Silent T (nevyslovované písmeno T)

Vydáno dne 02.09.2021

Víte, že kromě slov LISTEN a CASTLE je řada dalších, kde nevyslovujeme T?Nevyslovované písmeno T

Angličtina má tzv. silent letters (doslova tichá písmena), což jsou písmena, která se nevyslovují. Určitě jste už na nějaká taková narazili.

My jsme se tomu věnovali například v článcích Nevyslovované písmeno L (silent letter L), Nevyslovované souhlásky na začátku slov nebo Slova končící na -MB a -MN.

Dnes se budeme bavit o písmenu T. Patrně víte, že se nevyslovuje ve slovech listen/'lɪsn/ a castle/'kɑ:sl/. Slovíček je však daleko víc.

Slova končící na -STLE

Snažit se dávat anglické výslovnosti nějaká pravidla je ošemetné. Vždy se najdou nějaké výjimky. My si ale přece jen trochu pomůžeme, protože ve slovech končících na -stle se písmeno T většinou nevyslovuje.

Dále sem patří například slovíčka thistle/'θɪsl/ (bodlák), pestle/'pesl/ (palice), bustle/'bʌsl/ (pobíhat), bristle/'brɪsl/ (štětina) nebo apostle/ə'pɒsl/ (apoštol).

Slova končící na -STEN a -FTEN

Časté je také nevyslovované T před koncovým -EN, přesněji u slov končících na -sten a -ften.

Sem patří kromě slovesa listen/'lɪsn/ také příslovce often/'ɒfn/. U něj je však možné T vyslovit – může tedy být /'ɒfn/ i /'ɒftn/.

Dále sem řadíme pokročilejší slovesa hasten/'heɪsn/ (spěchat) a glisten/'glɪsn/ (třpytit se).

Do této skupiny spadají i následující slovesa:

Jsou to slovesa, která vznikla přidáním přípony -en za přídavné jméno. V takovém přídavném jménu se koncové -t vyslovuje, ve složenině ale už nikoli:

Pozn.: Více o tvoření podobných sloves v článku Slovesa s příponou -EN.

Převzatá slova končící na -ET

Do tohoto výčtu patří i velká skupina slov, která končí na -et a jsou převzata z francouzštiny. Koncové T se zde opět nevyslovuje, na konci slov se však vyslovuje //. Jsou to například slova:

Neplatí to však pro všechna převzatá slova, proto je vždy dobré učit se slovíčka s kvalitním slovníkem. Více v článku Francouzské -ET v angličtině.

Další slova

Na závěr si ukážeme ještě pár dalších slov, kde se T nevyslovuje.

Přepis bublinkové nápovědy: