Help for English

"Státnice" vs. First Certificate

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.08.2007

Porovnání státní jazykové zkoušky základní a First Certificate in English. A informace o SJZZ. V čem se liší a v čem shodují? Z čeho se SJZZ skládá?"Státnice" vs. First Certificate

Úvodem

Mnoho lidí se často ptá, jaký je rozdíl mezi "státnicí" z angličtiny a FCE. Nejprve pro upřesnění - státní jazykové zkoušky se dělí stejně jako Cambridgeské zkoušky ESOL na různé úrovně a to na:

-základní (B2 podle Evropského rámce)
-všeobecnou (C1 podle Evropského rámce)
-speciální tlumočnickou
-speciální překladatelskou.

Nyní podrobněji k rozdílům základní jazykové zkoušky (SJZZ) a FCE. Obě tyto zkoušky požadují znalost UPPER-INTERMEDIATE čili B2 Evropského rámce, jedná se tedy o zkoušky stejně náročné. Obě zkoušky mají celoživotní platnost.

Výhody a nevýhody

Často se také debatuje o tom, která ze zkoušek je lepší. To se nedá říci, každá má své klady i zápory. Mezi jeden z největších kladů FCE patří fakt, že je uznávaná v zahraničí, což o SJZZ rozhodně neplatí. Na druhou stranu je FCE dražší a to asi o dva tisíce korun a výsledky FCE se dozvíte později zhruba za dva měsíce od vykonání zkoušky. Výsledek SJZZ se dozvíte po vykonání ústní části. Obě tyto nevýhody souvisí s tím, že záznamové archy se posílají na opravu do Velké Británie.

O tom, která zkouška je těžší a která lehčí se nedá polemizovat, obě požadují znalosti na stejné úrovni, záleží jen a pouze na tom, jaký typ testu komu více vyhovuje.

O SJZZ

Zkoušku lze skládat v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (např. Státní jazyková škola hl. města Prahy , Státní jazyková škola Brno, Jazyková škola Olomouc, Jazyková škola Ostrava , Jazyková škola Tábor. Termíny a přesné ceny se dozvíte na internetových stránkách vybrané školy.

Zkouška se skládá z 2 částí - písemné a ústní. Uchazeč, který nesloží úspěšně písemnou část není k ústní připuštěn a je mu vráceno 500 Kč.

Písemná část se skládá ze 4 částí:

- Porozumění čtenému textu
- Volný písemný projev
- Porozumění slyšenému textu
- Gramaticko - lexikální část.

Části jsou zařazeny do dvou bloků - se slovníkem a bez slovníku. Slovník (pouze v knižní podobě, nikoli elektronický) lze používat v prvních dvou částech. Celá písemná část se skládá v jeden den, je na ní vyhrazen čas 240 minut - porozumění čtenému textu 55 minut, volný písemný projev 90 minut, porozumění slyšenému textu 35-40 minut, gramaticko - lexikální test 55 minut. Mezi dvěma bloky je 30 minut přestávka. Pro úspěšné složení je třeba dosáhnout v každé části nejméně 65%.

Výsledná známka písemné části se stanovuje aritmetickým průměrem všech 4 známek. Známky jsou 4: výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl/a. Pokud jsou dvě ze známek 4, uchazeč nevyhověl u celé zkoušky, je-li jedna 4, musí být tato známka vyváženou známkou lepší než 3 v jiné části, není-li tomu tak (uchazeč má známky 4, 3, 3, 3), nevyhověl u zkoušky. Známky za jednotlivé části se udělují na základě dosaženého počtu bodů, kompozice je také hodnocena body (např. za gramatickou správnost je možno získat až 9 bodů, za obsah a rozsah 7 bodů, za lexikální bohatost 5 bodů atd.)

Porozumění čtenému textu

Rozsah textu je obvykle 600 - 800 slov a skládá se obvykle ze 2 textů. Úkoly jsou rozličné - výběr z možností A,B,C,D, doplnění 1 slova do mezer v textu na základě přečteného textu, doplnění slov do textu na základě možností. V této části je možno používat knižní slovníky.

Volný písemný projev

Volný písemný projev se skládá ze dvou částí - volitelné a povinné. Rozsah obou částí dohromady je asi 270 - 340 slov. Za práci kratší než 270 je penalizace, práce kratší než 200 je hodnocena jako nevyhovující. V první volitelné části si uchazeč vybírá ze dvou daných témat, která zpracovává - rozsah této části je delší, obvykle 180-220 slov. Povinná část je obvykle dopis (formální nebo neformální) o rozsahu cca 90 - 120 slov. V této části je také možno používat knižní slovník a hodnotí se obsah a rozsah práce, lexikální bohatost, gramatická správnost, styl a syntaxe.

Porozumění slyšenému textu

Po 30 minutové přestávce následuje poslechová část, ve které již není možno používat slovník. Celá část je nahraná na kazetě včetně volného času na přečtení otázek a zapsání odpovědí. Jedná se obvykle o 3 texty, monology i dialogy, ke kterým se vztahují úkoly jako je doplnění chybějících slov do shrnutí rozhovoru, výběr z možností A,B,C,D, či přiřazování možností k jednotlivým částem textu.

Gramaticko - lexikální test

Poslední část písemné části je gramatický test, ve kterém není umožněno používat slovníky. Tato část zkoušky je zaměřena na správné používání gramatických struktur. Obsahuje úkoly jako výběr vhodných slov do vět z možností A,B,C,D, přepis vět tak, aby si zachovaly obsah věty předcházející či na ni reagovaly a aby začínaly zadaným výrazem a částečný překlad. Částečný překlad znamená, že máte dán český text a jeho anglický překlad, ve kterém ovšem chybí některé výrazy, které je třeba podle české verze doplnit. Pro přehlednost je chybějící výraz v české verzi podtržen.

Po písemné části uchazeči v případě úspěšného složení přijde pozvánka k ústní části, která se obvykle koná 14 dnů po části písemné. Jedná se o volně vedený rozhovor na vylosované téma (témata lze předem zjistit na internetových stránkách jazykové školy) a práci s textem.

Závěrem

Nechci soudit, která ze zkoušek je lepší, záleží jen a jen na Vás, k čemu zkoušku potřebujete či hodláte využít a co Vám více vyhovuje. Hodně štěstí při skládání jakýchkoli jazykových zkoušek!Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Reading, part 3

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na čtení s porozuměním, část 2.
ALL LEVELS

Jak úspěšně složit zkoušku FCE

Tipy, jak si úspěšně poradit se všemi jednotlivými částmi cambridgské zkoušky FCE.
UPPER-INTERMEDIATE

First Certificate Language Practice

Recenze knihy určené k procvičování gramatiky a slovní zásoby pro zkoušku FCE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno "Státnice" vs. First Certificate 19 56868 Od Tatokalan poslední příspěvek
před 12 lety