Help for English

Vazba "BE SUPPOSED TO"

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.08.2013

(Upravený a doplněný článek z roku 2008) Vysvětlení vazby BE SUPPOSED TO a použití slovesa SUPPOSE.Vazba “BE SUPPOSED TO”

Vazba be supposed to je velice užitečná a v některých případech dokonce nepostradatelná. Studenti ji však bohužel často neznají nebo neumí správně použít. Tento článek vám snad vše objasní.

Tvarosloví

Ve vazbě be supposed to pracujete se slovesem to be, které se používá pouze v přítomnosti (am/is/are) a minulosti (was/were):

am / was supposed to …
He is / was supposed to …
We are / were supposed to …

Pak následuje příčestí trpné slovesa suppose, tedy supposed. Vazba se uzavírá infinitivem s TO, tedy třeba:

am supposed to help him.
He was supposed to do it.

Použití

Je mnoho situací, kde se tato vazba dá použít, ale v zásadě platí, že vychází ze slovesa suppose a jeho významu předpokládat. Jde totiž o jeho trpný rod a můžeme si to vysvětlit na následujícím příkladu:

They expect me to help her. = Očekávají, že jí pomohu.
They suppose I will help her. = Předpokládají, že jí pomohu.
am supposed to help her. = Mám jí pomoci. TTT

Zde už vidíte také český překlad dnešní vazby = mám / máš / máme něco udělat.

Tedy, očekává se po nás, že něco uděláme, proto jsme v trpném rodě “očekáváni”. Můžeme však také jednoduše očekávat, že se něco stane a to na základě různorodých podnětů. Zde si popíšeme ty nejdůležitější:

1) očekávání založeno na dřívější informaci

Zde “očekávání” jednoduše vychází z toho, co jsme se dozvěděli dříve a to buď přímo, nebo to vychází z logiky věci:

(on the phone) Where are you? You are supposed to be here! You said you would come. TTT
What are you doing here? You are not supposed to be here! You are supposed to be at home studying for the test. TTT
am supposed to go to the meeting. My boss told me he needs me there. TTT
What amsupposed to do now? TTT
How amsupposed to know that? Nobody told me. TTT
What is that supposed to mean? TTT

Když mi někdo slíbí, že někam přijde, očekávám, že se tak stane. Když mi šéf řekne, že musím jít další den na jednání, předpokládá se, že to udělám, atd.

2) zákony, pravidla

Toto “očekávání” je dáno například zákonem nebo pravidly ve firmě nebo kdekoli jinde:

You are not supposed to leave for lunch before 12 o'clock. TTT
You are supposed to be back from lunch in 60 minutes. TTT

Zde mi je ve finále možná i jedno, jestli ten člověk odchází na oběd před dvanáctou, ale ve firmě jsou prostě daná nějaká pravidla, a ty by měl dodržovat každý. Stejně tak třeba i pravidlo o tom, jak dlouho má být člověk na obědě. Nemusí to být myšleno jako výčitka, ale třeba jen jako konstatování.

3) předpovědi, harmonogramy

Také může toto “očekávání” pramenit například z předpovědi počasí nebo harmonogramu:

It's supposed to be warm and sunny tomorrow. TTT
It was supposed to be cloudy today, and look – not a cloud in the sky. TTT
Do you know what the weather is supposed to be like tomorrow? TTT
The game is supposed to start at 10 o'clock. TTT
The game was supposed to start 20 minutes ago. Something must have happened. TTT

Příklad s předpovědí počasí je velice trefný – říkají, že bude hezky, ale nakonec může pršet (známe předpovědi počasí). Proto jen konstatuji, co se má stát na základě toho, co jsem slyšel v předpovědi, ale nemusím tomu věřit. Stejně tak pokud má zápas začít třeba v 8:00 a v 8:15 se stále nic neděje, můžete říct, že měl začít v určitý čas, protože to víte. To, že to tak nakonec není, je druhá věc.

4) návody k použití, běžnost situace

Další “očekávání” nastane, pokud se má něco udělat například podle návodu k použití, nebo proto, že je to tak běžné v dané situaci:

You are supposed to turn this upside down and screw it in. TTT
You are supposed to fill in the form in pencil. TTT

V návodu se to píše, tak se to tak má udělat, jinak tu věc nesestavíme. Pokud je někde napsáno “vyplňte tužkou”, tak se to tak prostě má udělat, atd.

5) obecná pravda

Další “očekávání” je například pravda, které se obecně věří:

This pill is supposed to help you with your problem. TTT
You are not supposed to drink coffee before you go to bed if you don't want to have problems falling asleep. TTT

Pokud to jsou prášky na bolest hlavy, tak by měly pomoct. Předpokládá se to. Stejně tak se obecně tvrdí, že pití kávy před spaním není dobré, atd.


Ve všech příkladech výše v podstatě vidíte stejný scénář: na základě nějaké dřívější informace předpokládáme určitý další vývoj.

To ale neznamená, že se to tak opravdu stane / stalo. Porovnejte:

He was supposed to call her but he forgot. TTT
He was supposed to call her and he did. TTT

Říkáme, že jí měl zavolat, třeba jí to slíbil. Ale z použití vazby be supposed to ještě není jasné, jestli jí opravdu zavolal nebo ne.

Pozor na správný čas!

Stejně jako v češtině používáme tuto vazbu pouze v přítomnosti a minulosti, ani v angličtině nebude v budoucnosti.

will be supposed to go skiing this weekend. TTT
am supposed to go skiing this weekend. TTT
was supposed to go skiing this weekend (but I might not go in the end). TTT

Pleteme si

Vzhledem k překladu “mít (něco udělat)” si studenti tuto vazbu občas pletou se slovesy have, shall nebo should, proto si v tom raději hned uděláme pořádek.

be supposed to vs. have

Pokud byste dnešní vazbu neznali a chtěli například přeložit “On má přijít” (protože to třeba slíbil), možná byste řekli “He has to come”. Jenže to by znamenalo “On musí přijít”. Proto zde lze říct pouze “He is supposed to come”.

be supposed to vs. shall

Sloveso shall se dnes běžně používá v otázce v první osobě (“Mám / Máme něco udělat?”). Více si přečtěte zde.

I zde je tedy české “mít”. Ač je v následující větě v češtině stejný překlad, význam je rozdílný (vysvětlení najdete v žárovce):

Shall I call him? = Mám mu zavolat? TTT
Amsupposed to call him? = Mám mu zavolat? TTT

be supposed to vs. should

Modální sloveso should znamená měl by. Více v článku zde. I toto sloveso se opět plete studentům s dnešní vazbou (hlavně pak v minulém čase, kvůli českému překladu). Vysvětlení je opět v žárovkách:

přítomný čas

You shouldn't do it. = Neměl bys to dělat. TTT
You aren't supposed to do it. = Nemáš to dělat. TTT

minulý čas

You should not have done it like that. = Neměl jsi to tak dělat. TTT
You were not supposed to do it like that. = Neměl jsi to tak dělat. TTT

should've called her. = Měl jsem jí zavolat. TTT
was supposed to call her. = Měl jsem jí zavolat TTT


Máme tedy za sebou vysvětlenou vazbu be supposed to. Teď by se možná patřilo rozebrat si samotné sloveso suppose.

suppose = předpokládat

Samotné sloveso má význam předpokládat, myslet si, věřit, očekávat.

suppose you know what you are doing. TTT
She supposes it could be true. TTT
suppose you're right. TTT
Is Janet coming to the party? – I suppose so. TTT

Pozn.: Kladnou reakci lze vyjádřit pouze pomocí slova so, zápornou však dvěma různými způsoby:

I think so. / I suppose so.
I don't think so. / I don't suppose so.
I think not. / I suppose not.

Sloveso suppose má však ještě další použití. Například pokud chcete zdvořile někoho o něco požádat, můžete použít tuto stavbu věty:

don't suppose you could help me here. TTT
don't suppose you could give me a lift to the airport. TTT

suppose you can't help me here, can you? TTT
suppose it's too late to come over, isn't it? TTT

suppose / supposing = za předpokladu, že

Sloveso suppose se také může použít pro vyjádření našeho “co by, kdyby” = co by se stalo, kdybych něco udělal. Je zde možno použít tvar suppose nebo supposing.

Suppose / Supposing (that) your parents find out, what will you do? TTT
Suppose / Supposing (that) I come too, will that be fine with her? TTT

Suppose / Supposing (that) you lost your job, what would you do? TTT
Suppose / Supposing (that) you lose your job, what will you do? TTT

Pozn.: Poslední dvě věty stavbou připomínají podmínková souvětí (past-would, present-will). Není to náhoda, tato vazba může často suplovat spojku if. V tomto případě by bylo ale přirozenější věty přehodit: What would you do if you lost your job. / What will you do if you lose your job. TTT

suppose / supposing = dejme tomu, že / co třeba

Podobný význam má i další použití. Použijeme nejčastěji, když chceme něco navrhnout. Ve smyslu “dejme tomu, že…(co si o tom myslíš? / co by se stalo?)”.

Suppose / Supposing (that) we stop here for a while? TTT
Suppose / Supposing (that) you tell him right now? TTT

supposed = údajný

Přídáním -ed nám vzniká přídavné jméno supposed /sə'pəʊzd/ , které vyjadřuje něco jako předpokládaný, údajný – něco, o čem si lidé myslí, že je pravda, i když my o tom můžeme mít pochybnosti.

The supposed advantages of this system should be … TTT
The supposed author of this book is … TTT
The supposed dangers of microwave ovens. (článek z internetu) TTT

supposedly = údajně

Z přídavného jména supposed nám přidáním koncovky -ly vznikne příslovce supposedly/sə'pəʊzə­dli/. Používá se, když chceme říct, že se všeobecně něčemu věří, obzvláště pokud my o tom máme pochybnosti. Pozor na výslovnost!

Creatures from other planets have supposedly visited our planet in flying saucers. TTT
Supposedly, he has been to Australia twenty five times. TTT


Nyní si můžete získané znalosti ověřit v samostatném testu.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

SUPPOSE (test)

Užitečný test pro pokročilejší studenty, ve kterém zjistíte, jak umíte ovládat nejen samotné sloveso SUPPOSE, ale hlavně další odvozená slova a vazby.
UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.
PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SUPPOSE / BE SUPPOSED TO 56 48457 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před rokem