Help for English

Výslovnost samohlásky ə (schwa)

ALL LEVELS Vydáno dne 01.09.2020

Co je to ‘schwa’, jak se vyslovuje, a proč je tato samohláska důležitá.Výslovnost samohlásky /ə/

V angličtině se velmi často setkáte se samohláskou, která se v přepisu výslovnosti zapisuje jako obrácené e, tedy /ə/. Říká se jí také odborně schwa/'ʃwɑ:/. Je to možná díky právě této samohlásce, proč je angličtina tak zvučná, melodická a rytmická. Díky této samohlásce se totiž jasně odlišují nepřízvučné slabiky od přízvučných. Jedná se o nejčastěji vyslovovanou samohlásku v angličtině!

Jak se /ə/ vyslovuje?

Samohláska /ə/ vlastně nezní nijak výrazně. Označuje se také jako redukovaná samohláska nebo neutrální samohláska. Abychom se ji naučili vyslovovat, zkuste si říct začátek české abecedy, ale místo á, bé, cé, dé říkejte jen zřetelně samotná písmena a, b, c, d. Hláska schwa je taková ta nezřetelná samohláska, kterou vyslovíme za souhláskami b, c, d. Ve fonetickém přepisu by se toto zapsalo /bə tsə də/. Je to vlastně takový zvuk, který používáme jako citoslovce např. když váháme nebo přitakáváme.

Poslechněte si následující slova a zkuste výslovnost napodobit.

Na začátku slov

again/ə'gen/ afraid/ə'freɪd/ about/ə'baʊt/
aware/ə'weə/ away/ə'weɪ/ upon/ə'pɒn/
agree/ə'gri:/ across/ə'krɒs/ o'clock/ə'klɒk/

V první slabice

profession/prə'feʃn political/pə'lɪtɪk­l/ complete/kəm'pli:t­/
banana/bə'nɑ:nə computer/kəm'pju:­tə/ giraffe/dʒə'rɑ:f

Uvnitř slov

fortunate/'fɔ:tʃənə­t/ mystery/'mɪstri/ government/'gʌvənmənt­/
automatic/ˌɔ:tə'mæ­tɪk/ differently/'dɪfrənt­li/ Japanese/ˌdʒæpə'ni­:z/

Na konci slov (koncovky -er, -or apod.)

brother/'brʌðə/ actor/'æktə/ writer/'raɪtə/
mother/'mʌðə/ sister/'sɪstə/ worker/'wɜ:kə/

Dvojhlásky a trojhlásky

Objevuje se i v rámci různých dvojhlásek a trojhlásek.

Dvojhlásky (ty se v americké angličtině obvykle liší):

/ɪə/ – např. idea/aɪ'dɪə/, ear/'ɪə/, beer/'bɪə/, v americké angličtině se místo /ɪə/ vyslovuje /ɪr/ (tedy ne ve slově idea, kde r není).
// – např. air/'eə/, where/'weə/, v americké angličtině se místo // vyslovuje /er/.
/ʊə/ – např. tour/'tʊə/, v americké angličtině /tʊr/.
/əʊ/ – např. go/'gəʊ/, post/'pəʊst/, v americké angličtině se místo /əʊ/ vyslovuje //.

Trojhlásky (v americké angličtině je zde schwa obvykle přibarvená hláskou r):

/eɪə/ – např. player/'pleɪə/
/aɪə/ – např. fire/'faɪə/
/ɔɪə/ – např. royal/'rɔɪəl/ (zde k přibarvení hláskou r samozřejmě nedochází, protože ve slově r není)
/əʊə/ – např. lower/'ləʊə/
/aʊə/ – např. hour/'aʊə/

Dlouhá varianta schwa

Schwa má i svoji dlouhou variantu, která se značí /ɜ:/ a je např. ve slovech word/'wɜ:d/, hurt/'hɜ:t/, curse/'kɜ:s/ apod. Více se o této hlásce dočtete v samostatném článku Výslovnost dlouhé hlásky /3:/.

Varování před czenglish

Mnozí čeští studenti výslovnost schwa obchází klasickými českými samohláskami (např. slovíčko about vysloví jako ‘ebaut’ nebo computer jako ‘kompjůtr’). Taková výslovnost ale zní velmi česky a pro cizince mnohdy nesrozumitelně. V takové výslovnosti totiž často zanikají slovní přízvuky a rytmus věty.

Proto je důležité na výslovnost hlásky schwa dbát a naučit se ji vyslovovat přirozeně. Není to těžké, jen se tato hláska musí zažít jako jedna ze samohlásek.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost dlouhé hlásky /3:/

Pozor na výslovnost tzv. dlouhého “schwa” ve slovech BIRD, CURSE, HEARD apod.

ALL LEVELS

Výslovnost samohlásky /æ/

Jak se vyslovuje anglická hláska æ a jak se liší od klasického ‘a’ nebo ‘e’.

ELEMENTARY

Vyslovujeme správně: Eddie Murphy, Tim Burton...

Pozor na používání počeštělé výslovnosti v angličtině. Víte, jak správně vyslovit jména jako EDDIE MURPHY, TIM BURTON nebo název kapely DEEP PURPLE?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář