Help for English

Reward INT 24-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Mass media 
advertisement - reklama, inzerát
BrE
/əd'vɜ:tɪsmənt/ Přehrát
AmE
/ˌædvər'taɪzmənt/ Přehrát

noun - information in the newspapers or TV etc. that tries to persuade people to buy a product, use a service etc.

article
article - článek
BrE
/'ɑ:tɪkl/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬ɪkl/ Přehrát

noun - a piece of text in a newspaper or magazine

 
bias - zaujatost, předpojatost, stranění (někomu)
BrE
/'baɪəs/ Přehrát
AmE
/'baɪəs/ Přehrát

noun - the state of favouring one group of people which is not based on fair judgement

 
broadcast - vysílat
BrE
/'brɔ:dkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'brɔ:dkæst/ Přehrát

verb - to send radio or TV waves through the air

 
broadsheet - velké noviny, hlavní noviny
BrE
/'brɔ:dʃi:t/ Přehrát
AmE
/'brɔ:dʃi:t/ Přehrát

noun - a serious newspaper printed on large sheets of paper, usually black and white

 
circulation - náklad (tisku)
BrE
/ˌsɜ:kjə'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌsɜ:rkjə'leɪʃn/ Přehrát

noun - the number of copies of a newspaper, magazine etc. of one issue that is printed

commercial
commercial - reklama (televizní apod.)
BrE
/kə'mɜ:ʃl/ Přehrát
AmE
/kə'mɜ:rʃl/ Přehrát

noun - an advertisement on TV or radio

 
daily - deník (noviny)
BrE
/'deɪli/ Přehrát
AmE
/'deɪli/ Přehrát

noun - a kind of newspaper that is published every day

 
distribution - distribuce, prodej
BrE
/ˌdɪstrɪ'bju:ʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdɪstrɪ'bju:ʃn/ Přehrát

noun - the act of giving, selling or delivering something to a large number of people (e.g. newspapers)

 
documentary - dokument (televizní), televizní dokument
BrE
/ˌdɒkju'mentri/ Přehrát
AmE
/ˌdɑ:kju'mentri/ Přehrát

noun - a television programme that gives true information about something

 
edition - vydání (novin apod.)
BrE
/ɪ'dɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪ'dɪʃn/ Přehrát

noun - one of a series of newspapers etc., one broadcast of a series of TV programmes

 
channel - kanál, stanice (televizní apod.)
BrE
/'tʃænl/ Přehrát
AmE
/'tʃænl/ Přehrát

noun - a radio or television station

 
chat show - diskusní pořad
BrE
/'tʃætʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'tʃætʃoʊ/ Přehrát

noun - a television programme where a host invites guests and they talk about various subjects

 
independent - nezávislý, samostatný
BrE
/ˌɪndə'pendənt/ Přehrát
AmE
/ˌɪndə'pendənt/ Přehrát

adjective - not needing or relying on anybody or anything

 
left wing - levice (politická)
BrE
/ˌleft'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌleft'wɪŋ/ Přehrát

noun - the group of politicians who put emphasis on social reforms

 
liberal - liberální (polit.)
BrE
/'lɪbərəl/ Přehrát
AmE
/'lɪbərəl/ Přehrát

adjective - (of politics) trying to ensure more personal and commercial freedom, against radical social and political changes

magazine
magazine - časopis
BrE
/ˌmægə'zi:n/ Přehrát
AmE
/'mægəzi:n/ Přehrát

noun - a periodical that comes out every week, every other week, or every month, etc., it is usually printed in colour and has many photos and pictures

 
national - národní
BrE
/'næʃnəl/ Přehrát
AmE
/'næʃnəl/ Přehrát

adjective - concerning or belonging to the whole country

newspaper
newspaper - noviny
BrE
/'nju:zpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'nu:zpeɪpər/ Přehrát

noun - large pieces of paper printed with latest information about politics, sport, culture etc., it is often published every day

 
political - politický
BrE
/pə'lɪtɪkl/ Přehrát
AmE
/pə'lɪt̬ɪkl/ Přehrát

adjective - concerning or connected to politics

 
popular - oblíbený, populární
BrE
/'pɒpjʊlə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:pjʊlər/ Přehrát

adjective - many people's favourite

 
programme - pořad
BrE
/'prəʊgræm/ Přehrát
AmE
/'proʊgræm/ Přehrát

noun - a show on TV or radio

 
publish - publikovat, vydat (publikovat)
BrE
/'pʌblɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌblɪʃ/ Přehrát

verb - to make a book etc. and make it available to the people

 
quality - kvalita, jakost
BrE
/'kwɒləti/ Přehrát
AmE
/'kwɑ:lət̬i/ Přehrát

noun - how good something is

 
quiz show - televizní soutěž, soutěž (televizní)
BrE
/'kwɪzˌʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'kwɪzˌʃoʊ/ Přehrát

noun - a TV programme where a participant is asked questions and get points or money for answering correctly

 
reader - čtenář
BrE
/'ri:də/ Přehrát
AmE
/'ri:dər/ Přehrát

noun - a person who reads something

 
readership - čtenáři, čtenářská obec, čtenářská veřejnost
BrE
/'ri:dəʃɪp/ Přehrát
AmE
/'ri:dərʃɪp/ Přehrát

noun - the number of people who read a particular newspaper etc.

 
regional - regionální, oblastní
BrE
/'ri:dʒənl/ Přehrát
AmE
/'ri:dʒənl/ Přehrát

adjective - concerning or connected to the whole region and to that region only

 
right wing - pravice (politická)
BrE
/ˌraɪt'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌraɪt'wɪŋ/ Přehrát

noun - the group of politicians who do not want social change and emphasize business and market

 
satellite - satelit, družice
BrE
/'sætəlaɪt/ Přehrát
AmE
/'sæt̬əlaɪt/ Přehrát

noun - a device that orbits the Earth and is used to forecast the weather, broadcast TV and radio etc.

 
show - pořad (zábavný), představení
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

noun - an amusing performance, TV programme etc.

 
sitcom - situační komedie
BrE
/'sɪtkɒm/ Přehrát
AmE
/'sɪtkɑ:m/ Přehrát

noun - a funny television series about a family or a group of people, each episode usually has its own story and you can usually hear people laughing in the background

 
soap opera - telenovela
BrE
/'səʊpˌɒpərə/ Přehrát
AmE
/'soʊpˌɑ:pərə/ Přehrát

noun - a television serial with many episodes that shows the life of a group of people, it is usually very emotional and far-fetched

 
station - stanice (televizní)
BrE
/'steɪʃn/ Přehrát
AmE
/'steɪʃn/ Přehrát

noun - the programmes that are broadcast by one TV or radio company; the radio or TV company itself

 
tabloid - plátek (noviny), bulvár (noviny), bulvární plátek
BrE
/'tæblɔɪd/ Přehrát
AmE
/'tæblɔɪd/ Přehrát

noun - a popular kind of newspaper that is printed on smaller sheets of paper, usually in color, the news in it is not usually very serious

 
video - video
BrE
/'vɪdɪəʊ/ Přehrát
AmE
/'vɪdioʊ/ Přehrát

noun - a machine that can play films on a cassette

 
viewer - divák (televizní), televizní divák
BrE
/'vju:ə/ Přehrát
AmE
/'vju:ər/ Přehrát

noun - somebody who watches television

 
weekly - týdeník (noviny)
BrE
/'wi:kli/ Přehrát
AmE
/'wi:kli/ Přehrát

noun - a magazine or newspaper that is published every weekPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 24-vocab)

dům
ALL LEVELS

Reward ELE 24-vocab

a few verbs
ALL LEVELS

Reward PRE 24-vocab

British and American words
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář