Help for English

PET Result Unit 2 - Education

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů druhé lekce v učebnici a cvičebnici. 
arithmetic - aritmetika
BrE
/ə'rɪθmətɪk/ Přehrát
AmE
/ə'rɪθmətɪk/ Přehrát

noun - type of mathematics that involves working with numbers, e.g. adding, subtracting, multiplying etc.

 
certificate - vysvědčení, osvědčení, certifikát
BrE
/sə'tɪfɪkət/ Přehrát
AmE
/sər'tɪfɪkət/ Přehrát

noun - a document that proves you have done something, achieved something, attended something etc.

 
class - třída (žáci)
BrE
/'klɑ:s/ Přehrát
AmE
/'klæs/ Přehrát

noun - the students or pupils that are taught at the same time in the same place

classroom
classroom - třída (místnost), učebna
BrE
/'klɑ:sru:m/ Přehrát
AmE
/'klæsru:m/ Přehrát

noun - a room in a school where the lessons take place, there are usually desks and chairs for students and the teacher, a blackboard, etc.

 
coach - trenér
BrE
/'kəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/'koʊtʃ/ Přehrát

noun - a person who trains a team

 
college - vysoká škola
BrE
/'kɒlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:lɪdʒ/ Přehrát

noun - the kind of school where you can study after secondary school or high school

 
composition - skladatelství, hudební skladatelství
BrE
/ˌkɒmpə'zɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mpə'zɪʃn/ Přehrát

noun - the act or art of writing music

 
course - kurs, kurz
BrE
/'kɔ:s/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rs/ Přehrát

noun - a set of lessons

 
curriculum - obsah učiva, osnovy (školní)
BrE
/kə'rɪkjələm/ Přehrát
AmE
/kə'rɪkjələm/ Přehrát

noun - the things taught at a particular school or at schools in general

 
degree - titul (akademický), akademický titul
BrE
/dɪ'gri:/ Přehrát
AmE
/dɪ'gri:/ Přehrát

noun - a kind of title you get when you graduate from a university, e.g. Ph.D., M.A., etc.

 
diploma - diplom (školní), závěrečné vysvědčení
BrE
/dɪ'pləʊmə/ Přehrát
AmE
/dɪ'ploʊmə/ Přehrát

noun - the certificate you get when you complete your studies at a particular school

 
economics - ekonomie
BrE
/ˌi:kə'nɒmɪks/ Přehrát
AmE
/ˌi:kə'nɑ:mɪks/ Přehrát

noun - the study of business and financial principles

 
educate - vzdělávat
BrE
/'edʒukeɪt/ Přehrát
AmE
/'edʒukeɪt/ Přehrát

verb - to teach or train somebody

 
education - vzdělání, školství
BrE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát

noun - the teaching and training of people

 
essay - esej
BrE
/'eseɪ/ Přehrát
AmE
/'eseɪ/ Přehrát

noun - a piece of writing on a particular topic (esp. one written by a student)

 
fiction - beletrie
BrE
/'fɪkʃən/ Přehrát
AmE
/'fɪkʃən/ Přehrát

noun - books etc. about imaginary people, imaginary places etc.

 
handwriting - rukopis
BrE
/'hændˌraɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hændˌraɪt̬ɪŋ/ Přehrát

noun - something written by hand

 
instructor - instruktor
BrE
/ɪn'strʌktə/ Přehrát
AmE
/ɪn'strʌktər/ Přehrát

noun - a person whose job is to teach somebody how to do something (usually a sport etc.)

 
IT - informatika, výpočetní technika, informační technika
BrE
/ˌaɪ'ti:/ Přehrát
AmE
/ˌaɪ'ti:/ Přehrát

noun - a school subject in which you learn how to use computers etc.

 
laboratory - laboratoř
BrE
/lə'bɒrətri/ Přehrát
AmE
/'læbrətɔ:ri/ Přehrát

noun - a room where experiments are done

 
language - jazyk
BrE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'læŋgwɪdʒ/ Přehrát

noun - a system of communication that uses words etc.

 
lecture - přednáška
BrE
/'lektʃə/ Přehrát
AmE
/'lektʃər/ Přehrát

noun - a talk about a subject given by a university teacher to students

 
lecturer - přednášející
BrE
/'lektʃərə/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a person who gives lectures (esp. at universities etc.)

 
mark - známka (v prospěchu)
BrE
/'mɑ:k/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rk/ Přehrát

noun, British English - a grade, a sign that is given as a reward for what you do at school (in tests etc.)

 
primary school - základní škola (britská)
BrE
/'praɪməriˌsku:l/ Přehrát
AmE
/'praɪməriˌsku:l/ Přehrát

noun, British English - a British school for children from 5 to 11

 
professor - profesor
BrE
/prə'fesə/ Přehrát
AmE
/prə'fesər/ Přehrát

noun - a university teacher

pupil
pupil - student, žák
BrE
/'pju:pl/ Přehrát
AmE
/'pju:pl/ Přehrát

noun - a person who goes to school regularly in order to prepare for a future job

 
qualify - kvalifikovat, uzpůsobit
BrE
/'kwɒlɪfaɪ/ Přehrát
AmE
/'kwɑ:lɪfaɪ/ Přehrát

verb - get the necessary training, abilities, knowledge etc. to be able or allowed to do something

 
register - registrovat se, zaregistrovat se, zaregistrovat
BrE
/'redʒɪstə/ Přehrát
AmE
/'redʒɪstər/ Přehrát

verb - to put your name somewhere, usually on something official

 
revise - opakovat si (učivo)
BrE
/rɪ'vaɪz/ Přehrát
AmE
/rɪ'vaɪz/ Přehrát

verb, British English - to go through something you once learned in order to remember it better, e.g. before a test in school etc.

science
science - věda, přírodní věda
BrE
/'saɪəns/ Přehrát
AmE
/'saɪəns/ Přehrát

noun - a kind of study of natural laws etc, e.g. physics, biology etc.

 
secondary school - střední škola (v Británii)
BrE
/'sekəndri sku:l/ Přehrát
AmE
/'sekənderi sku:l/ Přehrát

noun, British English - a type of school for children between 11 and 16

 
technology - technologie
BrE
/tek'nɒlədʒi/ Přehrát
AmE
/tek'nɑ:lədʒi/ Přehrát

noun - a subject concerned with machines and how they work

 
undergraduate - vysokoškolák
BrE
/ˌʌndə'grædʒuət/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'grædʒuət/ Přehrát

noun - a person studying for a bachelor's degree in collegePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 2 - Extra

Slovní zásoba z textů druhé lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 2 - Hobbies and leisure

Slovní zásoba z textů druhé lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář