Help for English

Reward INT 01-vocab 2

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Textbook words 
activity - činnost, cvičení (v učebnici)
BrE
/ək'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/ək'tɪvəti/ Přehrát

noun - something that is done, a task in a textbook that should be done

 
aloud - nahlas (slyšitelně)
BrE
/ə'laʊd/ Přehrát
AmE
/ə'laʊd/ Přehrát

adverb - in a way that it can be heard

 
answer - odpovědět
BrE
/'ɑ:nsə/ Přehrát
AmE
/'ænsər/ Přehrát

verb - to reply, to say something when somebody asks you a question

 
ask - zeptat se, ptát se
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to say something and expect an answer or information

circle
circle - zakroužkovat
BrE
/'sɜ:kl/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rkl/ Přehrát

verb - to draw a circle around something

 
complete - doplnit, dokončit
BrE
/kəm'pli:t/ Přehrát
AmE
/kəm'pli:t/ Přehrát

verb - to make something whole or perfect

 
conversation - konverzace
BrE
/ˌkɒnvə'seɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nvər'seɪʃn/ Přehrát

noun - a talk, exchanging information

 
do - dělat
BrE
/'du:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

verb - to perform an action or activity

 
exercise - cvičení (tělesné), cvik
BrE
/'eksəsaɪz/ Přehrát
AmE
/'eksərsaɪz/ Přehrát

noun - a physical or mental activity that you do in order to become better or to keep fit

 
explain - vysvětlit
BrE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát
AmE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát

verb - to say what something means and how it works etc.

 
hear - slyšet
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

verb - to recognize and understand by using the ears

chart
chart - tabulka, graf, diagram, schéma
BrE
/'tʃɑ:t/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:rt/ Přehrát

noun - a diagram or a similar kind of drawing that gives you some information

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
in pairs - ve dvojicích
BrE
/'ɪn peəz/ Přehrát
AmE
/ɪn'perz/ Přehrát

adverb - in groups of two people

listen
listen - poslouchat
BrE
/'lɪsn/ Přehrát
AmE
/'lɪsn/ Přehrát

verb - to pay attention when you want to hear somebody or something, for example music

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'ʌp/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
make - udělat, provést, udělat (vyrobit nebo vytvořit)
BrE
/'meɪk/ Přehrát
AmE
/'meɪk/ Přehrát

verb - to do something, to produce or create

 
match - přiřadit, spojit
BrE
/'mætʃ/ Přehrát
AmE
/'mætʃ/ Přehrát

verb - to connect two things that are suitable for each other

 
meaning - význam, smysl
BrE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

 
mistake - chyba
BrE
/mɪ'steɪk/ Přehrát
AmE
/mɪ'steɪk/ Přehrát

noun - something wrong that you do or think

 
note - poznámka
BrE
/'nəʊt/ Přehrát
AmE
/'noʊt/ Přehrát

noun - words that you write down quickly in order to remember them

 
number - očíslovat
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

verb - to write numbers to show the order in which the things go after one another

 
paragraph - odstavec
BrE
/'pærəgrɑ:f/ Přehrát
AmE
/'pærəgræf/ Přehrát

noun - a part of a text made up of several sentences, it starts on a new line

 
passage - pasáž (v textu), úryvek
BrE
/'pæsɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'pæsɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of a longer text

 
phrase - fráze, slovní spojení, spojení slov
BrE
/'freɪz/ Přehrát
AmE
/'freɪz/ Přehrát

noun - a group of words

 
pronounce - vyslovovat
BrE
/prə'naʊns/ Přehrát
AmE
/prə'naʊns/ Přehrát

verb - to say written words or letters aloud

 
question - otázka
BrE
/'kwestʃən/ Přehrát
AmE
/'kwestʃən/ Přehrát

noun - a sentence that asks about something and expects an answer

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

 
repeat - zopakovat, opakovat
BrE
/rɪ'pi:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pi:t/ Přehrát

verb - to say or do something again

 
say - říci (něco), říkat, uvádět
BrE
/'seɪ/ Přehrát
AmE
/'seɪ/ Přehrát

verb - to speak or tell something to somebody in words (spoken or written)

 
sentence - věta
BrE
/'sentəns/ Přehrát
AmE
/'sent̬əns/ Přehrát

noun - a group of words formed into a statement, question, order etc.

spell
spell - hláskovat, vyhláskovat
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

verb - to name the letters in a word one by one

 
statement - tvrzení, prohlášení
BrE
/'steɪtmənt/ Přehrát
AmE
/'steɪtmənt/ Přehrát

noun - something that has been said or written

tick
tick - zaškrtnout
BrE
/'tɪk/ Přehrát
AmE
/'tɪk/ Přehrát

verb, British English - to mark something by a special symbol to show that you have done it, read it, etc.

 
underline - podtrhnout, podtrhávat
BrE
/ˌʌndə'laɪn/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'laɪn/ Přehrát

verb - to mark a word or a piece of text by drawing a line under it

word
word - slovo, slovíčko
BrE
/'wɜ:d/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rd/ Přehrát

noun - one of many parts of a sentence that carries a particular meaning

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn money

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward INT 01-vocab 1

personal questions
ALL LEVELS

Reward STA 01-vocab

Jméno, pozdravy
ALL LEVELS

Reward PRE 01-vocab

verbs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář