Help for English

Organizing your Home Office

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.09.2006

Víte, co je to TEETERING STACK, TOSS, RUBBER BAND nebo SHREDDER? Všechny tyto výrazy patří do kancelářského prostředí. Pokud se chcete naučit novou terminologii z této oblasti, je tento článek určený právě vám.ORGANIZING YOUR HOME OFFICE

office


Začněme tím, že se rozhlédneme po vašem pracovním prostoru:


As I sit here, at my desk, I look around and what do I see. Two monitors, keyboards, and mice. Papers piled haphazardly on each side of the desk, burnable CDs, a beer can.
Jak tu sedím u svého stolu, rozhlédnu se kolem sebe a co vidím? Dva monitory, klávesnice a myši. Papíry nakupené (PILED) nahodile (HAPHAZARDLY) na každé straně stolu, vypalovací cédéčka, plechovku piva.

My art books are in a teetering stack next to my desk. Computer paper on the floor to my right; opened envelopes to my left also on the floor.
Knihy o umění jsou v "balancujícím" stohu (TEETERING STACK) vedle mého stolu. Papír do tiskárny (COMPUTER PAPER) na podlaze napravo a otevřené obálky jsou nalevo, také na podlaze.

Well it's not completely organized.
Nu, není to příliš uspořádané.


It's not so much a home office as it is a desk in the corner. I miss my old apt where I actually had a room for the office. Anyhow I plan to become more organized. I'll work my way up.
Není to ani tak domácí kancelář (HOME OFFICE), jako pracovní stůl v rohu. Chybí mi můj starý byt (APARTMENT), kde jsem měla místnost pro kancelář. V každém případě si plánuji, že budu "organizovanější" (ORGANIZED). Vypracuju si (WORK UP) svůj způsob:

MY 'TO DO' LIST:

(Seznam "pracovních" úkolů)
I have some odds and ends that need a place.
Mám nějaké drobnosti (ODDS AND ENDS), které potřebují své místo.

I need to hang some pictures. I don't want to stack them on my desk.
Potřebuji pověsit (HANG) nějaké obrázky. Nechci je na stole nakupit/skládat na sebe (STACK).

I need to clear out some boxes of crap and organize my bookshelves.
Potřebuji vyklidit (CLEAR OUT) nějaké krabice s "blbostma" (CRAP) a uspořádat poličky s knihami (BOOKSHELVES).

I need to get light bulbs and a trash bag. I need to toss most of the crap in it.
Potřebuji sehnat žárovky (LIGHT BULBS) a pytel na odpadky (TRASH BAG). Potřebuji do něj naházet (TOSS) většinu "serepetiček" (CRAP).

I need a shredder.
Potřebuji skartovací stroj.

Organize my office supplies drawer.
Uspořádat šuplík s mým kancelářským materiálem.

Go through my pictures. Organize and put them in a box or in photo books.
Projít si fotky. Uspořádat je a dát je do krabice nebo do alb na fotky (PHOTO BOOK).

Go through papers and file them appropriately.
Projít si papíry a řádně je uspořádat (FILE).

Create a more user friendly filing system. Create binders for similar documents.
Vytvořit systém archivování (FILING SYSTEM), který bude uživatelsky přívětivější (USER FRIENDLY). Vytvořit šanony (s kroužkovou mechanikou) (BINDERS) pro podobné dokumenty.

Go through my cd box... get rid of ones I don't care for.
Projít si skříňku s cédéčkama (CD BOX)... zbavit se (GET RID OF) těch, které mě nezajímají.

Set up my work space so it is more user friendly.
Upravit (SET UP) pracovní místo (WORK SPACE), aby bylo uživatelsky přívětivější.

I want to keep my office organized.
Chci si udržet svoji kancelář uspořádanou (ORGANIZED).

I'm ready to throw all the crap and loose papers in a trash bag.
Jsem připravený vyhodit všechny "serepetičky" a volné (rozházené) papíry do pytle na odpadky.

Now I'm going to organize my office. I'm going to start sifting!
Nyní uspořádám svoji kancelář. Začnu třídit (SIFT)!

WHAT DID I DO?

I straightened up a bit. I stacked up most of the crap on the desk into piles.
Trochu jsem uklidila (STRAIGHTEN UP). Naskládala (STACK UP) jsem většinu "serepetiček" na stůl do hromad (PILES).

I started a filing system. I bought some binders and folders. I threw away a lot of papers.
Začala jsem se systémem archivování (FILING SYSTEM). Koupila jsem nějaké šanony (BINDERS) a desky (FOLDERS). Vyhodila (THROW AWAY) jsem hodně papírů.

I found so much trash! I found the old cardboard from the back of scratch pads and notebooks!
Našla jsem tolik odpadků (TRASH)! Našla jsem starou lepenku (CARDBOARD) ze zadní strany poznámkových bloků (SCRATCH PADS) a sešitů (NOTEBOOKS)!

I found the paper clips in all known sizes, and the rubber bands.
Našla jsem kancelářské sponky ve všech známých velikostech a gumičky.

I shredded a big pile of papers.
Rozřezala jsem na kousky (SHRED) velkou hromadu (PILE) papírů.

I put all my pens, scratching pads and important mail in a little basket. It's still the same old crap but at least it's not scattered on my desk. Now it's randomly shoved into a decorative basket on my desk.
Vložila jsem všechny prupisky, poznámkové bloky a důležitou poštu do košíčku. Jsou to stále ty stejné staré "serepetičky", ale aspoň to není rozházené (SCATTER) na stole. Nyní je to náhodně (RANDOMLY) natlačeno (SHOVE IN) do dekorativního košíku na mém stole.

I also bought file folders and started organizing tax/financial stuff.
Také jsem koupila desky na složky a začala jsem s uspořádáním daňového/finančního materiálu.

I still need to touch-up here and there.
Stále ještě potřebuji tu a tam něco vylepšit (TOUCH-UP).

MY OFFICE IS NOW COMPLETELY ORGANIZED:

My office looks very clean. There are no stacks or piles of old papers lying around.
Moje kancelář vypadá velmi čistě. Nejsou tam žádné stohy (STACKS) nebo hromady (PILES) starých papírů, které by ležely kolem dokola.

The desktop is clear, There's actually free work space ? amazing!
Deska psacího stolu (DESKTOP) je čistá. Vlastně tam je volný pracovní prostor (WORK SPACE) ? úžasné!It feels good to have had a good clean.
Je to dobrý pocit, mít dobře uklizeno.

SOUHRN NOVÝCH SLOV A SLOVNÍCH SPOJENÍ

Důležité slovo je "TO ORGANIZE":
- (office/life/someone) is/isn't ORGANIZED = (kancelář/život/člověk) je/není uspořádaný
- you can ORGANIZE your office = můžete uspořádat svoji kancelář
- ORGANIZE your bookshelves = uspořádat knihy na poličce
- you can start ORGANIZING your stuff = můžete začít s uspořádáváním vašich věcí
- you can keep your office ORGANIZED = můžete udržovat svoji kancelář uspořádanou

Jaké známe výrazy pro pracovní prostor či kancelář?
- you can have free WORK SPACE = můžete mít volný (tj. uklizený) pracovní prostor
- you can have a DESK in the corner = můžete mít pracovní stůl v rohu místnosti
- you can have a room for the OFFICE = můžete mít doma místnost vymezenou pro kancelář
- you can have a HOME OFFICE = můžete mít domácí kancelář

Jak nazveme "serepetičky" nebo různé "blbosti"?
- you can have some ODDS AND ENDS = můžete mít doma nějaké drobnosti/harampádí
- all your STUFF = všechny vaše krámy/materiál/věci
- all the CRAP = všechny serepetičky/blbosti
- boxes of CRAP = krabice s blbostma/serepetičkama
- TRASH = odpadky

Různé výrazy pro "nahromadění" či "nakupení" věcí:
- papers can be PILED = papíry mohou být nakupeny/nahromaděny
- there is a big PILE of papers = je tam velká kupa/hromada papírů
- you can STACK pictures on the desk = můžete na stole nakupit/skládat na sebe fotky
- there is a STACK of papers = je tam stoh papírů
- books can be in a TEETERING STACK = knihy mohou být v "balancujícím" stohu.
- you can STACK UP the crap into PILES = nahromadit/naskládat serepetičky na hromady
- papers can be SCATTERED on the desk = papíry mohou být na stole rozházené

VYKLÍZÍME, VYHAZUJEME:
- you can CLEAR OUT some boxes = můžete vyklidit/uklidit nějaké krabice
- you can SHREDD papers = můžete papíry rozřezat na kousíčky
- you can TOSS all the crap in a trash bag = všechny "blbosti" můžete hodit do pytle na odpadky
- you can THROW garbage IN a trash can = odpadky můžete hodit/vhodit do odpadkového koše
- you can THROW AWAY loose papers = můžete zahodit volné papíry
- you can GET RID OF old scratch pads = můžete se zbavit starých poznámkových bloků

TŘÍDÍME, SROVNÁVÁME, UKLÍZÍME:
you can GO THROUGH old pictures = můžete si projít/prohlédnout staré fotky
you can SIFT your stuff = můžete třídit vaše věci
you can CREATE a filing system = můžete vytvořit systém archivování
you can create BINDERS for documents = pro dokumenty vytvořit šanony (s kroužkovou mechanikou)
you can FILE papers = uspořádat/srovnat (za sebou do řady) papíry
you can SET UP your work space = upravit/vytvořit váš pracovní prostor
you can PUT pencils in a basket = můžete vložit tužky do košíku
notebooks can be SHOVED IN a basket = sešity mohou být natlačeny do košíku
you can HANG some pictures = můžete pověsit nějaké obrázky
you can TOUCH-UP here and there = můžete sem tam něco vylepšit/upravit
you can STRAIGHTEN UP a little bit = můžete trochu ukliditOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Czenglish naruby

Víte, že v češtině běžně požíváme anglická spojení, která se v angličtině nepoužívají nebo mají jiný význam? Například OPEN SPACE, HOME OFFICE nebo HOBBY MARKET.

ALL LEVELS

In the Office

Descibing an office, furniture and equipment…
ALL LEVELS

At the Post Office

Words connected with post
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Organizing your Home Office 3 9298 Od Jana poslední příspěvek
před 16 lety