Study Page: Something Pretty

Vydáno dne 20.10.2008

Vysvětlení gramatických a lexikálních jevů v textu písně zpěváka Patricka Parka. (Přepracovaný článek z roku 2008)Study page: Something Pretty

Učíme se s hudbou

V další hudební lekci angličtiny si poslechneme jednu z nejpopulárnějších písní na našich stránkách vůbec a to ‘Something Pretty’, kterou napsal a nazpíval zpěvák Patrick Park. Písničku si zde budete moci poslechnout, ale hlavně se z ní naučit vybrané gramatické a lexikální jevy.

Neznámá slovíčka si můžete vyhledat pomocí našeho ‘rychloslovníčku’ tak, že na slovo dvakrát kliknete myší.

Nejprve si ale můžete vyzkoušet poslechové cvičení na doplňování chybějících slov do textu písně zde: “Something Pretty” by Patrick Park

Patrick Park: Something Pretty

Here I am, where I've been
I've walked a hundred miles in tobacco skin,
And my clothes are worn and gritty
And I know ugliness,
Now show me something pretty

I was a dumb punk kid with nothing to lose
And too much weight for walking shoes
could have died from being boring
And as for loneliness.
She greets me every morning

At the most I'm a glare,
I'm the hopeless son who's hardly there
I'm the open sign that's always busted
I'm the friend you need but can't be trusted

Words and music © Patrick Park. Used with permission. Visit the artist's website at PatrickPark.net.


WORN

Slovíčko worn/‘wɔ:n/ znáte asi jako minulé příčestí nepravidelného slovesa wear/'weə/ (nosit, mít na sobě). Toto sloveso má ale významů více. WEAR totiž také znamená 'opotřebovat, obnosit, ošoupat, ochodit’, prostě označuje jakékoliv opotřebení. Od toho je potom velmi často používané přídavné jméno worn/'wɔ:n/ – opotřebovaný.

His clothes were worn and untidy. TTT *1 .
Her shoes looked old and worn. TTT *2
The carpet was worn. TTT *3  

WORN také můžete použít tehdy, když někdo vypadá ztrhaně.

Her face looked worn and weary. TTT *4  

Význam WORN ještě umocníme přidáním OUT:

The shoes were worn out. TTT *5
She looked worn out. The baby had been crying all night again. TTT *6  


UGLINESS, LONELINESS

Pomocí koncovky -ness můžeme vytvořit z mnoha přídavných jmen podstatná jména.

sick – sickness/'sɪknes/
ill – illness/'ɪlnəs/
dark – darkness/'dɑ:knəs/
fair – fairness/'feənəs/
fit – fitness/'fɪtnəs/
cheerful – cheerfulness/'tʃɪəflnəs­/
hopeless – hopelessness/'həʊpləsnə­s/

Pokud přídavné jméno končí na -y, změkčí se toto písmeno na -i-:

happy – happiness/'hæpinəs/
lonely – loneliness/'ləʊnlinəs­/
ugly – ugliness/'ʌglinəs/
dizzy – dizziness/'dɪzɪnəs/


DUMB

Přídavné jméno dumb/‘dʌm/ znamená 'hloupý, blbý’. Jako synonymum bychom mohli přidat např. stupid/'stju:pɪ­d/. Pozor, pokud byste to o někom řekli, bylo by to pravděpodobně bráno jako urážka.

I asked her a question but she just gave me a dumb look. TTT *7
She just hangs out with her dumb boyfriend all the time. TTT *8
He knew the answer but was just playing dumb. TTT *9  

Slovo se vždy vyslovuje na konci bez b i když přidáme různé koncovky. Např. druhý stupeň ‘hloupější’ je dumber/'dʌmə/.

DUMB se v minulosti běžně používalo ve významu ‘němý’, ale to se dnes nepovažuje za korektní.

He's deaf and dumb. TTT *10 – nekorektní až urážlivé

Ve významu, že někdo oněměl úžasem, z šoku apod. se ale slovo DUMB stále používá a nic nekorektního na něm není.

They were dumb with shock. TTT *11  

Pozor, nepleťte si se slovem numb/'nʌm/ – otupělý, necitlivý.


COULD HAVE DIED

Minulé modální sloveso could have + minulé příčestí (could have done, could have been atd.) může znamenat hned několik věcí.

1) je možné, že se to stalo.

It could have been him. He was about the same height. TTT *12  

2) Bývalo se to tak mohlo stát, ale naštěstí nestalo:

You could have gotten killed! TTT *13
Someone could have seen her. TTT *14  

3) Výčitka

You could have helped me, you know. TTT *15  

Pokud jen říkáme, že někdo něco v minulosti mohl udělat, použijeme běžný minulý čas slovesa can, tedy could:

When I was young, I could run very fast. TTT *16
Everybody laughed at me because I couldn't sing. TTT *17 

V minulosti je ještě možné použít minulý tvar spojení be able to. To se ale používá spíše tehdy, když se někomu něco podařilo:

They were able to run away before anyone spotted them. TTT *18
I lost my wallet but luckily I was able to find it again. TTT *19 

Více se o minulých modálech dočtete v článku Minulá modální slovesa.


TOO

Slovíčko too jistě není potřeba zdlouhavě představovat. Má dva základní významy – také a příliš. Rozeznáte je od sebe poměrně snadno:

 1. Na konci věty má too význam ‘také’:

I like it too. TTT *20
I want a dog too. TTT *21  

Pozor, too v tomto významu lze používat jen v kladných větách. V záporných používáme either:

I don't like it either. TTT *22
I didn't pass the test either. TTT *23  

Více o tom, jak vyjádřit české ‘také’ se dočtete v článku Jak říci anglicky “také”.

 1. Slovíčko too v pozici před přídavným jménem a příslovcem znamená příliš, až moc.

He's too dumb. TTT *24
He arrived too early. TTT *25
Too late, sorry. TTT *26
It cost too much. TTT *27  

Slovíčko too můžeme doplnit ještě spojením s předložkou for nebo infinitivem slovesa:

He's too dumb to understand it. TTT *28
You're too good for me. TTT *29  

Více se dočtete v článku Slovíčko “TOO” 2× jinak.


BORING

Ve větě je zde die from being boring, tedy něco jako ‘zemřít z toho, jak jsem nudný’. Ne tedy, že by mohl zemřít nudou, to by zde bylo přídavné jméno bored/'bɔ:d/, nikoliv boring/'bɔ:rɪŋ/.

Obecně přídavná jména končící na -ED a -ING se ve významu liší tím, že koncovka -ED vyjadřuje, že se podmět tak cítí, a koncovka -ING, že ten pocit vyvolává v ostatních.

I am bored – já se tak cítím, já se nudím.
I am boring – já ten pocit vyvolávám, já jsem nudný.

He is interested – on se tak cítí, zajímá se, cítí zájem.
He is interesting – on ten pocit vyvolává, okolí cítí zájem, on je zajímavý.

I was shocked – já jsem se tak cítil, byl jsem v šoku.
I was shocking – já ten pocit vyvolával, byl jsem šokující.

Více o rozdílech mezi těmito přídavnými jmény naleznete v článku Pleteme si: Bored or Boring?.


HOPELESS

Koncovka -LESS u přídavných jmen vyjadřuje, že někde něco chybí.

hopeless/'həʊpləs/ – beznadějný
worthless/'wɜ:θləs/ – bezcenný
ruthless/'ru:θlɪs/ – bez slitování
useless/'ju:sləs/ – zbytečný, bez užitku
motionless/'məʊʃnləs – bez hnutí

POZOR, někdy koncovka -LESS naopak říká, že je něčeho ohromné množství apod.:

countless/'kaʊntləs – nespočetný (countless stars – bezpočet hvězd)
priceless/'praɪsləs – mající ohromnou cenu (a priceless painting – nesmírně drahocenný obraz)

Opačný význam nese koncovka -FUL:

hopeful/'həʊpfl – nadějný
useful/'ju:sfl – užitečný
beautiful/'bju:tɪf­l/ – krásný
dreadful/'dred­fl/ – hrozný

Tyto koncovky nelze ale jen tak automaticky přidávat k jakýmkoliv slovíčkům. Někdy lze použít obě, někdy ne:

useful – useless
hopeful – hopeless
worthful – worthless
motionful – motionless
beautiful – beautiless
dreadful – dreadless


AS FOR

Spojení as for/'æz fɔ:/ se používá ve významu co se týče, pokud jde o atd. Je to poměrně častá fráze, která se objevuje v dopisech apod. Např. odpovídáte na dopis, ve kterém bylo zmíněno několik bodů. Na tyto body se ve své odpovědi odvoláte právě vazbou as for.

As for your question, I really have no idea. TTT *30  

Podobně se používá (spíše ve formální angličtině) předložka regarding/rɪ'gɑ:dɪŋ.

Regarding your enquiry, we can certainly arrange that. TTT *31  


SHE greets me

Zde vás možná překvapí osobní zájmeno she, když autor mluví o podstatném jménu ‘happiness’. To je samozřejmě rodu středního, takže teoreticky by zde mělo být zájmeno it a naprostá většina lidí by ho také použila.

Proč je zde tedy SHE? V angličtině se občas používá ženský rod tehdy, když člověk mluví o něčem, k čemu má nějaký blízký vztah. Např. pokud má někdo úzký vztah ke svému autu, své motorce apod., je pro něho ženského rodu. Podobně námořníci i příležitostní ‘vodáci’ mluví o své lodi jako o ženě, tedy SHE.

Autor této písně tu mluví o samotě, která je s ním asi každý den, protože ho každé ráno zdraví. Když tedy samotu považuje za blízkou společnici, používá pro ni osobní zájmeno she.

Více o rodu podstatných jmen se dočtete v článku Rod podstatných jmen v angličtině.


AT THE MOST

Slovíčko most/‘məʊst/ se používá mnoha způsoby. Jistě není potřeba složitě rozebírat použití při stupňování 'dlouhých’ přídavných jmen:

an interesting job, a more interesting job, the most interesting job

Samotné most popř. most of se používá jako většina:

Most people don't know what it is. TTT *32  

Most of us didn't like the show. TTT *33  

V této písničce je ale použitá vazba at the most/ˌæt ðə'məʊ­st/. Dala by se přeložit jako ‘maximálně, nanejvýš’ apod.

It took about five minutes, ten at the most. TTT *34
At the most, it will cost you a hundred dollars. TTT *35
He said he had pneumonia but I didn't buy it. He had a cold at the most. TTT *36  

Lze ji použít i bez členu, tedy pouze at most/æt'məʊst/.

It's worth a dollar at most. TTT *37  

Vazbu můžeme ještě zdůraznit slovíčkem very – at the very most:

He was 30 years old, at the very most. TTT *38  

Pozor, nepleťte si s příslovcem mostly/'məʊstli­/. To neznamená nanejvýš, ale většinou nebo především.

My wife is a vegetarian so I mostly eat vegetarian food. TTT *39  


HARDLY

Slovíčko hardly/'hɑ:dli je trošku záludné v tom, že vypadá, že je to běžný tvar příslovce vytvořeného z přídavného jména HARD a znamená jak? těžce, tvrdě. Tak to ale není.

Slovo HARD je totiž jak přídavné jméno, tak i příslovce:

hard work – těžká práce (přídavné jméno)
to work hard – těžce pracovat (nikoliv to work hardly)

Příslovce HARDLY má jiný význam, znamená ‘stěží, skoro ne’. HE HARDLY WORKS tedy neznamená že těžce pracuje, ale že SKORO NEPRACUJE.

He hardly works. TTT *40
We hardly see each other. TTT *41
Hardly anyone showed up. TTT *42
She hardly ever tells me anything. TTT *43  

Všimněte si, že příslovce HARDLY je záporné. Zbytek věty tedy už musí být kladný, protože jinak by ve větě byly dva zápory.

He hardly doesn't work.

Více se o slovíčku hardly dozvíte v článku ALMOST vs. HARDLY.


BUSTED

Sloveso bust/'bʌst/ má několik hovorových významů. V písni se objevuje ve významu rozbít, rozflákat, roztřískat. To nejčastěji uvidíte konvertované na přídavné jméno busted/'bʌstɪd (rozflákaný, roztřískaný, rozbitý).

You have a busted tail light! TTT *44
The lock was busted and all the rabbits were gone. TTT *45  

Jedním z významů je načapat někoho nebo ve spojení s policií zatknout. Pokud znáte filmy GHOSTBUSTERS, jejich název také z tohoto slovesa vychází. Nejčastěji se s tímto slovesem setkáte v trpném rodě (be busted):

He was busted by the FBI. TTT *46
He was busted for marijuana possession. TTT *47
I bet the cop who busted him went home and rolled a big joint himself. TTT *48  

Když se nejedná o policejní zatčení, můžeme sloveso BUST použít tehdy, když někoho načapáme při činu. Např. si představte, že upečete koláče a chcete, aby byly až na odpoledne, a v tom uvidíte, jak vaše dcera potají ‘užírá’. V češtině byste použili zvolání ‘A mám tě!’ V angličtině by to bylo:

You're busted! TTT *49 (případně jen Busted!)


Relative clauses – vztažné věty

V posledních třech verších refrénu se objevují tři určující vztažné věty. Tomuto tématu se blíže věnujeme v článku Vztažné věty (Relative clauses), proto jen připomeneme několik pravidel.

Vztažné zájmeno who se používá pro osoby:

I'm the hopeless son who's hardly there. TTT *50

Pro věci spíše používáme that nebo which:

I'm the open sign that's always busted. TTT *51

Zájmeno that lze použít i pro osoby, ale je méně časté než who.

Vztažné zájmeno se v mluvené angličtině téměř vždy vypouští, pokud slouží jako předmět vedlejší věty vztažné. Zjednodušeně řečeno, když je za vztažným zájmenem ještě podmět věty, zájmeno se vypouští. Pokud je vztažné zájmeno PODMĚTEM vztažné věty (následuje za ním sloveso), vypustit nelze. Ve dvou výše uvedených případech tedy vynechat nešlo. V následujícím ano:

I'm the friend (who) you need but can't be trusted. TTT *52

Zde je za who ještě podmět vedlejší věty you, vztažné who tedy vynecháme.

Trochu jiná pravidla platí i vztažných vět neurčujících, ale o těch se dočtete v článku Vztažné věty (Relative clauses).


Ještě nekončíme!

Gramatické a lexikální jevy z tohoto článku si nyní můžete otestovat zde:
Test: Something Pretty

Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit online:
Okruhy slovíček: Patrick Park – Something Pretty

Přečtěte si rozhovor, který našim stránkám Patrick Park poskytl:
Question Time with Patrick Park

Překlad:
 1. Oblečení měl obnošené a neupravené.
 2. Její boty vypadaly, že jsou staré a obnošené.
 3. Koberec byl ošoupaný.
 4. Její obličej vypadal ztrhaně a znaveně.
 5. Ty boty byly prošlapané.
 6. Vypadala ztrhaně. Miminko jí zase celou noc probrečelo.
 7. Na něco jsem se jí zeptal, ale ona se na mě jen blbě podívala.
 8. Všechen čas tráví s tím svým blbým přítelem.
 9. Odpověď znal, ale jen dělal blbého.
 10. Je hluchoněmý.
 11. Z toho šoku oněměli.
 12. Mohl to být on. Byl asi tak stejně vysoký.
 13. Vždyť ses mohl zabít!
 14. Někdo ji býval mohl vidět.
 15. Víš, taky jsi mi mohl pomoct.
 16. Když jsem byl mladý, uměl jsem velmi rychle běhat.
 17. Všichni se mi smáli, protože jsem neuměl zpívat.
 18. Podařilo se jim utéct dříve, než je někdo uviděl.
 19. Ztratil jsem peněženku, ale naštěstí jsem ji zase našel.
 20. Taky se mi to líbí.
 21. Já chci také psa.
 22. Také se mi to nelíbí.
 23. Také jsem ten test neprošel.
 24. Je až moc hloupý.
 25. Dorazil příliš brzy.
 26. Pozdě, je mi líto.
 27. Stálo to až moc peněz.
 28. Je moc hloupý na to, aby to pochopil.
 29. Jsi pro mě až moc dobrá.
 30. Co se týče tvé otázky, opravdu nemám tušení.
 31. Co se týče Vašeho požadavku, rozhodně to můžeme zařídit.
 32. Většina lidí neví, co to je.
 33. Většině z nás se ten pořad nelíbil.
 34. Trvalo mi to tak pět minut, maximálně deset.
 35. Maximálně tě to bude stát sto dolarů.
 36. Řekl, že má zápal plic, ale na to jsem mu neskočil. Byl tak maximálně nachlazený.
 37. Má to maximálně cenu jednoho dolaru.
 38. Bylo mu třicet let, víc určitě ne.
 39. Manželka je vegetariánka, a tak jím většinou vegetariánské jí­dlo.
 40. Skoro nepracuje.
 41. Skoro se nevídáme.
 42. Skoro nikdo se neukázal.
 43. Skoro nikdy mi nic neříká.
 44. Máte rozbité zadní světlo!
 45. Zámek byl urvaný a všichni králíci byli pryč.
 46. Zatkla ho FBI.
 47. Sebrali ho za držení marihuany.
 48. Vsadím se, že policajt, co ho sebral, šel domů a tam si sám ubalil velikýho jointa.
 49. A mám tě!
 50. Jsem ten beznadějný syn, který tu skoro vůbec není.
 51. Jsem nápis ‘otevřeno’, který je stále rozbitý.
 52. Jsem ten přítel, kterého potřebuješ ale nedá se mu věřit.
Přepis bublinkové nápovědy: