Help for English

Příslovce určující frekvenci

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.05.2024

Pojďme si ukázat užitečná příslovce, která vyjadřují, jak často něco děláme.Příslovce určující frekvenci

Dnes se podíváme na užitečná příslovce, která určují frekvenci, tedy jak často něco děláme, nebo se něco děje. Jde o tzv. frekvenční příslovce (frequency adverbs). Začneme pěti základními:

always/'ɔ:lweɪz vždy, stále, pořád
usually/'ju:ʒəli­/ obvykle
often/'ɒfn/ nebo /ɒftn/ často
sometimes/'sʌmtaɪm­z/ občas, někdy
never/'nevə/ nikdy

Umístění ve větě

Určitě je dobré znát, kam je umístit ve větě. Všechna tato příslovce stojí před významovým slovesem.

She always comes to class late. TTT *1 (she comes always)
usually get up at seven. TTT *2 (I get up usually)
My wife often reads in the evening. TTT *3 (my wife reads often)
sometimes work from home. TTT *4 (I work sometimes)

Stejně tak tomu je i v záporných větách a otázkách.

Do you always walk to work? TTT *5
I don't usually go out at weekends. TTT *6 

Ovšem pozor! Pokud je významové sloveso být (přesněji tvary slovesa be, tedy am/is/are), stojí příslovce až za ním, proto:

I am always in a hurry. TTT *7 (always am)
He's usually at work when I call him. TTT *8 (he usually is at work)
I'm often in a hurry. TTT *9
He's sometimes tired after lunch. TTT *10 

Je to hlavně z toho důvodu, že v běžné angličtině se nejčastěji používají stažené tvary (I'm, you're apod.), proto bychom tam příslovce špatně šroubovali.

Pokud ve větě použijeme způsobové sloveso (např. can, will), platí stejné pravidlo – příslovce bude před významovým slovesem, ale tentokrát to platí i pro sloveso “být” (to je zde totiž vždy v základním tvaru be).

I can always help you. TTT *11
She can usually see me after work. TTT *12
He will always love her. TTT *13
Your brother can sometimes be very annoying. TTT *14
I will always be happy. TTT *15 

Výše zmíněné pravidlo je nejspolehlivější. Je zde však potřeba zmínit, že ne všechna příslovce se ho vždy drží a mohou stát ve větě i jinde.

Příslovce usually, often a sometimes totiž můžeme někdy umístit na začátek nebo na konec věty. Většinou se to děje proto, že na toto příslovce chceme dát důraz.

He usually drinks coffee.
Usually he drinks coffee.

often sleep until noon.
I sleep until noon often.

sometimes wear a hat.
Sometimes I wear a hat.
I wear a hat sometimes.

Navíc pro příslovce usually platí, že v záporu se často používá i před pomocným slovesem. Opět je to věc důrazu.

She doesn't usually drink tea.
She usually doesn't drink tea.

Pozn.: Jedno z těchto příslovcí je sometimes. Chybně by bylo použít sometime. Více v článku SOMETIMES vs. SOMETIME.

Pozor na slovo “nikdy”

Zatím jsme se bavili o tom, co často, někdy, občas děláte. Ovšem co když něco neděláte nikdy? V češtině se ve větě běžně objevuje více záporů, v angličtině je zpravidla jen jeden zápor. Proto si zde dejte pozor na použití slovíčka never/'nevə/.

don't cook. Nevařím.
never cook. (never don't cook) Nikdy nevařím.

He doesn't go swimming. Nechodí plavat.
He never goes swimming. (He doesn't never go swimming.) Nikdy nechodí plavat.

She isn't happy. Není šťastná.
She is never happy. (She never isn't happy.) Nikdy není šťastná.

Všimněte si, že i zde platí stejné pravidlo pro umístění příslovce do věty – před významové sloveso, ale za sloveso být.

Na okraj lze zmínit, že pokud byste trvali na záporném slovesu, můžete místo never dosadit ever, čímž dodržíte pravidlo jednoho záporu ve větě.

don't never cook.
don't ever cook = never cook.

Zřídka, výjimečně, ne často

Jak ovšem vyjádřit, že něco děláme zřídka, neděláme to moc často. Těmto příslovcím jsme se zatím nevěnovali. Máte hned tři možnosti. Pokud se učíte angličtinu v učebnici, nebo chodíte do kurzu, pravděpodobně se na mírně pokročilé úrovni naučíte jen některá.

seldom/'seldəm/ zřídka
rarely/'reəli/ zřídka, ojediněle, vzácně
hardly ever/ˌhɑ:dli'­evə/ skoro nikdy, výjimečně

Významový rozdíl je mezi nimi minimální. Asi nejméně časté a spíše formální je seldom. Pojďme si ukázat jejich použití ve větách.

He seldom does his homework. TTT *16
rarely see my sister. She's very busy. TTT *17
She is rarely late. TTT *18
She hardly ever talks to me. TTT *19
He hardly ever cries. TTT *20  

I zde platí stejné pravidlo pro umístění ve větě – před významové sloveso a za sloveso být.

Pokud ale říkáte, že něco děláte zřídkakdy, můžete to samozřejmě vyjádřit tak, že to neděláte často, např.:

rarely watch TV. = don't often watch TV.
She rarely drinks alcohol. = She doesn't often drink alcohol.

Další příslovce

Pro doplnění si můžeme zmínit ještě tři frekvenční příslovce, a to jsou:

normally/'nɔ:məli­/ běžně, obvykle
frequently/'fri:kwə­ntli/ často
occasionally/ə'keɪʒnə­li/ příležitostně

We normally go on holiday in winter. TTT *21
She frequently visits her grandmother at weekends. TTT *22
We occasionally go shopping together. TTT *23 

Jednou za týden, dvakrát za rok…

Určitě se vám stane, že budete chtít být konkrétnější a místo často říct třeba třikrát týdně. To se naučíte (nebo si zopakujete) v článku Násobné číslovky.

Překlad:
 1. Ona vždy chodí do třídy pozdě.
 2. Obvykle vstávám v sedm.
 3. Manželka si často večer čte.
 4. Někdy pracuji z domu.
 5. Chodíš vždycky do práce pěšky?
 6. Obvykle o víkendech za zábavou nechodím.
 7. Vždy jsem ve spěchu.
 8. Když mu volám, bývá obvykle v práci.
 9. Často mám naspěch.
 10. Někdy je po obědě unavený.
 11. Vždy ti mohu pomoci.
 12. Obvykle se se mnou může po práci vidět.
 13. Vždy ji bude milovat.
 14. Tvůj bratr dokáže někdy být velice otravný.
 15. Vždy budu šťastný.
 16. Zřídka dělá své domácí úkoly.
 17. Svoji sestru vídám zřídka. Je příliš zaneprázdněná.
 18. Zřídkakdy chodí pozdě.
 19. Skoro nikdy se mnou nemluví.
 20. On skoro nikdy nebrečí.
 21. Běžně jezdíváme na dovolenou v zimě.
 22. O víkendech často navštěvuje svou babičku.
 23. Příležitostně spolu jdeme nakupovat.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Příslovce určující frekvenci (tabulka)

Dvě jednoduché tabulky s příslovci, která vyjadřují frekvenci. Tabulky si můžete stáhnout a vytisknout.

ELEMENTARY

Cvičení: Frekvenční příslovce

Umíte správně používat příslovce určující frekvenci (jako NEVER, USUALLY)?

STARTER

Příslovce určující frekvenci

Jak se používají ‚frekvenční‘ příslovce ALWAYS, SOMETIMES apod. a kam ve větě patří.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář