Help for English

Frázová slovesa

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.01.2014

Frázová slovesa bývají kamenem úrazu pro většinu studentů angličtiny. Pojďme se na tuto skupinu sloves podívat blíže…Anglická frázová slovesa

S frázovými slovesy se v angličtině setkáváme poměrně často. Bývají noční můrou studentů, neboť se od jisté úrovně pokročilosti objevují dnes a denně. Navíc je mnohdy docela nemožné přijít na jejich význam pomocí logického myšlení a je potřeba se je prostě naučit tak, jak jsou.

Jsou ale vůbec důležitá? Lze se bez nich obejít? Jak se je nejlépe naučit? Na tyto otázky se pokusím odpovědět.

Co jsou to frázová slovesa?

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso take off – jednotlivé části slova jsou sloveso take (vzít/brát apod.) a příslovečná částice off (z, z povrchu pryč). Význam celku take off je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla nebo pro sundání nějaké části oblečení:

The plane took off and we were on our way home. TTT *1
The doctor told him to take off his shirt. TTT *2  

Změnou příslovečné částice off za jinou dojde k úplné změně významu. Sloveso take up se například používá ve významu ‘začít s něčím’ (nějakou aktivitou):

I loved Jamie Oliver's show and thanks to him I decided to take up cooking. TTT *3  

Spojení take down není opak take up, ale znamená ‘něco si zapsat’:

You saw the thief escape in a car? Did you take down his license plate number? TTT *4  

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Oxfordský slovník uvádí u hesla take celkem 45 různých frázových sloves, některá z nich dokonce s více významy.

Porovnání s češtinou

Není divu, že si studenti na frázová slovesa často stěžují. Co si to ti Angličané na nás vymysleli? Vždyť v češtině se bez něčeho takového dobře obejdeme.

Ovšem pozor – v češtině je máme také a také se bez nich neobejdeme. Rozdíl ale je, že v angličtině význam vytváříme pomocí slovního spojení a v češtině pomocí předpon. Vezměte si například pěkné české sloveso DĚLAT. Jeho význam je jasný. Když k němu ale začneme přidávat předpony, bude se význam měnit:

DĚLAT  
předělat Je to špatně, musíme to předělat.
vydělat vydělat peníze
prodělat přijít o peníze
zadělat zadělat díru, zadělat na těsto
oddělat odstranit, odstranit, sundat; odprásknout, zastřelit
dodělat dokončit
podělat pokazit, já jsem tu písemku podělal!

Určitě bychom našli další předpony a další významy. Vidíte ale, že jednoduché sloveso dělat najednou dostane spoustu nových významů. Některé lze pochopit logicky (např. předělat, dodělat) ale další už ne (prodělat, oddělat, podělat apod.) Nyní si představte nějakého ‘chudáka’ cizince, který by se učil česky. Pravděpodobně by se cítil úplně stejně jako my, když se učíme anglická frázová slovesa.

Proč frázová slovesa

Možná sami přijdete na to, proč je Angličané a Američané tolik používají. Jsou to totiž pro ně stejně přirozené výrazy jako pro nás předpony. Pro vyjadřování potom používají naprosto běžná přirozená slovíčka. Slůvko take, naprosto přirozené a ryze anglické slovo. Slovo off, základní příslovce/pře­dložka.

Spojení put up může znamenat ‘ubytovat’. Proč by místo toho používali accommodate? Frázové sloveso give in znamená ‘vzdát se’. Proč by používali surrender? Frázové pull down znamená ‘strhnout, zbourat’. proč by místo toho říkali demolish?

Vidíte, že frázové sloveso lze často nahradit i jiným slovem, které by se nám studentům možná líbilo více. Jim ale ne, protože se jedná o slova delší, víceslabičná, která jsou obvykle přejatá z latiny, francouzštiny apod. Anglicky mluvící lidé ale v běžné mluvené řeči preferují krátká, jednoslabičná slova, ta, která jsou původní, která jsou jejich, pocházejí ze staroangličtiny. S těmi delšími se setkáte samozřejmě také, ale spíše v písemném nebo formálnějším projevu.

Bez frázových sloves to prostě nejde. Je to jako kdybyste se pokusili obejít se v češtině zcela bez předpon. Takže v našem předchozím odstavci bychom nemohli použít např. ‘nahradit’, ‘přejatá’, ‘pocházejí’ a ‘projevu’.

Na jednu stranu je možné bez frázových sloves docela dobře žít. Většinu z nich můžeme nahradit jiným anglickým slovíčkem, které je pro studenty daleko pochopitelnější a snáze se učí. Např. give up můžeme nahradit slovesem surrender, pull down lze nahradit pomocí demolish atd.

Ovšem kdybyste se rozhodli tato slovesa ignorovat a učit se pouze jejich ‘delší ekvivalenty’, byli byste v koncích, pokud by na vás někdo promluvil. Jak jsme si řekli, patří totiž do běžné mluvené angličtiny.

Typy frázových sloves

Co se použití týče, existuje několik typů frázových sloves. My si je rozdělíme na dvě skupiny:

Stoprocentní frázová slovesa

První skupinou budou slovesa, jimž můžeme říkat ‘stoprocentní’. Jsou to ta ‘pravá’ frázová slovesa. Jsou to slovesa, jejichž částice má vazbu pouze na sloveso a nikoliv na předmět za ní. Např.:

 • take off the hat - částice off má vazbu pouze se slovesem take (podstatné jméno hat je předmětem slovesa take off – sundat si co? Čepici.
 • fill in the form – částice in se opět váže jen ke slovesu fill, a vytváří tak význam fill in – vyplnit (podstatné jméno form je předmětem tohoto slovesa. Vyplnit co? Formulář.

Částice off, in apod. je vlastně příslovce. Říkáme jí příslovečná částice.

Padesátiprocentní frázová slovesa

Druhou skupinou jsou slovesa, jejichž částice se částečně pojí se slovesem a částečně s předmětem věty. Např.:

 • get off the bus – částice off zároveň upravuje význam slovesa get, ale zároveň se jedná o předložku, která se pojí se slovem the bus (samotná vazba off the bus dává smysl – z autobusu, zatímco v předchozích případech stoprocentních frázových sloves by tato vazba smysl nedávala: spojení off the hat nemá žádný význam)
 • walk through the park – i zde je částice through spíše předložka, která patří k podstatnému jménu the park

Protože se jedná o předložku, těmto slovesům se v některých materiálech neříká frázová slovesa, ale předložková slovesa (prepositional verbs).

Toto rozdělení je důležité pro používání správného slovosledu.

Stoprocentní frázová slovesa mohou mít svůj předmět před nebo za částicí (take off the hat nebo take the hat off). Pokud je předmět nahrazen zájmenem, připadá v úvahu pouze pozice před částicí (take it off, nikoliv take off it).

padesátipro­centních frázových sloves je možné pouze jediné umístění předmětu a to za částicí (protože se vlastně jedná o předložku): get off the bus, nikoliv get the bus off. I v případě, že je předmět nahrazen zájmenem, je nutný tento slovosled: get off it, nikoliv get it off.

Switch the light on. / Switch on the light. TTT *5
Pick up the pen. / Pick the pen up. TTT *6
He fell down the stairs. TTT *7
We planned a meeting, but we had to put it off. TTT *8
There is a dark forest near our village and everyone is afraid to walk through it. TTT *9
Are you looking at me? TTT *10
The squirrel climbed up the tree. TTT *11
I can't see without my glasses. – So put them on! TTT *12
I have to look after my cat. TTT *13
Our parents brought us up very well. TTT *14  

Některá frázová slovesa předmět vůbec nemají, v tom případě jde vždy o tzv. stoprocentní frázová slovesa, např. take off (vzlétnout), stand up, sit down.

I always stand up when the national anthem is played. TTT *15
The plane couldn't take off because it was too heavy. TTT *16  

Jiná frázová slovesa mají celkem tři části, a to jak příslovečnou částici tak předložku. Jedná se tedy o kombinaci obou typů. V tomto případě je předmět vždy až za druhou částicí.

I'm looking forward to my trip to New York next week. TTT *17
He's so arrogant. He always looks down on others. TTT *18
Jack came down with a bad cold and couldn't join us. TTT *19  

Jak na frázová slovesa

Jak se ale frázová slovesa naučit? Nejlépe v kontextu. Nesnažte se naučit se dlouhý seznam padesáti sloves za jeden večer. To je snad i nemožné.

Každé si představte v nějaké větě, která vám něco říká. Např. pokud jste minulý týden onemocněli, napište si věty ‘I came down with the flu’ apod. Pokud si nová frázová slovesa budete zapisovat, zkuste si je psát i s větou, ve které jste je viděli, případně si vyhledejte ve výkladovém slovníku i další příklady použití. Kdykoliv budete mít příležitost, zkoušejte nově naučená frázová slovesa používat, jak v hovoru, tak v písemném projevu. Uvidíte, že frázová slovesa zase tak velká věda nejsou.

TIP: Pokud používáte k učení naši online výukovou aplikaci EnglishMe!, spíše než klasické drilové zkoušení slovíček si zkuste zkoušení ve větách. Vytvořte si svůj okruh s cca deseti frázovými slovesy a potom si zvolte zkoušení doplňováním do vět. Další možnost je zkoušení frázových sloves pomocí testových otázek.

Závěrem

Ukázali jsme si, že bez frázových sloves se žít opravdu nedá. Bez některých ano, bez jiných ne. Stejně tak můžeme žít bez některých sloves začínajících písmenem G, ale bez jiných ne. Bez slovesa gripe se určitě obejdeme, ale bez slovesa get nebo give nebo go určitě ne.

S frázovými slovesy je to stejné. Jsou jich tisíce. Některá jsou naprosto zásadní, některá se hodí jen velmi pokročilým angličtinářům a některá se snad nehodí vůbec nikomu.

Proto doporučujeme frázová slovesa brát prostě jako jakákoliv jiná slovíčka. Není nutné se je učit zvlášť, samostatně. Berte je tak, jak přijdou, s ostatními slovíčky, s dalšími obyčejnými slovesy, podstatnými jmény apod. Učit se dlouhé seznamy frázových sloves je asi tak stejně nepraktické, jako učit se dlouhé seznamy sloves začínajících na G.

Překlad:
 1. Letadlo vzlétlo a byli jsme na cestě domů.
 2. Doktor mu řekl, aby si sundal košili.
 3. Moc se mi líbil pořad Jamie Olivera a díky němu jsem se rozhodl začít s vařením.
 4. Tys viděl toho zloděje, jak ujel autem? Zapsal sis číslo jeho poznávací značky?
 5. Zapni světlo.
 6. Zvedni to pero.
 7. Spadl ze schodů.
 8. Naplánovali jsme schůzi, ale museli jsme ji odložit.
 9. V naší vesnici je tmavý les a všichni se přes něj bojí chodit.
 10. Díváš se na mě?
 11. Veverka vyšplhala na strom.
 12. Nevidím bez svých brýlí. – Tak si je nasaď!
 13. Musím se postarat o svou kočku.
 14. Naši rodiče nás vychovali velice dobře.
 15. Vždy se postavím, když se hraje národní hymna.
 16. Letadlo nemohlo vzlétnout, protože bylo moc těžké.
 17. Těším se na svůj výlet do New Yorku příští týden.
 18. Je tak namyšlený. Vždycky se na ostatní dívá pohrdavě.
 19. Jacka skolilo nějaké nachlazení a nemohl jít s námi.
Překlad:
 1. Letadlo vzlétlo a byli jsme na cestě domů.
 2. Doktor mu řekl, aby si sundal košili.
 3. Moc se mi líbil pořad Jamie Olivera a díky němu jsem se rozhodl začít s vařením.
 4. Tys viděl toho zloděje, jak ujel autem? Zapsal sis číslo jeho poznávací značky?
 5. Zapni světlo.
 6. Zvedni to pero.
 7. Spadl ze schodů.
 8. Naplánovali jsme schůzi, ale museli jsme ji odložit.
 9. V naší vesnici je tmavý les a všichni se přes něj bojí chodit.
 10. Díváš se na mě?
 11. Veverka vyšplhala na strom.
 12. Nevidím bez svých brýlí. – Tak si je nasaď!
 13. Musím se postarat o svou kočku.
 14. Naši rodiče nás vychovali velice dobře.
 15. Vždy se postavím, když se hraje národní hymna.
 16. Letadlo nemohlo vzlétnout, protože bylo moc těžké.
 17. Těším se na svůj výlet do New Yorku příští týden.
 18. Je tak namyšlený. Vždycky se na ostatní dívá pohrdavě.
 19. Jacka skolilo nějaké nachlazení a nemohl jít s námi.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s HAND

Cvičení na frázová slovesa se slovesem HAND, ve kterém máte za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa 10: MAKE

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem MAKE.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa (opakování 6-10) verze B

Opakovací test (verze B) na frázová slovesa tvořená se slovesy PUT, GIVE, TURN, BREAK a MAKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa 3 11429 Od xxxdestroyer poslední příspěvek
před 4 lety