Help for English

NOTE vs. NOTICE

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.09.2017

Slova NOTE a NOTICE mají obě význam podstatného jména i slovesa. Umíte je správně používat?NOTE vs. NOTICE

Další článek o dvou záludných slovech. Studentům se velmi často pletou. Jsou si podobná, ale většinou nejsou zaměnitelná. Obě slova mají význam podstatného jménaslovesa.

NOTE (n) = podstatné jméno

Základní význam podstat. jména note/'nəʊt/ je vzkaz, ale významů je více.

note = poznámka, vzkaz, krátký dopis

make notes (of sth) = dělat si poznámky (ze své hlavy)
take notes (of sth) = dělat si poznámky (např. na hodině)

My students take thorough notes throughout the lessons. TTT *1
I left him a note saying that I would be late. TTT *2
I wrote a note to let him know about it. TTT *3
I left a note for you on the desk. TTT *4
The policeman made a note of her address and left. TTT *5
Could you lend me your notes from yesterday? TTT *6
You don't have to wait for her. Write her a note. TTT *7
I left him a short note to thank him. TTT *8
The police also found a suicide note lying on the floor. TTT *9
Well, they could at least send us a thank you note. TTT *10
Wait, I'll go through my notes. I'm sure it's there somewhere. TTT *11 

note / banknote = bankovka

Do you have some small change? I need a few coins for the vending machine. – No, I only have notes. TTT *12
I found a five-pound note. TTT *13
Have you seen the new banknotes? TTT *14  

Pozn.: Pravopis je banknote/'bæŋknəʊt­/, případně bank note. V americké angličtině se bankovka označuje bill/'bɪl/.

note = nota, tón (hudební)

Slovo note/'nəʊt/ může být i nota, což možná nepřekvapí.

She played five notes and stopped. TTT *15
Can't you play this note? TTT *16  

note = oficiální doklad

a delivery note = dodací list
a credit note = dobropis
a sick note = neschopenka (br.)

They should sign the delivery note. TTT *17
We will issue you with a credit note. TTT *18  

NOTE (v) = sloveso

Základní významy slovesa note/'nəʊt/ jsou zapsat si, povšimnout si a poznamenat.

note = zapsat si / poznamenat si

Běžnější je použití frázového slovesa s předložkou down:

note sth down = zapsat si / poznamenat si něco
note down sth = zapsat si / poznamenat si něco

She noted the details. TTT *19
She noted down the details. TTT *20  

The police officer noted down her address. TTT *21
Have you noted it down? TTT *22
Note it down. TTT *23  

note = povšimnout si, zaznamenat

Sloveso note/'nəʊt/ se také často používá, pokud chcete někoho upozornit na něco důležitého nebo zajímavého. Je to ale poměrně formální. Nejčastěji ho takto uvidíte v doporučeních.

Note the small house at the end of the street. TTT *24
Note that the house is extremely small. TTT *25
Note how small the house is. TTT *26
Note who is standing at the door. TTT *27
Note what she is holding. TTT *28  

She noted the beautiful garden. TTT *29
When Jack entered, he noted a peculiar box in the corner. TTT *30  

Pozn.: V tomto významu se mnohem častěji setkáte se slovesem notice (viz níže).

note = zmínit něco, poznamenat

It is important to note that the information is unconfirmed. TTT *31
The information was noted in the last chapter of the book. TTT *32
He noted that he had never seen her before. TTT *33
It should be noted that all attendees must sign the attendance sheet. TTT *34  

Pozn.: Tento význam je opět spíše formální.

NOTICE (n) = podstatné jméno

Podstatné jméno notice/'nəʊtɪs/ má základní významy vývěska, cedule. Jsou zde však i další významy.

notice = vývěska, cedule, oznámení

noticeboard = vývěsní tabule, nástěnka (br.) (am.:bulletin board)

The notice said ‘No smoking’. TTT *35
There was a notice saying ‘No smoking’. TTT *36  

I have to put up a notice about the meeting. TTT *37
You can find everything you need to know on the notice over there. TTT *38
There were some houses with ‘Bed and Breakfast’ notices on the door. TTT *39  

notice vs. sign

Slovíčko notice/'nəʊtɪs/ je podobné slovíčku sign/'saɪn/. Výraz notice se většinou používá pro nějaké sdělení, často o více slovech a často je to něco, co je vyvěšeno na veřejnosti pouze dočasně.

Na druhou stranu sign označuje ceduli či nápis, který může být velice krátký a je umístěn na veřejnosti většinou dlouhodobě.

notice = varování, upozornění

Další význam se používá jako nepočitatelné podst. jméno.

at short notice (br.) = v krátké lhůtě (době)
on short notice (am.) = v krátké lhůtě (době)

until further notice = do odvolání (do dalšího upozornění)
without notice = bez (předchozího) varování, upozornění

notice period = lhůta na upozornění (předem)

We need three months' notice. TTT *40
Prices may be changed without notice. TTT *41
I'm not able to do it at such short notice. TTT *42
If you want the goods at very short notice, please inform us. TTT *43
The police officer informed us that the shop was closed until further notice. TTT *44
The regulations are subject to change without notice. TTT *45
Either party can terminate the contract with two months' notice. TTT *46
Prices may be altered without notice. TTT *47 

notice = výpověď (z práce / z nájmu)

Podstatné jméno notice/'nəʊtɪs/ může být také výpověď, to jako nepočitatelné.

hand in / give in (your) notice = podat výpověď
give sb notice = dát někomu výpověď

be fired / sacked without notice = být na hodinu propuštěn TTT *48

notice period = výpovědní lhůta

He gave her three weeks' notice. She's looking for a new flat already. TTT *49
My colleague handed in his notice immediately after the meeting. TTT *50
Steve handed in his notice yesterday. There's nothing we can do about it now. TTT *51
If you want to move out of the property, you must give written notice to the landlord. TTT *52 

notice = povšimnutí

I tento význam slova notice/'nəʊtɪs/ je nepočitatelný, a jde většinou o formálnější použití.

take notice of sth = povšimnout si něčeho
take no notice (of sth) = nevšímat si, nedbat něčeho

without notice = bez povšimnutí

Please take no notice of what you see. TTT *53
Her exceptional results made her boss take notice. TTT *54
The matter was brought to my notice only this morning. TTT *55 TTT *56
When she started crying he took no notice and left. TTT *57
Oh, it must have escaped my notice. TTT *58  

NOTICE (v) = sloveso

Sloveso notice/'nəʊtɪs/ má v podstatě jen jeden základní význam.

notice = všimnout si, zaregistrovat

Did you notice anything out of place? TTT *59
When I walked in, I noticed a very beautiful woman standing by the piano. TTT *60
Did you notice that there were only guys at the party? TTT *61
Did you notice how she kept fidgeting? TTT *62
Have you noticed any changes? TTT *63
Nobody noticed him leaving but me. TTT *64
My husband doesn't seem to notice me anymore. TTT *65
I couldn't help noticing she was sweating heavily. TTT *66
When John entered the room, he noticed a large box in the corner. TTT *67  

notice (v) vs. note (v)

Možná jste si všimli, že slovesa notice a note mohou mít stejný význam: všimnout / povšimnout (si).

Většinou však nejde o synonyma v pravém smyslu slova.

notice (v):

Častěji se rozhodně setkáte se slovesem notice, které znamená jednoduše všimnout si něčeho. Můžete si něčeho všimnout a podle toho se zachovat, ale můžete si také něčeho všimnout a nevěnovat tomu žádnou pozornost a klidně to hned zapomenout.

note (v):

Sloveso note znamená všimnout si něčeho, zaznamenat s tím, že je to důležité a pokusíme se to zapamatovat. Toto sloveso je také formálnější.

Jsou situace, kdy je možné použít obě slovesa, ale s mírným významovým rozdílem:

Behind the tree he noticed an entrance into a cave. TTT *68  

Zde si hrdina příběhu všiml vstupu do jeskyně. Pravděpodobně vstup použil a vešel dovnitř. Na druhou stranu ale vejít nemusel. Vchod do jeskyně pro něj nemusel být důležitý.

Behind the tree he noted an entrance into a cave. TTT *69  

Zde je však situace jiná. Hrdina příběhu si vchodu všiml / zaznamenal a bral to jako důležitou informaci. I zde mohl hrdina vstoupit dovnitř, ale také nemusel. Rozdíl je však v tom, že vstup do jeskyně bral jako důležitou informaci, kterou je třeba si zapamatovat, protože se bude ještě hodit.

Závěr

Jak vidíte v článku, se slovíčky note a notice je to komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejzákladnější významy jsou následující:

note (n) = poznámka, bankovka
note (v) = zapsat si, povšimnout si (spíše formální)

notice (n) = vývěska, oznámení
notice (v) = všimnout si, zaregistrovat

Pomoci vám může znalost těchto dvou slovíček:

 • notebook/'nəʊtbʊk = poznámkový blok, zápisník (od slova note = poznámka)
 • notice board/'nəʊtɪsbɔ:­d/ = nástěnka (od slova notice = vývěska, cedule)
Překlad:
 1. Moji studenti si dělají podrobné poznámky během hodin.
 2. Nechal jsem mu vzkaz, že budu mít zpoždění.
 3. Napsal jsem vzkaz, abych mu o tom dal vědět.
 4. Nechal jsem ti na stole vzkaz.
 5. Policista si poznamenal její adresu a odešel.
 6. Mohl bys mi půjčit své poznámky ze včerejška?
 7. Nemusíš na ni čekat. Napiš jí vzkaz.
 8. Nechal jsem mu krátký vzkaz, abych mu poděkoval.
 9. Policie taky našla na podlaze ležet dopis na rozloučenou.
 10. No, alespoň nám mohli poslat děkovný vzkaz.
 11. Počkej, projdu si poznámky. Jsem si jistý, že to tam někde je.
 12. Máš nějaké drobné? Potřebuji pár mincí do automatu na jídlo. – Ne, mám jen bankovky.
 13. Našel jsem pětilibrovou bankovku.
 14. Už jsi viděl nové bankovky?
 15. Zahrála pět tónů a přestala.
 16. Cožpak neumíš zahrát tento tón?
 17. Měli by podepsat dodací list.
 18. Vystavíme vám dobropis.
 19. Poznamenala si detaily.
 20. Poznamenala si detaily.
 21. Policista si poznamenal její adresu.
 22. Poznamenal sis to?
 23. Poznamenejte si to.
 24. Všimněte si toho malého domu na konci ulice.
 25. Všimněte si, že je ten dům velice malý.
 26. Všimněte si, jak je ten dům malý.
 27. Všimnete si, kdo stojí u dveří.
 28. Všimněte si, co drží.
 29. Povšimla si té překrásné zahrady.
 30. Když Jack vstoupil, povšiml si v rohu zvláštní krabice.
 31. Je důležité zmínit, že ty informace nejsou potvrzené.
 32. Informace byla zmíněna v poslední kapitole knihy.
 33. Poznamenal, že ji nikdy dříve neviděl.
 34. Mělo by se zmínit, že všichni účastníci by měli podepsat docházkovou listinu.
 35. Na ceduli bylo napsáno ‘Zákaz kouření’.
 36. Byla tam cedule s nápisem ‘Zákaz kouření’.
 37. Musím vyvěsit oznámení o tom jednání.
 38. Vše, co potřebujete vědět, naleznete na té ceduli támhle.
 39. Byly tam domy s vývěskou "Pokoj k ubytování se snídaní' na dveřích.
 40. Potřebujeme tříměsíční upozornění předem
 41. Ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění.
 42. Nejsem schopen to udělat s tak krátkým upozorněním předem.
 43. Pokud chcete zboží ve velmi krátké lhůtě, informujte nás prosím.
 44. Policista nás informoval, že obchod je uzavřen do odvolání.
 45. Směrnice mohou být měněny bez předchozího upozornění.
 46. Kterákoli strana může smlouvu zrušit při upozornění dva měsíce předem.
 47. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění.
 48. bez výpovědi, bez upozornění
 49. Dal jí třítýdenní výpověď. Už si hledá nový byt.
 50. Po té poradě kolega okamžitě podal výpověď.
 51. Steve podal ráno výpověď. Teď už s tím nic nenaděláme.
 52. Pokud se chcete z nemovitosti vystěhovat, musíte podat domácímu písemnou výpověď.
 53. Prosím nevěnujte pozornost tomu, co vidíte.
 54. Její vynikající výsledky nemohl její nadřízený přejít.
 55. Na tu záležitost jsem byl upozorněn až dnes ráno.
 56. také lze říct ‘was brought to my ATTENTION’
 57. Když začala plakat, nedbal toho a odešel.
 58. To mi muselo uniknout.
 59. Všiml sis něčeho zvláštního?
 60. Když jsem vstoupil, všiml jsem si nádherné ženy stojící u piana.
 61. Všiml sis, že na tom večírku byli jen kluci?
 62. Všiml sis, jak se stále vrtěla?
 63. Všiml sis nějakých změn?
 64. Nikdo si nevšiml, že odchází, jen já.
 65. Nezdá se, že by si mě můj manžel ještě vůbec všímal.
 66. Nemohl jsem si nevšimnout, že se silně potila.
 67. Když John vstoupil do místnosti, všiml si velké krabice v rohu.
 68. Za stromem si všiml vchodu do jeskyně.
 69. Za stromem zaznamenal vchod do jeskyně.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

NOTE vs. NOTICE (test)

Otestujte si, zda umíte správně používat slovíčka NOTE a NOTICE (ať už jako slovesa nebo podstatná jména).
ALL LEVELS

SIGNS and NOTICES 2 (50 photos)

Dnes nabízíme ke stažení dalších 50 fotografií různých nápisů a cedulí z Velké Británie, které byly použity v našich foto kvízech č. 6–10. Ke stažení jsou i jednotlivé testy s podrobnými klíči.

PRE-INTERMEDIATE

SIGNS and NOTICES (photo quiz 13)

Další desítka fotografií z Velké Británie, na kterých si můžete otestovat, jak rozumíte různým nápisům a cedulím.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno NOTE vs. NOTICE 9 16819 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 6 lety