vzhůru nohama a našroubovat dovnitř.
 16. Musíte (Máte) ten formulář vyplnit tužkou.
 17. Ten prášek ti pomůže od tvých problémů.
 18. Před spaním bys neměl pít kávu, pokud nechceš mít problémy usnout.
 19. Měl jí zavolat, ale zapomněl na to.
 20. Měl jí zavolat a udělal to.
 21. Budu mít jet…TOTO JE POCHOPITELNĚ ŠPATNĚ
 22. Mám jet tento víkend lyžovat.
 23. Měl jsem jet tento víkend lyžovat (ale možná nakonec nepojedu).
 24. Nabízím se, že mu zavolám.
 25. Čeká se ode mě, že mu zavolám?
 26. můj názor, moje rada
 27. vycházíme z nějaké dřívější informace – někdo ti řekl, ať to neděláš / obecně se ví, že se to nemá dělat, atd.
 28. výčitka, lítost – ty jsi to takto udělal a teď je něco špatně – kéž bys to takto neudělal
 29. vycházím z dřívější informace, že se to tak dělat nemělo, může to být výčitka, nebo jen konstatování
 30. ale nezavolal, a teď toho lituji
 31. a možná jsem jí zavolal, možná ne – to nelze z této věty poznat, prostě se to ode mě očekávalo, protože jsem to třeba slíbil
 32. Doufám / Předpokládám, že víš, co děláš.
 33. Myslí, že by to mohla být pravda.
 34. Asi máš pravdu. / Myslím, že máš pravdu.
 35. Přijde Janet na večírek? – Myslím / Předpokládám, že ano.
 36. Nemohl byste mi zde pomoci, prosím? / Asi byste mi zde nemohl pomoci.
 37. Nemohl byste mne vzít na letiště, prosím? / Asi byste mě nemohl vzít na letiště.
 38. Nemohl byste mi zde pomoci, prosím? / Asi byste mi zde nemohl pomoci.
 39. Asi je už pozdě se stavit, že?
 40. Když to rodiče zjistí, co uděláš?
 41. Když přijdu taky, nebude s tím mít problém?
 42. Kdybys ztratil práci, co bys udělal?
 43. Když ztratíš práci, co uděláš?
 44. POZOR! LOSE se píše pouze s jedním “O” – se dvěma by to znamenalo “volný, netěsný” (loose). Viz samostatný článek.
 45. Dejme tomu, že tu na chvíli zastavíme? / Co tu třeba na chvíli zastavit?
 46. Dejme tomu, že mu to řekneš hned? / Co kdybys mu to řekl hned?
 47. Údajné výhody systému by měly být …
 48. Údajný autor knihy je …
 49. Údajné nebezpečí mikrovlnek.
 50. Bytosti z jiných planet navštívily údajně naši planetu na létajících talířích.
 51. Údajně byl v Austrálii 25×.
Překlad:
 1. Jsem očekáván / “předpokládán”, že jí pomůžu.
 2. Kde jsi? Máš být tady! Řekl jsi, že přijdeš.
 3. Co tu děláš? Nemáš tu být! Máš být doma a učit se na test.
 4. Mám jít na meeting. Šéf mi řekl, že mě tam potřebuje.
 5. Co mám teď dělat?
 6. Jak to mám vědět? Nikdo mi to neřekl.
 7. Co to má znamenat?
 8. Na oběd se nemá chodit před 12:00.
 9. Z oběda se máš vrátit do 60 minut.
 10. Zítra má být teplo a slunečno.
 11. Dneska mělo být zamračeno a podívej – ani mráček na obloze.
 12. Víš jaké má být zítra počasí?
 13. Hra má začít v deset.
 14. Hra měla začít před dvaceti minutami. Něco se muselo stát.
 15. Musíš (Máš) to otočit vzhůru nohama a našroubovat dovnitř.
 16. Musíte (Máte) ten formulář vyplnit tužkou.
 17. Ten prášek ti pomůže od tvých problémů.
 18. Před spaním bys neměl pít kávu, pokud nechceš mít problémy usnout.
 19. Měl jí zavolat, ale zapomněl na to.
 20. Měl jí zavolat a udělal to.
 21. Budu mít jet…TOTO JE POCHOPITELNĚ ŠPATNĚ
 22. Mám jet tento víkend lyžovat.
 23. Měl jsem jet tento víkend lyžovat (ale možná nakonec nepojedu).
 24. Nabízím se, že mu zavolám.
 25. Čeká se ode mě, že mu zavolám?
 26. můj názor, moje rada
 27. vycházíme z nějaké dřívější informace – někdo ti řekl, ať to neděláš / obecně se ví, že se to nemá dělat, atd.
 28. výčitka, lítost – ty jsi to takto udělal a teď je něco špatně – kéž bys to takto neudělal
 29. vycházím z dřívější informace, že se to tak dělat nemělo, může to být výčitka, nebo jen konstatování
 30. ale nezavolal, a teď toho lituji
 31. a možná jsem jí zavolal, možná ne – to nelze z této věty poznat, prostě se to ode mě očekávalo, protože jsem to třeba slíbil
 32. Doufám / Předpokládám, že víš, co děláš.
 33. Myslí, že by to mohla být pravda.
 34. Asi máš pravdu. / Myslím, že máš pravdu.
 35. Přijde Janet na večírek? – Myslím / Předpokládám, že ano.
 36. Nemohl byste mi zde pomoci, prosím? / Asi byste mi zde nemohl pomoci.
 37. Nemohl byste mne vzít na letiště, prosím? / Asi byste mě nemohl vzít na letiště.
 38. Nemohl byste mi zde pomoci, prosím? / Asi byste mi zde nemohl pomoci.
 39. Asi je už pozdě se stavit, že?
 40. Když to rodiče zjistí, co uděláš?
 41. Když přijdu taky, nebude s tím mít problém?
 42. Kdybys ztratil práci, co bys udělal?
 43. Když ztratíš práci, co uděláš?
 44. POZOR! LOSE se píše pouze s jedním “O” – se dvěma by to znamenalo “volný, netěsný” (loose). Viz samostatný článek.
 45. Dejme tomu, že tu na chvíli zastavíme? / Co tu třeba na chvíli zastavit?
 46. Dejme tomu, že mu to řekneš hned? / Co kdybys mu to řekl hned?
 47. Údajné výhody systému by měly být …
 48. Údajný autor knihy je …
 49. Údajné nebezpečí mikrovlnek.
 50. Bytosti z jiných planet navštívily údajně naši planetu na létajících talířích.
 51. Údajně byl v Austrálii 25×.
Překlad:
 1. Jsem očekáván / “předpokládán”, že jí pomůžu.
 2. Kde jsi? Máš být tady! Řekl jsi, že přijdeš.
 3. Co tu děláš? Nemáš tu být! Máš být doma a učit se na test.
 4. Mám jít na meeting. Šéf mi řekl, že mě tam potřebuje.
 5. Co mám teď dělat?
 6. Jak to mám vědět? Nikdo mi to neřekl.
 7. Co to má znamenat?
 8. Na oběd se nemá chodit před 12:00.
 9. Z oběda se máš vrátit do 60 minut.
 10. Zítra má být teplo a slunečno.
 11. Dneska mělo být zamračeno a podívej – ani mráček na obloze.
 12. Víš jaké má být zítra počasí?
 13. Hra má začít v deset.
 14. Hra měla začít před dvaceti minutami. Něco se muselo stát.
 15. Musíš (Máš) to otočit vzhůru nohama a našroubovat dovnitř.
 16. Musíte (Máte) ten formulář vyplnit tužkou.
 17. Ten prášek ti pomůže od tvých problémů.
 18. Před spaním bys neměl pít kávu, pokud nechceš mít problémy usnout.
 19. Měl jí zavolat, ale zapomněl na to.
 20. Měl jí zavolat a udělal to.
 21. Budu mít jet…TOTO JE POCHOPITELNĚ ŠPATNĚ
 22. Mám jet tento víkend lyžovat.
 23. Měl jsem jet tento víkend lyžovat (ale možná nakonec nepojedu).
 24. Nabízím se, že mu zavolám.
 25. Čeká se ode mě, že mu zavolám?
 26. můj názor, moje rada
 27. vycházíme z nějaké dřívější informace – někdo ti řekl, ať to neděláš / obecně se ví, že se to nemá dělat, atd.
 28. výčitka, lítost – ty jsi to takto udělal a teď je něco špatně – kéž bys to takto neudělal
 29. vycházím z dřívější informace, že se to tak dělat nemělo, může to být výčitka, nebo jen konstatování
 30. ale nezavolal, a teď toho lituji
 31. a možná jsem jí zavolal, možná ne – to nelze z této věty poznat, prostě se to ode mě očekávalo, protože jsem to třeba slíbil
 32. Doufám / Předpokládám, že víš, co děláš.
 33. Myslí, že by to mohla být pravda.
 34. Asi máš pravdu. / Myslím, že máš pravdu.
 35. Přijde Janet na večírek? – Myslím / Předpokládám, že ano.
 36. Nemohl byste mi zde pomoci, prosím? / Asi byste mi zde nemohl pomoci.
 37. Nemohl byste mne vzít na letiště, prosím? / Asi byste mě nemohl vzít na letiště.
 38. Nemohl byste mi zde pomoci, prosím? / Asi byste mi zde nemohl pomoci.
 39. Asi je už pozdě se stavit, že?
 40. Když to rodiče zjistí, co uděláš?
 41. Když přijdu taky, nebude s tím mít problém?
 42. Kdybys ztratil práci, co bys udělal?
 43. Když ztratíš práci, co uděláš?
 44. POZOR! LOSE se píše pouze s jedním “O” – se dvěma by to znamenalo “volný, netěsný” (loose). Viz samostatný článek.
 45. Dejme tomu, že tu na chvíli zastavíme? / Co tu třeba na chvíli zastavit?
 46. Dejme tomu, že mu to řekneš hned? / Co kdybys mu to řekl hned?
 47. Údajné výhody systému by měly být …
 48. Údajný autor knihy je …
 49. Údajné nebezpečí mikrovlnek.
 50. Bytosti z jiných planet navštívily údajně naši planetu na létajících talířích.
 51. Údajně byl v Austrálii 25×.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

SUPPOSE (test)

Užitečný test pro pokročilejší studenty, ve kterém zjistíte, jak umíte ovládat nejen samotné sloveso SUPPOSE, ale hlavně další odvozená slova a vazby.
UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.

INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SUPPOSE / BE SUPPOSED TO 60 58373 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem