Help for English

Informace o zkouškách BEC

ALL LEVELS Vydáno dne 04.09.2007

BEC – Business English Certificates – Informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z obchodní angličtiny.Business English Certificates

Tyto zkoušky se řadí mezi cambridgeské zkoušky, v České republice zajišťované Britskou radou. Jsou mezinárodně uznávané a mají celoživotní platnost. BEC má 3 stupně obtížnosti: Preliminary (B1), Vantage (B2) a Higher (C1). Každá zkouška je jinak náročná a také jinak drahá. Všechny je možno složit ve 3 termínech (zimní, jarní a letní). Hodnotí se celá zkouška, takže není třeba dosáhnout požadované úrovně ve všech částech.

BEC Preliminary

Tato zkouška odpovídá úrovni B1 Evropského rámce, v České republice stojí 2700Kč. Na úspěšné složení zkoušky je třeba získat cca 70% správných odpovědí. Je možné získat 4 známky (Pass with Merit, Pass, Narrow Fail, Fail).

Zkouška se skládá ze 3 částí - Reading and Writing, který trvá 1,5 hodiny, Listening, který trvá přibližně 40 minut, a Speaking, který trvá cca 12 minut a probíhá ve dvojicích.

Reading and Writing

Tato část zaměřená na čtení a psaní obsahuje dohromady 9 úkolů (7 čtení, 2 psaní). Čtecí část má 45 otázek. Prvních 5 otázek je typu multiple-choice (výběr ze 3 možností), které se vztahují 5 různým velmi krátkým textům. Dalších pět otázek je přiřazování na základě 1 textu. Následujících pět otázek je zaměřených na práci s tabulkami či grafy (8 tabulek/grafů a 5 otázek, každá je popisem konkrétní tabulky/grafu a úkolem je správné přiřazení). Následuje text, ke kterému je přiřazeno 7 sdělení, o kterých musí uchazeč rozhodnout zda jsou: Správně, Špatně, Není řečeno. Následuje opět text (často výstřižek z novin apod.), kterému je přiřazeno tentokrát 6 otázek s výběrem ze 3 možností. Předposlední sada 12 otázek je typický cloze test. Jedná se o text s 12 mezerami, do každé mezery je nutno vybrat jedno vhodné slovo z možností A, B, C. Posledním úkolem uchazečů bude doplnit na základě 2 textů dotazník, který má 5 mezer, do nichž se doplňuje slovo, číslo či krátká fráze.
Všechny texty jsou zaměřeny na obchodní angličtinu.

Dále je nutno napsat 2 texty: dopis kolegovi/kolegům a obchodní dopis. První text by měl mít 30-40 slov a jsou zadány základní informace, které má text obsahovat, forma a komu je určen. Druhý text je obchodní dopis o délce 60-80 slov. Uchazeči dostanou inzerát či dopis, na který mají reagovat.

Listening

Část zaměřená na porozumění slyšenému textu trvá cca 40 minut (včetně 10 minut na zaznamenání odpovědí). Obsahuje 4 úkoly a dohromady 30 otázek. Uchazeči nejprve uslyší 8 15-30 vteřinových textů (dialogy i monology). Ke každému se vztahuje jedna otázka a 3 možné odpovědi (text, obrázek). Každý text je puštěn 2x za sebou. Dále uchazeči uslyší cca 1,5 minutový rozhovor či monolog a jejich úkolem bude vyplnit podle informací z textu předloženou tabulku, formulář či poznámky (7 odpovědí primárně zaměřených na čísla, ale objevují se i vyspelovaná jména apod.). Dalších 7 otázek je opět doplňování formuláře či krátké textu podle vyslechnutého monologu, tentokráte se jedná o doplnění 1-2 slov (výjimečně data). Na závěr uchazeči vyslechnou cca 3 minutový rozhovor a jejich úkolem je zodpovědět 8 otázek (výběr ze 3 možností).

Speaking

Část zaměřená na ústní projev trvá cca 12 minut a probíhá ve dvojicích uchazečů. Nejprve bude každý uchazeč tázán na několik otázek ohledně sebe samého (domov, záliby, názory apod.) - cca 2 minuty. Následuje tzv. miniprezentace. Každý uchazeč dostane na výběr ze 2 témat, na která si má během 1 minuty připravit cca 1 minutu trvající řeč. Po skončení se druhého uchazeče zeptají na pár otázek. Na závěr je cca 2 minutový rozhovor uchazečů mezi sebou na zadané téma doplněné obrázky či textem.

BEC Vantage

BEC Vantage odpovídá úrovni B2 a stojí 4800 Kč. Na úspěšné složení je třeba získat 60% správných odpovědí. Je možné získat 5 známek - A, B, C - úspěšné složení, E, F - neúspěšné složení.

Zkouška se skládá ze 4 částí - Reading, který trvá hodinu, Writing, který trvá 45 minut, Listening, přibližně 40 minut, a Speaking, který trvá cca 14 minut a probíhá ve dvojicích.

Reading

Na tuto část zkoušky je vyhrazen čas 1 hodiny a obsahuje celkem 45 otázek (v 5 úkolech). Nejprve se jedná o 7 sdělení, která je třeba přiřadit k jednotlivým textům/částem textu A-D (dohromady 250-350 slov). Následuje text dlouhý 450-550 slov, ze kterého bylo vyjmuto 5 vět, úkolem je přiřadit věty na správné místo (vět je víc, některé se vůbec nepoužijí a do textu nepatří). Následuje 6 otázek typu multiple-choice se 4 možnostmi, které se vztahují k textu dlouhému 450-550 slov. Dále je test typu cloze s 15 otázkami (15 mezer v textu - 200-300 slov, do každé je nutno doplnit slovo dle výběru ze 4 variant). Na závěr je text (150-200 slov), kde je úkolem uchazečů ve 12 řádkách najít přebytečná slova, která do textu nepatří, některé řádky mohou být správně.

Writing

Zde je úkolem uchazečů za 45 minut napsat 2 texty - jeden neformální (nitropodniková komunikace) a jeden formální (obchodní dopis, zpráva). Nejprve uchazeči dostanou instrukce, komu píší, kdo jsou, co dopis má obsahovat a jakou formou má být psaný (mail apod.). První text by měl mít 40-50 slov. Druhý úkol je podložen grafy, tabulkami či textem a připsanými poznámkami, opět je zadána forma. Rozsah druhého textu je 120-140 slov.

Listening

Této části je věnováno 40 minut včetně 10 minut na zaznamenání odpovědí a obsahuje 30 otázek ve 3 úkolech. Uchazeči uslyší 3 rozhovory či sdělení a jejich úkolem je doplnit krátké poznámky ke každému z nich. Do každé sady poznámek se doplňuje do 4 mezer (dohromady 12 otázek) 1-2 slova či číslo. Další úkol má dvě části, v každé uchazeč uslyší 5 krátkých monologů, ke kterým bude muset přiřadit z možností A-H. Poslechová část je zakončena 4 minutovým rozhovorem, ke kterému patří 8 otázek s výběrem ze 3 možností.

Speaking

Část zaměřená na ústní projev trvá cca 14 minut a probíhá ve dvojicích uchazečů. Nejprve se zkoušející ptá každého z uchazečů na několik otázek o nich, jejich práci, domově, zálibech, názorech (cca 2 minuty). Následuje jakási miniprezentace. Každý uchazeč dostane na výběr ze 3 témat, po 1 minutě přípravy by měl mluvit cca 1 minutu. Po skončení obou kandidátů se navzájem ptají, o čem mluvili. Následuje cca 3 minutový rozhovor uchazečů mezi sebou na téma zadané zkoušejícím (který do debaty v případě potřeby zasahuje doplňujícími otázkami).

BEC Higher

BEC Vantage odpovídá úrovni C1 a stojí 5050 Kč. Tato zkouška se doporučuje až po nějaké praxi v oboru. Na úspěšné složení je třeba získat 60% správných odpovědí. Je možné získat 5 známek - A, B, C - úspěšné složení, E, F - neúspěšné složení.

Zkouška se skládá ze 4 částí - Reading, který trvá 1 hodinu, Writing, který trvá 70 minut, Listening, přibližně 40 minut, a Speaking, který trvá cca 16 minut a probíhá ve dvojicích.

Reading

Úkolem uchazečů v části zaměřené na porozumění čtenému textu je za 60 minut zodpovědět 52 otázek rozděleným do 6 úkolů. Nejprve se jedná o 8 sdělení, která je třeba přiřadit k jednotlivým textům/částem textu A-E (dohromady cca 450 slov). Následuje text dlouhý 450-550 slov s 6 mezerami, úkolem je přiřadit věty na správné místo (vět je 7, 1 se vůbec nepoužije a do textu nepatří). Následuje 6 otázek typu multiple-choice se 4 možnostmi, které se vztahují k textu dlouhému 500-600 slov. Další úkol je test typu cloze s 10 otázkami (10 mezer v textu cca 200 slov, do každé je nutno doplnit slovo dle výběru ze 4 variant). Pátý úkole je tzv. open cloze - obdobný test jako předchozí úkol tentokrát bez variant (opět 10 otázek, text cca 250 slov). Na závěr je text (150-200 slov), kde je úkolem uchazečů ve 12 řádkách najít přebytečná slova, která do textu nepatří, některé řádky mohou být správně.

Writing

Zde je úkolem uchazečů za 70 minut napsat 2 texty - jeden neformální (nitropodniková komunikace) a jeden formální (obchodní dopis, zpráva). První úkol je podložen grafy, tabulkami či textem a připsanými poznámkami, je zadána forma. První text by měl mít 100-120 slov. Druhý úkol je volitelný mezi návrhem, obchodním dopisem a zprávou. Je zadáno málo informací, protože na této úrovni se již předpokládá praxe z oboru. Rozsah druhého textu je 200-250 slov.

Listening

Této části je věnováno 40 minut včetně 10 minut na zaznamenání odpovědí a obsahuje 30 otázek ve 3 úkolech. Prvních 12 otázek je doplňování vět/formuláře apod. na základě vyslechnutého text (2-3 minuty). Doplňují se max. 3 slova. V dalším úkolu uchazeč uslyší 5 monologů, ke kterým bude muset přiřadit sdělení z možností A-H (ke každému textu se přiřazují 2 sdělení ze 2 sad A-H). Tato část je zakončena rozhovorem, ke kterému patří 8 otázek s výběrem ze 3 možností.

Speaking

Část zaměřená na ústní projev trvá cca 16 minut a probíhá ve dvojicích uchazečů. Nejprve se zkoušející ptá každého z uchazečů na několik otázek o nich a jejich práci (cca 3 minuty). Následuje minutový monolog. Každý uchazeč dostane na výběr ze 3 témat, po 1 minutě přípravy (možnost poznámek) by měl mluvit cca 1 minutu. Během toho, co první uchazeč mluví, druhý poslouchá a může si dělat poznámky. Na závěr se ptá. Mluvená část končí úkolem, kdy oba uchazeči dostanou několik vět, které navodí jistou obchodní situaci a 2 body k prodiskutování. Jedná se vlastně o jakousi scénku, kde každý uchazeč hraje nějakou roli.

Závěr

Představili jsme si další z možných zkoušek z angličtiny. Tentokráte odborné angličtiny zaměřené na obchod. Pokud se pro nějakou tuto zkoušku rozhodnete, doporučuji podívat se stránky Cambridge ESOL, kde je možno stáhnout i vzorové testy.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Informace o zkouškách LTE

Informace o jazykových zkouškách LTE (London Tests of English).
ALL LEVELS

Informace o zkouškách LTEfC

Informace o jazykových zkouškách pro děti: LTEfC (London Tests of English for Children).
ALL LEVELS

Informace o "computer-based" zkouškách

Od roku 2013 je možné cambridgeské zkoušky ESOL skládat na počítači. Jedná se o tzv. computer-based exams a oproti paper-based exams mají několik předností. Tento článek vám představí, v čem se tato forma zkoušky liší od té klasické, papírové.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Informace o zkouškách BEC 1 15154 Od mia99 poslední příspěvek
před 15 lety