Fonetická abeceda

Vydáno dne 27.07.2007

Informace o tom, jak číst fonetické symboly, které se používají pro přepis výslovnosti v anglických slovnících a také na našem webu.Fonetická abeceda

Pro přepis výslovnosti se ve většině slovníků používají znaky mezinárodní fonetické abecedy (IPA = International Phonetic Alphabet). Prostudujte si, co který znak znamená a jak se vyslovuje.

Pozn.: Britská a americká angličtina se od sebe mohou mírně lišit.

Samohlásky

Krátké

ɪ

hit/'hɪt/ Italy/'ɪtəli/

krátké i se nevyslovuje měkce jako české i, ale jako kdyby se člověk snažil vyslovit tvrdé y (aby znělo tvrdě), více v článku Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /ɪ/
æ

hat/'hæt/
back/'bæk/

tato hláska se vyslovuje jako hodně otevřené E, prostě hodně otevřete ústa, jako kdybyste chtěli vyslovit A, ale vyslovte E, více v článku Výslovnost samohlásky /æ/
ʊ

bush/'bʊʃ/ put/'pʊt/

krátké “zastřené” u, kratší a údernější než české
ɒ

dog/'dɒg/
pond/'pɒnd/

krátké o, u kterého jsou ústa více otevřená než u českého o
ʌ

come/'kʌm/
rubber/'rʌbə/

krátké a podobné českému
e

bed/'bed/
tell/'tel/

krátké e podobné českému
ə

allow/ə'laʊ/
sister/'sɪstə/

temná hláska, kterou Čech vyslovuje např. když abecedu čte bez koncovek, ne tedy bééé, cééé, dééé, ale pouze B, C, D – tato hláska je vlastně zvuk, který vyslovíme ihned za písmenkem B, C, D. Podobný zvuk také vydáváme, když váháme – uhhhh (více v článku Výslovnost samohlásky ə (schwa))

Dlouhé

i:

heat/'hi:t/
meet/'mi:t/

dlouhé í, je trochu měkčí než krátké i
ɑ:

car/'kɑ:/
plant/'plɑ:nt/

dlouhé á – pozor, v některých slovech se v americké angličtině vyslovuje hodně široce (otevřete ústa na A, ale spíše vyslovíte dlouhé É)
u:

lose/'lu:z/ moon/'mu:n/

dlouhé ú
ɔ:

door/'dɔ:/ fall/'fɔ:l/

dlouhé ó
ɜ:

bird/'bɜ:d/ earn/'ɜ:n/

dlouhá temná hláska – vyslovuje se stejně, jako ono ‘obrácené e’ mezi krátkými samohláskami, ale vyslovuje se dlouze, v americké angličtině zde zní i r (více v článku Výslovnost dlouhé hlásky /3:/)

Dvojhlásky

sail/'seɪl/ eight/'eɪt/

 

island/'aɪlənd/ buy/'baɪ/

 
ɔɪ

boy/'bɔɪ/
joint/'dʒɔɪnt/

jako české oi

cow/'kaʊ/
house/'haʊs/

 
əʊ

go/'gəʊ/
open/'əʊpən/

v některých dialektech angličtiny, obzvláště v americké angličtině, se tato dvojhláska vyslovuje jako //
ɪə

here/'hɪə/ beer/'bɪə/

v americké angličtině je na konci vyslovované r

bear/'beə/
stare/'steə/

v americké angličtině je na konci vyslovované r
ʊə

tour/'tʊə/ sure/'ʃɔ:/

v americké angličtině je na konci vyslovované r

Souhlásky

Znělé

b

bag/'bæg/ baby/'beɪbi/

 
d

dig/'dɪg/
bad/'bæd/

 
g

dig/'dɪg/
go/'gəʊ/

 
v

verb/'vɜ:b/
navy/'neɪvi/

velmi často se plete v a w – více v článku Výslovnost /v/ a /w/
ð

mother/'mʌðə/ this/'ðɪs/

zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný z, nesmí však znít o patro, ale o zuby – více v článku THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ
z

zero/'zɪərəʊ/
busy/'bɪzi/

 
ʒ

Asia/'eɪʒə/
pleasure/'pleʒə/

zvuk stejný jako české ž

job/'dʒɒb/
judge/'dʒʌdʒ/

jako v českém slově “džbán”
l

light/'laɪt/ file/'faɪl/

 
r

red/'red/ British/'brɪtɪʃ­/

při výslovnosti anglického r jazyk nedrnčí o patro (nevibruje), ani se patra nedotýká, pouze se mu přibližuje
j

yellow/'jeləʊ
young/'jʌŋ/

 
w

wife/'waɪf/ window/'wɪndəʊ

je to obouretná souhláska, připravíme ústa jako kdybychom chtěli vyslovit samohlásku u, ale řekneme něco jako v – více v článku Výslovnost /v/ a /w/
m

meet/'mi:t/ mummy/'mʌmi/

 
n

note/'nəʊt/
banana/bə'nɑ:nə

 
ŋ

young/'jʌŋ/ sing/'sɪŋ/

tato hláska se v češtině objevuje např. ve slově banka, Lenka, pankáč apod, vyslovujeme ji místo běžného n před písmenkem k – více v článku SING vs. SINK: výslovnost ŋ

Neznělé

p

pig/'pɪg/ puppy/'pʌpi/

na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /phig/ (za P zní jemné H)
t

toe/'təʊ/
pretty/'prɪti/

na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /thou/ (za T zní jemné H)
k

cow/'kaʊ/
make/'meɪk/

na začátku slov se před samohláskou vyslovuje s jemným přídechem, jako by zde bylo např. /khau/ (za K zní jemné H)
f

far/'fɑ:/
scarf/'skɑ:f/

 
θ

think/'θɪŋk/
bath/'bɑ:θ/

zubní souhláska, která se vyslovuje tak, že se jazyk dotkne horních zubů a vysloví se zvuk podobný s, nesmí však znít o patro, ale o zuby – více v článku THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ
s

sit/'sɪt/
pass/'pɑ:s/

 
ʃ

show/'ʃəʊ/
wash/'wɒʃ/

jako české š

chair/'tʃeə/
watch/'wɒtʃ/

je to zvuk /t/ a za ním /ʃ/, tedy “tš”, proto zní jako české č
h

head/'hed/
hair/'heə/

 

Přízvuk

'

allow/ə'laʊ/
begin/bɪ'gɪn/

(primární) přízvuk se značí apostrofem umístěným před přízvučnou slabikou – více v článku Slovní přízvuk v angličtině
ˌ

automatic/ˌɔ:tə'mæ­tɪk/
information/ˌɪnfə'meɪ­ʃən/

pokud je čárka ve spodní části, jedná se o tzv. sekundární přízvuk, tedy oslabený (ve slově je ale vždy až jako druhotný, a slovo má vždy i primární přízvuk)

Pozn.: V naší výukové aplikaci www.englishme.cz máte možnost nastavit si zjednodušený přepis výslovnosti. Více v článku Zjednodušený přepis výslovnosti.

Přepis bublinkové nápovědy: